നമ്മുടെ വിവേകപൂർണ്ണമായ ആരാധന

368 നമ്മുടെ വിവേകപൂർണ്ണമായ ആരാധന“സഹോദരന്മാരേ, ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ളതും വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യവുമായ ഒരു ബലിയായി സമർപ്പിക്കണം. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആരാധന" (റോമർ 1 കൊരി2,1). ഇതാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഷയം.

ഒരു വാക്ക് കാണുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ശരിയായി ശ്രദ്ധിച്ചു. അടുത്തത് കൂടുതൽ വിവേകപൂർണ്ണമാണ് ആരാധന, നമ്മുടെ ആരാധന ഒന്നാണ് കൂടുതൽ യുക്തിസഹമാണ്. ഈ വാക്ക് ഗ്രീക്ക് "ലോജിക്കൻ" എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്ന സേവനം യുക്തിസഹവും ന്യായയുക്തവും അർത്ഥവത്തായതുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു.

മാനുഷിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങൾ എല്ലാം യുക്തിസഹമായി നോക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ ദൈവത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ, അവനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ യുക്തി വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെയും എന്നെയും നിരുപാധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വീക്ഷണമനുസരിച്ച് ഒരു യുക്തിസഹമായ ദിവ്യസേവനം അർഹതയില്ലാതെ നമുക്ക് മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സേവനമാണ്. എന്റെ സേവനവും? അവൻ കർത്താവായ ദൈവത്തെ മാത്രം ബഹുമാനിക്കണം. എന്റെ ആരാധന അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അവനോടുള്ള എന്റെ നന്ദി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അത്തരമൊരു സേവനത്തെ പ Paul ലോസ് കൃത്യമായി വിളിക്കുന്നു വിവേകവും യുക്തിസഹവും. യുക്തിരഹിതവും യുക്തിരഹിതവുമായ സേവനം ആയിരിക്കും മെഇനെ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങളും അഭിമാനവും മുൻ‌ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക. ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ സേവിക്കും. അത് വിഗ്രഹാരാധന ആയിരിക്കും.

യേശുവിന്റെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ യുക്തിസഹമായ ആരാധന നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയാണ്.

ദൈവപുത്രന്റെ ജീവനുള്ള ആരാധന

ദൈവത്തിനു മാത്രം മഹത്വം നൽകാനും പിതാവിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റാനും മനുഷ്യരെ സേവിക്കാനും യേശുവിന്റെ ഭ life മികജീവിതം ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പം അത്ഭുതകരമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയിൽ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വിശപ്പിനെ അപ്പവും മീനും കൊണ്ട് യേശു തൃപ്തിപ്പെടുത്തി. അവരുടെ ആത്മീയ വിശപ്പിനെ എന്നെന്നേക്കുമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണം തന്നിൽ കണ്ടെത്താനായി വിശപ്പുള്ളവരെ യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ദൈവത്തെയും അവന്റെ രാജ്യത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും യേശു ഈ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു. ആ ആവേശത്തോടെ, അവനോടൊപ്പം ജീവിക്കാനും സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിന്റെ ഹിതം ചെയ്യാൻ അവൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിന് ശക്തമായ ഒരു മാതൃക അദ്ദേഹം നൽകി. എല്ലാ ദിവസവും സ്നേഹം, സന്തോഷം, ഭക്തി എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് അവൻ തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തെ സേവിച്ചത്.

യേശുവിന്റെ ഈ യുക്തിപരമായ ആരാധനയിൽ ജീവിതാവസാനത്തിലെ അവന്റെ അഗ്നിപരീക്ഷയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ തന്നെ അവൻ സന്തോഷിച്ചില്ല, മറിച്ച് ഒരു യുക്തിസഹമായ ആരാധനയെന്ന നിലയിൽ തന്റെ കഷ്ടത പല ആളുകളിലും മാറ്റങ്ങൾക്കായി കാണിക്കും. ഇത് അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ സന്തോഷകരമായ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാം.

"ക്രിസ്തു, യേശു ആദ്യഫലമായി ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു" എന്ന് 1 കോറിയിൽ പറയുന്നു5,23 വിളിച്ചു!

അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇന്നും സേവിക്കുന്നു! യേശുവിന്റെ ജീവിതം, ക്രൂശിലെ മരണം, പുനരുത്ഥാനം, പിതാവിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള ജീവിതം എന്നിവ ഇന്നും മനുഷ്യരായ നമുക്ക് "ദൈവപുത്രന്റെ ജീവനുള്ളതും യുക്തിസഹവുമായ ആരാധന" ആണ്. എല്ലാ സമയത്തും യേശു തന്റെ പിതാവിനെ ബഹുമാനിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ? ഈ ധാരണ നിങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിടുന്നു.

"ആ സമയം യേശു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, 'പിതാവേ, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കർത്താവേ, ഞാൻ നിനക്കു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു; നീ ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും ഇതു മറച്ചുവെച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി" (മത്തായി. 11,25).

ഈ ലോകത്തിലെ ശോഭയുള്ളവരും ജ്ഞാനികളുമായ ഒരാളായി നാം സ്വയം കണക്കാക്കിയാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ടാകും. അവർ സ്വന്തം ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ പൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നും അവന്റെ സഹായത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നും സ്വന്തമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നന്നായി പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണ് അവന്റെ പ്രിയങ്കരങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശു മനുഷ്യരോടും എല്ലാവരോടും തന്റെ ജീവിതത്തോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ സേവിച്ചുവെന്നും അവർ ഇനിയും നമ്മെ സേവിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവനോടൊപ്പം നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും, കാരണം നാം ദൈവേഷ്ടം പിന്തുടരുകയും അവന്റെ ശക്തി നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെത്തന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങളെ സേവിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പക്വത പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല, അവനിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സന്നദ്ധതയില്ല അവനോട് വിനയാന്വിതനായി ധൈര്യത്തോടെ സേവിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. നിങ്ങളോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹസേവനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിസഹമായ ആരാധന സേവനം പാടി, നിസ്സംഗതയോടെ നിങ്ങളെ കടന്നുപോകുമായിരുന്നു.

യേശു നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വിളി നിങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അവന്റെ ന്യായമായ ആരാധനയുടെ കൃപയാൽ, പിതാവിനാൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരാൾക്കും നിങ്ങളെ അവനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കാറ്റിന്റെ ഒരു ശബ്‌ദം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമാസക്തമായ വിറയലോടെ നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം സ ently മ്യമായി കേൾക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ

അതെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനും. ഈ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് ആരെയും ഇകഴ്ത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു വസ്തുതയാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, അതിനെ മറച്ചുവെക്കാതെ, ഒരു അഹംഭാവികളാണ്. ചെറുതോ വലുതോ ആയ ഒന്ന്. എഫെസ്യസിലെ പൗലോസിനെപ്പോലെ ഒരാൾ 2,1 തന്റെ പാപങ്ങളിൽ മരിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദി, അവൻ നിങ്ങളെയും എന്നെയും അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അവന്റെ യുക്തിസഹമായ ആരാധനയിലൂടെ മാത്രമേ നാം കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നും പാപഭാരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

ഞാൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ശബ്ദം എന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കേട്ടു. അവൾ യേശുവിന്റെ ശബ്ദം ഒരു മുഖവും ഹൃദയവും നൽകി. തെറ്റായ ട്രാക്കിലും തെറ്റായ ട്രാക്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു, ഒരു അഹംഭാവിയെന്ന നിലയിൽ, എല്ലാ നല്ല ആത്മാക്കളും ഉപേക്ഷിച്ചുപോയതുവരെ, ഞാൻ മുടിയനായ മകന്റെ പന്നി തൊട്ടികളിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു, അവനെ ദു rief ഖിപ്പിച്ചു. ഇതിനർത്ഥം:

ഞാൻ എന്നോടുതന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുണ്ട്, എനിക്ക് ആരിൽ നിന്നും കരഘോഷമോ ശാസനയോ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അംഗീകാരം തേടുകയായിരുന്നു. കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നതിനായി രാവും പകലും ജോലിചെയ്യാൻ, എന്നാൽ അതിനപ്പുറം, എന്റെ ഹൃദയം കൊതിക്കുന്ന ഈ അല്ലെങ്കിൽ അധികമായി ചെയ്യാൻ. തീർച്ചയായും, എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയായ കാരണത്തോടെ.

ഒന്നിനും എന്നെ കുലുക്കാനായില്ല. ദൈവം ഒഴികെ! കണ്ണാടി എന്റെ നേരെ പിടിച്ചപ്പോൾ, അവൻ എന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചുതന്നു. പാടുകളും ചുളിവുകളും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണ്. ഈ അതിക്രമങ്ങൾക്കിടയിലും കർത്താവായ യേശു എന്നെ സ്നേഹിച്ചു. കൂടുതലും കുറവുമില്ല. അവന്റെ ശബ്ദം എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. രാത്രിയിൽ, ജോലി കഴിഞ്ഞ്, ബൈബിൾ വായിച്ച്, പകൽ ജോലിസ്ഥലത്ത്, അവൻ എന്റെ കൈയിൽ മൃദുവായി പിടിച്ചു, എന്റെ യുക്തിസഹമായ ആരാധനയായി എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാനുള്ള പാത നയിച്ചു. പരിചിതമായ ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്നും പണമിടപാടുകളുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും, ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം രുചികരമായ ആസ്വദനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിന്നും അകന്ന്, മതിയാകില്ല. ഞാൻ മരിച്ചിരുന്നു! നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള "കൈകളിൽ അഴുക്ക്" ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഴയപടിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഇങ്ങനെയാണ്, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നാമെല്ലാവരും നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ മരിച്ചവരായിരുന്നു (എഫേസ്യർ 2,1). എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെയും എന്നെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്കുള്ളതിൽ സംതൃപ്തരാകാനും അവൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ്. ലോജിക്കൽ സേവനം നിങ്ങളെ ഏത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയുന്നു.

എന്റെ ലോജിക്കൽ സേവനം

ഇത് റോമാക്കാരിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം, പ 12 ലോസ് -‍ാ‍ം അധ്യായത്തിൽ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് മാറുന്നതിനുമുമ്പ് പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു സിദ്ധാന്തം എഴുതി.

“സഹോദരന്മാരേ, ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ളതും വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യവുമായ ഒരു യാഗമായി സമർപ്പിക്കണം. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആരാധന" (റോമർ 1 കൊരി2,1).

ഈ വാക്യം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, ഇവിടെയും ഇപ്പോളും ഇത് ബാധകമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ബർണറിൽ അഭ്യർത്ഥന നൽകാൻ കഴിയില്ല. പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്. ദൈവം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സേവിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, യുക്തിപരമായി - നിരുപാധികമായി. അത് നേടാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവന്റെ കരുണ, ഹൃദയംഗമമായ അനുകമ്പ, കൃപ, ഇവയെല്ലാം അവിടുത്തെ അർഹിക്കാത്ത ദാനങ്ങളാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമൂലമായി മാറ്റാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു. യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. എടുക്കുക ഈ സമ്മാനം. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, അതായത്, നിങ്ങൾ സമഗ്രമായി ദൈവത്തിന്റേതാണ്, അവനോടൊപ്പം ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ന്യായമായ, യുക്തിസഹമായ ആരാധനാ സേവനമാണ്. നിരുപാധികമായി, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചിന്തകളോടും പ്രവൃത്തികളോടും കൂടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സമയത്തും അപകടത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല, വിഭാഗങ്ങളുടെ അനുയായികളെന്ന് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്തരും ജീവിതത്തിലെ ജോലികളിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമാണെന്ന് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നു. അതൊരു ദു sad ഖകരമായ സത്യമാണ്. പ here ലോസ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആരാധിക്കുന്നു, അവരുടെ സ്നേഹപൂർവമായ ജീവിതരീതി.

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ വിവേകിയാകാൻ കഴിയും. യുക്തിസഹമായ ആരാധന കാണണോ?

അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണോ? ഇതിനുള്ള ഉത്തരം പ Paul ലോസ് നൽകുന്നു:

"നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് അനുരൂപപ്പെടരുത്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുതുക്കിക്കൊണ്ട് സ്വയം മാറുക, അങ്ങനെ ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും, അത് നല്ലതും സ്വീകാര്യവും പൂർണ്ണവുമാണ്" (റോമർ 1.2,2).

എന്റെ ജീവിതം പടിപടിയായി മാറ്റാൻ യേശുവിനെ അനുവദിക്കുന്ന യുക്തിസഹമായ ആരാധന ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു. മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ദൈവം നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് നൽകുന്നു, എന്നാൽ ക്രമേണ അവൻ നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നു. ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല.

സൗഹൃദവും ആതിഥ്യമര്യാദയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ചെറിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സമയമുള്ളിടത്ത്, എനിക്ക് സഹായിക്കാനും നിങ്ങളുമായി അധിക മൈൽ പോകാനും കഴിയുന്നിടത്ത്. ഞാൻ പഴയ സ്വമേധയാ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ സുഹൃത്തായ യേശുവിനോടൊപ്പം സമയം ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്.

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെയും മക്കളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും അവഗണിക്കരുത്. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ തുറന്ന ചെവികളും നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളോടും ആശങ്കകളോടും കൂടുതൽ തുറന്ന മനസ്സുണ്ട്. എന്റെ അയൽക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ നന്നായി കാണുന്നു.

«വിശുദ്ധരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആതിഥ്യമര്യാദ പരിശീലിക്കുക” (റോമർ 1 കൊരി2,13).

ഒരു ചെറിയ വാചകം - ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി! അതാണ് യുക്തിസഹമായ ആരാധന. ഇതാണ് എന്റെ ജോലി. മനുഷ്യന്റെ യുക്തിയിൽ നിന്ന്, സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവനെ ചുറ്റിപ്പറ്റാൻ കഴിയും. ഇതിനുള്ള യുക്തിസഹമായ നിഗമനം ഇതായിരിക്കും: ഞാൻ എന്റെ ന്യായമായ സേവനം നിറവേറ്റുന്നില്ല, ദൈവഹിതം അവഗണിക്കുകയും വീണ്ടും ഈ ലോകവുമായി തുല്യത പാലിക്കുകയും ചെയ്തു.

മറ്റൊരു യുക്തിസഹമായ നിഗമനം: ഈ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനാവില്ല. ഗെത്ത്സെമാനിലെ തോട്ടത്തിൽ യേശു എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു? അവൻ വിയർക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ രക്തമാണെന്ന് തോന്നി. The വിശുദ്ധരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആതിഥ്യമര്യാദ പരിശീലിക്കുക. ഇത് എളുപ്പവും അശ്രദ്ധവുമായ ഒരു കാര്യമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ സുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിയർപ്പ് പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു യുക്തിസഹമായ ആരാധനാ സേവനമാണ്. പക്ഷേ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ സഹമനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പരിപാലിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ മാറ്റം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. യേശു ഇപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എനിക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പലവിധത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്.

ഒരുപക്ഷേ ഗെത്ത്സെമാനിലെ തോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെപ്പോലെ തോന്നും. യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശിഷ്യന്മാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു:

"പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക" (ലൂക്കാ 2 കൊരി2,40).

പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ, യേശുവുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ, കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി നടക്കില്ല. ആതിഥ്യമര്യാദയും വിവേകപൂർണ്ണമായ ആരാധനയും നിനക്കും എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പാതയാണ്, അല്ലാതെ തേൻ നക്കലല്ല. അതിനാൽ, റോമർ 1-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, ജ്ഞാനത്തിനും മാർഗനിർദേശത്തിനും ശക്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.2,12 അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പൗലോസ് മറ്റൊരു കാര്യം പരാമർശിക്കുന്നു:

"ആരും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത്. എല്ലാവരോടും നന്മ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. സാധ്യമെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം, എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക" (റോമർ 12,17-ഒന്ന്).

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നു. അവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാമ്പിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച സൂചി കുത്തുകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻസൈഡുകൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നു! നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വർഷങ്ങളോളം പതിറ്റാണ്ടുകളായി വേദനിക്കും. നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു യേശുവിന്റെ സഹായത്താൽ, അവന്റെ നാമത്തിൽ, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ക്ഷമിക്കാനും തിന്മയെ നന്മകൊണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാനും! അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുഷ്‌കരമാക്കും, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ‌ക്ക് താഴേക്ക്‌ പോകാൻ‌ കഴിയാത്തതിനാൽ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ടാകും. - «ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ആദ്യപടി നിരുപാധികമായി എടുക്കുന്നു! " യേശുവിന്റെ ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. അതിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. യുക്തിസഹമായ ആരാധനാ സേവനമെന്ന നിലയിൽ അവർ സമാധാനത്തെ പിന്തുടരുന്നു,

അവസാനമായി:

സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നിരുപാധികമായി നിങ്ങളെ സേവിക്കാനാണ് യേശു ഭൂമിയിലെത്തിയത്. അവന്റെ ആരാധന തികഞ്ഞതാണ്. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവൻ തികഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചു. ദൈവഹിതം നല്ലതും പ്രസാദകരവും പരിപൂർണ്ണവുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്താണെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായി യേശു ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്നേഹം നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ. ഇത് യുക്തിസഹമായ നിരുപാധിക ആരാധനയും ദൈവം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവുമാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മാത്രം സേവിക്കുകയും അവന് ബഹുമാനവും നന്ദിയും നൽകുകയും അയൽക്കാരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ന്യായമായ യുക്തിപരമായ ആരാധനയിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും.

ടോണി പോണ്ടനർ


PDFനമ്മുടെ വിവേകപൂർണ്ണമായ ആരാധന