പാപം

115 പാപം

പാപം നിയമലംഘനമാണ്, ദൈവത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ആദാമിലൂടെയും ഹവ്വായിലൂടെയും പാപം ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന കാലം മുതൽ, മനുഷ്യൻ പാപത്തിന്റെ നുകത്തിൻ കീഴിലാണ് - യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവകൃപയാൽ മാത്രം നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നുകം. മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപപൂർണമായ അവസ്ഥ ദൈവത്തിനും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും മുകളിൽ താനും സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവണതയിൽ സ്വയം കാണിക്കുന്നു. പാപം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയിലേക്കും കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. എല്ലാ ആളുകളും പാപികളായതിനാൽ, ദൈവം തന്റെ പുത്രനിലൂടെ നൽകുന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് അവർക്കെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. (1. ജോഹന്നസ് 3,4; റോമാക്കാർ 5,12; 7,24-25; മാർക്കസ് 7,21-23; ഗലാത്യർ 5,19-21; റോമാക്കാർ 6,23; 3,23-24)

പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നം ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക

“ശരി, എനിക്ക് മനസ്സിലായി: ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് ഒന്നും ചേർക്കാനില്ലെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇനിയും ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട്: ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി ദൈവം എന്നെ പൂർണമായും ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ - കഴിഞ്ഞതും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും ഭാവിയിൽ ചെയ്യുന്നതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും - എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പാപം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ തടയുന്നതെന്താണ്? ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിയമം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അർത്ഥശൂന്യമാണോ? ദൈവം ഇപ്പോൾ എന്റെ പാപത്തെ നിശബ്ദമായി അവഗണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? അവ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് - വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും. അവ ഓരോന്നായി വെളിച്ചം വീശാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു - ഒരുപക്ഷേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മാറും.

നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു

ഒന്നാമതായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് ഒരു പ്രധാന സമീപനമാണ്. പല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. പാപമോചനം ഒരു കച്ചവടമാണെന്നും മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കച്ചവടമാണെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിലൂടെ ഒരാൾ ദൈവികമായി പെരുമാറുന്നു, സ്വർഗ്ഗീയപിതാവ് പാപമോചനവും വീണ്ടെടുപ്പും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ പകരം സംസാരിക്കാൻ.

ഈ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച്, ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉപയോഗിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചുകളയാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രന്റെ രക്തം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ടാറ്റിനുള്ള ടിറ്റ്. അത് തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല ഇടപാടായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു ഇടപാട്, ഒരു ഇടപാട്, സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതുപോലെ കൃപയുടെ ശുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയല്ല. ഈ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച്, ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അവരുടെ പ്രതിബദ്ധത വളരെ വൈകിപ്പോയതിനാൽ ദൈവം നാണക്കേടാകുന്നു, ദൈവം യേശുവിന്റെ രക്തം കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ - കുറഞ്ഞത് അത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ രക്ഷയെയും സേവിക്കുന്നില്ല.

എന്നാൽ പല പള്ളികളും അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. കൃപയിലൂടെ മാത്രം രക്ഷാ വാഗ്ദാനത്തിലേക്ക് സാധ്യതയുള്ള വിശ്വാസികൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, വിശ്വാസി സഭയിൽ ചേർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു, അതനുസരിച്ച് അനുരൂപമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കാം - സഭയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്നും. "കൃപയാൽ സംരക്ഷിച്ചു" എന്ന വിഷയത്തിന് വളരെയധികം.

ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായും ഒരു കാരണമുണ്ട് (എന്നാൽ തീർച്ചയായും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്നല്ല), പക്ഷേ അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. തൽക്കാലം, സുവിശേഷം അവർക്കായി വാതിൽ തുറന്നിടുമ്പോൾ, മതവൃത്തങ്ങളിൽ ഒരാൾ പലപ്പോഴും പാപികളുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന പ്രസ്താവനയിലേക്ക് വിടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

സുവിശേഷമനുസരിച്ച്, യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമാണ് (1. ജോഹന്നസ് 2,2). പല ക്രിസ്ത്യാനികളോടും അവരുടെ പ്രസംഗകർ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി, ഓരോരുത്തർക്കും അവൻ ശരിക്കും കുറ്റം ചുമത്തി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

യേശു പറഞ്ഞു: "ഞാൻ, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ, ഞാൻ എല്ലാവരെയും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും" (യോഹന്നാൻ 1.2,32). യേശു ദൈവം പുത്രനാണ്, അവനിലൂടെ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു (എബ്രായർ 1,2-3) ആരുടെ രക്തം അവൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാറ്റിനെയും ശരിക്കും അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു (കൊലോസ്യർ 1,20).

കൃപയാൽ മാത്രം

ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വളരെയധികം മുന്നിലുണ്ട്. ലോകം പാപ-പോരാടുന്ന ധാർമ്മിക പ്രസംഗകരാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവർ തങ്ങളുടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അനുയായികളെ ആഴ്ചതോറും സാധ്യമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളോടെ ഒരു കോഴ്‌സിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു, ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവർ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളും ഒഴിവാക്കലുകളും നേരിടേണ്ടതാണ്, ഒപ്പം അനുസരിക്കുകയോ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയോ ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയെ അവർ നിരന്തരം കീറിക്കളയുന്നു, സഹതാപമുള്ള ചെറിയ കൂട്ടം മുഴുവൻ ആത്മീയ പരാജയമായി നരകത്തിൽ അഗ്നി പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നതിന്റെ അപകടത്തിലേക്ക് നിരന്തരം തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നു.

മറുവശത്ത്, സുവിശേഷം, ദൈവം ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവൻ അവളെ പിന്തുടരുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ ഇടറുന്നതും പിന്നീട് കീടങ്ങളെപ്പോലെ അവരെ ചതച്ചുകളയുന്നതും അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച്, അവൻ അവളുടെ പക്ഷത്താണ്, അവളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, തന്റെ പുത്രന്റെ പ്രായശ്ചിത്തത്തിലൂടെ അവൻ എല്ലാ ആളുകളെയും, അവർ എവിടെ ജീവിച്ചാലും, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു (യോഹന്നാൻ 3,16).

ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം (വിശ്വസിക്കാം), അതിലേക്ക് തിരിയാം (പശ്ചാത്തപിക്കാം) അവർക്ക് ഉദാരമായി നൽകിയ അവകാശം സ്വീകരിക്കാം - അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദൈവത്തെ പിതാവായി നിഷേധിക്കുകയും ദൈവകുടുംബത്തിലെ തങ്ങളുടെ പങ്കിനെ അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യാം. സർവ്വശക്തൻ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. നാം അവനെ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മാനിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല, മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു.

ആന്റ്‌വോർട്ട്

ദൈവം നമുക്ക് സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തു. ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ നമ്മോടു പറഞ്ഞു. അവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് “ഉവ്വ്” എന്ന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിന് "ഇല്ല" എന്ന് ഉത്തരം നൽകുന്നവരുണ്ട്. അത് ദുഷ്ടൻ, വിദ്വേഷം, സർവ്വശക്തനും തനിക്കും എതിരാണ്.

ആത്യന്തികമായി, ഒരു മികച്ച മാർഗം അറിയാമെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു; അവർക്ക് അവരുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവ് ആവശ്യമില്ല. അവർ ദൈവത്തെയോ മനുഷ്യനെയോ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കാനും നിത്യതയ്ക്കായി അവനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനുമുള്ള അവന്റെ വാഗ്ദാനം അവരുടെ കണ്ണിൽ നാണക്കേടല്ല, മറിച്ച് തികഞ്ഞ പരിഹാസമാണ് - അർത്ഥമോ മൂല്യമോ ഇല്ലാതെ. അവർക്കുവേണ്ടി തന്റെ പുത്രനെ നൽകിയ ദൈവം, പിശാചിന്റെ മക്കളായി തുടരാനുള്ള അവരുടെ ഭയാനകമായ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു, അവർ ദൈവത്തെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

അവൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്, നശിപ്പിക്കുന്നവനല്ല. അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവന്റെ ഇച്ഛയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല - അവന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവൻ ഏതെങ്കിലും വിദേശ നിയമങ്ങളാൽ ബന്ധിതനല്ല, എന്നാൽ സ്വന്തം ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്താൽ, തന്റെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ സ്നേഹത്തോടും വാഗ്ദാനത്തോടും അവൻ മാറ്റാനാവില്ല. അവൻ ആരാണ്, അവൻ തന്നെയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ കൃപയും സത്യവും വിശ്വസ്തതയും നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവന് അത് വേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ്.

ഒരു നിയമത്തിനും സംരക്ഷിക്കാനായില്ല

നമ്മെ നിത്യജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിയമവുമില്ല (ഗലാത്യർ 3,21). നമ്മൾ മനുഷ്യർ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് സൈദ്ധാന്തികമായി നിയമം അനുസരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദിവസം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യാം, പക്ഷേ അവസാനം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. പണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഭാവിയിലും. ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിന് മാത്രം.

രക്ഷ നേടുന്നതിന് ഒരേയൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനത്തിലൂടെയാണ്, അത് ക്വിഡ് പ്രോ ക്വോയോ വ്യവസ്ഥകളോ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കും (എഫെസ്യർ 2,8-10). മറ്റേതൊരു സമ്മാനം പോലെ, നമുക്കും സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കാം. നാം എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും, അത് ദൈവകൃപയാൽ മാത്രം നമ്മുടേതാണ്, എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് പ്രയോജനവും സന്തോഷവും നൽകൂ. വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും അവനിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

മറുവശത്ത്, നാം അത് നിരസിക്കാൻ മണ്ടന്മാരാണെങ്കിൽ, ദു sad ഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, നാം സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത മരണത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് തുടരും, നമുക്ക് വെളിച്ചവും ജീവിതവും നൽകിയ സ്വർണ്ണ ചാലീസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി.

നരകം - ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഈ രീതിയിൽ തീരുമാനിക്കുകയും വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമ്മാനത്തെ അവഗണിക്കുകയും ദൈവത്തെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ - എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന തന്റെ മകന്റെ രക്തം കൊണ്ട് വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം - നരകമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല. അത് എങ്ങനെയായാലും, വളരെ പ്രിയങ്കരമായി വാങ്ങിയ ഒരു ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം ഈ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കും അവന്റെ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കും ബാധകമാണ്. യേശുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നു, ചിലത് മാത്രമല്ല (കൊലോസ്യർ 1,20). അവന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല, എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

അത്തരമൊരു സമ്മാനം നിരസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം അവർ സ്വയം തീരുമാനിച്ചതാണ്. അതിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ദൈവം ഒരിക്കലും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അവർ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവൻ സഹിക്കില്ല, അതിനാൽ അവർ അഹങ്കാരത്തോടും വിദ്വേഷത്തോടും അവിശ്വാസത്തോടും കൂടി സന്തോഷത്തിന്റെ നിത്യ ഉത്സവത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അതിനാൽ അവർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്തേക്ക് പോകുന്നു - നേരെ നരകത്തിലേക്ക്, അവിടെ അവരുടെ നികൃഷ്ടമായ സ്വാർത്ഥത നശിപ്പിക്കുന്ന ആരും ആസ്വദിക്കുന്നില്ല.

പരിഗണനയില്ലാതെ കൃപ നൽകി - എന്തൊരു സന്തോഷവാർത്ത! നാം ഒരു തരത്തിലും അർഹരല്ലെങ്കിലും, ദൈവം തന്റെ പുത്രനിൽ നിത്യജീവൻ നൽകാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കുക. നാം തീരുമാനിക്കുന്നതെന്തും, ഒരു കാര്യം എന്നെന്നേക്കും സത്യമാണ്: യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോടും പുനരുത്ഥാനത്തോടുംകൂടെ, ദൈവം നമ്മെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും അവിടുത്തെ അനുരഞ്ജനത്തിനായി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കായി നമ്മോടും നമ്മോടും ക്ഷമിക്കാൻ അവൻ എത്രത്തോളം പോകുന്നുവെന്നും ദൈവം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്.

ഉദാരമായി, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത സ്നേഹത്തിൽ, അവൻ തന്റെ കൃപ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നു. ശുദ്ധമായ കൃപയിൽ നിന്നും പ്രതിഫലമായി ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ദൈവം നമ്മെ രക്ഷയുടെ ദാനം ആക്കുന്നു, ശരിക്കും അവന്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുകയും അവന്റെ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

എന്താണ് എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്?

ഇതുവരെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നു. എന്റെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് തടയാൻ എന്ത് കഴിയും?

ഒന്നാമതായി, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേരെയാക്കാം. പാപം പ്രാഥമികമായി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഇത് വ്യക്തിപരമായ തെറ്റുകളുടെ ഒരു സ്ട്രിംഗ് അല്ല. പാപങ്ങൾ എവിടെനിന്നും വരുന്നില്ല; അവ നമ്മുടെ ധാർഷ്ട്യമുള്ള ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നമ്മുടെ പാപപ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് അചഞ്ചലമായ ഒരു ഹൃദയം ആവശ്യമാണ്, അതിന് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം പ്രശ്നത്തിന്റെ വേരുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

സ്ഥിരമായി നന്നായി പെരുമാറുന്ന റോബോട്ടുകളിൽ ദൈവത്തിന് താൽപ്പര്യമില്ല. സ്നേഹത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്താൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ക്രിസ്തു വന്നത്. ബന്ധങ്ങൾ ക്ഷമയും കൃപയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് - നിർബന്ധിത പാലിക്കൽ അല്ല.

ഉദാഹരണത്തിന്, എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ അവളെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ പെരുമാറ്റം അനുസരണത്തിന് കാരണമായേക്കാം, പക്ഷേ ഇത് തീർച്ചയായും എന്നെ ശരിക്കും സ്നേഹിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കില്ല. സ്നേഹം നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയൂ.

ആത്മത്യാഗത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചുതന്നു. ക്ഷമയിലൂടെയും കൃപയിലൂടെയും അവൻ തന്റെ മഹത്തായ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. നമുക്കു പകരം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിലൂടെ, അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപെടുത്താൻ യാതൊന്നിനും കഴിയില്ലെന്ന് അവൻ കാണിച്ചുതന്നു (റോമർ 8,38).

ദൈവം അടിമകളെയല്ല, മക്കളെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവൻ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹ ഉടമ്പടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കീഴടങ്ങുന്ന അപമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തെയല്ല. അവൻ നമ്മെ സ്വതന്ത്ര സൃഷ്ടികളാക്കി, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി - ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അവന് വളരെയധികം അർത്ഥമാക്കുന്നു. നാം അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം

അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്നതുപോലെ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നൽകുന്നു, നമ്മുടെ തെറ്റുകൾക്ക് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ സ്വന്തം ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അത് ആഗ്രഹിച്ചത്, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് അൽപ്പം തലച്ചോറുകളുണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ സ്നേഹം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ അവസാന ദിവസമെന്നപോലെ അവനെ മുറുകെ പിടിക്കുക.

അപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയേണ്ടത് എന്താണ്? ഒന്നുമില്ല. തീരെ ഒന്നുമില്ല. അത് ഒരിക്കലും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. അവർ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിയമം ആരെയും പാപത്തിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞില്ല (ഗലാത്യർ 3,21-22). അതിനാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദൈവം എപ്പോഴും അത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞില്ല. നാം ചെയ്യുന്നതിനെ അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ മിണ്ടാതെ അതൊന്നും നോക്കുകപോലുമില്ല. അവൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതെ, അത് അവനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവൻ എപ്പോഴും അത് അനുവദിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

ക്രിസ്തുവിൽ

ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് നീതിയുണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ, അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥമാക്കുന്നു (1. കൊരിന്ത്യർ 1,30; ഫിലിപ്പിയക്കാർ 3,9).

നമുക്ക് ദൈവമുമ്പാകെ നീതിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല, ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ പാപം നിമിത്തം നാം സ്വയം മരിച്ചവരാണ്, എന്നാൽ അതേ സമയം നാം ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നു - നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (കൊലോസ്യർ 3,3).

ക്രിസ്തുവില്ലാതെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നിരാശാജനകമാണ്; അവനെ കൂടാതെ ഞങ്ങൾ പാപം കീഴിൽ വിറ്റു ആരും ഭാവി ചെയ്യുക. എന്നാൽ ക്രിസ്തു നമ്മെ രക്ഷിച്ചു. ഇതാണ് സുവിശേഷം - എന്തൊരു സന്തോഷവാർത്ത! അവന്റെ രക്ഷയിലൂടെ, നാം അവന്റെ ദാനം സ്വീകരിച്ചാൽ, ദൈവവുമായി തികച്ചും പുതിയ ബന്ധം കൈവരിക്കും.

ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവം നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാരണം - അവനെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവന്റെ പ്രോത്സാഹനവും പ്രേരണയും ഉൾപ്പെടെ - ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മിലുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ നിമിത്തം (അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു; അവൻ മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നു), നാം പാപം നിമിത്തം മരിച്ചവരാണെങ്കിലും, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നീതിയുണ്ട്, അവനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിലൂടെയല്ല, ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് തന്റെ സ്നേഹത്താൽ നമ്മെ ജയിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിലൂടെയാണ്, അത് സ്വയം ത്യാഗത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അത് സ്വയം പ്രകടമാകുന്നതുപോലെ. സ്വയം കൊടുക്കുന്നു.

നിയമം അർത്ഥശൂന്യമാണോ?

നിയമത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് പൗലോസ് സംശയാതീതമായി വ്യക്തമാക്കി. നാം പാപികളാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു (റോമർ 7,7). ക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് നാം പാപത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 3,19-ഒന്ന്).

ഉത്സവത്തിലെ അന്തിമവിധി നിങ്ങൾ നേരിട്ടുവെന്ന് ഒരു നിമിഷം കരുതുക
നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും എപ്പോഴും സ്വർഗീയ പിതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമുമ്പാകെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ബോധ്യം. അതിനാൽ, പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന വിവാഹ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനുപകരം (തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയാവുന്ന പാപം ബാധിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൌജന്യവും ശുദ്ധവുമായ വസ്ത്രം), നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദൈനംദിന വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു വശത്തെ പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുക, നിരന്തര പരിശ്രമത്താൽ മോശമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയത് മേശപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ ദുർഗന്ധം നിങ്ങളോടൊപ്പം.

വീട്ടിലെ യജമാനൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും: "ഹേയ്, നിങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്, എന്റെ എല്ലാ അതിഥികൾക്കുമുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ വൃത്തികെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ ഇവിടെ അപമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാഡി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും?" എന്നിട്ട് അവൻ ദാസന്മാരോട് ചോദിക്കും: "ഈ നികൃഷ്ടനായ വഞ്ചകനെ കൈകൂപ്പിലാക്കി അവനെ അരികിൽ എറിയുക!"

നമ്മുടെ വൃത്തികെട്ട മുഖം നമ്മുടെ സ്വന്തം വൃത്തികെട്ട വെള്ളം, നമ്മുടെ സ്വന്തം വൃത്തികെട്ട സോപ്പ്, സ്വന്തം വൃത്തികെട്ട വാഷ്‌ലൂത്ത് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാനും സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകാനും കഴിയില്ല, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട മുഖം ഇപ്പോൾ ശുദ്ധമാണെന്ന് കരുതുക. പാപത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമേയുള്ളൂ, അത് നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്.

പാപം നിമിത്തമാണ് നാം മരിച്ചതെന്ന് നാം മറക്കരുത് (റോമർ 8,10), മരിച്ചവർക്ക് നിർവചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. പകരം, നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് യേശു നമ്മെ കഴുകിക്കളയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉയർന്ന കുറ്റബോധം നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കണം (1. പെട്രസ് 5,10-ഒന്ന്).

നാം പാപരഹിതരാകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു

യഥേഷ്ടം പാപം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനല്ല, പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഇത്രയധികം കൃപയും രക്ഷയും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പാപത്തിന്റെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, നഗ്നമായ പാപത്തെ അതേപടി കാണാനും നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, അല്ലാതെ നമ്മെ വഞ്ചിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ട്രിമ്മിംഗുകളിലല്ല. അതുവഴി അത് നമ്മുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വഞ്ചനാപരവും ധിക്കാരപരവുമായ ശക്തിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും കുടഞ്ഞുകളയാനും കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, യേശുവിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തബലി നമുക്കുവേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നു - നാം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും, അത് തീർച്ചയായും ചെയ്യും - വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിൽക്കുക (1. ജോഹന്നസ് 2,1-ഒന്ന്).

ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പാപത്തെ നിശബ്ദമായി അവഗണിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അതിനെ അപലപിക്കുന്നു. കോപവും കാമവും മുതൽ പരിഹാസവും അഹങ്കാരവും വരെയുള്ള സാമാന്യബുദ്ധിയോടുള്ള നമ്മുടെ കോമാറ്റോസ് എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ തീക്ഷ്ണമായ പ്രതികരണങ്ങൾ പോലെ, നമ്മുടെ ശാന്തവും തികച്ചും യുക്തിസഹവുമായ സമീപനത്തെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മിക്കപ്പോഴും ഇത് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഫലങ്ങൾ മാത്രം വഹിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, അവനിൽ വിശ്വാസവും വിശ്വാസവും അർപ്പിക്കുന്ന (അതായത്, അവൻ നമുക്കായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ വിവാഹവസ്ത്രം ഞങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം) (ചില പ്രസംഗകർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ) നാം ചെയ്യുന്ന മോശം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കാരണം അവൻ നമ്മെ അടയ്ക്കുന്നില്ല. അവന്റെ വിവാഹ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന്.

കുറ്റബോധത്തിന്റെ കുറ്റസമ്മതം

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി, നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? (കൂടാതെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുമ്പസാരത്തിന് പോകേണ്ട ചിലരുണ്ട്.)

എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? "ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പാപം" ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതിനാലാണോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതിനാലും നിങ്ങളുടെ കർത്താവുമായി വീണ്ടും സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഐക്യത്തോടെ ദു ved ഖിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ?

വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, അതിനെ റോമൻ ഭാഷയിൽ വിളിക്കുന്നു 8,15-17, "നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക". അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടരുത്: 1. നിങ്ങൾ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു, ക്രിസ്തുവിലും എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടും ഒപ്പം നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിന്റെ കുട്ടിയാണ്, 2. യേശുക്രിസ്തു മുഖേനയുള്ള നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും "മരിച്ച മാംസമായി" ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വത്വത്തിന്റെ അന്തർലീനമായ സാക്ഷിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ കുലുക്കാൻ വിശ്രമിക്കുകയില്ല.

തെറ്റ് ചെയ്യരുത്! പാപം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവും ആണ്, ഞങ്ങൾ അതിനെ രക്തത്തിലേക്ക് പോരാടണം. എന്നിരുന്നാലും, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ രക്ഷ അവർക്കെതിരെ എത്രത്തോളം വിജയകരമായി പ്രചാരണം നടത്തുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്. നമ്മുടെ രക്ഷ പാപത്തിനെതിരായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കർത്താവ് അത് നമുക്കുവേണ്ടി ഇതിനകം വഹിച്ചു. പാപവും അതിനെ മറച്ചുവെച്ച മരണവും യേശുവിന്റെ മരണവും പുനരുത്ഥാനവും ഇതിനകം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ വിജയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ശക്തി എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും കാലത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ നിത്യത വരെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു തങ്ങളുടെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവിതവുമാണെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് പാപത്തെ അതിജീവിച്ചവർ.

നല്ല പ്രവൃത്തികൾ

ദൈവം തന്റെ മക്കളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 147,11; എപ്പിഫാനി 8,4). നാം പരസ്‌പരം കാണിക്കുന്ന ദയയിലും ദയയിലും, നമ്മുടെ സ്‌നേഹത്യാഗങ്ങളിലും, നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള തീക്ഷ്ണതയിലും, ആത്മാർത്ഥതയിലും സമാധാനത്തിലും അവൻ സന്തോഷിക്കുന്നു (ഹെബ്രായർ 6,10).

മറ്റേതൊരു നല്ല പ്രവൃത്തിയും പോലെ, ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവയും ഉണ്ടാകുന്നത്. ജീവന്റെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗപരമായ മരണത്തിലൂടെയും പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെയും അവൻ നമ്മിൽ പ്രവേശിച്ച സ്നേഹബന്ധവുമായി അവ അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രവൃത്തികളും പ്രവൃത്തികളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, അതിനാൽ അവ ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമല്ല (1. കൊരിന്ത്യർ 15,58).

നമ്മിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി

ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിലെ ആത്മാർത്ഥമായ തീക്ഷ്ണത നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവൃത്തികളല്ല. ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും പ്രകടമാകുന്ന നീതിക്ക് പിന്നിൽ ദൈവം തന്നെയാണ്, നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സന്തോഷത്തോടെയും മഹത്വത്തോടെയും നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്വയം ആരോപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. എല്ലാ പാപങ്ങളെയും മായ്ച്ചുകളയുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ ചിലത് നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതും തുല്യ വിഡ്ഢിത്തമാണ്. എന്തെന്നാൽ, നാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ശാശ്വതവും സർവ്വശക്തനുമായ ത്രിയേക ദൈവം - പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും - എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും തന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ തന്റെ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സൂചനയും ലഭിക്കില്ല. നമ്മളെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയെയും നവീകരിക്കുന്നു, അതെ, പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുമായി ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുന്നവൻ (യെശയ്യാവ് 65,17) വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത മഹത്തായ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പുനർനിർമ്മിച്ചത് (2. കൊരിന്ത്യർ 5,17).

യഥാർത്ഥ ജീവിതം

ശരിയും നന്മയും ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മുടെ രക്ഷയെ ഡെബിറ്റിനും ക്രെഡിറ്റിനും അനുസരിച്ച് അവൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല. ഇത് നമുക്കും നല്ലതാണ്, കാരണം അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നാമെല്ലാവരും അപര്യാപ്തരാണെന്ന് നിരസിക്കപ്പെടും.

ദൈവം കൃപയാൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും അവന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവനിലേക്ക് തിരിയുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഉയിർപ്പിക്കാൻ അവനിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവനിലൂടെ നമുക്ക് രക്ഷ ആസ്വദിക്കാനാകും (എഫേസ്യർ 2,4-10; ജെയിംസ് 4,10).

ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് (1. ജോഹന്നസ് 2,2). ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നത് അങ്ങേയറ്റം ദാരുണമാണ്; എന്തെന്നാൽ, അവർ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അവർ രക്ഷിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ജീവിതം യഥാർത്ഥ ജീവിതമല്ല, മറിച്ച് മരണമാണെന്നും, ദൈവത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവിനൊപ്പമുള്ള അവരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്താൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കും. നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്റെ ശത്രുക്കളെപ്പോലും സ്നേഹിക്കുന്നു, അവരുടെ സഹമനുഷ്യരെപ്പോലെ അവരും തന്നിലേക്ക് തിരിയാനും തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (1 തിമൊ. 2,4. ക്സനുമ്ക്സ).

സംഗ്രഹം

അതിനാൽ നമുക്ക് ഇത് സംഗ്രഹിക്കാം. അവർ ചോദിച്ചു, “ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും - പഴയതും ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ചെയ്യുന്നതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും ദൈവം എന്നോട് പൂർണമായി ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ - എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പാപം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ തടയുന്നതെന്താണ്? ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിയമം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അർത്ഥശൂന്യമാണോ? ദൈവം ഇപ്പോൾ എന്റെ പാപത്തെ നിശബ്ദമായി അവഗണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ?

ഒന്നും പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയില്ല. ഇത് ഒരിക്കലും വ്യത്യസ്തമല്ല. ദൈവം നമുക്ക് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മോടുള്ള സ്നേഹ ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ അത്തരമൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല, ഭീഷണികളോ നിർബന്ധിത പാലനമോ മൂലമല്ല.

മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഗെയിമിൽ ഞങ്ങൾ റോബോട്ടുകളോ വെർച്വൽ രൂപങ്ങളോ അല്ല. അവന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് ദൈവം യഥാർത്ഥ, സ്വതന്ത്രരായ മനുഷ്യരായി നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, ഞങ്ങളും അവനും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധം ശരിക്കും അവിടെയുണ്ട്.

നിയമം അർത്ഥശൂന്യമാണ്; നാം പാപികളാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഹിതത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. നാം പാപം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സർവ്വശക്തൻ സമ്മതിക്കുന്നു, പക്ഷേ തീർച്ചയായും അവൻ അതിനെ നിശബ്ദമായി അവഗണിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാനായി അവിടുന്ന് ആത്മത്യാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയില്ല. അത് നമ്മെയും നമ്മുടെ സഹമനുഷ്യരെയും വേദനിപ്പിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും അസ്തിത്വത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തിനെതിരായ അവിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്വാർത്ഥ കലാപത്തിന്റെയും ധാർഷ്ട്യമുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്കും യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വത്തിലേക്കും തിരിയാനുള്ള കരുത്ത് അത് നമ്മെ കവർന്നെടുക്കുന്നു, മരണത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിലും ഒന്നുമില്ലായ്മയിലും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു.

പാപം വേദനിപ്പിക്കുന്നു

നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പാപം നരകം പോലെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു - അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ - കാരണം അതിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഇത് യഥാർത്ഥ നരകമാണ്. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പുൽത്തകിടിയിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ പറ്റിനിൽക്കുന്നതുപോലെ “നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തോട് പാപം ചെയ്യുക” എന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. “ശരി,” ആരോ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു, “ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്തേക്കാം”.

തീർച്ചയായും, സാധ്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ഭയന്ന്, അനാവശ്യ ഗർഭധാരണത്തിനോ അസുഖകരമായ ലൈംഗികരോഗങ്ങൾക്കോ ​​ഇരയാകുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഹൃദയം തകർക്കുന്നതിനും, സ്വയം അപമാനിക്കുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പിന്തുണയ്ക്കായി രക്തസ്രാവം, കുറ്റബോധമുള്ള മന ci സാക്ഷിയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുക, ഒപ്പം വളരെ കോപാകുലനായ ഭർത്താവ്, കാമുകൻ, സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനെയും നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പാപത്തിന് അനന്തരഫലങ്ങളും പ്രതികൂല ഫലങ്ങളും ഉണ്ട്, ഈ കാരണത്താലാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപവുമായി നിങ്ങളുടെ ആത്മീയതയെ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നിന്ദ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തി നിലനിർത്തുന്നത് തുടരാം.

കൂടാതെ, “ഇഷ്ടപ്രകാരം പാപം” എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം സാധാരണയായി ചിന്തിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ മഞ്ഞുമലയുടെ അഗ്രം മാത്രമാണെന്ന് നാം ഓർക്കണം. നാം “നീതിപൂർവ്വം” അത്യാഗ്രഹത്തോടെയോ അഹംഭാവത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം പെരുമാറുമ്പോഴോ? നാം നന്ദികെട്ടവരായി മാറിയാൽ, മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സഹായിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്താലോ? മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നീരസം, അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ അസൂയ, വസ്ത്രം, കാർ, വീട് അല്ലെങ്കിൽ നാം ഏർപ്പെടുന്ന ഇരുണ്ട ചിന്തകളെക്കുറിച്ച്? സ്വയം സമ്പന്നമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊഴിലുടമയുടെ ഓഫീസ് വിതരണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ, ഗോസിപ്പുകളിലുള്ള നമ്മുടെ ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ചോ പങ്കാളിയുടെയോ കുട്ടികളുടെയോ അപമാനത്തെക്കുറിച്ചോ? അതിനാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം.

അവയും പാപങ്ങളാണ്, ചിലത് വലുതാണ്, മറ്റുള്ളവ ചെറുതാണ്, എന്താണ് ഊഹിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾ തുടരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളേക്കാൾ കൃപയാൽ ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, അല്ലേ? നാം പാപം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, പക്ഷേ അത് കുറ്റബോധത്തിൽ തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുന്നില്ല. നാം പാപം ചെയ്യാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ടും നാം പാപം നിമിത്തം മരിച്ചവരാണെന്നും ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം - വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതും പാപരഹിതവുമായ - അവന്റെ മടങ്ങിവരവിൽ വെളിപ്പെടുന്നതുവരെ പാപത്തിൽ തുടരുമെന്നും നമ്മെക്കാൾ നന്നായി അവനറിയാം (കൊലോസ്യർ 3,4).

ക്രിസ്തുവിൽ പാപിയായി ജീവിക്കുക

വിരോധാഭാസമെന്നു പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുന്നവനും ശാശ്വതമായി സ്നേഹിക്കുന്നവനുമായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അതിരുകളില്ലാത്ത ശക്തിയും നിമിത്തം, അത് നമുക്ക് ഉദാരമായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വിശ്വാസികൾ വിരോധാഭാസമായി പാപം നിമിത്തം മരിച്ചു, എന്നിട്ടും യേശുക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നു (റോമാക്കാർ. 5,12; 6,4-11). നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നാം ഇനി മരണത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നമുക്കുവേണ്ടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (റോമാക്കാർ 8,10-11; എഫേസിയക്കാർ 2,3-6). ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിൽ, നമ്മുടെ മർത്യമായ ഷെൽ പോലും അമർത്യത കൈവരിക്കുമ്പോൾ, അത് നിറവേറ്റപ്പെടും (1. കൊരിന്ത്യർ 15,5XXX - 2).

എന്നാൽ അവിശ്വാസികൾ മരണത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് തുടരുന്നു, ക്രിസ്തുവിൽ തങ്ങളുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ (കൊലോസ്യർ 3,3) അവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ; ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം അവരുടെ പാപവും ഇല്ലാതാക്കും, എന്നാൽ അവൻ തങ്ങളുടെ രക്ഷകനാണെന്ന സുവാർത്ത വിശ്വസിച്ച് അവനിലേക്ക് തിരിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ അവരെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ അവിശ്വാസികളും വിശ്വാസികളെപ്പോലെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നു - ക്രിസ്തു എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു (1 യോഹന്നാൻ 2,2) - അവർക്ക് ഇതുവരെ അത് അറിയില്ല, അവർക്ക് അറിയാത്തത് അവർ വിശ്വസിക്കാത്തതിനാൽ, അവർ മരണഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് തുടരുന്നു (ഹെബ്രായർ 2,14-15) കൂടാതെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യർത്ഥമായ അധ്വാനത്തിൽ അതിന്റെ എല്ലാ തെറ്റായ പ്രകടനങ്ങളിലും (എഫെസ്യർ 2,3).

പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ വിശ്വാസികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു (റോമർ 8,29). ക്രിസ്തുവിൽ പാപത്തിന്റെ ശക്തി തകർന്നിരിക്കുന്നു, നാം അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, നാം ഇപ്പോഴും ദുർബലരാണ്, പാപത്തിന് ഇടം നൽകുന്നു (റോമർ 7,14-29; എബ്രായർ 12,1).

അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ, ദൈവം നമ്മുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അവൻ ലോകത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, തന്റെ നിത്യപുത്രനെ അയച്ചതിനാൽ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം മരണത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ വസിക്കാതിരിക്കട്ടെ, അത് പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ്, എന്നാൽ അവനിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ. അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വേർപെടുത്താൻ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പോലും. അവനെ വിശ്വസിക്കൂ! അനുസരണത്തോടെ നടക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഓരോ പാപത്തിനും ക്ഷമിക്കാനും അവൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അവൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്, അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ പൂർണനാണ്.

മൈക്കൽ ഫീസൽ


PDFപാപം