മാലാഖമാരുടെ ലോകം

മാലാഖമാർ ആത്മാവ്, ദൂതന്മാർ, ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ. യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നാല് സുപ്രധാന സംഭവങ്ങളിൽ അവർ പ്രത്യേക പങ്കുവഹിക്കുന്നു, മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശു അവരെ പരാമർശിച്ചു.

മാലാഖമാരെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാൻ സുവിശേഷങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മാലാഖമാർ വേദിയിലെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അവ ഞങ്ങൾക്ക് നാമമാത്ര വിവരങ്ങൾ നൽകൂ.

സുവിശേഷകഥയിൽ, മാലാഖമാർ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ രംഗത്തിറങ്ങുന്നു. തനിക്ക് ഒരു പുത്രനുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഗബ്രിയേൽ സക്കറിയയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു - ജോൺ ദി സ്നാപകൻ (ലൂക്കോസ് 1,11-19). മേരിക്ക് ഒരു പുത്രനുണ്ടാകുമെന്നും ഗബ്രിയേൽ പറഞ്ഞു (വാ. 26-38). ഒരു മാലാഖ ജോസഫിനോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു (മത്തായി 1,20-ഒന്ന്).

ഒരു ദൂതൻ യേശുവിന്റെ ജനനം ഇടയന്മാരെ അറിയിക്കുകയും സ്വർഗ്ഗീയ സൈന്യം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു (ലൂക്കാ 2,9-15). മറ്റൊരു മാലാഖ ജോസഫിന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാനും സുരക്ഷിതമായപ്പോൾ മടങ്ങിവരാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു (മത്തായി 2,13.19).

യേശുവിന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ ദൂതന്മാരെ വീണ്ടും പരാമർശിക്കുന്നു. പ്രലോഭനം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം മാലാഖമാരുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും ദൂതന്മാർ യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം സാത്താൻ ഉദ്ധരിച്ചു (മത്തായി 4,6.11). കഠിനമായ പ്രലോഭനത്തിനിടയിൽ ഗെത്സെമന തോട്ടത്തിൽ ഒരു ദൂതൻ യേശുവിനെ സഹായിച്ചു2,43).

നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നതുപോലെ, യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ മാലാഖമാരും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ഒരു ദൂതൻ കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റി യേശു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതായി സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു8,2-5). സ്ത്രീകൾ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാലാഖയെ കണ്ടു6,5; ലൂക്കോസ് 24,4.23; യോഹന്നാൻ 20,11).

ദിവ്യ ദൂതന്മാർ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സൂചിപ്പിച്ചു.

താൻ തിരികെ വരുമ്പോൾ മാലാഖമാരും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. അവൻ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ അവനെ അനുഗമിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ രക്ഷയ്ക്കും ദുഷ്ടന്മാരെ നാശത്തിനും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും (മത്തായി 1.3,39-49; 24,31).

യേശുവിന് ദൂതന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ വിളിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അവൻ അവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല6,53). അവൻ തിരികെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. ന്യായവിധിയിൽ ദൂതന്മാർ ഉൾപ്പെടും (ലൂക്കാ 12,8-9). ദൂതന്മാർ "മനുഷ്യപുത്രന്റെ മേൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത്" ആളുകൾ കാണുന്ന സമയമാണിത് (യോഹന്നാൻ 1,51).

മാലാഖമാർക്ക് ഒരു വ്യക്തിയായി അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായ മഹത്വത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം (ലൂക്കോസ് 2,9; 24,4). അവർ മരിക്കുകയോ വിവാഹം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ലൈംഗികതയില്ലെന്നും പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നില്ല എന്നാണ് (ലൂക്കാ 20,35:36). അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ മാലാഖമാരാൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു (ജോൺ 5,4; 12,29).

“എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളെ” നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാർ ഉണ്ടെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു (മത്തായി 1 കോറി.8,6.10). ആളുകൾ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മാലാഖമാർ സന്തോഷിക്കുന്നു, മരിച്ചുപോയ നീതിമാന്മാരെ മാലാഖമാർ പറുദീസയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു5,10; 16,22).

മൈക്കൽ മോറിസൺ


PDFമാലാഖ ലോകം