ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കൂ

116 ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക

ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദാനമാണ്, അവന്റെ പുത്രൻ മാംസത്തിൽ വേരൂന്നിയതും തിരുവെഴുത്തുകളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ അവന്റെ നിത്യമായ വചനത്താൽ പ്രബുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ കൃപയായ രക്ഷയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു. വിശ്വാസം, യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും, ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയും നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് സജീവമായ വിശ്വസ്തതയും പുലർത്താൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ രചയിതാവും പൂർത്തീകരണവുമാണ്, കൃപയാൽ നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തികളിലൂടെയല്ല, വിശ്വാസത്താലാണ്. (എഫെസ്യർ 2,8; പ്രവൃത്തികൾ 15,9; 14,27; റോമാക്കാർ 12,3; ജോൺ 1,1.4; അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 3,16; റോമാക്കാർ 10,17; എബ്രായർ 11,1; റോമാക്കാർ 5,1-ഇരുപത്; 1,17; 3,21-ഇരുപത്; 11,6; എഫേസിയക്കാർ 3,12; 1. കൊരിന്ത്യർ 2,5; എബ്രായർ 12,2)

വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തോട് പ്രതികരിക്കുക

ദൈവം വലിയവനും നല്ലവനുമാണ്. തന്റെ ജനത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും കൃപയുടെയും വാഗ്ദാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ദൈവം തന്റെ മഹത്തായ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവൻ സ ek മ്യതയും സ്നേഹവും കോപത്തിന് മന്ദഗതിയും കൃപയിൽ സമ്പന്നനുമാണ്.

അത് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രസക്തമാണ്? ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഒരേ സമയം ശക്തനും സൗമ്യനുമായ ഒരു ദൈവത്തോട് നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? ഞങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വഴികളിലൂടെ പ്രതികരിക്കുന്നു.

വിശ്വാസ്യത

താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് എല്ലാ ശക്തിയും ഉണ്ടെന്നും മനുഷ്യരാശിയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആ ശക്തി എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നാം നല്ല കൈകളിലാണെന്നുള്ള തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് നേടാനാകും. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നമ്മുടെ മത്സരം, വിദ്വേഷം, അവനും പരസ്പരം ഒറ്റിക്കൊടുക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവും പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യവും അവനുണ്ട്. അവൻ പൂർണമായും വിശ്വാസയോഗ്യനാണ് - നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് യോഗ്യനാണ്.

നാം പരീക്ഷണങ്ങൾ, അസുഖങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, മരിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കിടയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം ഇപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടെന്നും അവൻ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നുവെന്നും അവിടുന്ന് നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാം. അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കാം, നമുക്ക് തീർച്ചയായും നിയന്ത്രണം അനുഭവപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെടില്ലെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാം. അവന് ഏത് സാഹചര്യവും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി ഏത് അപകടവും തിരിക്കാൻ കഴിയും.

ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ നാം ഒരിക്കലും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. "എന്നാൽ, നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു എന്നതിനാൽ ദൈവം നമ്മോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കുന്നു" (റോമാക്കാർ. 5,8). "ഇതിനാൽ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, യേശുക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ സമർപ്പിച്ചു" (1. ജോഹന്നസ് 3,16). തന്റെ പുത്രനെപ്പോലും വെറുതെ വിട്ടില്ലാത്ത ദൈവം തന്റെ പുത്രനിലൂടെ നിത്യസന്തോഷത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.

ദൈവം മറ്റാരെയും അയച്ചിട്ടില്ല: ദൈവത്വത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ദൈവപുത്രൻ, നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കാനും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാനും മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു (ഹെബ്രായർ 2,14). മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്താലല്ല, ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ രക്തത്താലല്ല, മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന ദൈവത്തിന്റെ രക്തത്താലാണ് നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഓരോ തവണയും നാം കൂദാശയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ, നമ്മോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് നാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും. അവൻ
ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടി.

"ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്," പൗലോസ് പറയുന്നു, "നിങ്ങളുടെ ശക്തിക്കപ്പുറം പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അവൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ പ്രലോഭനത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു" (1. കൊരിന്ത്യർ 10,13). "എന്നാൽ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്; അവൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തിന്മയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും" (2. തെസ്സലോനിക്യർ 3,3). "നമ്മൾ അവിശ്വസ്തരാണെങ്കിലും, അവൻ വിശ്വസ്തനായി തുടരുന്നു" (2. തിമോത്തിയോസ് 2,13). നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുക, വിളിക്കുക, നമ്മോട് കൃപ കാണിക്കുക എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവൻ മനസ്സ് മാറ്റില്ല. "നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ കുമ്പസാരം മുറുകെ പിടിക്കാം, പതറരുത്; എന്തെന്നാൽ അവൻ അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത വിശ്വസ്തനാണ്" (എബ്രായർ 10,23).

അവൻ നമ്മോട് ഒരു പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത നൽകി, നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാനും, നിത്യജീവൻ നൽകാനും, എന്നെന്നേക്കുമായി സ്നേഹിക്കാനും ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി. നമ്മളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവൻ വിശ്വാസയോഗ്യനാണ്, എന്നാൽ നാം അവനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം? നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അവന്റെ സ്നേഹത്തിന് യോഗ്യനാകാൻ നാം പാടുപെടുകയാണോ? അതോ നാം അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ നാം ഒരിക്കലും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഇത് പ്രകടമാണ്. മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളതും താൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മേൽ അധികാരമുള്ളതും മറ്റെല്ലാ ശക്തികൾക്കും മേൽ അധികാരമുള്ളതും ഈ ദൈവമാണ് (കൊലോസ്യർ 2,15). അവൻ ക്രൂശിലൂടെ എല്ലാറ്റിനും മീതെ വിജയിച്ചു, ഇത് അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്താൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മരണത്തിന് അവനെ പിടിച്ചുനിർത്താനായില്ല, കാരണം അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ രാജകുമാരനാണ് (പ്രവൃത്തികൾ 3,15).

യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച അതേ ശക്തി നമുക്കും അനശ്വരമായ ജീവൻ നൽകും (റോമ 8,11). നമുക്കുള്ള എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും നിറവേറ്റാനുള്ള ശക്തിയും ആഗ്രഹവും അവനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവനെ വിശ്വസിക്കാം - അത് നല്ലതാണ്, കാരണം മറ്റെന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്.

സ്വന്തമായി ഇടത്, ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും. സ്വന്തമായി അവശേഷിക്കുന്നു, സൂര്യൻ പോലും പരാജയപ്പെടും. സൂര്യനേക്കാൾ വലിയ ശക്തിയും പ്രപഞ്ചത്തേക്കാൾ വലിയ ശക്തിയും സമയത്തെയും സ്ഥലത്തെയുംക്കാൾ വിശ്വസ്തനും നമ്മോടുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വസ്തതയും നിറഞ്ഞ ഒരു ദൈവത്തിലാണ് ഏക പ്രത്യാശ. നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുവിൽ ഈ ഉറപ്പുള്ള പ്രത്യാശയുണ്ട്.

വിശ്വാസവും വിശ്വാസവും

യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും (പ്രവൃത്തികൾ 1 കൊരി6,31). എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് സാത്താൻ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നു. അവൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് സത്യമാണെന്ന് അവനറിയാം. കൂടാതെ, ദൈവം ഉണ്ടെന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും സാത്താന് അറിയാം (എബ്രായർ 11,6).

അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും സാത്താന്റെ വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മിൽ പലർക്കും ജെയിംസിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരം അറിയാം: യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികളാൽ പ്രകടമാക്കപ്പെടുന്നു (ജെയിംസ് 2,18-19). നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നു. തെറ്റായ കാരണങ്ങളാൽ ചിലർ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പെരുമാറ്റം വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവായിരിക്കാം. ദൈവം കല്പിച്ച പരിമിതികൾക്ക് കീഴിലാണ് സാത്താൻ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

അപ്പോൾ എന്താണ് വിശ്വാസം, അത് "സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ" നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് വിശ്വാസമാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ വിശദീകരണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മെ പരിപാലിക്കണമെന്നും മോശത്തിനുപകരം നന്മ ചെയ്യണമെന്നും നിത്യജീവൻ നൽകണമെന്നും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വാസം എന്നാൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്നും അവൻ നല്ലവനാണെന്നും അവന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ അവനു ശക്തിയുണ്ടെന്നും നമുക്കുവേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് ആ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുക. വിശ്വാസം എന്നാൽ നാം അവനു കീഴ്‌പെടുകയും അവനെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്നദ്ധതയാണ് - ഭയത്തിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ്. നാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി വിശ്വാസമല്ല, അത് വിശ്വാസ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല - ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലം മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രധാന വിശ്വാസത്തിലാണ്.

ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സമ്മാനം

ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? അത് നമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. ഒരു ദൃ case മായ കേസ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ മനുഷ്യ യുക്തി ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയില്ല. എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ദാർശനിക വാദങ്ങളെയും നേരിടാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സമയമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു: നാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുമോ ഇല്ലയോ? ബാക്ക് ബർണറിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു തീരുമാനമാണ് - ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇതുവരെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് അത് നന്നായി ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് തെറ്റായ കാരണങ്ങളാൽ എടുത്ത യുക്തിരഹിതമായ തീരുമാനമായിരുന്നു - പക്ഷേ ഇത് തീർച്ചയായും ശരിയായ തീരുമാനമായിരുന്നു. നമുക്ക് മറ്റാരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, നമ്മളെപ്പോലും. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടാൽ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം തകർക്കും. മറ്റ് മനുഷ്യ അധികാരികളെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങളിൽ ചിലർക്ക്, വിശ്വാസം നിരാശയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു-ക്രിസ്തുവിലേക്കല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ മറ്റൊരിടമില്ലായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 6,68).

ഞങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ വിശ്വാസം പക്വതയില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസമായിരിക്കുക എന്നത് സാധാരണമാണ് - ഒരു നല്ല തുടക്കം, പക്ഷേ നിർത്താൻ നല്ല സ്ഥലമല്ല. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നാം വളരണം. ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ:
"ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; എന്റെ അവിശ്വാസത്തെ സഹായിക്കൂ!" (മാർക്ക് 9,24). ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ ആരാധിച്ചതിനുശേഷവും ശിഷ്യന്മാർക്ക് തന്നെ ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു (മത്തായി 28,17).

അപ്പോൾ വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനമാണ്. എഫേസിയക്കാർ 2,8 രക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദാനമാണെന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു, അതിനർത്ഥം രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വാസവും ഒരു ദാനമായിരിക്കണം എന്നാണ്.
പ്രവൃത്തികൾ 1 ൽ5,9 വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചുവെന്ന് നമ്മോട് പറയപ്പെടുന്നു. ദൈവം അവളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. അവനാണ് "വിശ്വാസത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നത്" (പ്രവൃത്തികൾ 1 കൊരി4,27). വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നവൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അത് ചെയ്തത്.

ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നാം അവനെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. സ്വന്തം ശക്തികൊണ്ടോ ജ്ഞാനത്താലോ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാനോ വിശ്വസിക്കാനോ കഴിയാത്തവിധം ആളുകൾ പാപത്താൽ ദുഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസം രക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യമായ ഒരു "പ്രവൃത്തി" അല്ലാത്തത്. ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഉള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തി ലഭിക്കുന്നില്ല - വിശ്വാസം സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, സമ്മാനത്തിന് നന്ദിയുള്ളവരാണ്. സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സമ്മാനം ആസ്വദിക്കുന്നതിനുമുള്ള കഴിവ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നു.

വിശ്വാസയോഗ്യമായ

നമ്മിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ദൈവത്തിന് നല്ല കാരണമുണ്ട്, കാരണം അവനിൽ വിശ്വസിക്കാനും അവനിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാനും പൂർണമായും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ട്. അവൻ നമുക്കു നൽകുന്ന വിശ്വാസം അവന്റെ പുത്രനിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്, അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി മാംസമായിത്തീർന്നു. നമുക്കായി രക്ഷ വാങ്ങിയ ഒരു രക്ഷകനുണ്ടെന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകാൻ നല്ല കാരണമുണ്ട്. ഒപ്പിട്ടതും മുദ്രയിട്ടതും കൈമാറിയതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ ഒരിക്കൽ ചെയ്തു. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറയുണ്ട്: യേശുക്രിസ്തു.

വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും പൂർത്തീകരണവും യേശുവാണ് (എബ്രായർ 1 കൊരി2,2), എന്നാൽ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് യേശു ചെയ്യുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു, വിശ്വാസം നൽകുന്നു (യോഹന്നാൻ 14,26; 15,26; 16,10).

വാക്കിലൂടെ

ദൈവം (പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്) എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം നൽകുന്നത്? അത് സാധാരണയായി പ്രസംഗത്തിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. "അതിനാൽ വിശ്വാസം വരുന്നത് കേൾവിയിൽ നിന്നാണ്, എന്നാൽ കേൾക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താൽ" (റോമർ 10,17). പ്രസംഗം എന്നത് ദൈവത്തിൻറെ ലിഖിത വചനമായ ബൈബിളിലാണ്, അത് ദൈവത്തിൻറെ സംസാര വചനത്തിലുണ്ട്, അത് പള്ളിയിലെ ഒരു പ്രസംഗത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കുള്ള ലളിതമായ സാക്ഷ്യത്തിലായാലും.

സുവിശേഷത്തിന്റെ വചനം യേശുവിനെക്കുറിച്ചും ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വചനം നമ്മെ പ്രബുദ്ധരാക്കുന്നു, ഒരു വിധത്തിൽ ആ വചനത്തിൽ നമ്മെത്തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ "പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യം" എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് കോടതി സാക്ഷിയെപ്പോലെയല്ല, നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയും.

ഇത് ഒരു ആന്തരിക സ്വിച്ച് പോലെയാണ്, അത് ഫ്ലിപ്പുചെയ്യുകയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന നല്ല വാർത്ത സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നല്ലതായി തോന്നുന്നു; ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയും, ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. അർത്ഥവത്താണ്. സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ചോയിസാണ് ഇത്. അവനിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നമുക്കു നൽകുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ വളരാനുള്ള കഴിവും അവൻ നമുക്ക് നൽകുന്നു. വളരുന്ന ഒരു വിത്താണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ നിക്ഷേപം. കൂടുതൽ കൂടുതൽ സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കാൻ അവൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും വികാരങ്ങളെയും പ്രാപ്തമാക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. പഴയനിയമത്തിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. നാം അവനിൽ ജീവിക്കുന്നു, അവനിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നു, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.

സ്വീഫെൽ

എന്നാൽ മിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളും ചില സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തോട് മല്ലിടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വളർച്ച എല്ലായ്പ്പോഴും സുഗമവും സുസ്ഥിരവുമല്ല - ഇത് പരിശോധനയിലൂടെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും സംഭവിക്കുന്നു. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കാരണം സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ദൈവത്തെക്കാൾ ഭ material തികവസ്‌തുക്കളിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാൻ സമൃദ്ധമായി ശ്രമിക്കുന്നത് സമൃദ്ധിയോ നല്ല സമയമോ ആണ്. നമ്മിൽ പലരും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടിവരും.

പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും പണക്കാരെക്കാൾ ശക്തമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങളാൽ വലയുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രത്യാശയില്ലെന്നും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ലെന്നും അറിയാം. ദരിദ്രരായ ആളുകൾ അവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഉയർന്ന ശതമാനം സമ്പന്നരെക്കാൾ പള്ളിക്ക് നൽകുന്നുവെന്ന് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസം (തികഞ്ഞതല്ലെങ്കിലും) കൂടുതൽ ശാശ്വതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ കരുത്താലാണ് അവർ വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ആളുകൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനോടുള്ള അവരുടെ ശിശുസമാനമായ മനോഭാവം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിനുപകരം അവർക്കുള്ളതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു.

ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ‌ ചോദ്യങ്ങൾ‌ നിറഞ്ഞതാണെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ‌ ദൈവം ഏറ്റവും കുറവാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ‌ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ‌ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥാനമുണ്ട്. മറ്റെല്ലാം വിശ്വസനീയമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. പണം, ആരോഗ്യം, സുഹൃത്തുക്കൾ - അവരെല്ലാം ചഞ്ചലരാണ്. നമുക്ക് അവയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ദൈവത്തെ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയൂ, പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽപ്പോലും, ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തെളിവുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ പക്കലില്ല. അതിനാൽ നാം അവനെ വിശ്വസിക്കണം. ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ, അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കും (ഇയ്യോബ് 1 കോറി3,15). അവൻ മാത്രമാണ് നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശ നൽകുന്നത്. ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്നോ ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നോ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യാശ അവൻ മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ.

വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗം

അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംശയങ്ങളുമായി പൊരുതുന്നു. കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് വിശ്വാസത്തിൽ വളരുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നാം കാണുന്നു, അതാകട്ടെ, ഏറ്റവും മികച്ച പരിഹാരമായി ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബ്ലെയ്സ് പാസ്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, മറ്റൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞത് നാം വിശ്വസിക്കണം കാരണം ദൈവം ഏറ്റവും മികച്ച പന്തയമാണ്. ഞങ്ങൾ അത് പിന്തുടരുകയും അത് നിലവിലില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ നാം അവനെ അനുഗമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല, എന്നാൽ ജീവിക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ യാഥാർത്ഥ്യം അവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാം നേടാം.

അതിനർത്ഥം നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാകും എന്നല്ല. ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എല്ലാം മനസ്സിലാകില്ല. നാം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം. സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് അവനെ ആരാധിക്കാം (മത്തായി 28,17). രക്ഷ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് മത്സരമല്ല. നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ഉള്ള ദാർശനിക വാദങ്ങളിൽ നിന്നല്ല. വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും നമുക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു കാരണം കൃപയാൽ, നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ്. നാം നമ്മുടെ അനുസരണത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, നാം തെറ്റായ എന്തെങ്കിലും, വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആശ്രയിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം നാം പരിഷ്കരിക്കണം (നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിഷ്കരിക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കുന്നു), അവനോടുള്ള മാത്രം. നിയമങ്ങൾ, നല്ല നിയമങ്ങൾ പോലും, നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനമാകില്ല. പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ കൽപ്പനകൾ പോലും അനുസരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഉറവിടമാകില്ല. ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് വിശ്വസ്തൻ.

പലപ്പോഴും, ആത്മീയ പക്വതയിൽ വളരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാപത്തെക്കുറിച്ചും നാം കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുന്നു. നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതും നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ അധ ra പതിച്ച ആളുകൾക്കുവേണ്ടി മരിക്കാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയയ്ക്കുമോ എന്ന് സംശയിക്കാം.

സംശയം, അത് എത്ര വലുതാണെങ്കിലും, ക്രിസ്തുവിലുള്ള കൂടുതൽ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മെ തിരികെ നയിക്കണം, കാരണം അവനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടാകൂ. നമുക്ക് തിരിയാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലമില്ല. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നാം എത്രത്തോളം അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് അവനറിയാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും നാം കാണുന്നു. നാം നമ്മെത്തന്നെ നന്നായി കാണുന്നു, ദൈവകൃപയ്ക്ക് സ്വയം കീഴടങ്ങേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നാം കാണുന്നു. നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ മാത്രം നല്ലവനാണ്, നമ്മുടെ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ മോചിപ്പിക്കും.

കമ്മ്യൂണിറ്റി

വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ദൈവവുമായി ഫലപ്രദമായ ബന്ധം ഉള്ളത്. വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത്, വിശ്വാസത്തിലൂടെ അവന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും കൂട്ടായ്മയിലും നാം കേൾക്കുന്നു. പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂട്ടുകൂടാൻ വിശ്വാസം നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത കാണിക്കാൻ വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് കഴിയും.

നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. പരിഹാസത്തിന്റെയും തിരസ്കരണത്തിന്റെയും ഭയത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം നമ്മെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട് എന്തുചെയ്യുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാതെ നമുക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉദാരമായി പ്രതിഫലം നൽകും. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് er ദാര്യം കാണിക്കാൻ കഴിയും.

ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ, നമുക്ക് അവനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിക്കാൻ കഴിയും. ദൈവം പറയുന്നതുപോലെ അവൻ നല്ലവനാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മറ്റെല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി നാം അവനെ വിലമതിക്കും, അവൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകും. നാം അവനെ വിശ്വസിക്കും, വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് രക്ഷയുടെ സന്തോഷങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവ ജീവിതം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്.

ജോസഫ് ടകാച്ച്


PDFദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കൂ