മോശെയുടെ നിയമം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ബാധകമാണോ?

385 മോശെയുടെ നിയമം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ബാധകമാണ്ഞാനും ടമ്മിയും ഞങ്ങളുടെ ആസന്നമായ വിമാനത്തിൽ കയറാൻ ഒരു എയർപോർട്ട് ലോബിയിൽ കാത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ, രണ്ട് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ ആവർത്തിച്ച് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, "ക്ഷമിക്കണം, നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ജോസഫ് തക്കാച്ചാണോ?" എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു, താൻ അടുത്തിടെ ഒരു സബത്തേറിയൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതായി എന്നോട് പറഞ്ഞു. താമസിയാതെ ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു - ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് നിയമം കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ദൈവം അവർക്ക് നിയമം നൽകിയെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന എന്റെ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ രസകരമായി തോന്നി. ഇസ്രായേലിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു "പ്രക്ഷുബ്ധമായ" ഭൂതകാലമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, അതിൽ ആളുകൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാവുന്ന ദൈവത്തിന് ഇത് അതിശയമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി.

മോശയിലൂടെ ഇസ്രായേലിന് നൽകപ്പെട്ട നിയമം 613 കൽപ്പനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു. ഈ കൽപ്പനകൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എത്രത്തോളം ബാധകമാണ് എന്നതിന് നിരവധി വാദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. അവയെല്ലാം "ദൈവത്തിൽ നിന്ന്" വരുന്നതിനാൽ, എല്ലാ കൽപ്പനകളും പാലിക്കണമെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നു. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മൃഗങ്ങളെ ബലി നൽകുകയും ഫൈലക്‌ടറി ധരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും. 613 കൽപ്പനകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ആത്മീയ പ്രയോഗമുള്ളതെന്നും അല്ലാത്തതാണെന്നും നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ വിവിധ ശബ്ബത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു - ചില പരിച്ഛേദന പരിശീലിക്കുക; ചിലർ കാർഷിക ശബ്ബത്തുകളും വാർഷിക ഉത്സവങ്ങളും ആചരിക്കുന്നു; ചിലർ ആദ്യ ദശാംശം എടുക്കുന്നു, എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതും ഇല്ല; എന്നാൽ ചിലത് മൂന്നും; ചിലർ ശബത്ത് ആചരിക്കുന്നു, എന്നാൽ വാർഷിക ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നില്ല. ചിലർ അമാവാസിയും പുണ്യനാമങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നു-ഓരോ ഗ്രൂപ്പും അവരുടെ "പാക്കേജ്" സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. കുറച്ചുകാലമായി താൻ ഈ പ്രശ്നവുമായി മല്ലിടുകയാണെന്നും ശബത്ത് ആചരിക്കുന്ന പഴയ രീതി ഉപേക്ഷിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു; എന്നിരുന്നാലും, താൻ അത് ശരിയായി കൈവശം വയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആശങ്കപ്പെടുന്നു.

ആശ്ചര്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, ദൈവത്തിൻറെ ജഡത്തിൽ (യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ) വരുന്നതാണ് "പുതിയ ഉടമ്പടി" (എബ്രായർ) എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ വിളിക്കുന്നതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൽ പല ശബ്ബത്തേറിയൻമാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. 8,6) അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന് നൽകിയ നിയമം കാലഹരണപ്പെട്ടു (എബ്രാ. 8,13). ഈ അടിസ്ഥാന സത്യം അംഗീകരിക്കാത്തവരും മോശൈക നിയമത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും (അബ്രഹാമുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിക്ക് 430 വർഷത്തിനുശേഷം ഇത് ചേർത്തു; ഗാൽ കാണുക. 3,17) ചരിത്രപരമായ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസം അനുഷ്ഠിക്കരുത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ "പഴയ ഉടമ്പടിക്കും പുതിയ ഉടമ്പടിക്കും ഇടയിൽ" (പുതിയ ഉടമ്പടി) നിലനിറുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന വീക്ഷണം (പല ശബ്ബത്തേറിയൻമാരും കൈവശം വച്ചിരുന്നു) യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായതായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ). നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള യഥാർത്ഥ ബലി യേശുവാണെന്ന് അവൻ സമ്മതിച്ചു (എബ്രാ. 10,1-3) നന്ദിയും പ്രായശ്ചിത്തവും നിർത്തലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, യേശുവും അത് നിറവേറ്റി. യേശു വിശദീകരിച്ചതുപോലെ, തിരുവെഴുത്തുകൾ അവനെ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അവൻ നിയമം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശബത്ത് ആചരണത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ഇപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് യുവാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. യേശുവിന്റെ ആദ്യ വരവിൽ നിയമത്തിന്റെ പ്രയോഗം മാറി എന്ന ശബത്ത് വീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയുടെ അഭാവം ഞാൻ അവനോട് വിശദീകരിച്ചു. ഇപ്പോഴും സാധുതയുള്ളതാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ആത്മീയ പ്രയോഗം വരുന്നു - അത് പൂർണ്ണമായി പരിഗണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ഇസ്രായേലിന് നൽകിയ നിയമം നിറവേറ്റി എന്നാണ്; ക്രിസ്തുവിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ-നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ആഴത്തിൽ എത്തുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പരിച്ഛേദന ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നാം ശാരീരികമായി പരിച്ഛേദന ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല.

ക്രിസ്തുവിന്റെ നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം, ക്രിസ്തുവിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിലൂടെയും അവന്റെ ആഴമേറിയതും തീവ്രവുമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ അനുസരണത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ അനുസരണം എല്ലായ്പ്പോഴും നിയമത്തിന് പിന്നിലുള്ളതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവും മഹത്തായ ഉദ്ദേശ്യവുമാണ്. യേശുവിന്റെ പുതിയ കൽപ്പനയിൽ നാം ഇത് കാണുന്നു: "ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും അന്യോന്യം സ്‌നേഹിക്കേണം എന്ന പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു" (യോഹന്നാൻ 1).3,34). ഭൂമിയിലെ തന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലും ദൈവം തന്റെ നിയമം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു ഈ കൽപ്പന നൽകുകയും ഈ കൽപ്പനയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു, അങ്ങനെ ജോയൽ, ജെറമിയ, എസെക്കിയേൽ എന്നിവരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു.

പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ ദൗത്യം നിറവേറ്റുകയും അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ, യേശു നിയമവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മാറ്റി, അവന്റെ ജനമെന്ന നിലയിൽ നാം സ്വീകരിച്ച അനുസരണത്തിന്റെ രൂപം പുതുക്കി. സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമം എല്ലായ്പ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്, എന്നാൽ യേശു അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രായേലുമായുള്ള പഴയ ഉടമ്പടിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവും (യാഗങ്ങൾ, തൂവാലകൾ, ജൂബിലി വർഷങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ) ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന് പ്രത്യേകമായി സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക രൂപങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. മിക്ക കേസുകളിലും, ഈ പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ ഇപ്പോൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്. നിയമത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നു, എന്നാൽ അനുസരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപം നിർദ്ദേശിച്ച രേഖാമൂലമുള്ള നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇനി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

നിയമത്തിന് സ്വയം നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിന് ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിന് സ്വന്തം പരാജയം തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല; ഭൂമിയിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും അനുസരണത്തിന്റെ ഉചിതമായ രൂപം നിർണ്ണയിക്കാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഭൂമിയിലെ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അയക്കലും മുതൽ, ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തിയും നമ്മുടെ അയൽക്കാരോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചവർക്ക് ഇപ്പോൾ ദൈവവചനം നന്നായി ഉൾക്കൊള്ളാനും അവരുടെ അനുസരണത്തിനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നു, കാരണം അനുസരണം ക്രിസ്തുവിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെ നമുക്കായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പുതിയ നിയമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു, പിതാവിന്റെ ഹൃദയം നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവവചനത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും, ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് നിയമത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും മറികടക്കുന്നു, കാരണം ഇത് നിയമം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന് വളരെ അപ്പുറമാണ്.

യുവാവ് സമ്മതിച്ചു, ഈ ധാരണ ശബ്ബത്തിനെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്ന് ചോദിച്ചു. ശബത്ത് ഇസ്രായേല്യർക്കായി നിരവധി ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു: അത് അവരെ സൃഷ്ടിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു; ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ പലായനത്തെക്കുറിച്ച് അത് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു; ദൈവവുമായുള്ള അവരുടെ പ്രത്യേക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അത് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും മൃഗങ്ങൾക്കും ദാസന്മാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ശാരീരിക വിശ്രമം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒരു ധാർമ്മിക വീക്ഷണത്തിൽ, ഇസ്രായേല്യരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ നിർത്താനുള്ള അവരുടെ കടമയെക്കുറിച്ച് അത് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ക്രിസ്തുശാസ്‌ത്രപരമായി, മിശിഹായുടെ വരവിൽ ആത്മീയ വിശ്രമത്തിന്റെയും നിവൃത്തിയുടെയും ആവശ്യകതയിലേക്ക് അത് അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു - രക്ഷയ്‌ക്കുവേണ്ടിയുള്ള സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളേക്കാൾ അവനിൽ അവരുടെ ആശ്രയം. ശബത്ത് യുഗാന്ത്യത്തിലെ സൃഷ്ടിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

മോശയിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നൽകിയ നിയമങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണെന്ന് മിക്ക സബറ്റേറിയൻമാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ അവനുമായി പങ്കിട്ടു - അതായത്, ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിനും സ്ഥലത്തിനും മാത്രം. "താടി വെട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുക" അല്ലെങ്കിൽ "അങ്കിയുടെ നാല് കോണുകളിൽ തൂവാലകൾ ഇടുക" എന്നത് എല്ലാ കാലങ്ങൾക്കും സ്ഥലങ്ങൾക്കും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണാൻ പ്രയാസമില്ല എന്ന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ജനതയെന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ യേശുവിൽ നിറവേറപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവൻ തന്റെ വചനത്തിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചു. തൽഫലമായി, ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന്റെ രൂപത്തിന് പുതിയ സാഹചര്യത്തോട് നീതി പുലർത്തേണ്ടി വന്നു.

ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആധികാരിക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആഴ്ചയിലെ ഏഴാം ദിവസം ഒരു ജ്യോതിഷ യൂണിറ്റായി സ്വീകരിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല, ദൈവം ആഴ്ചയിലെ ഒരു ദിവസം മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചത് പോലെ. തന്റെ വിശുദ്ധി ഏറ്റുപറയാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം മാറ്റിവെക്കുന്നതിനുപകരം, ദൈവം ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു, അതുവഴി നമ്മുടെ മുഴുവൻ സമയവും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം ആഘോഷിക്കാൻ ആഴ്‌ചയിലെ ഏത് ദിവസവും നമുക്ക് ഒത്തുകൂടാമെങ്കിലും, മിക്ക ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളും ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്കായി ഒത്തുകൂടുന്നു, യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതും പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടതുമായ ഏറ്റവും അംഗീകൃത ദിവസമാണ്. വാക്കാലുള്ള നിയമത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത താൽക്കാലിക പരിമിതികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് യേശു ശബ്ബത്ത് നിയമം (തോറയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും) വിപുലീകരിച്ചു. "നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം" എന്ന കൽപ്പനയെപ്പോലും അവൻ ഉയർത്തി, "ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുക." ഇത് 613 കൽപ്പനകളിൽ (6000 ൽ പോലും അല്ല!) പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ ദയയാണ്. നിയമത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത നിവൃത്തി യേശുവിനെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നു, ലിഖിത കോഡല്ല. ഞങ്ങൾ ആഴ്‌ചയിലെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല; അവൻ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ അതിൽ ജീവിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് നമ്മുടെ വിശ്രമമാണ്.

ഞങ്ങൾ അതാത് വിമാനങ്ങളിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ്, ശബത്ത് നിയമത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രയോഗം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു - ദൈവകൃപയാലും കർത്താവായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുതിയതും ആഴമേറിയതുമായ പ്രവർത്തനത്താൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ജീവിതം. ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറി.

തല മുതൽ കാൽ വരെ നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്ക് എപ്പോഴും നന്ദി പറയുന്നു.

ജോസഫ് ടകാച്ച്

പ്രസിഡന്റ്

ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ


PDF മോശെയുടെ നിയമം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ബാധകമാണോ?