മരിച്ചവരെ ഏത് ശരീരത്തോടെ ഉയിർപ്പിക്കും?

388 മരിച്ചവരെ ഏത് ശരീരത്തോടെ ഉയിർപ്പിക്കും?ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ വിശ്വാസികൾ അനശ്വര ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയരും എന്നത് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും പ്രതീക്ഷയാണ്. അതിനാൽ, കൊരിന്തിലെ ചില സഭാംഗങ്ങൾ പുനരുത്ഥാനത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കേട്ടപ്പോൾ, അവരുടെ ഗ്രാഹ്യക്കുറവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. 1. കൊരിന്ത്യർക്കുള്ള ലേഖനം, അദ്ധ്യായം 15, ശക്തമായി നിരസിച്ചു. ആദ്യം, പൗലോസ് സുവിശേഷ സന്ദേശം ആവർത്തിച്ചു, അവരും പറഞ്ഞു: ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. യേശുവിന്റെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ഒരു ശവകുടീരത്തിൽ വെച്ചതും മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ശരീരത്തെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതും പൗലോസ് അനുസ്മരിച്ചു (വാക്യങ്ങൾ 3-4). ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മുന്നോടിയായാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു - അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മുടെ ഭാവി പുനരുത്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കാൻ (vv 4,20-23).

ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു

ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ, ജീവനിലേക്ക് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട 500-ലധികം സാക്ഷികളെ പൗലോസ് വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ മിക്ക സാക്ഷികളും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു (വാക്യങ്ങൾ 5-7). ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും പൗലോസിനും വ്യക്തിപരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു (വാക്യം 8). ശ്മശാനത്തിനു ശേഷം അനേകം ആളുകൾ യേശുവിനെ ജഡത്തിൽ കണ്ടു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ജഡത്തിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാണ്, പൗലോസ് 1 കോറിയിൽ എഴുതിയെങ്കിലും5. ചാപ്റ്റർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

എന്നാൽ, വിശ്വാസികളുടെ ഭാവി പുനരുത്ഥാനത്തെ സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വിഡ് ical ിത്തവും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് അസംബന്ധവുമാണെന്ന് കൊരിന്ത്യരെ അവൻ അറിയിച്ചു - കാരണം ക്രിസ്തു ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക, യുക്തിപരമായി, ക്രിസ്തു തന്നെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് നിഷേധിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന വസ്തുത വിശ്വാസികൾക്കും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നുവെന്ന് പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതി.

വിശ്വാസികളുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിന്റെ സന്ദേശം ക്രിസ്തുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിലും ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരശക്തി വിശ്വാസികളുടെ ഭാവി പുനരുത്ഥാനത്തെ സാധ്യമാക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു - അങ്ങനെ മരണത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമ വിജയം (വാക്യങ്ങൾ 22-26, 54-57).

പൗലോസ് ഈ സുവാർത്ത ആവർത്തിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു-ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്നും അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ വിശ്വാസികളും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നും. മുമ്പത്തെ ഒരു കത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതി: "യേശു മരിച്ചു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതുപോലെ നിദ്രപ്രാപിച്ചവരെ ദൈവം യേശുവിലൂടെ അവനോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരും" (1. തെസ്സലോനിക്യർ 4,14). ഈ വാഗ്ദത്തം, "കർത്താവിന്റെ വചനപ്രകാരം" (വാക്യം 15) ആയിരുന്നു എന്ന് പൗലോസ് എഴുതി.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ പ്രത്യാശയെയും വാഗ്ദാനത്തെയും സഭ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ആശ്രയിക്കുകയും പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടക്കം മുതൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എ ഡി 381 ൽ നിന്നുള്ള നിക്കീൻ ക്രീഡ് പറയുന്നു: "മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും ലോകജീവിതവും വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു." എ.ഡി 750-ലെ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: "മരിച്ചവരുടെയും നിത്യജീവന്റെയും പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു."

പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പുതിയ ശരീരത്തിന്റെ ചോദ്യം

Im 1. 15 കൊരിന്ത്യർ 35-ൽ, കൊരിന്ത്യരുടെ അവിശ്വാസത്തോടും ശാരീരികമായ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയോടും പൗലോസ് പ്രത്യേകമായി പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു: "എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം, മരിച്ചവർ എങ്ങനെ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും, അവർ ഏതുതരം ശരീരത്തോടെ വരും?" (വാക്യം ). ഇവിടെ ചോദ്യം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നതാണ് - ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റവർക്ക് പുതിയ ജീവിതത്തിനായി എന്ത് ശരീരമാണ് ലഭിക്കുക. ഈ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ അതേ മാരകവും പാപപൂർണവുമായ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് കൊരിന്ത്യക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു.

പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു ശരീരം ആവശ്യമായി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അവർ സ്വയം ചോദിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള അഴിമതി നിറഞ്ഞ ശരീരം? അവർ ഇതിനകം ആത്മീയവും ആത്മീയവുമായ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിരുന്നില്ലേ? പകരം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിതരാകേണ്ടതില്ലേ? ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗോർഡൻ ഡി. ഫീസ് പറയുന്നു: “പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനത്തിലൂടെയും പ്രത്യേകിച്ചും അന്യഭാഷകളിലൂടെയും അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മീയ,“ സ്വർഗ്ഗീയ ”അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് കൊരിന്ത്യർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. മരണസമയത്ത് പുറത്തെടുക്കേണ്ട ശരീരം മാത്രമാണ് അവരുടെ ആത്യന്തിക ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് അവരെ വേർതിരിക്കുന്നത്. "

പുനരുത്ഥാന ശരീരം ഇന്നത്തെ ഭൗതിക ശരീരത്തേക്കാൾ ഉയർന്നതും വ്യത്യസ്തവുമായ തരത്തിലാണെന്ന് കൊരിന്ത്യർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിനായി അവർക്ക് ഈ പുതിയ "ആത്മീയ" ശരീരം ആവശ്യമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഭൗമിക ശരീരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്വർഗീയ ശരീരത്തിന്റെ മഹത്തായ മഹത്വം വിശദീകരിക്കാൻ പൗലോസ് കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഉപയോഗിച്ചു: ഒരു വിത്തും അതിൽ നിന്ന് വളരുന്ന ചെടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. വിത്ത് "മരിക്കുകയോ" നശിക്കുകയോ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ശരീരം - ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചെടി - വളരെ വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ്. "നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ശരീരമല്ല, മറിച്ച് ഗോതമ്പിന്റെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ധാന്യമോ ആണ്" എന്ന് പൗലോസ് എഴുതി (വാക്യം 37). നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുനരുത്ഥാന ശരീരം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ പുതിയ ശരീരം അതിന്റെ വിത്തായ അക്രോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് കരുവേലകത്തെപ്പോലെ വളരെ കൂടുതൽ മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം.

പുനരുത്ഥാന ശരീരം അതിന്റെ മഹത്വത്തിലും അനന്തതയിലും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗതിക ജീവിതത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും. പൗലോസ് എഴുതി: “മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും അങ്ങനെതന്നെ. നശ്വരമായി വിതയ്ക്കുകയും നശിക്കാൻ പറ്റാത്തവിധം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് താഴ്മയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുകയും മഹത്വത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുകയും ശക്തിയിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (വാക്യങ്ങൾ 42-43).

പുനരുത്ഥാന ശരീരം നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ കൃത്യമായ പുനർനിർമ്മാണമായ ഒരു പകർപ്പായിരിക്കില്ല, പോൾ പറയുന്നു. കൂടാതെ, പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ശരീരം, നമ്മുടെ മർത്യജീവിതത്തിലെ ഭൗതികശരീരത്തിന്റെ അതേ ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാകില്ല, അത് മരണത്തിൽ ക്ഷയിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. (കൂടാതെ, ഏത് ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക: 2, 20, 45, അല്ലെങ്കിൽ 75 വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം?) സ്വർഗീയ ശരീരം ഭൗമിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഗുണത്തിലും മഹത്വത്തിലും വേറിട്ടുനിൽക്കും - ഒരു മനോഹരമായ ചിത്രശലഭം അതിന്റെ കൊക്കൂൺ ഭാരമിറക്കുന്നത് പോലെ . താഴ്ന്ന കാറ്റർപില്ലർ.

പ്രകൃതി ശരീരവും ആത്മീയ ശരീരവും

നമ്മുടെ പുനരുത്ഥാന ശരീരവും അമർത്യജീവിതവും എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് spec ഹിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. എന്നാൽ രണ്ട് ശരീരങ്ങളുടെയും സ്വഭാവത്തിലെ വലിയ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പൊതുവായ ചില പ്രസ്താവനകൾ നടത്താം.

നമ്മുടെ നിലവിലെ ശരീരം ഒരു ഭൌതിക ശരീരമാണ്, അതിനാൽ ജീർണ്ണതയ്ക്കും മരണത്തിനും പാപത്തിനും വിധേയമാണ്. പുനരുത്ഥാന ശരീരം മറ്റൊരു തലത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെ അർത്ഥമാക്കും - അനശ്വരവും അനശ്വരവുമായ ജീവിതം. പോൾ പറയുന്നു: "ഒരു സ്വാഭാവിക ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുകയും ആത്മീയ ശരീരം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" - ഒരു "ആത്മാവിന്റെ ശരീരം" അല്ല, മറിച്ച് ഒരു ആത്മീയ ശരീരം, അത് വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തോട് നീതി പുലർത്തും. പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ പുതിയ സംഘം "ആത്മീയമായിരിക്കും"-അഭൗതികമല്ല, മറിച്ച് അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശരീരം പോലെ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയമാണ് . പുതിയ ശരീരം പൂർണ്ണമായും യഥാർത്ഥമായിരിക്കും; വിശ്വാസികൾ ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മാക്കളോ പ്രേതങ്ങളോ ആയിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശരീരവും നമ്മുടെ പുനരുത്ഥാന ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഊന്നിപ്പറയാൻ പൗലോസ് ആദാമിനെയും യേശുവിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. "ഭൗമികമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഭൗമികരും ആകുന്നു; സ്വർഗ്ഗീയൻ എന്നപോലെ സ്വർഗ്ഗീയരും ആകുന്നു” (വാക്യം 48). അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളവർക്ക്, ആദാമിന്റെ രൂപത്തിലും സ്വഭാവത്തിലുമല്ല, യേശുവിന്റെ രൂപത്തിലും അസ്തിത്വത്തിലും ഒരു പുനരുത്ഥാന ശരീരവും ജീവനും ഉണ്ടായിരിക്കും. "നാം ഭൗമികന്റെ പ്രതിച്ഛായ ധരിച്ചതുപോലെ, സ്വർഗ്ഗീയന്റെ പ്രതിച്ഛായയും വഹിക്കും" (വാക്യം 49). കർത്താവ്, പൗലോസ് പറയുന്നു, "നമ്മുടെ വ്യർത്ഥമായ ശരീരത്തെ അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരം പോലെയാക്കും" (ഫിലിപ്പിയർ 3,21).

മരണത്തിൽ വിജയം

ഇതിനർത്ഥം, നമ്മുടെ പുനരുത്ഥാന ശരീരം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ശരീരത്തെപ്പോലെ നശ്വരമായ മാംസവും രക്തവും ആയിരിക്കില്ല-ഇനി ഭക്ഷണം, ഓക്സിജൻ, വെള്ളം എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. പൗലോസ് ശക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു: “സഹോദരന്മാരേ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാനാവില്ല; നശ്വരമായത് നശ്വരമായതിനെ അവകാശമാക്കുകയുമില്ല" (1. കൊരിന്ത്യർ 15,50).

കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ, നമ്മുടെ മർത്യശരീരങ്ങൾ അനശ്വര ശരീരങ്ങളായി മാറ്റപ്പെടും - നിത്യജീവൻ, ഇനി മരണത്തിനും അഴിമതിക്കും വിധേയമല്ല. കൊരിന്ത്യരോടുള്ള പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ ഇതാണ്: “ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു രഹസ്യം പറയുന്നു: നാമെല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയില്ല, എന്നാൽ നാമെല്ലാവരും മാറിപ്പോകും; അത് പെട്ടെന്ന്, ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ, അവസാന കാഹളത്തിന്റെ സമയത്ത് [ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവി രൂപീകരണത്തിന്റെ ഒരു രൂപകം]. എന്തെന്നാൽ, കാഹളം മുഴങ്ങും, മരിച്ചവർ അനശ്വരമായി ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും, നാം രൂപാന്തരപ്പെടും” (വാക്യങ്ങൾ 51-52).

അനശ്വര ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ശാരീരിക പുനരുത്ഥാനം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയുടെ സന്തോഷത്തിനും പോഷണത്തിനും കാരണമാകുന്നു. പൗലോസ് പറയുന്നു: "നശ്വരമായത് അക്ഷയമായതും മർത്യമായത് അമർത്യതയും ധരിക്കുമ്പോൾ, 'മരണം വിജയത്തിൽ വിഴുങ്ങുന്നു' (വാക്യം 54) എന്ന വചനം നിവൃത്തിയാകും.

പോൾ ക്രോൾ