ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ്

128 ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ്

അവൻ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതുപോലെ, ദൈവരാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജനതകളെയും ന്യായംവിധിക്കാനും ഭരിക്കാനും യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരും. അധികാരത്തിലും മഹത്വത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ദൃശ്യമാകും. ഈ സംഭവം വിശുദ്ധരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിനും പ്രതിഫലത്തിനും കാരണമാകുന്നു. (ജോൺ 14,3; എപ്പിഫാനി 1,7; മത്തായി 24,30; 1. തെസ്സലോനിക്യർ 4,15-17; വെളിപാട് 22,12)

ക്രിസ്തു മടങ്ങിവരുമോ?

ലോക വേദിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു? വീണ്ടുമൊരു ലോകയുദ്ധം? ഭയാനകമായ ഒരു രോഗത്തിന് പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണോ? ലോകസമാധാനം, ഒരിക്കൽ, എല്ലാവർക്കും? അതോ അന്യഗ്രഹ ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെടണോ? ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്, ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ലളിതമാണ്: സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ്.

ബൈബിളിൻറെ കേന്ദ്ര സന്ദേശം

ബൈബിളിലെ മുഴുവൻ കഥയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷകനും രാജാവുമായി വരുന്നതിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ പാപത്തിലൂടെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം തകർത്തു. എന്നാൽ ഈ ആത്മീയ ലംഘനം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ വരവ് ദൈവം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു. ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും പാപം ചെയ്യാൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ച സർപ്പത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു: "ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും ഇടയിലും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും അവളുടെ സന്തതികൾക്കും ഇടയിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കും; അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും, നീ അവന്റെ കുതികാൽ കുത്തും" (1. സൂനവും 3,15).

പാപവും മരണവും മനുഷ്യന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ ശക്തിയെ തകർക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിളിന്റെ ആദ്യകാല പ്രവചനമാണിത് ("അവൻ നിങ്ങളുടെ തല തകർക്കും"). പോലെ? വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ത്യാഗപരമായ മരണത്തിലൂടെ ("നിങ്ങൾ അവന്റെ കുതികാൽ കുത്തും"). യേശു തന്റെ ആദ്യ വരവിൽ ഇത് നേടി. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അവനെ "ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്" (ജോൺ 1,29).

ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ വരവിൽ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. യേശു ഇപ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവൻ പ്രത്യക്ഷമായും ശക്തിയോടെയും വീണ്ടും വരുമെന്ന് ബൈബിൾ ഉറപ്പോടെ പറയുന്നു. വാസ്‌തവത്തിൽ, യേശു മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വഴികളിൽ വരുന്നു:

യേശു ഇതിനകം വന്നിരിക്കുന്നു

മനുഷ്യരായ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ് - അവന്റെ രക്ഷ - കാരണം ആദവും ഹവ്വായും പാപം ചെയ്യുകയും മരണത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് മരിച്ച് യേശു ഈ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. പൗലോസ് കൊലോസ്യരിൽ എഴുതി 1,19-20: "എല്ലാ സമ്പൂർണ്ണതയും അവനിൽ വസിക്കുന്നതിലും അവൻ തന്റെ കുരിശിലെ രക്തത്താൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി ഭൂമിയിലോ സ്വർഗ്ഗത്തിലോ ഉള്ള എല്ലാറ്റിനെയും തന്നോട് അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചു." ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി സംഭവിച്ച ഒടിവ് യേശു സുഖപ്പെടുത്തി. അവന്റെ ത്യാഗത്തിലൂടെ മനുഷ്യരാശിയെ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

പഴയനിയമത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് യേശു ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെയാണ്: "സമയം പൂർത്തിയായി... ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു" (മർക്കോസ് 1,14-15). രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായ യേശു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചു! യേശു "പാപങ്ങൾക്കായി ഒരു വഴിപാട് അർപ്പിച്ചു" (എബ്രായർ 10,12). ഏകദേശം 2000 വർഷം മുമ്പുള്ള യേശുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷയുടെയും പ്രാധാന്യത്തെ നാം ഒരിക്കലും കുറച്ചുകാണരുത്.

യേശു വന്നു. കൂടാതെ, യേശു ഇപ്പോൾ വരുന്നു

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സന്തോഷവാർത്തയുണ്ട്: "നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു, നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു ... എന്നാൽ കരുണയാൽ സമ്പന്നനായ ദൈവം തന്റെ മഹത്തായതിൽ ഉണ്ട്. അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം, പാപത്തിൽ മരിച്ചവരായ നമ്മെപ്പോലും, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിച്ചു - കൃപയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു" (എഫേസ്യർ 2,1-2; 4-5).

ദൈവം ഇപ്പോൾ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ആത്മീയമായി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു! അവന്റെ കൃപയാൽ "അവൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. . യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ ഈ ഭാഗം വിവരിക്കുന്നു!

ദൈവം "തന്റെ വലിയ കാരുണ്യത്താൽ, ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയിലേക്ക്, മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ, നിങ്ങൾക്കായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അക്ഷയവും നിർമ്മലവും മായാത്തതുമായ ഒരു അവകാശത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു" (1. പെട്രസ് 1,3-4). യേശു ഇപ്പോൾ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 2,20). നാം ആത്മീയമായി വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയും (യോഹന്നാൻ 3,3).

ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, “ദൈവരാജ്യം നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയല്ല വരുന്നത്; ഇതാ, ഇതാ! അല്ലെങ്കിൽ: അത് ഉണ്ട്! എന്തെന്നാൽ ഇതാ, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്" (ലൂക്കാ 17,20-21). യേശു പരീശന്മാരുടെ നടുവിലായിരുന്നു, എന്നാൽ അവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ജീവിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തു തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ദൈവരാജ്യം കൊണ്ടുവന്നു.

യേശു ഇപ്പോൾ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന അതേ വിധത്തിൽ, അവൻ രാജ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു. നമ്മിൽ ജീവിക്കാനുള്ള യേശുവിന്റെ വരവ്, യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഭൂമിയിലെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അന്തിമ വെളിപാടിനെ മുൻനിഴലാക്കുന്നു.

എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു നമ്മിൽ ജീവിക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധിക്കുക: കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങളുടേതല്ല: ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്, ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളുടെ ദാനമല്ല. എന്തെന്നാൽ, നാം അവന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്, സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായി ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ്, അവയിൽ നടക്കേണ്ടതിന് ദൈവം മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു" (എഫെസ്യർ. 2,8-10). ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് കൃപയാലാണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ടല്ല. എന്നാൽ പ്രവൃത്തികളാൽ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനും അതുവഴി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനും യേശു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു.

യേശു വന്നു. യേശു വരുന്നു യേശു വീണ്ടും വരും

യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം, അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ കയറുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, രണ്ട് ദൂതന്മാർ അവരോട് ചോദിച്ചു:
"നീ എന്തിനാ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത്? നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ഈ യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ വീണ്ടും വരും" (പ്രവൃത്തികൾ 1,11). അതെ, യേശു വീണ്ടും വരുന്നു.

തന്റെ ആദ്യ വരവിൽ, യേശു ചില മിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ വിട്ടു. യഹൂദന്മാർ അവനെ നിരസിച്ചതിന്റെ ഒരു കാരണം അതായിരുന്നു. റോമൻ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ നായകനായാണ് അവർ മിശിഹായെ കണ്ടത്.

എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യവർഗത്തിനും വേണ്ടി മരിക്കാൻ മിശിഹാ ആദ്യം വരേണ്ടതായിരുന്നു. പിന്നീട് മാത്രമേ ക്രിസ്തു ഒരു വിജയിയായ രാജാവായി മടങ്ങിയെത്തുകയുള്ളൂ, തുടർന്ന് ഇസ്രായേലിനെ ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും അവന്റെ രാജ്യങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യും. "ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ കാഹളം ഊതി; ലോകരാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയും അവന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെയും അടുക്കലേക്കു വന്നിരിക്കുന്നു, അവൻ എന്നേക്കും വാഴും എന്നു പറഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നു" (വെളിപാട് 11,15).

“ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു,” യേശു പറഞ്ഞു. "ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകും" (യോഹന്നാൻ 1.4,23).

ഒലിവ് മലയിലെ യേശുവിന്റെ പ്രവചനം (മത്തായി 24,1-25.46) ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും അഭിസംബോധന ചെയ്തു. പിന്നീട്, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സഭയെക്കുറിച്ച് എഴുതി: “കൽപ്പന കേൾക്കുമ്പോൾ, പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദവും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളവും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ വരും, ആദ്യം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ” (2. തെസ്സലോനിക്യർ 4,16). യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ, അവൻ മരിച്ച നീതിമാന്മാരെ അമർത്യതയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ അമർത്യതയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും അവർ അവനെ വായുവിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യും (വാ. 16-17; 1. കൊരിന്ത്യർ 15,5XXX - 1).

പക്ഷെ എപ്പോൾ?

നൂറ്റാണ്ടുകളായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നിരവധി തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായി - പ്രവചകരുടെ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞപ്പോൾ എണ്ണമറ്റ നിരാശകളും. യേശു എപ്പോൾ മടങ്ങിവരുമെന്ന് അമിതമായി ഊന്നിപ്പറയുന്നത് സുവിശേഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവിൽ നിന്ന് നമ്മെ വ്യതിചലിപ്പിക്കും - അവന്റെ ജീവിതം, മരണം, പുനരുത്ഥാനം, നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്നിവയിലൂടെ നേടിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള യേശുവിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം.

സ്‌നേഹവും കരുണയും നിറഞ്ഞ ക്രിസ്‌തീയ ജീവിതരീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ വെളിച്ചമെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്‌ത്യാനികളുടെ ശരിയായ പങ്ക് നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടാൻ നമുക്ക് പ്രാവചനിക ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ മുഴുകിയേക്കാം.

"അവസാന കാര്യങ്ങളുടെയും രണ്ടാം വരവിന്റെയും ബൈബിളിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ താൽപ്പര്യം ഭാവിയിലെ സംഭവങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് അധഃപതിച്ചാൽ, അവർ യേശുവിന്റെ പ്രാവചനിക പ്രസ്താവനകളുടെ സാരാംശത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണ്, ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു. ലൂക്കായുടെ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം » പേജ് 544-ൽ.

ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ

ക്രിസ്തു എപ്പോൾ വീണ്ടും വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ (ബൈബിൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് അപ്രസക്തമാണ്), നമ്മുടെ ഊർജ്ജം എവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം? അത് സംഭവിക്കുമ്പോഴെല്ലാം യേശുവിന്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ നാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം!

"അതിനാൽ നിങ്ങളും തയ്യാറാണ്!" യേശു പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മണിക്കൂറിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നു" (മത്തായി 2.4,44). "എന്നാൽ അവസാനം വരെ സഹിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും" (മത്തായി 10,22). അവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനും ഈ നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നതിനും നാം തയ്യാറായിരിക്കണം.

ബൈബിളിന്റെ ഫോക്കസ്

ബൈബിൾ മുഴുവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതം അവന്റെ വരവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആയിരിക്കണം. യേശു വന്നു. അവൻ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വസതിയിലൂടെ വരുന്നു. യേശു വീണ്ടും വരും. "നമ്മുടെ നിരാശാജനകമായ ശരീരത്തെ അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരം പോലെയാക്കാൻ" യേശു ശക്തിയിലും മഹത്വത്തിലും വരും (ഫിലിപ്പിയർ 3,21). അപ്പോൾ "സൃഷ്ടിയും ദൈവമക്കളുടെ മഹത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് അഴിമതിയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടും" (റോമാക്കാർ 8,21).

അതെ, ഞാൻ വരുന്നു, നമ്മുടെ രക്ഷകൻ പറയുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസികളും ശിഷ്യന്മാരും എന്ന നിലയിൽ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും: "ആമേൻ, അതെ, കർത്താവായ യേശു വരേണമേ" (വെളിപാട് 2.2,20)!

നോർമൻ ഷൊഫ്


ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ്