ബൈബിൾ - ദൈവവചനം?

016 wkg bs ബൈബിൾ

“വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ ദൈവത്തിന്റെ നിശ്വസ്‌ത വചനവും സുവിശേഷത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത വാചക സാക്ഷ്യവും മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടിന്റെ സത്യവും കൃത്യവുമായ രേഖയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ, വിശ്വാസത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലും വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ തെറ്റില്ലാത്തതും സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിസ്ഥാനപരവുമാണ്" (2. തിമോത്തിയോസ് 3,15-ഇരുപത്; 2. പെട്രസ് 1,20-21; ജോൺ 17,17).

നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ മനുഷ്യ അസ്തിത്വത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ച രീതിയെക്കുറിച്ച് എബ്രായയുടെ രചയിതാവ് ഇനിപ്പറയുന്നവ പറയുന്നു: "ദൈവം പിതാക്കന്മാരോട് പലതവണ പ്രവാചകന്മാരോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം, ഈ അവസാന നാളുകളിൽ അവൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു. പുത്രൻ" (എബ്രായർ 1,1-ഒന്ന്).

പഴയ നിയമം

"പലതും പല തരത്തിൽ" എന്ന ആശയം പ്രധാനമാണ്, എഴുതപ്പെട്ട വചനം എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭ്യമല്ല, കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൈവം തന്റെ ചിന്തകൾ അബ്രഹാം, നോഹ, തുടങ്ങിയ ഗോത്രപിതാക്കന്മാർക്ക് അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി. 1. ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആദ്യകാല കണ്ടുമുട്ടലുകളിൽ പലതും മോശയുടെ പുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തി. കാലക്രമേണ, മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ദൈവം വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു (കത്തിയ മുൾപടർപ്പു പോലെ 2. സൂനവും 3,2), ജനങ്ങൾക്ക് തന്റെ വാക്ക് നൽകാനായി മോശ, ജോഷ്വ, ഡെബോറ തുടങ്ങിയ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു.

തിരുവെഴുത്തുകളുടെ വികാസത്തോടെ, ദൈവം തന്റെ സന്ദേശം പിൻതലമുറയ്ക്കായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ മാധ്യമം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി; മനുഷ്യരാശിയോട് താൻ എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ അവൻ പ്രവാചകന്മാരെയും അധ്യാപകരെയും പ്രചോദിപ്പിച്ചു.

മറ്റു പ്രചാരത്തിലുള്ള മതങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനു മുമ്പുള്ള രചനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന "പഴയ നിയമം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരം, ദൈവവചനമാണെന്ന് സ്ഥിരമായി അവകാശപ്പെടുന്നു. 1,9; അമോസ് 1,3.6.9; 11 ഉം 13 ഉം; മീഖാ 1,1 കൂടാതെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ ദൈവം തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ്. ഈ രീതിയിൽ, "പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതരായ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിച്ചു" (2. പെട്രസ് 1,21). പൗലോസ് പഴയനിയമത്തെ "ദൈവം [പ്രചോദനം] നൽകപ്പെട്ട" "വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ" എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു (2. തിമോത്തിയോസ് 3,15-ഒന്ന്). 

പുതിയ നിയമം

പ്രചോദനത്തിന്റെ ഈ ആശയം പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പ്രവൃത്തികൾ 15-ന് മുമ്പ് അപ്പോസ്തലന്മാരായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവരുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ പ്രാഥമികമായി തിരുവെഴുത്തുകളായി അധികാരം അവകാശപ്പെടുന്ന രചനകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് പുതിയ നിയമം. അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ "അവനു നൽകപ്പെട്ട ജ്ഞാനമനുസരിച്ച്" എഴുതപ്പെട്ട "മറ്റ് [വിശുദ്ധ] തിരുവെഴുത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ" തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.2. പെട്രസ് 3,15-16). ഈ ആദ്യകാല അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മരണശേഷം, നാം ഇപ്പോൾ ബൈബിളെന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പിന്നീട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകവും എഴുതപ്പെട്ടില്ല.

ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച യോഹന്നാനെയും പത്രോസിനെയും പോലെയുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെയും പഠിപ്പിക്കലിന്റെയും വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കായി രേഖപ്പെടുത്തി.1. ജോഹന്നസ് 1,1-4; ജോൺ 21,24.25). അവർ "അവന്റെ മഹത്വം സ്വയം കാണുകയും" "പ്രവാചകവചനം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുകയും ചെയ്തു", "നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയും വരവും" ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു.2. പെട്രസ് 1,16-19). ഒരു വൈദ്യനും ചരിത്രകാരനുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ലൂക്ക്, "വചനത്തിന്റെ ദൃക്‌സാക്ഷികളിൽ നിന്നും ശുശ്രൂഷകരിൽ നിന്നും" കഥകൾ ശേഖരിക്കുകയും "ഓർഡർ ചെയ്ത രേഖ" എഴുതുകയും ചെയ്തു, അങ്ങനെ "നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശത്തിന്റെ ഉറപ്പായ അടിസ്ഥാനം" നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും (ലൂക്കോസ് 1,1-ഒന്ന്).

താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോസ്തലന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു (യോഹന്നാൻ 14,26). അവൻ പഴയനിയമ എഴുത്തുകാരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതുപോലെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോസ്തലന്മാരെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും തിരുവെഴുത്തുകളും നമുക്കുവേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കും, അവൻ അവരെ എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും നയിക്കും (യോഹന്നാൻ 1.5,26; 16,13). യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ നമ്മുടെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷ്യമാണ് തിരുവെഴുത്ത്.

ദൈവത്തിന്റെ നിശ്വസ്‌ത വചനമാണ് തിരുവെഴുത്ത്

അതുകൊണ്ട്, തിരുവെഴുത്തുകൾ ദൈവത്തിന്റെ നിശ്വസ്‌ത വചനമാണെന്ന ബൈബിൾ അവകാശവാദം മനുഷ്യവർഗത്തിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ സത്യവും കൃത്യവുമായ രേഖയാണ്. അവൾ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു. ബൈബിളിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും: പഴയ നിയമം, എബ്രായർക്കുള്ള കത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ, ദൈവം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ എന്താണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് കാണിക്കുന്നു; കൂടാതെ പുതിയ നിയമവും, വീണ്ടും എബ്രായരെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് 1,1പുത്രനിലൂടെ (അപ്പോസ്തോലിക രചനകളിലൂടെ) ദൈവം നമ്മോട് എന്താണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് -2 വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട്, തിരുവെഴുത്തുകളുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ "അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും അടിത്തറയിൽ പണിതിരിക്കുന്നു, യേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായി" (എഫേസ്യർ 2,19-ഒന്ന്).

വിശ്വാസിയുടെ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മൂല്യം എന്താണ്?

യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മൂല്യം വിവരിക്കുന്നു. "നിന്റെ വചനം എന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് ഒരു വിളക്കും എന്റെ പാതയ്ക്ക് വെളിച്ചവുമാണ്" എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 119,105). എന്നാൽ ഈ വാക്ക് ഏത് വഴിയാണ് നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? പൗലോസ് സുവിശേഷകനായ തിമോത്തിക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. അവൻ എന്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാം 2. തിമോത്തിയോസ് 3,15 (മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ബൈബിൾ വിവർത്തനങ്ങളിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു) പറയുന്നു:

  • "... ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ രക്ഷ നേടുവാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന [വിശുദ്ധ] തിരുവെഴുത്തുകൾ അറിയുക" (ലൂഥർ 1984).
  • "... ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ രക്ഷയിലേക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറിയുക" (ഷ്ലാച്ചർ പരിഭാഷ).
  • “ബാല്യകാലം മുതൽ നിങ്ങൾക്കും വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ പരിചിതമാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് രക്ഷയിലേക്കുള്ള ഏക മാർഗം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നത്" (എല്ലാവർക്കും പ്രത്യാശ).

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് ഈ പ്രധാന ഭാഗം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. തിരുവെഴുത്തുകൾ തന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യേശു തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, "മോശെയുടെ നിയമത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിറവേറണം (ലൂക്കാ 2 കോറി.4,44). ഈ തിരുവെഴുത്തുകൾ ക്രിസ്തുവിനെ മിശിഹാ എന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. അതേ അധ്യായത്തിൽ, ലൂക്കോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ എമ്മാവൂസ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കാൽനടയായി പോകുമ്പോൾ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയെന്നും, "മോശയോടും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരോടും തുടങ്ങി, എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളിലും അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു" (ലൂക്കാ 24,27).

മറ്റൊരു ഖണ്ഡികയിൽ, ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നതാണ് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴിയെന്ന് കരുതിയ യഹൂദന്മാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവൻ അവരെ തിരുത്തി, "നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ അന്വേഷിക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു; അവൾ എന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നില്ല" (യോഹന്നാൻ 5,39-ഒന്ന്).

തിരുവെഴുത്തും നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ നാം വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു (യോഹന്നാൻ 17,17). തിരുവെഴുത്തുകളുടെ സത്യമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നു.
പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നു 2. തിമോത്തിയോസ് 3,16-17 കൂടുതൽ:

"ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും തിരുത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉപയോഗപ്രദമാണ്, അതിനാൽ എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കും ദൈവപുരുഷൻ തികഞ്ഞവനായിത്തീരും."

രക്ഷയ്ക്കായി ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകൾ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നാം അവന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് വളരും. 2. യോഹന്നാൻ 9 പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, "ക്രിസ്തുവിൻറെ സിദ്ധാന്തത്തിന് അപ്പുറം പോകുന്നവനും അതിൽ വസിക്കാത്തവനും ദൈവം ഇല്ല," യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ "ശബ്ദവാക്കുകൾ" നാം അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് നിർബന്ധിക്കുന്നു (1. തിമോത്തിയോസ് 6,3). തന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ പാറമേൽ വീട് പണിയുന്ന ജ്ഞാനികളെപ്പോലെയാണെന്ന് യേശു ഉറപ്പിച്ചു (മത്തായി 7,24).

അതിനാൽ, തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് ജ്ഞാനികളാക്കുക മാത്രമല്ല, വിശ്വാസിയെ ആത്മീയ പക്വതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി അവനെ / അവളെ സജ്ജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയൊന്നും ബൈബിൾ ശൂന്യമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. തിരുവെഴുത്തുകൾ തെറ്റാണ്, ഉപദേശത്തിന്റെയും ദൈവിക പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഭയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം.

ബൈബിൾ പഠിക്കൽ - ഒരു ക്രിസ്‌തീയ ശിക്ഷണം

ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമ വിവരണങ്ങളിൽ നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന ക്രിസ്ത്യൻ അച്ചടക്കമാണ്. നീതിമാനായ ബെറിയൻസ് "വചനം സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ചു, അങ്ങനെയാണോ എന്നറിയാൻ ദിവസവും തിരുവെഴുത്തുകൾ പരിശോധിച്ചു" ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ (പ്രവൃത്തികൾ 1 കോറി.7,11). ഫിലിപ്പ് യേശുവിനോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എത്യോപ്യയിലെ കാൻഡേക്ക് രാജ്ഞിയുടെ ഷണ്ഡൻ യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 8,26-39). തന്റെ അമ്മയുടെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും വിശ്വാസത്താൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന തിമോത്തി (2. തിമോത്തിയോസ് 1,5; 3,15), സത്യവചനം ശരിയായി വിതരണം ചെയ്യാൻ പോൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു (2. തിമോത്തിയോസ് 2,15), "വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ" (2. തിമോത്തിയോസ് 4,2).

എല്ലാ മൂപ്പന്മാരും "ഉറപ്പുള്ള സത്യവചനം പാലിക്കുക" എന്ന് ടൈറ്റസിന്റെ ലേഖനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു (തീത്തസ് 1,9). "ക്ഷമയും തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ആശ്വാസവും കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്" എന്ന് പൗലോസ് റോമാക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു (റോമർ 1 കോറി.5,4).

വേദഭാഗങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനെതിരെയും ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു (2. പെട്രസ് 1,20), തിരുവെഴുത്തുകളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശാപത്തിലേക്ക് വളച്ചൊടിക്കാൻ (2. പെട്രസ് 3,16), വാക്കുകളുടെയും വംശാവലിയുടെയും അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളിലും പോരാട്ടങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുക (ടൈറ്റസ് 3,9; 2. തിമോത്തിയോസ് 2,14.23). ദൈവവചനം നമ്മുടെ മുൻധാരണകളാലും കൃത്രിമത്വങ്ങളാലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല (2. തിമോത്തിയോസ് 2,9), പകരം അത് "ജീവനുള്ളതും ഊർജ്ജസ്വലവുമാണ്" കൂടാതെ "ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകളുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും വിധികർത്താവാണ്" (ഹെബ്രായർ 4,12).

തീരുമാനം

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബൈബിൾ പ്രസക്തമാണ്. . .

  • അത് ദൈവത്തിന്റെ നിശ്വസ്‌ത വചനമാണ്.
  • അത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ വിശ്വാസിയെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
  • പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ അവൾ വിശ്വാസിയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.
  • അത് വിശ്വാസിയെ ആത്മീയ പക്വതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
  • അവർ വിശ്വാസികളെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരുക്കുന്നു.

ജെയിംസ് ഹെൻഡേഴ്സൺ