നിന്റെ രക്ഷ എന്റെ കണ്ണു കണ്ടു

370 എന്റെ കണ്ണുകൾ രക്ഷ കണ്ടുഇന്ന് സൂറിച്ചിൽ നടക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് പരേഡിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ഇതാണ്: "സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള നൃത്തം" (സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള നൃത്തം). പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു: "സ്ട്രീറ്റ് പരേഡ് സ്നേഹത്തിനും സമാധാനത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സഹിഷ്ണുതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നൃത്ത പ്രകടനമാണ്. സ്ട്രീറ്റ് പരേഡിന്റെ "ഡാൻസ് ഫോർ ഫ്രീഡം" എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ, സംഘാടകർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

സ്നേഹത്തിനും സമാധാനത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലായ്‌പ്പോഴും മനുഷ്യരാശിയുടെ ആശങ്കയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിർഭാഗ്യവശാൽ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തികച്ചും വിപരീതമായ ഒരു ലോകത്താണ്: വിദ്വേഷം, യുദ്ധം, തടവ്, അസഹിഷ്ണുത. സ്ട്രീറ്റ് പരേഡിന്റെ സംഘാടകർ പോസ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം. എന്നാൽ അവർ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത്? അവർ അന്ധരായി തോന്നുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് യേശു ആവശ്യമാണ്, ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകേണ്ടത് യേശുവാണ്! പിന്നെ സ്നേഹവും സമാധാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സഹിഷ്ണുതയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കാം, നൃത്തം ചെയ്യാം! നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഈ അത്ഭുതകരമായ ഉൾക്കാഴ്ച ഇന്നും പലർക്കും ലഭ്യമല്ല.

"എന്നാൽ നമ്മുടെ സുവിശേഷം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണ് നശിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും, അവിശ്വാസികളിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവരുടെ മനസ്സ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ തെളിച്ചം കാണാതെ അവരെ അന്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെത്തന്നേയല്ല, ക്രിസ്തുയേശുവിനെ കർത്താവായും ഞങ്ങളെത്തന്നെ യേശു നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ അടിമകളായും പ്രസംഗിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി! അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്ത് ദൈവമഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വെളിച്ചം നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചവൻ" (2 കൊരിന്ത്യർ 4,3-ഒന്ന്).

അവിശ്വാസികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വെളിച്ചമാണ് യേശു.

ശിമയോൻ യെരൂശലേമിലെ നീതിമാനും ദൈവഭക്തനുമായിരുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു (ലൂക്കോസ് 2,25). മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തനെ കാണുമെന്ന് അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ ശിശുവായ യേശുവിനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ കൈകളിൽ എടുത്തപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു:

“ഇപ്പോൾ, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വചനപ്രകാരം അങ്ങ് അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സകല ജനതകൾക്കും കാൺകെ നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ രക്ഷയും ജനതകൾക്ക് വെളിപ്പെടാനുള്ള വെളിച്ചവും നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്വവും എന്റെ കണ്ണു കണ്ടു" (ലൂക്കോസ് 2,29-ഒന്ന്).

യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഒരു വെളിച്ചം പോലെ വന്നു.

"ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കും! അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്ത് ദൈവമഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വെളിച്ചം നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചവൻ" (2 കൊരിന്ത്യർ 4,6).

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദർശനം ശിമയോന്റെ ജീവിതാനുഭവമായിരുന്നു, ഈ ജീവിതത്തോട് വിടപറയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിർണായക പോയിന്റ്. സഹോദരന്മാരേ, നമ്മുടെ കണ്ണുകളും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ അതിന്റെ എല്ലാ മഹത്വത്തിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അവന്റെ രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ദൈവം നമ്മെ എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്.

"എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴികയില്ല; അവസാന നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയിർപ്പിക്കും. പ്രവാചകന്മാരിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: "അവരെല്ലാം ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടും." പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചവരെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. ആരും പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ അല്ലാതെ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. സത്യമായും സത്യമായും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നവനു നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ്. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ മന്ന തിന്നു മരിച്ചു. ഈ ഒരുവൻ തിന്നുകയും മരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്ന അപ്പം ആകുന്നു. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന ജീവനുള്ള അപ്പം ആകുന്നു; ആരെങ്കിലും ഈ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അപ്പം ലോകത്തിന്റെ ജീവനുവേണ്ടി എന്റെ മാംസമാണ്” (യോഹന്നാൻ 6,44-ഒന്ന്).

യേശുക്രിസ്തു ജീവനുള്ള അപ്പമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയാണ്. ഈ അറിവിലേക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന സമയം നാം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? തന്റെ പ്രബുദ്ധതയുടെ നിമിഷം പൗലോസിന് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല, അവൻ ഡമാസ്കസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു:

"എന്നാൽ അവൻ പോകുമ്പോൾ, അവൻ ദമസ്‌കസിനോട് അടുക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഒരു പ്രകാശം അവന്റെ ചുറ്റും പ്രകാശിച്ചു; അവൻ നിലത്തു വീണു: ശൌലേ, ശൌലേ, നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു തന്നോടു പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു: കർത്താവേ, നീ ആരാണ്? പക്ഷേ അവന് : നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന യേശുവാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ എഴുന്നേറ്റ് നഗരത്തിലേക്ക് പോകുക, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയും! എന്നാൽ വഴിയിൽ അവനോടുകൂടെ പോയിരുന്നവർ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടും ആരെയും കാണാതെ നിശ്ശബ്ദരായി നിന്നു. എന്നാൽ ശൗൽ നിലത്തുനിന്നു എഴുന്നേറ്റു. പക്ഷേ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അവർ അവനെ കൈപിടിച്ച് ദമാസ്‌കസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അവന് കാഴ്ചയില്ല, തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല" (പ്രവൃത്തികൾ 9,3-ഒന്ന്).

രക്ഷയുടെ വെളിപാട് പോളിനെ അന്ധനാക്കി, 3 ദിവസത്തേക്ക് അയാൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല!

അവന്റെ പ്രകാശം നമ്മെ എത്രമാത്രം ബാധിച്ചു, അവന്റെ രക്ഷയെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ടതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രമാത്രം മാറിയിരിക്കുന്നു? നമ്മിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ പുനർജന്മം എന്നപോലെ നമുക്കും ആയിരുന്നോ? നിക്കോദേമസുമായുള്ള സംഭാഷണം നമുക്ക് കേൾക്കാം:

"ഇപ്പോൾ ഫരിസേയരിൽ യഹൂദന്മാരുടെ തലവനായ നിക്കോദേമോസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ രാത്രിയിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോടു: റബ്ബീ, നീ ദൈവത്തിൽനിന്നു വന്ന ഒരു ഗുരുവാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ദൈവം അവനോടുകൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന ഈ അടയാളങ്ങൾ ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. യേശു അവനോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു: സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന് ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയില്ല. നിക്കോദേമോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു: ഒരു മനുഷ്യന് പ്രായമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജനിക്കും? അവന് തന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ രണ്ടാമതും പ്രവേശിച്ച് ജനിക്കാൻ കഴിയുമോ? യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു: സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാവില്ല. [ജോൺ 3,6] ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് ജഡമാണ്, ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് ആത്മാവാണ്. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത്" (യോഹന്നാൻ 3:1-7).

ദൈവരാജ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ മനുഷ്യന് ഒരു പുതിയ "ജനനം" ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് മുന്നിൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ അന്ധമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സൂറിച്ചിലെ സ്ട്രീറ്റ് പരേഡിന്റെ സംഘാടകർക്ക് പൊതുവായ ആത്മീയ അന്ധതയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. യേശുവിനെ കൂടാതെ കൈവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആത്മീയ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം സജ്ജമാക്കി. മനുഷ്യന് തനിയെ ദൈവമഹത്വം കണ്ടെത്താനോ അതിനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാനോ കഴിയില്ല. നമുക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവമാണ്:

«{നിങ്ങൾ} എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല, പക്ഷേ {ഞാൻ} നിങ്ങളെയും നിങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കട്ടെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നതെന്തും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും" (യോഹന്നാൻ 1.5,16).

സഹോദരന്മാരേ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ കണ്ടു എന്ന മഹത്തായ പദവി നമുക്കുണ്ട്.നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ യേശുക്രിസ്തു".

നമ്മുടെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഭവമാണിത്. വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ശിമയോണിന് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം സഫലമായി. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണോ? ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മാറ്റരുതെന്നും എല്ലായ്‌പ്പോഴും നമ്മുടെ (ആത്മീയ) ദൃഷ്ടി യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിലനിർത്തരുതെന്നും ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

"നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എവിടെയാണ് മുകളിലുള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുക. ഭൂമിയിലുള്ളതിനെക്കുറിച്ചല്ല, മുകളിലുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക! എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ മരിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ മഹത്വത്തിൽ വെളിപ്പെടും" (കൊലോസ്യർ. 3,1-ഒന്ന്).

ഭൂമിയിലുള്ളതിലേക്കല്ല, ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പൗലോസ് നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വ്യതിചലിപ്പിക്കരുത്. നമുക്ക് നല്ലത് എല്ലാം മുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നല്ല.

"എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരേ, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്! എല്ലാ നല്ല ദാനവും എല്ലാ പൂർണ്ണമായ സമ്മാനങ്ങളും മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നു, പ്രകാശങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന്, അവനിൽ മാറ്റമോ മാറ്റത്തിന്റെ നിഴലോ ഇല്ല" (ജെയിംസ് 1,16-ഒന്ന്).

നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഇനി ഈ രക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മാറ്റരുത്, എപ്പോഴും നമ്മുടെ നോട്ടം മുകളിലേക്ക് നയിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നാമെല്ലാവരും പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും രോഗങ്ങളിലും മറ്റും നമ്മെത്തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു. ഇത്ര വലിയ ശ്രദ്ധാശൈഥില്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും യേശുവിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു:

“എപ്പോഴും കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ! വീണ്ടും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: സന്തോഷിക്കൂ! നിന്റെ സൌമ്യത സകലജനവും അറിയും; കർത്താവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകരുത്, എന്നാൽ എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും സ്തോത്രത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ ദൈവത്തെ അറിയിക്കുക. എല്ലാ വിവേകത്തെയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കാത്തുകൊള്ളും" (ഫിലിപ്പിയർ. 4,4-ഒന്ന്).

"എല്ലാ ധാരണകളെയും കവിയുന്ന" ഒരു ദൈവിക സമാധാനവും സമാധാനവും ഇവിടെ ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആശങ്കകളും ആവശ്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിനു മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?! അതിനർത്ഥം: "ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുകയും അവയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യും"? ഇല്ല, ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കുമെന്നോ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നോ ഒരു വാഗ്ദാനവും ഇവിടെയില്ല. വാഗ്ദാനം ഇതാണ്: "എല്ലാ വിവേകത്തെയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കാത്തുകൊള്ളും".

നാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ആശങ്കകൾ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിനുമുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ദൈവം നമുക്ക് അമാനുഷിക സമാധാനവും ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ സന്തോഷവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും. നാം അവനിൽ യഥാർത്ഥമായി ആശ്രയിക്കുകയും അവന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മെത്തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയമാണിത്.

"നിനക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് നിന്നോട് സംസാരിച്ചത്. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടതയുണ്ട്; എന്നാൽ ധൈര്യമായിരിക്കുക, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു" (യോഹന്നാൻ 16,33).

ശ്രദ്ധിക്കുക: നമ്മൾ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ദൈവം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ തെറ്റ് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. അവർ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ നിരുത്തരവാദവുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവം എങ്ങനെ വലിയ കരുണ കാണിക്കുന്നു എന്നത് രസകരമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ കൈകളിൽ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

എന്തായാലും, നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ തുടരണം, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, ദൈവത്തിലാണ്. ആത്മീയ തലത്തിൽ, യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ രക്ഷയും നമ്മുടെ ഏക പ്രത്യാശയും ആണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ ആത്മീയ ഫലം സ്വയം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ട്രീറ്റ് പരേഡും വിജയിക്കില്ല. സങ്കീർത്തനം 37 ൽ നാം വായിക്കുന്നു:

"കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക, നന്മ ചെയ്യുക; ദേശത്തു വസിച്ചു വിശ്വസ്തത കാത്തുകൊൾവിൻ; നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ പ്രസാദിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ നിനക്കു തരും. നിന്റെ വഴി കർത്താവിൽ സമർപ്പിക്കുക, അവനിൽ ആശ്രയിക്കുക, അവൻ പ്രവർത്തിക്കും, അവൻ നിന്റെ നീതിയെ വെളിച്ചം പോലെയും നിന്റെ ന്യായവിധി മധ്യാഹ്നം പോലെയും കാണിക്കും" (സങ്കീർത്തനം 3).7,3-ഒന്ന്).

യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ രക്ഷയാണ്, അവൻ നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നു. നിരുപാധികം നമ്മുടെ ജീവിതം അവനിൽ സമർപ്പിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, വിരമിക്കരുത്, എന്നാൽ "നല്ലത് ചെയ്യുക", "വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക". നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾ നമ്മുടെ രക്ഷയായ യേശുവിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാം സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിലാണ്. സങ്കീർത്തനം 37 ൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വായിക്കാം:

“മനുഷ്യന്റെ കാലടികളെ കർത്താവ് ഉറപ്പിക്കുന്നു; അവൻ വീണാൽ നീട്ടുകയില്ല, കർത്താവ് അവന്റെ കൈ താങ്ങുന്നു. ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നു, വൃദ്ധനായി, എന്നാൽ ഒരു നീതിമാനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും അവന്റെ സന്തതികൾ അപ്പത്തിനായി യാചിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവൻ എപ്പോഴും ദയയും കടം കൊടുക്കുന്നു, അവന്റെ സന്തതികളും അനുഗ്രഹത്തിനായി" (സങ്കീർത്തനം 37,23-ഒന്ന്).

നാം നമ്മുടെ വഴികൾ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ചാൽ അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മെ കൈവിടുകയില്ല.

"ഞാൻ നിന്നെ അനാഥനാക്കില്ല, നിന്റെ അടുക്കൽ വരും. മറ്റൊന്ന് ചെറുത് , ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല; എന്നാൽ {നീ} എന്നെ നോക്കൂ: {ഞാൻ} ജീവിക്കുന്നതിനാൽ, {നീയും} ജീവിക്കും. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് അന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. എന്റെ കല്പനകൾ ഉള്ളവനും പ്രമാണിക്കുന്നവനും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു; എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ പിതാവിനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടും; ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവനു എന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും" (യോഹന്നാൻ 14,18-ഒന്ന്).

യേശു ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്‌തപ്പോഴും, തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ കാണുന്നത് തുടർന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു! നാം എവിടെയായിരുന്നാലും നമ്മുടെ സാഹചര്യം എന്തുതന്നെയായാലും, നമ്മുടെ രക്ഷയായ യേശുക്രിസ്തു എപ്പോഴും ദൃശ്യമാണ്, നമ്മുടെ നോട്ടം എപ്പോഴും അവനിൽ ആയിരിക്കണം. അവന്റെ അഭ്യർത്ഥന ഇതാണ്:

"എല്ലാവരും ക്ഷീണിതരും ഭാരമുള്ളവരുമായി എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ! ഞാൻ നിനക്ക് വിശ്രമം തരാം. എന്റെ നുകം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഏറ്റെടുത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക! ഞാൻ സൌമ്യതയും വിനീതഹൃദയനുമാണ്, "നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വിശ്രമം കണ്ടെത്തും"; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ നുകം എളുപ്പവും എന്റെ ഭാരം ലഘുവുമാണ്" (മത്തായി 11,28-ഒന്ന്).

അവന്റെ വാഗ്ദാനം ഇതാണ്:

"ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകും. എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നു; ലോകത്തിൽ ആർക്കും തരാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനം. അതിനാൽ, ആശങ്കയും ഭയവും കൂടാതെ ആയിരിക്കുക." (ജോൺ 14,27 എല്ലാവരിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു).

ഇന്ന് സൂറിച്ച് സമാധാനത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കും ആഘോഷിക്കാം, കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, മാത്രമല്ല നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സഹജീവികൾക്ക് കാണാനും തിരിച്ചറിയാനും കഴിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: «യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ രക്ഷ!»

ഡാനിയൽ ബാഷ്


PDFനിന്റെ രക്ഷ എന്റെ കണ്ണു കണ്ടു