വിശ്വാസങ്ങൾ


ത്രിശൂലം ദൈവം

തിരുവെഴുത്തുകളുടെ സാക്ഷ്യമനുസരിച്ച്, പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് ശാശ്വതവും സമാനവും എന്നാൽ വ്യത്യസ്തവുമായ വ്യക്തികളിൽ ദൈവം ഒരു ദിവ്യനാണ്. അവനാണ് ഏക സത്യദൈവം, നിത്യനും, മാറ്റമില്ലാത്തവനും, സർവ്വശക്തനും, സർവ്വജ്ഞനും, സർവ്വവ്യാപിയും. അവൻ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകനും മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയുടെ ഉറവിടവുമാണ്. അതീതമാണെങ്കിലും, ദൈവം നേരിട്ടും വ്യക്തിപരമായും ആളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവം സ്നേഹവും അനന്തമായ നന്മയുമാണ്....

പിതാവായ ദൈവം

പിതാവായ ദൈവം ദൈവത്വത്തിന്റെ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ്, ഉത്ഭവമില്ലാത്തവനാണ്, അവരിൽ നിന്നാണ് പുത്രൻ നിത്യതയ്ക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ചത്, അവനിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രനിലൂടെ ശാശ്വതമായി പുറപ്പെടുന്നു. പുത്രനിലൂടെ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച പിതാവ്, പുത്രനെ രക്ഷയ്ക്കായി അയയ്ക്കുകയും ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ നവീകരണത്തിനും സ്വീകാര്യതയ്ക്കും വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. (ജോഹന്നാസ് 1,1.14, 18; റോമാക്കാർ 15,6; കൊലോസിയക്കാർ 1,15-16; ജോൺ 3,16; 14,26; 15,26; റോമാക്കാർ...

ദൈവം പുത്രൻ

പുത്രനായ ദൈവം ദൈവത്വത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ്, നിത്യതയിൽ നിന്ന് പിതാവിനാൽ ജനിച്ചു. അവൻ അവനിലൂടെ പിതാവിന്റെ വചനവും പ്രതിരൂപവുമാണ്, അവനുവേണ്ടി ദൈവം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവമായ യേശുക്രിസ്തുവായി പിതാവിനാൽ അവൻ അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചു, കന്യാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു, അവൻ പൂർണ്ണമായും ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു, ഒരു വ്യക്തിയിൽ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നു. അവൻ, മകൻ...

പരിശുദ്ധാത്മാവ്

പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്വത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ്, പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിലൂടെ എന്നെന്നേക്കുമായി പുറപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ദൈവം അയച്ച യേശുക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആശ്വാസകനാണ് അവൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു, പിതാവിനോടും പുത്രനോടും നമ്മെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു, മാനസാന്തരത്തിലൂടെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെയും നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു, നിരന്തരമായ നവീകരണത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് നമ്മെ അനുരൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ബൈബിളിലെ പ്രചോദനത്തിന്റെയും പ്രവചനത്തിന്റെയും ഉറവിടവും ഐക്യത്തിന്റെ ഉറവിടവും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ...

ദൈവരാജ്യം

ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം, വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരമാണ്. ദൈവത്തിൻറെ ഭരണം സഭയിലും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ജീവിതത്തിലും ഇതിനകം പ്രകടമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് ശേഷം ദൈവരാജ്യം ഒരു ലോകക്രമമായി പൂർണ്ണമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടും, അപ്പോൾ എല്ലാം അതിന് കീഴ്പ്പെടും. (സങ്കീർത്തനം 2,6-9; 93,1-2; ലൂക്കോസ് 17,20-21; ഡാനിയേൽ 2,44; മാർക്കസ് 1,14-ഇരുപത്; 1. കൊരിന്ത്യർ 15,24-28; എപ്പിഫാനി 11,15; 21.3.22/27/2; 2,1-5) വർത്തമാനവും ഭാവിയും ...

മനുഷ്യൻ [മനുഷ്യവർഗം]

ദൈവം പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയാൻ കല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്നേഹത്തിൽ, ഭൂമിയെ കാര്യസ്ഥനായി കീഴടക്കാനും അതിലെ സൃഷ്ടികളെ ഭരിക്കാനും കർത്താവ് മനുഷ്യന് അധികാരം നൽകി. സൃഷ്ടികഥയിൽ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയുടെ കിരീടമാണ്; ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ആദം ആണ്. പാപം ചെയ്ത ആദാമിന്റെ പ്രതീകമായി, മനുഷ്യരാശി അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെതിരായ കലാപത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ...

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ

തിരുവെഴുത്തുകൾ ദൈവത്തിന്റെ നിശ്വസ്‌ത വചനവും സുവിശേഷത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷ്യവും മനുഷ്യനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടിന്റെ സത്യവും കൃത്യവുമായ പുനർനിർമ്മാണമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ, എല്ലാ ഉപദേശപരവും ജീവിതവുമായ ചോദ്യങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ തെറ്റില്ലാത്തതും സഭയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപരവുമാണ്. യേശു ആരാണെന്നും യേശു എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഒരു സുവിശേഷം യഥാർത്ഥമാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? അധ്യാപനത്തിനും ജീവിതത്തിനും ആധികാരികമായ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ബൈബിൾ ആണ്...

പള്ളി

യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും സമൂഹമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭ. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനും സ്നാനമേൽക്കാൻ ക്രിസ്തു കൽപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ പോറ്റാനും സഭ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന സഭ, ബൈബിളിനെ ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമായി എടുക്കുകയും അവളുടെ ജീവനുള്ള തലയായ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിരന്തരം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബൈബിൾ പറയുന്നു: ആരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ...

ക്രിസ്തു

ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണത്തോടെ, ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു പുതിയ ജനനം അനുഭവിക്കുന്നു, ദത്തെടുക്കലിലൂടെ ദൈവകൃപയിലൂടെ ദൈവവുമായും അവന്റെ സഹജീവികളുമായും ശരിയായ ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലത്താൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. (റോമാക്കാർ 10,9-13; ഗലാത്യർ 2,20; ജോൺ 3,5-7; മാർക്കസ് 8,34; ജോൺ 1,12-ഇരുപത്; 3,16-17; റോമാക്കാർ 5,1; 8,9; ജോൺ 13,35; ഗലാത്യർ 5,22-23) ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ് ...

മാലാഖ ലോകം

മാലാഖമാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആത്മജീവികളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. വിശുദ്ധ മാലാഖമാർ ദൈവത്തെ സന്ദേശവാഹകരായും ഏജന്റുമാരായും സേവിക്കുന്നു, രക്ഷ നേടേണ്ടവർക്ക് വിധേയരായ ആത്മാക്കളാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിൽ അനുഗമിക്കും. അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന മാലാഖമാരെ പിശാചുക്കൾ, ദുരാത്മാക്കൾ, അശുദ്ധാത്മാക്കൾ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു. മാലാഖമാർ ആത്മാക്കൾ, സന്ദേശവാഹകർ, ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ. (ഹെബ്രായർ 1,14; എപ്പിഫാനി 1,1; 22,6; മത്തായി 25,31; 2. പെട്രസ് 2,4; മാർക്കസ് 1,23; മത്തായി 10,1)…

സാത്താൻ

വീണുപോയ ദൂതനാണ് സാത്താൻ, ആത്മലോകത്തിലെ ദുഷ്ടശക്തികളുടെ നേതാവ്. തിരുവെഴുത്തുകൾ അവനെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു: പിശാച്, എതിരാളി, ദുഷ്ടൻ, കൊലപാതകി, നുണയൻ, കള്ളൻ, പ്രലോഭകൻ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവൻ, മഹാസർപ്പം, ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം. അവൻ ദൈവത്തിനെതിരായ നിരന്തരമായ മത്സരത്തിലാണ്. അവന്റെ സ്വാധീനത്താൽ, അവൻ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയും വ്യാമോഹവും അനുസരണക്കേടും വിതയ്ക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ ഇതിനകം പരാജയപ്പെട്ടു, ദൈവമെന്ന നിലയിൽ അവന്റെ ഭരണവും സ്വാധീനവും ...

സുവിശേഷം

യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവകൃപയാൽ ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷം. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു, അവൻ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു, തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച്, മൂന്നാം ദിവസം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, തുടർന്ന് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന സന്ദേശമാണിത്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും എന്ന സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷം. (1. കൊരിന്ത്യർ 15,1-5; അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 5,31; ലൂക്കോസ് 24,46-48; ജോഹന്നാസ്...

ക്രിസ്തീയ പെരുമാറ്റം

നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമുക്കുവേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്ഷകനോടുള്ള വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹപൂർവ്വമായ വിശ്വസ്തതയിലും അധിഷ്ഠിതമാണ് ക്രിസ്തീയ പെരുമാറ്റം. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം സുവിശേഷത്തിലും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലും ഉള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ, ക്രിസ്തു തന്റെ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും അവരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, വിശ്വസ്തത, ക്ഷമ, ദയ, സൗമ്യത, ആത്മനിയന്ത്രണം, നീതി, സത്യം. (1. ജോഹന്നാസ്...

ദൈവകൃപ

എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും നൽകാൻ ദൈവം തയ്യാറുള്ള അനർഹമായ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ, ദൈവിക സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പ്രകടമാണ്. കൃപയാൽ മനുഷ്യനും മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു, ദൈവത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അറിയാനും സ്നേഹിക്കാനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിത്യരക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും കൃപയാൽ മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. (കൊലോസ്യർ 1,20;...

പാപം

പാപം നിയമലംഘനമാണ്, ദൈവത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ആദാമിലൂടെയും ഹവ്വായിലൂടെയും പാപം ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന കാലം മുതൽ, മനുഷ്യൻ പാപത്തിന്റെ നുകത്തിൻ കീഴിലാണ് - യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവകൃപയാൽ മാത്രം നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നുകം. മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപപൂർണമായ അവസ്ഥ ദൈവത്തിനും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും മുകളിൽ താനും സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവണതയിൽ പ്രകടമാണ്. പാപം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയിലേക്കും കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാ...

ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കൂ

ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദാനമാണ്, അവതരിച്ച പുത്രനിൽ വേരൂന്നിയതും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ അവന്റെ ശാശ്വതമായ വചനത്താൽ പ്രകാശിതവുമാണ്. ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയായ രക്ഷയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമാക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും, ആത്മീയമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കാനും വിശ്വാസം നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തു രചയിതാവും ഫിനിഷറും ആണ്...

രക്ഷ

മനുഷ്യൻ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രക്ഷ. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷകനും ആയി അംഗീകരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവം രക്ഷ നൽകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിന് മാത്രമല്ല, നിത്യതയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ്. രക്ഷ എന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദാനമാണ്, കൃപയാൽ സാധ്യമായതാണ്, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു, വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കോ ​​നന്മകൾക്കോ ​​അർഹതയില്ല ...

രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ്

യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിൽനിന്നും അവരെ ഒരിക്കലും കീറിക്കളയുകയില്ലെന്നും ബൈബിൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. കർത്താവിന്റെ അനന്തമായ വിശ്വസ്തതയെയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പര്യാപ്തതയെയും ബൈബിൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. കൂടാതെ, എല്ലാ ജനങ്ങളോടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിത്യസ്നേഹത്തെ അവൾ ഊന്നിപ്പറയുകയും വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയായി സുവിശേഷത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രക്ഷയുടെ ഈ ഉറപ്പ് കൈവശം വെച്ചാൽ, വിശ്വാസി ...

ന്യായീകരണം

നീതീകരണം എന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള കൃപയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്, അതിലൂടെ വിശ്വാസി ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ, മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ പാപമോചനം ലഭിക്കുകയും അവൻ തന്റെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ സമാധാനം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തു സന്തതിയാണ്, പഴയ ഉടമ്പടി കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്. പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ, ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം വ്യത്യസ്തമായ അടിത്തറയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്, അത് മറ്റൊരു ഉടമ്പടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. (റോമർ 3: 21-31; 4,1-8;...

ക്രിസ്ത്യൻ ശബ്ബത്ത്

ക്രിസ്ത്യൻ ശബ്ബത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവിതമാണ്, അതിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും യഥാർത്ഥ വിശ്രമം കണ്ടെത്തുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അടയാളമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു നിഴലായിരുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഇസ്രായേലിനോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന പ്രതിവാര ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത്. (ഹെബ്രായർ 4,3.8-10; മത്തായി 11,28-ഇരുപത്; 2. മോശ 20,8: 11; കൊലോസിയക്കാർ 2,16-17) ക്രിസ്തു ആരാധനയിൽ രക്ഷയെ ആഘോഷിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്ത കൃപകളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണമാണ്. ...

പശ്ചാത്താപം

കൃപയുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള മാനസാന്തരം ("മാനസാന്തരം" എന്നും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു) ഒരു മനോഭാവത്തിന്റെ മാറ്റമാണ്, അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സംഭവിക്കുകയും ദൈവവചനത്തിൽ വേരൂന്നിയതുമാണ്. മാനസാന്തരത്തിൽ സ്വന്തം പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നതും യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. (അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 2,38; റോമാക്കാർ 2,4; 10,17; റോമാക്കാർ 12,2) പശ്ചാത്താപം മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഭയം, "ദൈവം തനിക്ക് ഉണ്ടായതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഭയം ഒരു യുവാവിന്റെ വിവരണമായിരുന്നു ...

വിശുദ്ധീകരണം

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയും വിശുദ്ധിയും ദൈവം വിശ്വാസിക്ക് നൽകുകയും അതിൽ അവനെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കൃപയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് വിശുദ്ധീകരണം. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് വിശുദ്ധീകരണം അനുഭവപ്പെടുന്നത്, അത് മനുഷ്യരിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയാണ്. (റോമാക്കാർ 6,11; 1. ജോഹന്നസ് 1,8-9; റോമാക്കാർ 6,22; 2. തെസ്സലോനിക്യർ 2,13; ഗലാത്യർ 5: 22-23) സംക്ഷിപ്‌ത ഓക്‌സ്‌ഫോർഡ് നിഘണ്ടു പ്രകാരം വിശുദ്ധീകരണം എന്നാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം "വേർതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുക" അല്ലെങ്കിൽ "പാപത്തിൽ നിന്ന് ...

ആരാധന

ദൈവമഹത്വത്തോടുള്ള ദൈവികമായ പ്രതികരണമാണ് ആരാധന. അത് ദൈവിക സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ സൃഷ്ടിയിലേക്കുള്ള ദൈവിക സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരാധനയിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മദ്ധ്യസ്ഥനായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വിശ്വാസി പിതാവായ ദൈവവുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിനയത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ദൈവത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയെന്നതാണ് ആരാധനയുടെ അർത്ഥം. അത് മനോഭാവങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ...

സ്നാനം

ജലസ്നാനം, വിശ്വാസിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അടയാളം, അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷകനും ആയി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളം, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലും പുനരുത്ഥാനത്തിലും പങ്കാളിത്തമാണ്. "പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും തീയാലും" സ്നാനം ഏൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണവും ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വേൾഡ് വൈഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സ്നാനം നടത്തുന്നത് മുങ്ങിയാണ്. (മത്തായി 28,19; അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 2,38; റോമാക്കാർ 6,4-5; ലൂക്കോസ് 3,16; 1. കൊരിന്ത്യർ 12,13; 1. പെട്രസ് 1,3-9; മത്തായി...

കർത്താവിന്റെ അത്താഴം

കർത്താവിന്റെ അത്താഴം യേശു മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, ഇപ്പോൾ അവനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, ഭാവിയിൽ അവൻ എന്തുചെയ്യുമെന്നതിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. നാം കൂദാശ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, നമ്മുടെ രക്ഷകനെ ഓർക്കാൻ ഞങ്ങൾ അപ്പവും വീഞ്ഞും എടുക്കുകയും അവൻ വരുന്നതുവരെ അവന്റെ മരണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മോട് പൊറുക്കപ്പെടേണ്ടതിന് തൻറെ ശരീരം നൽകുകയും രക്തം ചൊരിയുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവിൻറെ മരണത്തിലും പുനരുത്ഥാനത്തിലും കർത്താവിൻറെ അത്താഴം പങ്കുചേരുന്നു ...

സാമ്പത്തിക കാര്യസ്ഥൻ

ക്രിസ്ത്യൻ സാമ്പത്തിക കാര്യനിർവഹണം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഔദാര്യവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വ്യക്തിഗത വിഭവങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നാണ്. വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുടെ ഒരു ഭാഗം സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ പോറ്റാനുമുള്ള സഭയുടെ ദൈവം നൽകിയ ദൗത്യം സംഭാവനകളിൽ നിന്നാണ്. കൊടുക്കലും ദാനവും ഭക്തി, വിശ്വാസം, അനുസരണം എന്നിവയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു ...

പള്ളി ഭരണ ഘടന

സഭയുടെ തലവൻ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ സഭയ്ക്ക് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സഭയെ പഠിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വേൾഡ് വൈഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് അതിന്റെ സഭകളുടെ പരിപാലനത്തിലും മൂപ്പന്മാരെയും ഡീക്കന്മാരെയും ഡീക്കന്മാരെയും നേതാക്കന്മാരെയും നിയമിക്കുന്നതിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. (കൊലോസ്യർ 1,18; എഫേസിയക്കാർ 1,15-23; ജോൺ 16,13-15;...

ബൈബിൾ പ്രവചനം

പ്രവചനം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനായുള്ള ദൈവഹിതവും പദ്ധതിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ബൈബിളിലെ പ്രവചനത്തിൽ, മാനസാന്തരത്തിലൂടെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുവേലയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയും മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പ്രവചനം ദൈവത്തെ സർവശക്തനായ സ്രഷ്ടാവും എല്ലാറ്റിന്റെയും മേൽ ന്യായാധിപനും ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവന്റെ സ്നേഹവും കൃപയും വിശ്വസ്തതയും മാനവരാശിക്ക് ഉറപ്പുനൽകുകയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവിക ജീവിതം നയിക്കാൻ വിശ്വാസികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (യെശയ്യാവ് 46,9-11; ലൂക്കോസ് 24,44-48;...

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ്

അവൻ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതുപോലെ, ദൈവരാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജനതകളെയും ന്യായംവിധിക്കാനും ഭരിക്കാനും യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരും. അധികാരത്തിലും മഹത്വത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ദൃശ്യമാകും. ഈ സംഭവം വിശുദ്ധരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിനും പ്രതിഫലത്തിനും കാരണമാകുന്നു. (ജോൺ 14,3; എപ്പിഫാനി 1,7; മത്തായി 24,30; 1. തെസ്സലോനിക്യർ 4,15-17; വെളിപാട് 22,12) ക്രിസ്തു മടങ്ങിവരുമോ? ലോക വേദിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു? ...

വിശ്വാസികളുടെ പാരമ്പര്യം

പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും ഉള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവമക്കളായ ക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷയും നിത്യജീവനുമാണ് വിശ്വാസികളുടെ അവകാശം. ഇപ്പോൾ പോലും പിതാവ് വിശ്വാസികളെ മകന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു; അവരുടെ അവകാശം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ പൂർണ്ണമായി നൽകും. ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ഭരിക്കുന്നു. (1. ജോഹന്നസ് 3,1-ഇരുപത്; 2,25; റോമർ 8: 16-21; കൊലോസിയക്കാർ 1,13; ഡാനിയേൽ 7,27; 1. പെട്രസ് 1,3-5;...

അവസാന ന്യായവിധി [നിത്യവിധി]

യുഗാവസാനത്തിൽ, ദൈവം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽ ന്യായവിധിക്കായി കൂട്ടിച്ചേർക്കും. നീതിമാന്മാർക്ക് നിത്യ മഹത്വം ലഭിക്കും, ദുഷ്ടന്മാർ തീപ്പൊയ്കയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ക്രിസ്തുവിൽ, കർത്താവ് എല്ലാവർക്കുമായി കൃപയും നീതിയും നൽകുന്നു, അവർ മരിച്ചപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഉൾപ്പെടെ. (മത്തായി 25,31-32; പ്രവൃത്തികൾ 24,15; ജോൺ 5,28-29; വെളിപാട് 20,11: 15; 1. തിമോത്തിയോസ് 2,3-ഇരുപത്; 2. പെട്രസ് 3,9;...

നരകം

തിരുത്താനാവാത്ത പാപികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയലും അന്യവൽക്കരണവുമാണ് നരകം. പുതിയ നിയമത്തിൽ, നരകത്തെ ചിത്രപരമായി "അഗ്നി തടാകം", "ഇരുട്ട്", ഗീഹെന്ന (ജറുസലേമിനടുത്തുള്ള ഹിന്നോം താഴ്‌വരയ്ക്ക് ശേഷം, മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശിക്ഷ, കഷ്ടപ്പാട്, പീഡനം, നിത്യനാശം, അലർച്ച, പല്ലുകടി എന്നിങ്ങനെയാണ് നരകത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഷിയോളും പാതാളവും, ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ ...

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ

ഒരു ബൈബിൾ പദമെന്ന നിലയിൽ "സ്വർഗ്ഗം" എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വാസസ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും നിത്യമായ വിധി. "സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആയിരിക്കുക" എന്നതിന്റെ അർത്ഥം: മരണവും വിലാപവും കരച്ചിലും വേദനയും ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കുക. "നിത്യസന്തോഷം", "ആനന്ദം", "സമാധാനം", "ദൈവത്തിന്റെ നീതി" എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. (1. രാജാക്കന്മാർ 8,27-ഇരുപത്; 5. മോശ 26,15; മത്തായി 6,9; അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 7,55-56; ജോൺ 14,2-3; വെളിപാട് 21,3-4; 22,1-5; 2. ...

ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്

ശരീരം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതുവരെ മരിച്ചവർ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അവസ്ഥ. പ്രസക്തമായ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെ ആശ്രയിച്ച്, ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. മരിച്ചവർ ബോധപൂർവ്വം ഈ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നതായി ചില ഭാഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവ അവരുടെ ബോധം നശിച്ചു. രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങളും മാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് വിശ്വസിക്കുന്നു. (യെശയ്യാവ് 14,9-10; എസെക്കിയേൽ...

മില്ലേനിയം

ക്രിസ്തീയ രക്തസാക്ഷികൾ യേശുക്രിസ്തുവിനൊപ്പം വാഴുന്ന വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ. സഹസ്രാബ്ദത്തിനുശേഷം, ക്രിസ്തു എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും ഇറക്കിവിട്ട് എല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അവൻ രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഏല്പിക്കും, ആകാശവും ഭൂമിയും പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ചില ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനു മുമ്പോ ശേഷമോ ആയിരം വർഷങ്ങൾ ആയി മില്ലേനിയത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു; ...

ചരിത്രപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ

ഒരു വിശ്വാസം (ക്രെഡോ, ലാറ്റിനിൽ നിന്ന് "ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു") എന്നത് വിശ്വാസങ്ങളുടെ സംഗ്രഹ രൂപീകരണമാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്താനും ഉപദേശപരമായ പ്രസ്താവനകൾ വ്യക്തമാക്കാനും തെറ്റിൽ നിന്ന് സത്യത്തെ വേർതിരിക്കാനും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാധാരണ ഗതിയിൽ മനഃപാഠമാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് എഴുതാറുള്ളത്. ബൈബിളിലെ പല ഭാഗങ്ങൾക്കും വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യേശു സ്കീം ഉപയോഗിച്ചു 5. സൂനവും 6,4-9, ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണമായി. പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു...