ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സാത്താൻ?

024 wkg bs സാത്താൻ

മാലാഖമാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളാണ്. അവർ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളവരാണ്. വിശുദ്ധ മാലാഖമാർ ദൈവത്തെ സന്ദേശവാഹകരായും ഏജന്റുമാരായും സേവിക്കുന്നു, രക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടവർക്ക് ആത്മാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിൽ അനുഗമിക്കും. അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന ദൂതന്മാരെ പിശാചുക്കൾ, ദുരാത്മാക്കൾ, അശുദ്ധാത്മാക്കൾ (ഹെബ്രായർ 1,14; എപ്പിഫാനി 1,1; 22,6; മത്തായി 25,31; 2. പെട്രസ് 2,4; മാർക്കസ് 1,23; മത്തായി 10,1).

വീണുപോയ ദൂതനാണ് സാത്താൻ, ആത്മലോകത്തിലെ ദുഷ്ടശക്തികളുടെ നേതാവ്. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ അവനെ വിവിധ രീതികളിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: പിശാച്, എതിരാളി, ദുഷ്ടൻ, കൊലപാതകി, നുണയൻ, കള്ളൻ, പ്രലോഭകൻ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവൻ, മഹാസർപ്പം, ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം മുതലായവ. അവൻ ദൈവത്തിനെതിരെ നിരന്തരമായ മത്സരത്തിലാണ്. അവന്റെ സ്വാധീനത്താൽ അവൻ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത, വ്യാമോഹം, അനുസരണക്കേട് എന്നിവ വിതയ്ക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ ഇതിനകം പരാജയപ്പെട്ടു, ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമെന്ന നിലയിൽ അവന്റെ ഭരണവും സ്വാധീനവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവോടെ അവസാനിക്കും (ലൂക്കോസ് 10,18; വെളിപാട് 12,9; 1. പെട്രസ് 5,8; ജോൺ 8,44; ജോലി 1,6-12; സക്കറിയ 3,1-2; വെളിപാട് 12,10; 2. കൊരിന്ത്യർ 4,4; വെളിപ്പാട് 20,1:3; ഹീബ്രു 2,14; 1. ജോഹന്നസ് 3,8).

സാത്താൻ ദൈവികനല്ല

ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു (മാൽ 2,10; എഫേസിയക്കാർ 4,6), അവൻ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാണ് (പാഠം #5 കാണുക). സാത്താന് ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങൾ ഇല്ല. അവൻ സ്രഷ്ടാവല്ല, അവൻ സർവ്വവ്യാപിയല്ല, സർവജ്ഞനല്ല, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനല്ല, "ഏക വീരൻ, രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ നാഥനുമല്ല" (1. തിമോത്തിയോസ് 6,15). അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൂതന്മാരിൽ സാത്താനും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദൂതന്മാർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആത്മാക്കളാണ് (നെഹെമിയ 9,6; എബ്രായർ 1,13-14), സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളതാണ്.

മാലാഖമാർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും മനുഷ്യരെക്കാൾ ശക്തരാണ് (സങ്കീർത്തനം 10 ഡിസംബർ.3,20; 2. പെട്രസ് 2,11). വിശ്വാസികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്1,11) ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക (ലൂക്കാ 2,13-14; വെളിപാട് 4, മുതലായവ).
"എതിരാളി" എന്നർത്ഥമുള്ള സാത്താൻ, പിശാച് എന്നും പേരുള്ള സാത്താൻ, ഒരുപക്ഷേ ദൈവത്തിനെതിരായ ഒരു മത്സരത്തിൽ മാലാഖമാരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് വരെ നയിച്ചു (വെളിപാട് 12,4). ഈ വിശ്വാസത്യാഗം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ദൈവം "ആയിരക്കണക്കിന് മാലാഖമാരെ" ശേഖരിക്കുന്നു (എബ്രായർ 12,22). ഭൂതങ്ങൾ "സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിൽക്കാതെ, തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം വിട്ട്" (യൂദാ 6) സാത്താനോടൊപ്പം ചേർന്ന ദൂതന്മാരാണ്. "എന്തെന്നാൽ, പാപം ചെയ്ത മാലാഖമാരെപ്പോലും ദൈവം വെറുതെ വിട്ടില്ല, അവരെ ഇരുട്ടിന്റെ ചങ്ങലകളാൽ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു, ന്യായവിധിക്കായി അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു" (2. പെട്രസ് 2,4). ഈ ആത്മീയവും രൂപകവുമായ ശൃംഖലകളാൽ ഭൂതങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പരിമിതമാണ്.

യെശയ്യാവ് 14, യെഹെസ്‌കേൽ 28 തുടങ്ങിയ OT ഖണ്ഡികകളുടെ ടൈപ്പോളജി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാത്താൻ ഒരു പ്രത്യേക ദൂതനായിരുന്നു എന്നാണ്, ചിലർ അത് ദൈവവുമായി നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ദൂതനായിരുന്നുവെന്ന് ഊഹിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ അവനിൽ അകൃത്യം കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ സാത്താൻ "നിഷ്കളങ്കൻ" ആയിരുന്നു, അവൻ "ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞവനും അതിസുന്ദരനുമായിരുന്നു" (യെഹെസ്കേൽ 28,12-ഒന്ന്).

എന്നിട്ടും അവൻ "ദുഷ്ടൻ" ആയിത്തീർന്നു, അവന്റെ സൌന്ദര്യത്താൽ അവന്റെ ഹൃദയം അഹങ്കരിച്ചു, അവന്റെ തേജസ്സ് കാരണം അവന്റെ ജ്ഞാനം ക്ഷയിച്ചു. അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധിയും കാരുണ്യത്താൽ മറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവും ഉപേക്ഷിച്ച് നാശത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു "നാടകം" ആയിത്തീർന്നു (യെഹെസ്കേൽ 28,16-ഒന്ന്).

സാത്താൻ വെളിച്ചം നൽകുന്നവനിൽ നിന്ന് മാറി (യെശയ്യാവ് 1 ലെ ലൂസിഫർ എന്ന പേര്4,12 അർത്ഥമാക്കുന്നത് "ലൈറ്റ് ബ്രിംഗർ") "ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തി" (കൊലോസ്യർ 1,13; എഫേസിയക്കാർ 2,2) ഒരു ദൂതൻ എന്ന നില പോരാ എന്നും "അത്യുന്നതനെപ്പോലെ" ദൈവികനാകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ (യെശയ്യാവ് 1)4,13-ഒന്ന്).

ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച യോഹന്നാൻ ദൂതന്റെ പ്രതികരണവുമായി അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുക: "അത് ചെയ്യരുത്!" (വെളിപാട് 19,10). മാലാഖമാരെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം അവർ ദൈവമല്ല.

സാത്താൻ പിന്തുണച്ച നിഷേധാത്മക മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹം വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനാൽ, വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ അവനെ "ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു (2. കൊരിന്ത്യർ 4,4), "ആകാശത്ത് വാഴുന്ന ശക്തൻ" (എഫേസ്യർ 2,2) അവരുടെ ദുഷിച്ച ആത്മാവ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് (എഫേസ്യർ 2,2). എന്നാൽ സാത്താൻ ദൈവികനല്ല, ദൈവത്തിന്റെ അതേ ആത്മീയ തലത്തിലല്ല.

സാത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്

"പിശാച് തുടക്കം മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നു" (1. ജോഹന്നസ് 3,8). "അവൻ തുടക്കം മുതൽ ഒരു കൊലപാതകിയാണ്, സത്യത്തിൽ ഇല്ല; സത്യം അവനിൽ ഇല്ലല്ലോ. അവൻ കള്ളം പറയുമ്പോൾ സ്വന്തമായതിൽ നിന്നു സംസാരിക്കുന്നു; എന്തെന്നാൽ അവൻ നുണയനും നുണകളുടെ പിതാവുമാണ് »(യോഹന്നാൻ 8,44). "നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ രാവും പകലും" എന്ന് അവൻ തന്റെ നുണകളിലൂടെ വിശ്വാസികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു (റോമർ 12,10).

നോഹയുടെ കാലത്ത് മനുഷ്യരാശിയെ തിന്മയിലേക്ക് നയിച്ചതുപോലെ അവൻ ദുഷ്ടനാണ്: അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കവിതയും അഭിലാഷവും എന്നേക്കും തിന്മ മാത്രമായിരുന്നു (1. സൂനവും 6,5).

"ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ വെളിച്ചത്തിൽ" നിന്ന് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിശ്വാസികളെയും സാധ്യതയുള്ള വിശ്വാസികളെയും തന്റെ ദുഷിച്ച സ്വാധീനം ചെലുത്തുക എന്നതാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം (2. കൊരിന്ത്യർ 4,4) "ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു പങ്ക്" അവർക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ അവരെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുക (2. പെട്രസ് 1,4).

ഇതിനായി, അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (മത്തായി 4,1-11), ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും പോലെ "ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള ലാളിത്യത്തിൽ നിന്ന്" അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു (2. കൊരിന്ത്യർ 11,3) ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ. ഇത് നേടുന്നതിന്, അവൻ ചിലപ്പോൾ "പ്രകാശത്തിന്റെ മാലാഖ" ആയി നടിക്കുന്നു (2. കൊരിന്ത്യർ 11,14), അല്ലാത്ത ഒന്നായി നടിക്കുന്നു.

വശീകരണത്തിലൂടെയും തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലൂടെയും സാത്താൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പാപപൂർണമായ മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് വഴങ്ങി, സാത്താന്റെ ദുഷിച്ച വഴികൾ പിന്തുടർന്ന്, അവന്റെ ഗണ്യമായ വഞ്ചനാപരമായ സ്വാധീനം സ്വീകരിച്ച് പാപത്തിനുള്ള അവന്റെ / അവളുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസി സ്വയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർപെടുത്തുന്നു (മത്തായി 4,1-ഇരുപത്; 1. ജോഹന്നസ് 2,16-ഇരുപത്; 3,8; 5,19; എഫേസിയക്കാർ 2,2; കൊലോസിയക്കാർ 1,21; 1. പെട്രസ് 5,8; ജെയിംസ് 3,15).

എന്നിരുന്നാലും, സാത്താന്റെ എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സാത്താനും അവന്റെ ഭൂതങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് വിധേയരാണെന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ആത്മീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം (സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി) വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നത് ദൈവഹിതമായതിനാൽ ദൈവം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 1 കോറി6,6-12; മാർക്കസ് 1,27; ലൂക്കോസ് 4,41; കൊലോസിയക്കാർ 1,16-ഇരുപത്; 1. കൊരിന്ത്യർ 10,13; ലൂക്കോസ് 22,42; 1. കൊരിന്ത്യർ 14,32).

വിശ്വാസി സാത്താനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം?

സാത്താനോടും നമ്മെ പാപത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള അവന്റെ ശ്രമങ്ങളോടും ബൈബിൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിശ്വാസിയുടെ പ്രധാന പ്രതികരണം "പിശാചിനെ ചെറുക്കുക, അവൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകും" (ജെയിംസ് 4,7; മത്തായി 4,1-10), അങ്ങനെ അവന് "ഇടമില്ല" അല്ലെങ്കിൽ അവസരമില്ല (എഫെസ്യർ 4,27).

സാത്താനെ ചെറുക്കുന്നതിൽ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥന, ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കൽ, തിന്മയുടെ ആകർഷണീയതയെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക, ആത്മീയ ഗുണങ്ങൾ (ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ കവചങ്ങളും ധരിക്കുന്നുവെന്ന് പൗലോസ് വിളിക്കുന്നത്), പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുക (മത്തായി 6,31; ജെയിംസ് 4,7; 2. കൊരിന്ത്യർ 2,11; 10,4-5; എഫേസിയക്കാർ 6,10-ഇരുപത്; 2. തെസ്സലോനിക്യർ 3,3). "പിശാച് അലറുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റിനടക്കുന്നു" (എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആത്മീയമായി ഉണർന്നിരിക്കുന്നതും ചെറുത്തുനിൽക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.1. പെട്രസ് 5,8-ഒന്ന്).

എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, നാം ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇൻ 2. തെസ്സലോനിക്യർ 3,3 നമുക്ക് വായിക്കാം “കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്; അവൻ നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തിന്മയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ” നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്തതയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, "വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട്" അവൻ നമ്മെ തിന്മയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായും അവനു സമർപ്പിക്കുന്നു (മത്തായി 6,13).

ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കണം (യോഹന്നാൻ 15,4) സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. മാന്യവും നീതിയും ശുദ്ധവും മനോഹരവും പ്രശസ്തവുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. (ഫിലിപ്പിയർ 4,8) "സാത്താന്റെ ആഴങ്ങൾ" പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം ധ്യാനിക്കുക (വെളിപാട് 2,24).

വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പാപങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും സാത്താനെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും വേണം. സാത്താൻ തിന്മയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവനും അവന്റെ ഭൂതങ്ങളും മാത്രമല്ല തിന്മ നിലനിർത്തുന്നത്, കാരണം അവരുടേതായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അവരുടെ സ്വന്തം തിന്മ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. സാത്താനും അവന്റെ ഭൂതങ്ങളുമല്ല, മനുഷ്യരാണ് അവരുടെ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികൾ (യെഹെസ്കേൽ 18,20; ജെയിംസ് 1,14-ഒന്ന്).

യേശു ഇതിനകം വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്

ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവം വലിയ ദൈവമാണെന്നും സാത്താൻ കുറവുള്ള ദൈവമാണെന്നും അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ശാശ്വത സംഘട്ടനത്തിൽ അകപ്പെടുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ ആശയത്തെ ദ്വൈതവാദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
അത്തരമൊരു വീക്ഷണം ബൈബിൾ വിരുദ്ധമാണ്. സാത്താന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്ധകാരശക്തികളും ദൈവം നയിക്കുന്ന നന്മയുടെ ശക്തികളും തമ്മിൽ സാർവത്രിക മേൽക്കോയ്മയ്‌ക്കായി ഒരു പോരാട്ടവും നടക്കുന്നില്ല. സാത്താൻ ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്, പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന് കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരമാധികാരമുണ്ട്. സാത്താന്റെ എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും യേശു വിജയിച്ചു. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകം വിജയമുണ്ട്, ദൈവത്തിന് എല്ലാറ്റിന്റെയും മേൽ പരമാധികാരമുണ്ട് (കൊലോസ്യർ 1,13; 2,15; 1. ജോഹന്നസ് 5,4; സങ്കീർത്തനം 93,1; 97,1; 1. തിമോത്തിയോസ് 6,15; വെളിപാട് 19,6).

അതുകൊണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങൾക്കെതിരായ സാത്താന്റെ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായി ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടതില്ല. ദൂതന്മാർക്കോ ശക്തികൾക്കോ ​​അധികാരികൾക്കോ ​​"ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ല" (റോമർ 8,38-ഒന്ന്).

യേശുവും അവൻ പ്രത്യേകം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ശിഷ്യന്മാരും ശാരീരികമായും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായും പീഡിതരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കിയതായി കാലാകാലങ്ങളിൽ നാം അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ സുവിശേഷങ്ങളിലും പ്രവൃത്തികളിലും വായിക്കുന്നു. അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾക്കെതിരായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയത്തെ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രേരണയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടുള്ള അനുകമ്പയും ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ആധികാരികതയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് ആത്മീയവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികവുമായ അസുഖങ്ങളുടെ ലഘൂകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, വ്യക്തിപരമായ പാപവും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ പ്രശ്നമല്ല (മത്തായി 17,14-18; മാർക്കസ് 1,21-27; മാർക്കസ് 9,22; ലൂക്കോസ് 8,26-29; ലൂക്കോസ് 9,1; പ്രവൃത്തികൾ 16,1-ഒന്ന്).

ഇനി സാത്താൻ ഭൂമിയെ വിറപ്പിക്കുകയില്ല, രാജ്യങ്ങളെ കുലുക്കുക, ലോകത്തെ ഒരു മരുഭൂമിയാക്കുക, നഗരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക, മനുഷ്യരാശിയെ ആത്മീയ തടവുകാരുടെ വീട്ടിൽ പൂട്ടുക.4,16-ഒന്ന്).

"പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാചിന്റെതാണ്; പിശാച് തുടക്കം മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിനായി പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു »(1. ജോഹന്നസ് 3,8). വിശ്വാസിയെ പാപത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ, അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ആത്മീയ മരണത്തിലേക്ക്, അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാത്താന് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു തന്നെത്തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചു "തന്റെ മരണത്തിലൂടെ മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള പിശാചിൽ നിന്ന് അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ" (എബ്രായർ 2,14).

ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനുശേഷം, അനുതാപമില്ലാതെ സാത്താന്റെ സ്വാധീനം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂടാതെ, സാത്താന്റെയും അവന്റെ ഭൂതങ്ങളുടെയും സ്വാധീനം അവൻ നീക്കം ചെയ്യും, അവരെ ഒരിക്കൽ എന്നെന്നേക്കുമായി അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയുക (2. തെസ്സലോനിക്യർ 2,8; വെളിപാട് 20).

മതി

ദൈവഹിതം ദുഷിപ്പിക്കാനും വിശ്വാസിയെ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആത്മീയ കഴിവിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാനും ശ്രമിക്കുന്ന വീണുപോയ ദൂതനാണ് സാത്താൻ. സാത്താൻ നമ്മെ മുതലെടുക്കാതിരിക്കാൻ, സാത്താനെയോ പിശാചുക്കളെയോ ആശ്രയിക്കാതെ വിശ്വാസി സാത്താന്റെ ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് (2. കൊരിന്ത്യർ 2,11).

ജെയിംസ് ഹെൻഡേഴ്സൺ