സുവിശേഷം - സുവിശേഷം!

442 സുവിശേഷം സുവിശേഷംഎല്ലാവർക്കും ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച് ഒരു ധാരണയുണ്ട്, എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു - അവരുടെ സ്വന്തം ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പോലും. “തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനാണ്” എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്നു. എല്ലാവരും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനെ നിരാശപ്പെടുത്തി, ഒരു വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചു, മറ്റൊരാളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തി. എല്ലാവർക്കും കുറ്റബോധം അറിയാം.

അതിനാൽ ആളുകൾക്ക് ദൈവവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവർക്ക് ഒരു ന്യായവിധി ദിവസം ആവശ്യമില്ല, കാരണം വ്യക്തമായ മനസ്സാക്ഷിയോടെ ദൈവമുമ്പാകെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. അവർ അവനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് അവർക്കറിയാം, പക്ഷേ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെന്നും അവർക്കറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയും കുറ്റബോധവും തോന്നുന്നു.

അവരുടെ കടം എങ്ങനെ അടയ്ക്കാം? ബോധം എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാകും? "ക്ഷമ ദൈവികമാണ്", പ്രധാന വാക്ക് അടയ്ക്കുന്നു. ദൈവം തന്നെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ ചൊല്ല് പലർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ അവരുടെ ഐഎസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവം ദൈവികനാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലüക്ഷമിക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തെയും ന്യായവിധിയെയും അവർ ഇപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നു.

എന്നാൽ ദൈവം മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു - യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ. അവൻ വന്നത് കുറ്റംവിധിക്കാനല്ല, രക്ഷിക്കാനാണ്. അവൻ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൊണ്ടുവന്നു, ക്ഷമിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനായി അവൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു.

കുറ്റബോധം തോന്നുന്നവർക്ക് യേശുവിന്റെ സന്ദേശം, ക്രൂശിന്റെ സന്ദേശം. ദൈവികനായ യേശു നമ്മുടെ ശിക്ഷ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കാൻ പര്യാപ്തരായ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ നൽകുന്നു.

ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നല്ല വാർത്ത വേണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും വ്യക്തിപരമായ വിജയവും നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം, സുവിശേഷം, ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷമാണ്. അപ്പോസ്തലന്മാരും ഇതേ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു: ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തു (1. കോർ. 2,2), ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ യേശുക്രിസ്തു, മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശ (കൊലോ. 1,27), മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമായ മാനവരാശിക്കുള്ള പ്രത്യാശയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും സന്ദേശം.

ഈ സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള നിയോഗം ദൈവം തന്റെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്üഈ ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവും. കൊരിന്ത്യർക്കുള്ള കത്തിൽ പ Paul ലോസ് യേശു തന്റെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു: «എന്നാൽ ഞാൻ, ബ്രüഞാൻ നിന്നോടു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുന്നവൻ, നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും, അതിൽ നിങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നതും, അതിലൂടെ നിങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെടും, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ, വ്യർത്ഥമായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി എനിക്ക് ലഭിച്ചതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്: ക്രിസ്തു നമ്മുടെ എസ്.üതിരുവെഴുത്തുകളനുസരിച്ച് മരിച്ചു; മൂന്നാം ദിവസം തിരുവെഴുത്തുകളനുസരിച്ച് അവനെ അടക്കം ചെയ്തു. അവൻ കേഫാസിനും പന്ത്രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എഫ്üഅഞ്ഞൂറ് Brüപെട്ടെന്ന്, അവയിൽ മിക്കതും ഇതുവരെ നിലനിന്നിരുന്നു, എന്നാൽ ചിലർ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അവൻ യാക്കോബിനും പിന്നെ എല്ലാ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി; എന്നാൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനം, അകാല ജനനം പോലെ, അവൻ എനിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു "(1. കോർ. 15,1-8 ELB).

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളനുസരിച്ച് യേശു മിശിഹാ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പ Paul ലോസ് "ന്നിപ്പറയുന്നു", നമ്മുടെ ഐഎസിനുവേണ്ടിയാണ്ünd മരിച്ചു, അടക്കം ചെയ്തു വീണ്ടും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ പലർക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

“നിങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെടും” എന്ന സുവിശേഷമാണിതെന്ന് പ Paul ലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, പൗലോസിനെപ്പോലെ, നമുക്ക് ലഭിച്ചതും മറ്റുള്ളവർക്ക് “എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി” കൈമാറുന്നതും ആയിരിക്കണം.

നമുക്ക് ലഭിച്ചതും കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടതും പ Paul ലോസിനും മറ്റ് അപ്പൊസ്തലന്മാർക്കും ലഭിച്ചതിനോട് യോജിക്കുന്നു - അത് എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി - "ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഐഎസിനായിüതിരുവെഴുത്തുകളനുസരിച്ച് മരിച്ചു; അവനെ സംസ്‌കരിച്ചുവെന്നും മൂന്നാം ദിവസം തിരുവെഴുത്തുകളനുസരിച്ച് അവനെ വളർത്തിയെന്നും ...

ബൈബിളിലെ മറ്റെല്ലാ പഠിപ്പിക്കലുകളും ഈ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ദൈവപുത്രന് മാത്രമേ നമ്മുടെ എസ്.üമരിക്കുക, അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്‌ത് മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവന്റെ മടങ്ങിവരവിനെയും നമ്മുടെ അനന്തരാവകാശമായ നിത്യജീവനെയും അചഞ്ചലമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.

അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത്: "ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വലുതാണ്; അതിനാലാണ് അവൻ തന്റെ പുത്രന്റെ സാക്ഷ്യം നൽകിയതെന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ്. ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ സാക്ഷ്യം അവനിൽ ഉണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അവൻ അവനെ എൽ ആക്കുന്നുügner; ദൈവം തന്റെ പുത്രനെക്കുറിച്ചു നൽകിയ സാക്ഷ്യം അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

“ദൈവം നമുക്കു നിത്യജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും ജീവൻ അവന്റെ പുത്രനിൽ ഉണ്ടെന്നുമുള്ള സാക്ഷ്യമാണിത്. പുത്രനെ ഉള്ളവന്നു ജീവനുണ്ട്; ദൈവപുത്രനില്ലാത്തവന് ജീവനില്ല "(1. ജോ. 5,9- 12).

യേശു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം

ചിലർക്ക് കഴിയും, തോന്നുന്നു, üബൈബിൾ പ്രവചനത്തെ ചൂടാക്കുക, പക്ഷേ വിഷമിക്കുക für ബൈബിളിൻറെ കേന്ദ്ര സന്ദേശത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനായി - യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ! ദൈവം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വിലയേറിയ സമ്മാനം നൽകി, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും നൽകിüഅവർക്കും ഈ സമ്മാനം എങ്ങനെ ലഭിക്കും!

പത്രോസ് അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ കടമ സെഞ്ചൂറിയനായ കൊർന്നേല്യൊസിനോട് വിവരിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ജനങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാനും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിക്കാനാണ് ദൈവം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനും അവൻ [യേശു] നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചു. ഇതിൽ എല്ലാവരും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അവന്റെ പേരിൽ അവനെ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകൻമാർüസ്വീകരിക്കണം "(പ്രവൃത്തികൾ 10,42-ഒന്ന്).

ഇതാണ് പ്രധാന സന്ദേശം; അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ സുവാർത്ത എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പ്രധാന സന്ദേശമായിരുന്നു - ദൈവം യേശുക്രിസ്തു ന്യായാധിപനായി üജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് നിർമ്മിച്ചത്, പേüഅവന്റെ നാമത്തിലൂടെ പാപമോചനം കണ്ടെത്തുക!

കേന്ദ്ര സത്യം

യേശുവിന് തന്റെ ജെ ഉണ്ടെന്ന് ലൂക്കോസ് എഴുതിüദൈർഘ്യമേറിയത്, അവൻ ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, കേന്ദ്ര ജിയിലേക്ക്üഅവന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ സാധുത അനുസ്മരിക്കുന്നു: “അപ്പോൾ അവൻ തിരുവെഴുത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി അവരുടെ മനസ്സ് തുറന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു,“ ക്രിസ്തു മൂന്നാം ദിവസം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും; മാനസാന്തരത്തിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. എസ് ക്ഷമിക്കാൻ അവന്റെ പേര് [അനുതാപം]üഎല്ലാ ജനതകളുടെയും ഇടയിൽ. ജറുസലേമിൽ ആരംഭിച്ച് അവിടെയിരിക്കുകüസാക്ഷികൾ "(ലൂക്ക്. 24,45-ഒന്ന്).

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിലെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?ür തുറന്നോ? മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ സത്യം ഏതാണ്?

മൂന്നാം ദിവസം ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുംüഎല്ലാ ജനതയോടും അവന്റെ നാമത്തിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു!

"മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല, ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതിലൂടെ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടണം" എന്ന് പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ചു (അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ. 4,12).

എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇനിറ്റ് എന്താണ്? ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം യേശു പ്രസംഗിച്ചിരുന്നില്ലേ? നാറ്റ്üയഥാർത്ഥം!

ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ Paul ലോസ്, പത്രോസ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ? üയേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു? ഒരു തരത്തിലും ഇല്ല!

ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് രക്ഷയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്നുതന്നെയാണ്! നിത്യജീവൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ് [അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ] കാരണം രക്ഷ എന്നത് മാരകമായ എസ്.ünde

യേശുവിൽ ജീവൻ ഉണ്ട് - നിത്യജീവൻ. നിത്യജീവിതത്തിന് ഐഎസിന്റെ ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്ünde. എസ്üയേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ നീതീകരണം പഠിക്കാൻ കഴിയൂ.

യേശു ന്യായാധിപനും രക്ഷകനുമാണ്. അദ്ദേഹം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷയുടെ സുവിശേഷമാണ്. യേശുവും അവന്റെ അപ്പൊസ്തലന്മാരും ഒരേ സന്ദേശം പ്രസംഗിച്ചു - യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ്, രക്ഷ, വീണ്ടെടുപ്പ്, നിത്യജീവൻ, ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവ നേടാനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം.

പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ, യേശു അപ്പോസ്തലന്മാരോട് ചെയ്തതുപോലെ (ലൂക്കാ 24,45), പ്രവാചകന്മാരുടെ കേന്ദ്ര സന്ദേശവും യേശുക്രിസ്തു (അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ) ആയിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാകും. 10,43).

നമുക്ക് നീങ്ങാം. യോഹന്നാൻ എഴുതി: "പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു. എന്നാൽ പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവൻ ജീവനെ കാണുന്നില്ല; ദൈവക്രോധം നിലനിൽക്കുന്നു üഅവന്റെ മുകളിൽ "(ജോ. 3,36). അത് വ്യക്തമായ ഭാഷയാണ്!

യേശു പറഞ്ഞു: "... ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു; എന്നിലൂടെയല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ല" (യോഹന്നാൻ 1.4,6). ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് നാം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എംüയേശുക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു വരാനോ ദൈവത്തെ അറിയാനോ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാനോ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനോ കഴിയില്ല.

കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ പ Paul ലോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി: “നിങ്ങളെ സഹായിച്ച പിതാവിനോട് സന്തോഷത്തോടെ നന്ദി പറയുകüവെളിച്ചത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അവകാശമായി. അവൻ നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും തന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു, അതിൽ നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്, അതായത് എസ്.üഎൻഡെൻ "(കോൾ. 1,12- 14).

വിശുദ്ധന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശം, പ്രകാശരാജ്യം, പുത്രന്റെ രാജ്യം, ഐഎസിന്റെ രക്ഷയും ക്ഷമയും എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.üസത്യവചനമായ സുവിശേഷത്തിന്റെ തടസ്സമില്ലാത്ത വസ്ത്രത്തിലേക്ക്.

4-‍ാ‍ം വാക്യത്തിൽ പ Christ ലോസ് “ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള [കൊലോസ്യരുടെ] വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടും ഉള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും” പറയുന്നു. ആ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് "പ്രത്യാശ ... ഏത് എഫ്ür നിങ്ങൾക്കായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സുവിശേഷമായ സത്യവചനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ അവളെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ... "(വാക്യങ്ങൾ 5-6) യേശുവിന്റെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രത്യാശയുടെ കേന്ദ്രത്തിലാണ് സുവിശേഷം. ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു, അവനിലൂടെ നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു.

21 മുതൽ 23 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ Paul ലോസ് തുടരുന്നു, “ഒരുകാലത്ത് വിചിത്രവും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ ശത്രുതയുമായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവന്റെ മർത്യശരീരത്തിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി അനുരഞ്ജനം ചെയ്തു, അവൻ നിങ്ങളെ മുഖത്തിനുമുമ്പിൽ വിശുദ്ധനും കുറ്റമില്ലാത്തവനും കളങ്കമില്ലാത്തവനുമാക്കി മാറ്റും. വിശ്വാസത്തിൽ തുടരുക,üകണ്ടെത്തുകയും ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വർഗ്ഗത്തിൻകീഴിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും പ്രസംഗിച്ചതുമായ സുവിശേഷ പ്രത്യാശയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകരുത്. പ Paul ലോസ്, ഞാൻ അവന്റെ ദാസനായി.

25 മുതൽ 29 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ Paul ലോസ് കൂടുതൽ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, i11 ആരുടെ ശുശ്രൂഷയും അത് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യവുംünd. അദ്ദേഹം എഴുതി: “ദൈവം എനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യാലയത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ [സഭാ ദാസന്മാരായിത്തീർന്നു, അവന്റെ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സമൃദ്ധമായി പ്രസംഗിക്കണം, അതായത് യുഗങ്ങളിൽ നിന്നും തലമുറകളിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യം, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് അവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ, ദൈവം എന്തു ഈ രഹസ്യം മഹത്തായ ധനവും ജാതികളുടെ ഇടയിലുള്ള, അതായത്, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ അറിയിക്കും ആഗ്രഹിച്ചുüക്രിസ്തുവിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും തികഞ്ഞ വരുത്താം അങ്ങനെ നാം കീഴടക്കുമായിരുന്നു; വേലനിമിത്തം എല്ലാ ജനങ്ങളെ എല്ലാ ജ്ഞാനത്താൽ സകലജനത്തെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഡാഫ്ürmüഎന്നിൽ ശക്തനായവന്റെ ശക്തിയിൽ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു.

സുവിശേഷം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്

മുഴുവൻ സുവിശേഷവും യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണ്. അത് അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ദൈവപുത്രൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും കുറിച്ചാണ് (യോഹ. 3,18), ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും ന്യായാധിപന്മാരായി (2. ടിം. 4,1), ക്രിസ്തുവായി (പ്രവൃത്തികൾ 17,3), ഒരു രക്ഷകനായി (2. ടിം. 1, 10), മഹാപുരോഹിതനായി (ഹെബ്രാ. 4,14), എഫ് ആയിüസ്പീക്കർ (1. ജോ. 2,1), രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായും കർത്താക്കളുടെ കർത്താവായും (വെളിപാട് 17:14), അനേകം ബ്രദർമാരിൽ ആദ്യജാതൻ എന്ന നിലയിൽüഡെർൺ (റോം. 8,29), ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ (ജോ. 15,14-ഒന്ന്).

അത് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെ ഇടയനെന്ന നിലയിൽ അവനെക്കുറിച്ചാണ് (1. പീറ്റർ.  2,25), ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായി, എസ്.üലോകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു (യോഹ. 1,29), f ആയിür പെസഹാ കുഞ്ഞാടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ബലിയർപ്പിച്ചു (1. കോർ. 5,7), അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായും എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും മുമ്പുള്ള ആദ്യജാതനായും (കൊലോ. 1,15), സഭയുടെ തലവനായും ആരംഭമായും മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യജാതനായും (വാക്യം 18), ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെയും അവന്റെ സത്തയുടെ പ്രതിച്ഛായയുടെയും പ്രതിഫലനമായി (എബ്രാ. 1,3), പിതാവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന നിലയിൽ (മത്താ. 11,27), വഴിയായി, സത്യമായും ജീവിതമായും (യോഹ. 14,6), ടി ആയിür (ജോ.10,7).

നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരനും പൂർത്തീകരണക്കാരനുമായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണ് സുവിശേഷം (ഹെബ്രാ. 12,2), ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ üദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് (വെളിപാട് 3,14), ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും, തുടക്കവും അവസാനവും (വെളിപാട് 22,13), ഒരു സന്തതിയായി (ജെറ. 23,5), മൂലക്കല്ല് പോലെ (1. പീറ്റർ. 2,6), ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയായും ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമായും (1. കോർ. 1,24), മുതിർന്ന ആളെന്ന നിലയിൽüഎല്ലാ ജനതകളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ (ഹഗ്. 2,7).

അത് വിശ്വസ്തനും യഥാർത്ഥ സാക്ഷിയുമായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണ് (വെളി 3,14), എല്ലാറ്റിന്റെയും അവകാശി (ഹെബ്രാ. 1,2), രക്ഷയുടെ കൊമ്പ് (ലൂക്ക്. 1,69), ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം (യോഹ.8,12), ജീവനുള്ള അപ്പം (ജോ. 6,51), ജെസ്സിയുടെ റൂട്ട് (യെശ. 11,10), നമ്മുടെ രക്ഷ (ലൂക്ക്. 2,30), നീതിയുടെ സൂര്യൻ (മാൽ. 3,20), ജീവന്റെ വാക്ക് (1. യോഹ. 1, 1), മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദൈവപുത്രൻ (റോമ. 1,4) - തുടങ്ങിയവ.

പൗലോസ് എഴുതി, "ഇട്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല, അതാണ് യേശുക്രിസ്തു" (1. കോർ. 3,11). യേശുക്രിസ്തുവാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും കേന്ദ്ര പ്രമേയവും. ബൈബിളിനെ എതിർക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും?

യേശു എഫ്üയഹൂദന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക, "നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു; അവൾ എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കാൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല" (യോഹ. 5,39-ഒന്ന്).

രക്ഷയുടെ സന്ദേശം

ക്രിസ്ത്യാനികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സന്ദേശംüവിളിക്കപ്പെടുന്നത് രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ്, അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിത്യജീവനെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ടിയിലൂടെ മാത്രമേ നിത്യ രക്ഷയോ ദൈവരാജ്യമോ എത്തിച്ചേരാനാകൂ.ür, ഏക യഥാർത്ഥ വഴി - യേശുക്രിസ്തു. അവനാണ് ആ മേഖലയിലെ രാജാവ്.

യോഹന്നാൻ എഴുതി: "പുത്രനെ നിഷേധിക്കുന്നവനും പിതാവില്ല; മകനെ ഏറ്റുപറയുന്നവനും പിതാവുണ്ട്" (1. ജോ. 2,23). പൗലോസ്‌ അപ്പോസ്‌തലൻ തിമൊഥെയൊസിന്‌ എഴുതി: “ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മദ്ധ്യേ ഒരു ദൈവവും ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനുമേയുള്ളൂ, അതായത്‌ തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ച മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു.üതക്കസമയത്ത് ഇത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് എല്ലാം രക്ഷയ്ക്കായി "(1. ടിം. 2: 5-6).

എബ്രായ ഭാഷയിൽ 2,3 നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെടുന്നു: "... കർത്താവിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആരംഭിച്ചതും കേട്ടവർ നമ്മിൽ ഉറപ്പിച്ചതുമായ അത്തരമൊരു മഹത്തായ രക്ഷയെ നാം മാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും?" രക്ഷയുടെ സന്ദേശം ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് യേശു തന്നെയാണ്üയേശുവിന്റെ പിതാവിന്റെ സന്ദേശമായിരുന്നു അത്.

ദൈവം തന്നെ എഴുതിയത് യോഹന്നാൻ എഴുതി üതന്റെ പുത്രനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി: "ദൈവം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകിയതിന്റെ സാക്ഷ്യം ഇതാണ്, ഈ ജീവൻ അവന്റെ പുത്രനിൽ ഉണ്ട്. പുത്രനുള്ളവനും ജീവനുണ്ട്; ദൈവപുത്രനില്ലാത്തവന്നു ജീവനില്ല" (1. ജോ. 5,11-ഒന്ന്).

ജോഹന്നാസിൽ 5,22 23 വരെ, യോഹന്നാൻ വീണ്ടും മകന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു: "എന്തെന്നാൽ, പിതാവ് ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ മകനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ വിധികളും ഉണ്ട്. üപിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാവരും പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി. പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ അയച്ച പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. ”അതുകൊണ്ടാണ് സഭ ഇത്ര സ്ഥിരതയോടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് üയേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച്! യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചു: "അതുകൊണ്ടാണ് റെൻ ദൈവം പറയുന്നത്: ഇതാ, ഞാൻ സീയോനിൽ ഒരു കല്ല് ഇടുന്നു, പരീക്ഷിച്ചു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കല്ല്, വിലയേറിയതും അടിസ്ഥാനപരവുമായ മൂലക്കല്ല്. വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിക്കുകയില്ല" (യെശ. 28:16. സൂറിച്ച് ബൈബിൾ).

യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ ജീവിതത്തിൽ നാം നടക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സുരക്ഷിത നിലയും പ്രശസ്തിയിലും ശക്തിയിലും അവൻ മടങ്ങിവരുന്നതിനുള്ള ദൈനംദിന പ്രത്യാശയിലും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ നിത്യപൈതൃകത്തെ പ്രതീക്ഷയോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഇവിടെയും ഇപ്പോളും ഭാവി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കോൾ

യോഹന്നാനെ തടവിലാക്കിയശേഷം യേശു ഗലീലിയിലെത്തി ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു: സമയം കഴിഞ്ഞുüദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. പശ്ചാത്തപിക്കുകയും സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക "(മാർക്ക് 1: 14-15).

യേശു കൊണ്ടുവന്ന ഈ സുവിശേഷം "സുവാർത്ത" ആണ് - ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായ സന്ദേശം. സുവിശേഷം üreqüകേൾക്കുകയും പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അവസാനം എല്ലാവരും മികച്ചവരാകുംüഅവനെ നിരസിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ചെയ്യുകüഅതിജീവിക്കാൻ.

സുവിശേഷം "അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്" (റോമ. 1:16). തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലത്തിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷണമാണ് സുവിശേഷംüശ്രദ്ധിക്കൂ. ക്രിസ്തു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ പൂർണമായും നമ്മുടേതായിത്തീരുന്ന ഒരു അവകാശം നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത. ഇപ്പോൾ നമ്മുടേതാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം കൂടിയാണിത്.

പൗലോസ് സുവിശേഷത്തെ "ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു (1. കോർ. 9:12), "ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം" (റോമ. 15:16), "സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷം" (എഫെ. 6:15). യേശുവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്, അവൻ ജüക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ വരവിന്റെ സാർവത്രിക അർത്ഥത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കാഴ്ചപ്പാട് പുനർനിർവചിക്കുക.

യേശു üയഹൂദയിലെയും ഗലീലയിലെയും പൊടി നിറഞ്ഞ തെരുവുകളിൽ അലഞ്ഞുനടന്ന പോൾ, താൻ ഇപ്പോൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു, "എല്ലാ ശക്തികളുടെയും അധികാരങ്ങളുടെയും തലവനാണ്" (കോളോ. 2:10).

പ Paul ലോസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും പുനരുത്ഥാനവും സുവിശേഷത്തിൽ "ഒന്നാമതായി" വരുന്നു; അവയാണ് Schlüദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലെ സംഭവങ്ങൾ (1. കോർ. 15: 1-11). സുവിശേഷം നല്ല വാർത്തയാണ് എഫ്üദരിദ്രരും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുംüതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കഥയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അവസാനം, നിയമം വിജയിക്കും, അധികാരമല്ല.

തുളച്ച കൈ ഉണ്ട് üകവചിത മുഷ്ടിയിൽ വിജയിച്ചു. തിന്മയുടെ രാജ്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതിനകം ഭാഗികമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ക്രമം.

പൗലോസ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഈ വശം അടിവരയിട്ടുüകൊലോസ്യരെക്കുറിച്ച്: "നിങ്ങളെ സഹായിച്ച പിതാവിനോട് സന്തോഷത്തോടെ നന്ദിüവെളിച്ചത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അവകാശമായി. അവൻ നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും തന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു, അതിൽ നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്, അതായത് എസ്.üഎൻഡെൻ "(കോൾ. 1,12-ഒന്ന്).

Füഎല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും, സുവിശേഷം ഇന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യവും ഭാവിയുമാണ്üഭാവി പ്രത്യാശ. കർത്താവായ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു üസമയം, ഇടം, ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം മത്സരാർത്ഥി എഫ്ür ക്രിസ്ത്യാനികൾ. സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടവൻ ശക്തിയുടെ സർവ്വവ്യാപിയാണ് (എഫെ. 3,20-ഒന്ന്).

യേശുക്രിസ്തുവിന് തന്റെ ഭ ly മിക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളുമുണ്ട് എന്നതാണ് സന്തോഷവാർത്ത üമറികടന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള കഠിനവും എന്നാൽ വിജയകരവുമായ മാർഗമാണ് ക്രൂശിന്റെ വഴി. അതുകൊണ്ടാണ് പ Paul ലോസിന് സുവിശേഷം ചുരുക്കത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, "കാരണം ഞാൻ അത് സൂക്ഷിച്ചുüനിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് "(1. കോർ. 2,2).

വലിയ വിപരീതം

യേശു ഗലീലിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും സുവിശേഷം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അവൻ ഒരു ഉത്തരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തരവും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എന്നാൽ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള യേശുവിന്റെ ക്ഷണം ഒരു ശൂന്യതയിലായിരുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ വിളി füദൈവരാജ്യത്തോടൊപ്പം ശ്രദ്ധേയമായ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് റോമൻ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു.

ദൈവരാജ്യം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്. യേശുവിന്റെ കാലത്തെ യഹൂദന്മാർ ഒരു എഫിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുüദാവീദിന്റെയും ശലോമോന്റെയും കാലത്തെ മഹത്വം അവർ തങ്ങളുടെ ജനതയിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരുംürde. ഓക്സ്ഫോർഡ് പണ്ഡിതൻ എൻ ടി റൈറ്റ് എഴുതുന്നതുപോലെ യേശുവിന്റെ സന്ദേശം "ഇരട്ടി വിപ്ലവകരമായിരുന്നു". ആദ്യം, ഒരു ജെüഡിഷർ സൂപ്പർസ്റ്റേറ്റ് റോമൻ നുകം വലിച്ചെറിയുക würde, അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റി. രാഷ്ട്രീയ വിമോചനത്തിനായുള്ള വ്യാപകമായ പ്രത്യാശയെ ആത്മീയ രക്ഷയുടെ സന്ദേശമായി അദ്ദേഹം മാറ്റി: സുവിശേഷം!

"ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ പറയുന്നതായി തോന്നി, പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിച്ചതല്ല" (NT റൈറ്റ്, യേശു ആരായിരുന്നു ?, പേജ് 98).

തന്റെ സുവാർത്തയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് യേശു ആളുകളെ ഞെട്ടിച്ചു. "എന്നാൽ ഒന്നാമൻമാരായ പലരും പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും ആയിരിക്കും" (മത്താ. 19,30).

"കരച്ചിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന പല്ലുകളും ഉണ്ടാകും," അദ്ദേഹം തന്റെ ജെüഡാനിഷ് സ്വഹാബികൾ, "അബ്രഹാം, ഐസക്, ജേക്കബ് എന്നിവരെയും ദൈവരാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെടും" (ലൂക്കാ 13:28).

വലിയ അത്താഴം എഫ്üഅവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് (ലൂക്ക്. 14,16-24). വിജാതീയരും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു സെക്കൻഡ് വിപ്ലവകരമായിരുന്നില്ല.

നസറെത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രവാചകന് ധാരാളം സമയം തോന്നിüകുഷ്ഠരോഗികളിൽ നിന്നും ക്രüഅത്യാഗ്രഹികളായ നികുതിദായകർക്കുള്ള ppeln - ചിലപ്പോൾ füവെറുക്കപ്പെട്ട റോമൻ അടിച്ചമർത്തുന്നവർücker

യേശു കൊണ്ടുവന്ന സുവാർത്ത എല്ലാ പ്രതീക്ഷകൾക്കും വിരുദ്ധമായിരുന്നു, അവന്റെ വിശ്വസ്തനായ ജെ.ünger (ലൂക്ക്. 9,51-56). ഭാവിയിൽ അവർ കാത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചലനാത്മകമായി ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് യേശു വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് നാടകീയമായ ഒരു എപ്പിസോഡിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: "എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകൾകൊണ്ട് ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കിയാൽ, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നു" (ലൂക്ക. 11,20). മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ കണ്ട ആളുകൾ ഭാവിയുടെ വർത്തമാനം കണ്ടു. കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ, യേശു നിലവിലെ പ്രതീക്ഷകളെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു:

  1. ദൈവരാജ്യം ശുദ്ധമായ ഒരു ദാനമാണെന്ന സുവാർത്ത യേശു പഠിപ്പിച്ചു - രോഗശാന്തി കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം. അങ്ങനെ യേശു "കർത്താവിന്റെ കൃപയുടെ വർഷം" ആരംഭിച്ചു (ലൂക്കാ. 4,19; ഈസ ആറാം1,1-2). എന്നാൽ എംüഅനുഗൃഹീതരും ഭാരമുള്ളവരും, ദരിദ്രരും ഭിക്ഷക്കാരും, കുറ്റവാളികളായ കുട്ടികളും അനുതപിക്കുന്ന നികുതിദായകരും, അനുതപിക്കുന്ന വേശ്യകളും സമൂഹത്തിന് പുറത്തുള്ളവരും. എഫ്.üകറുത്ത ആടുകളും ആത്മീയമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളും അവൻ തങ്ങളുടെ ഇടയനായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
  2. യേശുവിന്റെ സുവിശേഷവും എഫ്üയഥാർത്ഥ മാനസാന്തരത്തിന്റെ വേദനാജനകമായ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ തയ്യാറായ ആളുകൾ. ആത്മാർത്ഥമായി അനുതപിക്കുന്ന എസ്.üഎൻഡർ ഡബ്ല്യുüദൈവത്തിൽ ഒരു ഗ്രോസ്üഅലഞ്ഞുതിരിയുന്ന തന്റെ പുത്രൻമാരെയും പുത്രിമാരെയും ചക്രവാളത്തിൽ തിരയുകയും അവർ "ഇപ്പോഴും അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ" അവരെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല പിതാവിനെ കണ്ടെത്തുക (ലൂക്കാ. 15,20) സുവിശേഷത്തിന്റെ സുവാർത്ത അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരുവനും: "ദൈവമേ ഞാൻ എസ്üകൃപയോടെ "(ലൂക്ക് 18,13) tmd താൻ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി കരുതുന്നുüഒരു ശ്രവണ കണ്ടെത്തുന്നതിന് wüഭൂമി. എല്ലായ്‌പ്പോഴും "ചോദിക്കുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും; അന്വേഷിക്കുക, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും" (ലൂക്ക. 11,9). എഫ്üലോകത്തിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും തിരിയുകയും ചെയ്തവർക്ക്, അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച വാർത്തയാണിത്.
  3. യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, യേശു കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വിപരീതമായി തോന്നിയാലും തടയാൻ യാതൊന്നിനും കഴിയില്ല. ഈ മേഖല würde ഏറ്റുമുട്ടൽ, നിഷ്കരുണം പ്രതിരോധം, പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി wüഅത് അകത്തേക്ക് കയറ്റുക üബെർണാറ്റ്üയഥാർത്ഥ ശക്തിയുടെയും മഹത്വത്തിന്റെയും വിജയം. ക്രിസ്തു തന്റെ ജെüനാഗ്: "എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ, അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും, എല്ലാ ജനതകളും അവന്റെ മുമ്പാകെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടും. അവൻ അവരെ പരസ്പരം വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഒരു ഇടയൻ ആടുകളിൽ നിന്ന് ആടിനെ അംശമാക്കുന്നതുപോലെ "(മത്തായി 25,31-ഒന്ന്).

അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ സുവാർത്ത "ഇതിനകം" എന്നതിനും "ഇതുവരെ അല്ലാത്തതിനും" ഇടയിൽ ചലനാത്മകമായ പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഇപ്പോൾ ഫലത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു- "അന്ധർ കാണുകയും മുടന്തർ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കുഷ്ഠരോഗികൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ബധിരർ കേൾക്കുന്നു, മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു, ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു" (മത്താ. 11,5). എന്നാൽ രാജ്യം "ഇതുവരെ ഇല്ലായിരുന്നു" എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലംüലില്ലിംഗ് അപ്പോഴും ആസന്നമായിരുന്നു. സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കുകയെന്നാൽ ഈ ഇരട്ട വശം മനസ്സിലാക്കുക: ഒരു വശത്ത്, ഇതിനകം തന്നെ തന്റെ ജനത്തിൽ വസിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ വാഗ്ദാന സാന്നിധ്യം, മറുവശത്ത്, അവന്റെ നാടകീയമായ തിരിച്ചുവരവ്.

നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷവാർത്ത

സുവിശേഷത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ മിഷനറി പ Paul ലോസ് സഹായിച്ചു - ഇത് ചെറിയ യഹൂദയിൽ നിന്ന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ വളരെ സംസ്കാരമുള്ള ഗ്രീക്കോ-റോമൻ ലോകത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനികളെ പരിവർത്തനം ചെയ്ത പീഡകനായ പ Paul ലോസ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ പ്രിസത്തിലൂടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധാലുവാണ്.

മതഭ്രാന്തൻ എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടും, യേശുവിന്റെ ജീവിതം, മരണം, പുനരുത്ഥാനം എന്നിവയുടെ ആശ്വാസകരമായ അർത്ഥം പ Paul ലോസ് മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറയുന്നു.

"ഒരുകാലത്ത് അന്യരും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ ശത്രുതയുള്ളവരുമായിരുന്ന നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്റെ മർത്യശരീരത്തിന്റെ മരണത്തിലൂടെ അനുരഞ്ജനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവൻ നിങ്ങളെ അവന്റെ മുമ്പാകെ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമറ്റവരുമാക്കും; നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നാൽ മാത്രം, സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും ആകാശത്തിൻകീഴിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്ന് ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. പൗലോസ് എന്ന ഞാൻ അവന്റെ ദാസനായിത്തീർന്നു "(കൊലോ. 1,21-ഒന്ന്).

അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചു. കുറ്റമറ്റത്. കൃപ. രക്ഷ. ക്ഷമ. ഭാവിയിൽ മാത്രമല്ല, ഇവിടെയും ഇപ്പോളും. അതാണ് പൗലോസിന്റെ സുവിശേഷം.

പുനരുത്ഥാനം, സിനോപ്റ്റിക്സും ജോണും അവരുടെ വായനക്കാരെ നയിച്ചതിന്റെ പാരമ്യം  (യോഹ. 20,31), ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനായി സുവിശേഷത്തിന്റെ ആന്തരികശക്തി പുറത്തുവിടുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം സുവിശേഷത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വിദൂര യെഹൂദ്യയിലെ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുവെന്ന് പ Paul ലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു:

«... സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല; എന്തെന്നാൽ, അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, ആദ്യം യഹൂദന്മാരെയും ഗ്രീക്കുകാരെയും രക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. എന്തെന്നാൽ, വിശ്വാസത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു വരുന്ന ദൈവമുമ്പാകെ സാധുതയുള്ള നീതി അതിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ... "(റോമ. 1,16-ഒന്ന്).

അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിന് മറ്റൊരു മാനം നൽകുന്നു. "ജെ."üഅവൻ സ്നേഹിച്ചവൻ "(യോഹന്നാൻ 19,26) അവനെ ഓർത്തു, ഇടയഹൃദയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, അവരുടെ ആശങ്കകളും ഭയവും ഉള്ള ആളുകളോട് അഗാധമായ സ്നേഹമുള്ള ഒരു സഭാ നേതാവ്.

"ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത മറ്റു പല അടയാളങ്ങളും യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുൻപിൽ ചെയ്തു. എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസത്തിലൂടെ അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇവ എഴുതിയത്" (ജോൺ 20,30: 31).

ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസ്‌താവനയിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷ അവതരണത്തിന്റെ കാതൽ ഉണ്ട്: "... അതിനാൽ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കും."

സുവിശേഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം യോഹന്നാൻ അത്ഭുതകരമായി അറിയിക്കുന്നു: ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു. മിശിഹായുടെ വ്യക്തിപരമായ സേവന സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ ഒരു ജീവനുള്ള വിവരണം നൽകുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിഗത സുവിശേഷം

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, അവൻ ശക്തനായ ഒരു പൊതു പ്രസംഗകനായിരുന്നു (യോഹ. 7,37-46). യേശുവിനെ ഊഷ്മളവും ആതിഥ്യമരുളുന്നതും നാം കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്തിൽ നിന്ന് "വരൂ നോക്കൂ!" (ജോ. 1,39) സംശയിക്കുന്ന തോമസിനോട് തന്റെ കൈകളിലെ അടയാളങ്ങളിൽ വിരൽ ഇടാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് വരെ (യോഹ. 20,27), ജഡമായിത്തീർന്ന് നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തിയെ അവിസ്മരണീയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു (ജോ. 1,14).

ആളുകൾക്ക് യേശുവിനോട് വളരെ സ്വാഗതവും സുഖവും തോന്നി, അവർ അവനുമായി സജീവമായ ആശയവിനിമയം നടത്തി (യോഹ. 6,5-8). ഒരേ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവന്റെ അരികിൽ കിടന്നു3,23-ഒന്ന്).

അവർ അവനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു, അവൻ സ്വയം വറുത്ത മത്സ്യം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടയുടനെ അവർ നീന്തി കരയിലേക്ക് പോയി (യോഹന്നാൻ 2.1,7-ഒന്ന്).

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം, സുവിശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എത്രമാത്രം ചുറ്റുന്നു, അവന്റെ മാതൃകയും അവനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിത്യജീവനും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ. 10,10). സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കും ജീവിക്കണം. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു: ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവാർത്ത ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മാതൃകയാൽ മറ്റുള്ളവരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കിണറ്റിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ സമരിയാക്കാരിയായ സ്ത്രീക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചു (യോഹ. 4,27-30), മരിയ വോൺ മണ്ഡല (ജോ. 20,10-18).

ലാസറിന്റെ ശവക്കുഴിയിൽ കരഞ്ഞവൻ, തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എഫ് നൽകിയ എളിയ ദാസൻüsse കഴുകി, ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാസസ്ഥലത്തിലൂടെ അവൻ തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നമുക്കു നൽകുന്നു:

"എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും; എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോടുകൂടെ വസതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും ... നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും എഫ് ഭയപ്പെടേണ്ടാüപ്രതികാരം ചെയ്യരുത്" (യോഹ. 14,23, 27).

യേശു ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ തന്റെ ജനത്തെ സജീവമായി നയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷണം എന്നത്തേയും പോലെ വ്യക്തിപരവും പ്രോത്സാഹജനകവുമാണ്: "വന്ന് കാണുക!" (ജോ. 1,39).

വേൾഡ് വൈഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ബ്രോഷർ


PDFസുവിശേഷം - സുവിശേഷം!