യേശുവിന്റെ കന്യക ജനനം

422 യേശുവിന്റെ കന്യക ജനനംദൈവത്തിൻറെ എന്നും ജീവിക്കുന്ന പുത്രനായ യേശു ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു. ഇത് സംഭവിക്കാതെ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുമതം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയണം: യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്ന എല്ലാ ആത്മാവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്; യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയാത്ത എല്ലാ ആത്മാവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. ഇതാണ് എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ്, വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടതും ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് (1. ജോ. 4,2-ഒന്ന്).

യേശുവിന്റെ കന്യക ജനനം വിശദീകരിക്കുന്നത്, ദൈവപുത്രൻ താൻ ആയിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു - ദൈവത്തിന്റെ നിത്യപുത്രൻ. യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ കന്യകയാണെന്ന വസ്തുത മാനുഷിക സംരംഭത്തിലൂടെയോ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയോ അവൾ ഗർഭം ധരിക്കില്ല എന്നതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു. മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ വിവാഹേതര ഗർഭധാരണം നടന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ്, ദൈവപുത്രന്റെ ദൈവിക സ്വഭാവവുമായി മറിയയുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെ ഏകീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ്. അതുവഴി ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ അസ്തിത്വവും ഏറ്റെടുത്തു: ജനനം മുതൽ മരണം വരെ, പുനരുത്ഥാനം, സ്വർഗ്ഗാരോഹണം, ഇപ്പോൾ അവന്റെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യത്വത്തിൽ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു.

യേശുവിന്റെ ജനനം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുതമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈ സന്ദേഹവാദികൾ വേദപുസ്തക രേഖയെയും അതിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയും നിരാകരിക്കുന്നു. അവരുടെ എതിർപ്പ് തികച്ചും വിരോധാഭാസമായി ഞാൻ കാണുന്നു, കാരണം കന്യക ജനനത്തെ അസംബന്ധമായ അസാധ്യതയായി അവർ കാണുമ്പോൾ, രണ്ട് അടിസ്ഥാന അവകാശവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കന്യക ജനനത്തിന്റെ സ്വന്തം പതിപ്പിനെ അവർ വാദിക്കുന്നു:

1. ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോ പ്രാസമോ കാരണമോ ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞാലും അതിനെ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് വിളിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒന്നുമില്ലായ്മ എന്ന അവരുടെ വിശേഷണങ്ങളിലേക്ക് നാം ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ, അതൊരു സ്വപ്ന സ്വപ്നമാണെന്ന് വ്യക്തമാകും. അവയുടെ ഒന്നുമില്ലായ്മ, ശൂന്യമായ സ്ഥലത്ത് ക്വാണ്ടം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, കോസ്മിക് കുമിളകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിവേഴ്സിന്റെ അനന്തമായ അസംബ്ലേജ് എന്നിവ പോലെ പുനർ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ഒന്നും എന്ന പദപ്രയോഗം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതല്ല, കാരണം അവരുടെ ശൂന്യത എന്തെങ്കിലുമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു - നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ച ഒന്ന്!

2. ജീവനില്ലാത്തതിൽ നിന്നാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായതെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ അവകാശവാദം യേശു ഒരു കന്യകയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചതെന്ന വിശ്വാസത്തേക്കാൾ വളരെ "എടുക്കപ്പെട്ടതാണ്". ജീവനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ജീവൻ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചത് നിർജീവമായ ആദിമ സൂപ്പിൽ നിന്നാണെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തിന്റെ അസാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചിലർ യേശുവിന്റെ കന്യക ജനനത്തിലെ യഥാർത്ഥ അത്ഭുതത്തെക്കാൾ ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഒരു അത്ഭുതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്.

സന്ദേഹവാദികൾക്ക് അവരുടേതായ കന്യക ജനന മാതൃകകളുണ്ടെങ്കിലും, യേശുവിന്റെ കന്യക ജനനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പരിഹസിക്കുന്നത് ന്യായമായ കളിയാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു, എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിപരമായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അത്ഭുതം ആവശ്യമാണ്. അവതാരം അസാധ്യമോ അസംഭവ്യമോ ആണെന്ന് കരുതുന്നവർ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ലേ?

കന്യകയുടെ ജനനം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുത അടയാളമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നു (യെശ. 7,14) അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. "ദൈവപുത്രൻ" എന്ന ശീർഷകത്തിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപയോഗം, ക്രിസ്തു ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് (പുരുഷന്റെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ) ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ജനിച്ചതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചുവെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയും വരവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിപുലമായ കെട്ടുകഥകളല്ല പിന്തുടരുന്നത്. എന്നാൽ നാം അവന്റെ മഹത്വം കണ്ടിരിക്കുന്നു (2. പീറ്റർ. 1,16).

യേശുവിന്റെ കന്യക ജനനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവതാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഒരു മിഥ്യയോ ഇതിഹാസമോ ആണെന്ന വാദത്തെ അപ്പൊസ്തലനായ പത്രോസിന്റെ പ്രസ്താവന വ്യക്തവും നിർണായകവുമായ ഒരു നിരാകരണം നൽകുന്നു. കന്യക ജനനത്തിന്റെ വസ്തുത ദൈവത്തിന്റെ ദൈവികവും വ്യക്തിപരവുമായ സൃഷ്ടിയിലൂടെ അമാനുഷിക സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം സ്വാഭാവികവും സാധാരണവുമായിരുന്നു, മറിയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ മനുഷ്യ ഗർഭധാരണകാലം ഉൾപ്പെടെ. മനുഷ്യ അസ്തിത്വത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും യേശു വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്, അവന് എല്ലാം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാനും എല്ലാ ബലഹീനതകളെയും മറികടന്ന് നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു. തനിക്കും മനുഷ്യനും ഇടയിൽ തിന്മ വരുത്തിയ വിള്ളൽ ദൈവം സ al ഖ്യമാക്കുവാൻ, മനുഷ്യവർഗം ചെയ്തതു ദൈവം തന്നെത്തന്നെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

ദൈവം നമ്മോട് അനുരഞ്ജനമാകണമെങ്കിൽ, അവൻ തന്നെത്താൻ വരണം, സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തണം, നമ്മെ പരിപാലിക്കണം, എന്നിട്ട് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂലത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നമ്മെ തന്നിലേക്ക് നയിക്കണം. നിത്യപുത്രന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തത് അതാണ്. പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ അവശേഷിക്കുമ്പോൾ, അവൻ നമ്മിൽ പൂർണനായിത്തീർന്നു, അതിലൂടെ അവനിലൂടെയും അവനിലൂടെയും പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും നമുക്ക് ബന്ധവും കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടാകാം. എബ്രായർക്കുള്ള കത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഈ അത്ഭുതകരമായ സത്യത്തെ ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

കുട്ടികൾ മാംസവും രക്തവും ഉള്ളവരായതിനാൽ, അവനും അത് അതേ രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു, അങ്ങനെ മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള പിശാചിന്റെ ശക്തി തന്റെ മരണത്താൽ അവൻ എടുത്തുകളയുകയും മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സേവകരായിരിക്കുക. അവൻ ദൂതന്മാരെ പരിപാലിക്കുന്നില്ല, അബ്രാഹാമിന്റെ മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ എല്ലാറ്റിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ ആകേണ്ടതായിരുന്നു, അങ്ങനെ അവൻ കരുണയുള്ളവനും ദൈവമുമ്പാകെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു മഹാപുരോഹിതനും ആയിരിക്കേണ്ടതിന്, ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കു പ്രായശ്ചിത്തം (എബ്രാ. 2,14-ഒന്ന്).

അവന്റെ ആദ്യ വരവിൽ, ദൈവപുത്രൻ നസ്രത്തിലെ യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇമ്മാനുവൽ ആയിത്തീർന്നു (ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ, മത്തായി. 1,23). യേശുവിന്റെ കന്യക ജന്മം മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ശരിയാക്കുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന തന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ, യേശു എല്ലാ തിന്മകളെയും ജയിക്കുകയും കീഴടക്കുകയും ചെയ്യും, എല്ലാ വേദനയ്ക്കും മരണത്തിനും അറുതി വരുത്തും. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞു: ഇതാ, ഞാൻ എല്ലാം പുതിയതാക്കുന്നു (വെളിപാട് 2 കോറി.1,5).

പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിനുശേഷം കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ചിലപ്പോൾ "പ്രസവത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തെ" കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായി സംസാരിക്കും. യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ "എല്ലാം പുതിയതാക്കുന്ന" ഒരാളുടെ ജനനത്തിന്റെ അത്ഭുതമായി നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

യേശുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ അത്ഭുതം ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാം.

ജോസഫ് ടകാച്ച്

പ്രസിഡന്റ്
ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ


PDFയേശുവിന്റെ കന്യക ജനനം