ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്?

020 wkg bs പരിശുദ്ധാത്മാവ്

പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്വത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ്, പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിലൂടെ എന്നെന്നേക്കുമായി പുറപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ദൈവം അയച്ച യേശുക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആശ്വാസകനാണ് അവൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു, പിതാവിനോടും പുത്രനോടും നമ്മെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു, മാനസാന്തരത്തിലൂടെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെയും നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു, നിരന്തരമായ നവീകരണത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് നമ്മെ അനുരൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ബൈബിളിലെ പ്രചോദനത്തിന്റെയും പ്രവചനത്തിന്റെയും ഉറവിടവും സഭയിലെ ഐക്യത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ഉറവിടവും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അവൻ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് ആത്മീയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു, എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ നിരന്തരമായ വഴികാട്ടിയാണ് (യോഹന്നാൻ 14,16; 15,26; അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 2,4.17-19.38; മത്തായി 28,19; ജോൺ 14,17-ഇരുപത്; 1. പെട്രസ് 1,2; ടൈറ്റസ് 3,5; 2. പെട്രസ് 1,21; 1. കൊരിന്ത്യർ 12,13; 2. കൊരിന്ത്യർ 13,13; 1. കൊരിന്ത്യർ 12,1-11; പ്രവൃത്തികൾ 20,28:1; ജോൺ 6,13).

പരിശുദ്ധാത്മാവ് - പ്രവർത്തനപരമോ വ്യക്തിത്വമോ?

പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പലപ്പോഴും വിവരിക്കുന്നു: B. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സാന്നിദ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം. മനസ്സിനെ വിവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉചിതമായ മാർഗമാണോ ഇത്?

യേശുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 4,13), ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം (ഗലാത്യർ 2,20), ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം (യോഹന്നാൻ 5,19) ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദവും (ജോൺ 3,34). എങ്കിലും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം യേശുവിനെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളെ ആരോപിക്കുകയും തുടർന്ന് ആത്മാവിന്റെ പ്രൊഫൈൽ കേവല പ്രവർത്തനത്തിനപ്പുറം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് (1. കൊരിന്ത്യർ 12,11: "എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരേ ആത്മാവിനാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിയോഗിക്കുന്നു"). പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്വേഷിക്കുന്നു, അറിയുന്നു, പഠിപ്പിക്കുന്നു, വിവേചനം കാണിക്കുന്നു (1. കൊരിന്ത്യർ 2,10-ഒന്ന്).

പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വികാരങ്ങളുണ്ട്. കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കാം (എബ്രായർ 10,29) ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുക (എഫെസ്യർ 4,30). പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു, യേശുവിനെപ്പോലെ ഒരു സഹായി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു (യോഹന്നാൻ 14,16). തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു, കൽപ്പിക്കുന്നു, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു, കള്ളം പറയുന്നു, മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നു. ഈ നിബന്ധനകളെല്ലാം വ്യക്തിത്വവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാവ് എന്താണെന്നല്ല, ആരാണ്. മനസ്സ് "ആരോ" ആണ്, "എന്തോ" അല്ല. മിക്ക ക്രിസ്ത്യൻ സർക്കിളുകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ "അവൻ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് ലിംഗഭേദത്തിന്റെ സൂചനയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച്, "അവൻ" എന്നത് ആത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മനസ്സിന്റെ ദിവ്യത്വം

ദിവ്യഗുണങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ബൈബിൾ ആരോപിക്കുന്നു. അവനെ മാലാഖയോ മനുഷ്യനോ പ്രകൃതിയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
ജോലി 33,4 കുറിപ്പുകൾ: "ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു, സർവ്വശക്തന്റെ ശ്വാസം എനിക്ക് ജീവൻ നൽകി". പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ് (എബ്രായർ 9,14). അവൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ് (സങ്കീർത്തനം 139,7).

തിരുവെഴുത്തുകൾ അന്വേഷിക്കുക, ആത്മാവ് സർവശക്തനും സർവജ്ഞനും ജീവൻ നൽകുന്നതുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും. ഇവയെല്ലാം ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. തന്മൂലം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവികമെന്ന് ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നു. 

ദൈവം ഒരു "ഒന്നാണ്"

പുതിയനിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നതാണ് (1. കൊരിന്ത്യർ 8,6; റോമാക്കാർ 3,29-ഇരുപത്; 1. തിമോത്തിയോസ് 2,5; ഗലാത്യർ 3,20). താനും പിതാവും ഒരേ ദൈവത്വം പങ്കിടുന്നുവെന്ന് യേശു സൂചിപ്പിച്ചു (യോഹന്നാൻ 10,30).

പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദൈവിക "ആരെങ്കിലും" ആണെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു പ്രത്യേക ദൈവമാണോ? ഇല്ല എന്നായിരിക്കണം ഉത്തരം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ദൈവം ഒന്നായിരിക്കില്ല.

വാക്യനിർമ്മാണത്തിൽ ഒരേ ഭാരം ഉള്ള പേരുകളുള്ള വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പരാമർശിക്കുന്നു.

മത്തായി 2 ൽ8,19 അത് പറയുന്നു: "... പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുക". മൂന്ന് പദങ്ങളും വ്യത്യസ്തവും ഒരേ ഭാഷാ മൂല്യവുമാണ്. അതുപോലെ, പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 2. കൊരിന്ത്യർ 13,14"നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവസ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടുംകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ". ക്രിസ്ത്യാനികൾ "അനുസരണത്തിലേക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം തളിക്കലിലേക്കും ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു" എന്ന് പീറ്റർ വിശദീകരിക്കുന്നു (1. പെട്രസ് 1,2).

അതിനാൽ മത്തായിയും പൗലോസും പത്രോസും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ (ഗ്രീക്ക് ദേവാലയം പോലെ) യഥാർത്ഥ ദേവതയല്ലെന്ന് കൊരിന്ത്യൻ മതം മാറിയവരോട് പോൾ പറഞ്ഞു. ദൈവം ഒന്നാണ് [ഒരാൾ], അത് "ഒരു [ഒരേ] ആത്മാവ്... ഒരു [ഒരേ] കർത്താവ്... ഒരു [ഒരേ] ദൈവം എല്ലാത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു" (1. കൊരിന്ത്യർ 12,4-6). പിന്നീട്, യേശുക്രിസ്തുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചു. അവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അസ്തിത്വങ്ങളല്ല, വാസ്തവത്തിൽ അവൻ പറയുന്നത് "കർത്താവ്" (യേശു) "ആത്മാവാണ്" (2. കൊരിന്ത്യർ 3,17).

വിശ്വാസിയിൽ വസിക്കാൻ പിതാവായ ദൈവം സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അയയ്ക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു (യോഹന്നാൻ 16,12-17). ആത്മാവ് യേശുവിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയും അവന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വാസികളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (യോഹന്നാൻ 14,26) കൂടാതെ യേശു സാധ്യമാക്കുന്ന രക്ഷയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ പിതാവ് പുത്രനിലൂടെ അയച്ചു (യോഹന്നാൻ 1)5,26). പിതാവും പുത്രനും ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ, പുത്രനും ആത്മാവും ഒന്നാണ്. ആത്മാവിനെ അയച്ചുകൊണ്ട് പിതാവ് നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു.

ത്രിത്വം

പുതിയ നിയമത്തിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മരണശേഷം, ദൈവത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉയർന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഐക്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു വെല്ലുവിളി. വിവിധ വിശദീകരണങ്ങൾ "ദ്വി-ദൈവവിശ്വാസം" (രണ്ട് ദൈവങ്ങൾ - അച്ഛനും മകനും, എന്നാൽ ആത്മാവ് ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ്), ത്രിദൈവവിശ്വാസം (മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ - പിതാവ്, മകൻ, ആത്മാവ്) എന്നീ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇത് വിരുദ്ധമാണ് പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാന ഏകദൈവ വിശ്വാസം (മാൽ 2,10 തുടങ്ങിയവ.).

ദൈവത്തിൻറെ ഏകത്വത്തിനുള്ളിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും പരസ്പരം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കുന്നതിന് ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മാതൃകയാണ് ത്രിത്വം എന്ന പേര് ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല. "ത്രി-ദൈവശാസ്ത്ര", "ദ്വി-ദൈവശാസ്ത്ര" മതവിരുദ്ധതയ്‌ക്കെതിരായ ക്രിസ്തീയ പ്രതിരോധവും പുറജാതീയ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെ ചെറുക്കുന്നതുമായിരുന്നു അത്.

രൂപകങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ദൈവമായി പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ ത്രിത്വത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയം നേടാൻ അവ നമ്മെ സഹായിക്കും. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരേസമയം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഒരു ചിത്രം: ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്മാവ് (ഹൃദയം, വികാരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടം), ശരീരവും ആത്മാവും (മനസ്സ്) ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ, ദൈവം കരുണാമയനായ പിതാവ്, പുത്രൻ (ദൈവം അവതാരം - കൊലൊസ്സ്യർ കാണുക 2,9), പരിശുദ്ധാത്മാവ് (ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ-കാണുക 1. കൊരിന്ത്യർ 2,11).

ഈ പഠനത്തിൽ നാം ഇതിനകം ഉപയോഗിച്ച ബൈബിൾ പരാമർശങ്ങൾ, പിതാവും പുത്രനും ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ ഏക വ്യക്തിത്വത്തിനുള്ളിലെ വ്യതിരിക്ത വ്യക്തികളാണെന്ന സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു. യെശയ്യയുടെ NIV ബൈബിൾ പരിഭാഷ 9,6 ഒരു ത്രിത്വ ആശയത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി "അതിശയകരമായ ഉപദേശകൻ" (പരിശുദ്ധാത്മാവ്), "ശക്തനായ ദൈവം" (ദൈവം), "സർവ്വശക്തനായ പിതാവ്" (പിതാവായ ദൈവം), "സമാധാനത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ" (പുത്രനായ ദൈവം) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും.

പ്രശ്നങ്ങൾ

വിവിധ ദൈവശാസ്ത്ര വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ത്രിത്വം ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടു. Z ഉം അങ്ങനെ തന്നെ. ഉദാഹരണത്തിന്, പാശ്ചാത്യ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടുതൽ ശ്രേണിയും സ്ഥിരവുമാണ്, കിഴക്കൻ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിവരുടെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ചലനം ഉണ്ട്.

ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പിതാവിനും പുത്രനും ആത്മാവിനും വെവ്വേറെ ഇഷ്ടങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ അസ്തിത്വങ്ങളോ ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു സിദ്ധാന്തവും അസത്യമായി കണക്കാക്കണം (അതിനാൽ പാഷണ്ഡത) കാരണം ദൈവം ഏകനാണ്. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ തികഞ്ഞതും ചലനാത്മകവുമായ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഐക്യവും സമ്പൂർണ്ണമായ ഐക്യവും ഉണ്ട്.

ത്രിത്വ സിദ്ധാന്തം പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ്. തീർച്ചയായും, ഞങ്ങൾ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെയും മാതൃകയെയും ആരാധിക്കുന്നില്ല. നാം പിതാവിനെ "ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും" ആരാധിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 4,24). ആത്മാവിന് മഹത്വത്തിന്റെ ന്യായമായ പങ്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രങ്ങൾ സംശയാസ്പദമാണ്, കാരണം ആത്മാവ് തന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു (യോഹന്നാൻ 16,13).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, പ്രാർത്ഥന പ്രധാനമായും പിതാവിനെയാണ് നയിക്കുന്നത്. നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് തിരുവെഴുത്തിൽ ആവശ്യമില്ല. നാം പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ത്രിമൂർത്തികളായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു - പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ദേവതയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളല്ല, ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകവും ഭക്തവുമായ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

മാത്രമല്ല, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടാനോ ശ്രേഷ്ഠമാകാനോ കഴിയില്ല, കാരണം പിതാവും കർത്താവായ യേശുവും ആത്മാവും ഒന്നാണ്.

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുക

അനുതപിക്കുകയും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും വിശ്വാസത്താൽ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 2,38 39; ഗലാത്യർ 3,14). പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രത്വത്തിന്റെ [ദത്തെടുക്കലിന്റെ] ആത്മാവാണ്, നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോടൊപ്പം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു (റോമാക്കാർ 8,14-16), കൂടാതെ “നമ്മുടെ ആത്മീയ പൈതൃകത്തിന്റെ പണയമായ വാഗ്ദത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (എഫെസ്യർ. 1,14).

നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ, നാം ക്രിസ്തുവിന്റേതാണ് (റോമർ 8,9). ക്രിസ്ത്യൻ സഭയെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു, കാരണം ആത്മാവ് വിശ്വാസികളിൽ വസിക്കുന്നു (1. കൊരിന്ത്യർ 3,16).

പഴയനിയമ പ്രവാചകന്മാരെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് (1. പെട്രസ് 1,10-12), സത്യത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു (1. പെട്രസ് 1,22), രക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടി (ലൂക്കോസ് 24,29), ഹലോസ് (1. കൊരിന്ത്യർ 6,11), ദൈവിക ഫലം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 5,22-25), സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിനും സഭയുടെ നവീകരണത്തിനും നമ്മെ സജ്ജരാക്കുന്നു (1. കൊരിന്ത്യർ 12,1-11; 14,12; എഫേസിയക്കാർ 4,7-16; റോമാക്കാർ 12,4-ഒന്ന്).

പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 16,13), പാപത്തിലേക്കും നീതിയിലേക്കും ന്യായവിധിയിലേക്കും ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക" (യോഹന്നാൻ 1.6,8).

തീരുമാനം

ദൈവം പിതാവാണ്, പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാണെന്നതാണ് കേന്ദ്ര ബൈബിൾ സത്യം, ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയും ജീവിതത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. പിതാവും പുത്രനും ആത്മാവും പങ്കിട്ട അത്ഭുതകരവും മനോഹരവുമായ കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ജീവിതം, മരണം, പുനരുത്ഥാനം, സ്വർഗ്ഗാരോഹണം എന്നിവയിലൂടെ ജഡത്തിൽ ദൈവം സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ.

ജെയിംസ് ഹെൻഡേഴ്സൺ