പരിശുദ്ധാത്മാവ് - പ്രവർത്തനപരമോ വ്യക്തിത്വമോ?

036 പരിശുദ്ധാത്മാവ്പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പലപ്പോഴും വിവരിക്കുന്നു: B. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സാന്നിദ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം. മനസ്സിനെ വിവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉചിതമായ മാർഗമാണോ ഇത്?

യേശുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 4,13), ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം (ഗലാത്യർ 2,20), ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം (യോഹന്നാൻ 5,19) ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദവും (ജോൺ 3,34). എങ്കിലും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം യേശുവിനെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ ആരോപിക്കുകയും തുടർന്ന് ആത്മാവിന്റെ പ്രൊഫൈലിനെ കേവല പ്രവർത്തനത്തിനപ്പുറം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് (1. കൊരിന്ത്യർ 12,11: "എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരേ ആത്മാവിനാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിയോഗിക്കുന്നു"). പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്വേഷിക്കുന്നു, അറിയുന്നു, പഠിപ്പിക്കുന്നു, വിവേചനം കാണിക്കുന്നു (1. കൊരിന്ത്യർ 2,10-ഒന്ന്).

പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വികാരങ്ങളുണ്ട്. കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കാം (എബ്രായർ 10,29) ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുക (എഫെസ്യർ 4,30). പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു, യേശുവിനെപ്പോലെ ഒരു സഹായി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു (യോഹന്നാൻ 14,16). തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു, കൽപ്പിക്കുന്നു, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു, നുണ പറയുന്നു, ചുവടുവെക്കുന്നു, പരിശ്രമിക്കുന്നു, മുതലായവ ... ഈ പദങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തിത്വവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാവ് എന്താണെന്നല്ല, ആരാണ്. മനസ്സ് "ആരോ" ആണ്, "എന്തോ" അല്ല. മിക്ക ക്രിസ്ത്യൻ സർക്കിളുകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ "അവൻ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് ലിംഗഭേദത്തിന്റെ സൂചനയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച്, "അവൻ" എന്നത് ആത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മനസ്സിന്റെ ദിവ്യത്വം

ബൈബിൾ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ആരോപിക്കുന്നു. അവനെ മാലാഖയോ മനുഷ്യപ്രകൃതിയോ ആയി വിവരിച്ചിട്ടില്ല. ജോലി 33,4 കുറിപ്പുകൾ: "ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു, സർവ്വശക്തന്റെ ശ്വാസം എനിക്ക് ജീവൻ നൽകി". പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ് (എബ്രായർ 9,14). അവൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ് (സങ്കീർത്തനം 139,7).

തിരുവെഴുത്തുകൾ അന്വേഷിക്കുക, ആത്മാവ് സർവശക്തനും സർവജ്ഞനും ജീവൻ നൽകുന്നതുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും. ഇവയെല്ലാം ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. തന്മൂലം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവികമെന്ന് ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നു.