ട്രിനിറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ

ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ച് 180 ചോദ്യങ്ങൾപിതാവ് ദൈവവും പുത്രൻ ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവമാണ്, എന്നാൽ ഏകദൈവം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഒരു നിമിഷം കാത്തിരിക്കൂ, ചിലർ പറയുന്നു. «വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഒന്നിന് തുല്യമാണോ? അത് ശരിയല്ല. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. "

ശരി, ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല - അത് പാടില്ല. ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്ന ഒരു "കാര്യമല്ല". സർവശക്തനും സർവശക്തനും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ - അതിനാൽ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ആത്മാവിന്റെ ലോകത്ത്, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒന്നാണ്, ഭ material തിക വസ്തുക്കൾക്ക് കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഗണിതം ഭ material തിക കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്; അത് എല്ലായ്പ്പോഴും പരിധിയില്ലാത്ത, ആത്മീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

പിതാവ് ദൈവമാണ്, പുത്രൻ ദൈവമാണ്, എന്നാൽ ഒരേയൊരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു കുടുംബമോ ദൈവിക സമിതിയോ അല്ല - "എന്നെപ്പോലെ ആരുമില്ല" (യെശയ്യാവ് 4) ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പറയാൻ കഴിയില്ല.3,10; 44,6; 45,5). ദൈവം ഒരു ദൈവിക ജീവി മാത്രമാണ് - ഒരു വ്യക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ, പക്ഷേ ഒരു ദൈവം മാത്രം. ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ ആശയം പുറജാതീയതയിൽ നിന്നോ തത്ത്വചിന്തയിൽ നിന്നോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല - അവർ തിരുവെഴുത്തുകളാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി.

ക്രിസ്തു ദൈവികനാണെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവികവും വ്യക്തിപരവുമാണെന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നതെന്തും ദൈവം ചെയ്യുന്നു. പുത്രനും പിതാവും പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് - ഒരു ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഐക്യപ്പെടുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികൾ: ത്രിത്വം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചോദ്യം

ചോദ്യം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്: ദൈവം ഏകനായതിനാൽ യേശുവിന് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഈ ചോദ്യത്തിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻറെ ഏകത്വം യേശുവിനെ (ദൈവമായിരുന്ന) പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന അനുമാനമാണ്. ദൈവം ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ യേശു ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ചോദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം വ്യക്തമാക്കേണ്ട നാല് പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ഈ ചിത്രം അവഗണിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ കാര്യം, "വചനം ദൈവമായിരുന്നു" എന്ന പ്രസ്താവന ദൈവം ലോഗോകൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. "ദൈവം വചനമായിരുന്നു" എന്ന പ്രയോഗത്തിലെ "ദൈവം" എന്ന വാക്ക് (യോഹന്നാൻ 1,1) ശരിയായ പേരായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ലോഗോകൾ ദൈവികമായിരുന്നു - ലോഗോകൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അതേ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു - ഒരു അസ്തിത്വം, ഒരു സ്വഭാവം - എന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. ലോഗോസ് ദൈവമായിരുന്നു എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ലോഗോകൾ ദൈവം മാത്രമാണെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്. ഈ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ഈ പദപ്രയോഗം പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ തടയുന്നില്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ക്രിസ്തുവുണ്ട്, പിതാവുണ്ട്, ക്രിസ്തു പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ പൊരുത്തക്കേടില്ല.

വ്യക്തമാക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലോഗോകൾ മാംസമായി മാറി എന്നതാണ് (ജോൺ 1,14). ദൈവത്തിന്റെ ലോഗോകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീർന്നുവെന്ന് ഈ പ്രസ്താവന പറയുന്നു - അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ, പരിമിതമായ മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പരിമിതികളും. മനുഷ്യസഹജമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അവനുണ്ടായിരുന്നു. ജീവനോടെ നിലനിൽക്കാൻ അവന് പോഷണം ആവശ്യമായിരുന്നു, ആത്മീയവും വൈകാരികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ അവനുണ്ടായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യകത ഉൾപ്പെടെ. ഈ ആവശ്യം തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.

വ്യക്തമാക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവന്റെ പാപരഹിതതയാണ്. പ്രാർത്ഥന പാപികൾക്കുള്ളതല്ല; പാപമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും അവന്റെ സഹായം തേടാനും കഴിയും. ഒരു മനുഷ്യൻ, പരിമിത മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവവുമായി കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. യേശുക്രിസ്തു എന്ന മനുഷ്യന് അനന്തമായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നു.

ഒരേ പോയിന്റിൽ ചെയ്ത നാലാമത്തെ തെറ്റ് തിരുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇത് ഉയർത്തുന്നു: പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മനുഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതലല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകത. പ്രാർത്ഥനയുടെ വികലമായ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈ അനുമാനം പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട് - മനുഷ്യ അപൂർണ്ണതയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന്. ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ബൈബിളിൽ നിന്നോ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ എടുത്തിട്ടില്ല. പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ആദാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അവന്റെ പാപരഹിതത അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ അനാവശ്യമാക്കുമായിരുന്നില്ല. താൻ പൂർണനാണെങ്കിലും ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യക്തതകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ, ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാം. ക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നു, എന്നാൽ അവൻ പിതാവായിരുന്നില്ല (അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്); അയാൾക്ക് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്രിസ്തുവും മനുഷ്യനായിരുന്നു - പരിമിതമായ, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പരിമിതമായ മനുഷ്യൻ; അയാൾക്ക് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നു. ക്രിസ്തുവും പുതിയ ആദമാണ് - ആദാം ആയിരിക്കേണ്ട തികഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം; അവൻ ദൈവവുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. ക്രിസ്തു മനുഷ്യനെക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു - പ്രാർത്ഥന ആ നിലയെ മാറ്റില്ല; ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനെക്കാൾ കൂടുതൽ അനുചിതമോ അനാവശ്യമോ ആണെന്ന ധാരണ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതല്ല.

മൈക്കൽ മോറിസൺ