എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്തത്?

340 എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല“എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്തത്?” അതിന് നല്ല കാരണമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നോട് തന്നെ പറയാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, അത് ഉത്തരം ലഭിച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തിരുവെഴുത്തുപരമായ ആവശ്യകതയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കാത്ത പാപങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലും അവന്റെ വചനത്തിലും തുടർച്ചയായി വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരുപക്ഷേ അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ചോദ്യമായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു, പക്ഷേ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ പോലും അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദൈവം ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. ഞാൻ കരുതുന്നു, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മർകസിലെ പിതാവിനെപ്പോലെ തോന്നുന്നു 9,24, നിരാശയോടെ ആർത്തു വിളിച്ചു: "ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; എന്റെ അവിശ്വാസത്തെ സഹായിക്കൂ!" പക്ഷേ, ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഞാൻ അവനെ ആഴത്തിൽ അറിയാൻ പഠിക്കണം എന്നതാണ്.

ലാസർ മരിക്കാറായപ്പോൾ, അവന്റെ സഹോദരിമാരായ മാർത്തയും മേരിയും ലാസറിന് വളരെ അസുഖമാണെന്ന് യേശുവിനെ അറിയിച്ചു. ഈ രോഗം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് വിശദീകരിച്ചു. അവൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടി കാത്തിരുന്നു, ഒടുവിൽ ബെഥനിയിലേക്ക് പോകും. ഇതിനിടയിൽ ലാസർ മരിച്ചിരുന്നു. സഹായത്തിനായുള്ള മാർട്ടയുടെയും മരിയയുടെയും നിലവിളികൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മാർത്തയും മറിയയും ശിഷ്യന്മാരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു! അവന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് മാർത്ത അവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, അവളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ലാസർ വീണ്ടും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു. "ന്യായവിധി ദിവസം" ഒരു പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവൾ ഇതിനകം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല, യേശു തന്നെയാണ് പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും! അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമെന്നും. യോഹന്നാൻ 11:23-27-ൽ ഈ സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു: "യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു: നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും. മാർത്ത അവനോടു പറഞ്ഞു: അവൻ വീണ്ടും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം - അന്ത്യനാളിലെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ. യേശു അവളോട് പറയുന്നു: ഞാനാണ് പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും; ജീവിക്കുകയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞു: അതെ, കർത്താവേ, നീ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ”അപ്പോൾ യേശു ലാസറിനെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, വിലാപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി. അവൻ ദൈവം അയച്ച മിശിഹായാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ആളുകൾ: "നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം; നീ എന്നെ അയച്ചു എന്നു ചുറ്റും നില്ക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതു പറയുന്നു.

“യേശു മാർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും അഭ്യർത്ഥന വന്നയുടനെ ഉത്തരം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ സുപ്രധാന പാഠം പലരും കാണാതെ പോകുമായിരുന്നു. അതുപോലെ, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഉടനടി ഉത്തരം ലഭിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് സ്വയം ചോദിക്കാം? തീർച്ചയായും നാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിഭയെ അഭിനന്ദിക്കും; പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവനെ ശരിക്കും അറിയരുത്.

ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമാണ്. ഒരാൾക്ക് എന്ത്, എപ്പോൾ, എത്രമാത്രം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവനറിയാം. അവൻ എല്ലാ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അവൻ എനിക്കായി ഒരു അഭ്യർത്ഥന നിറവേറ്റിയാൽ, അതേ കാര്യം തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾക്കും നിവൃത്തി നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല.

അതിനാൽ, ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനകളാൽ ദൈവം നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അടുത്ത തവണ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കണം. മാർത്തയെപ്പോലെ, ദൈവപുത്രനായ യേശുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം നിലവിളിക്കാം, നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവനായി കാത്തിരിക്കാം.

ടമ്മി ടകാച്ച്


PDFഎന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്തത്?