ദൈവം പുത്രൻ

103 ദൈവം

പുത്രനായ ദൈവം ദൈവത്വത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ്, നിത്യതയിൽ നിന്ന് പിതാവിനാൽ ജനിച്ചു. അവൻ അവനിലൂടെ പിതാവിന്റെ വചനവും പ്രതിരൂപവുമാണ്, അവനുവേണ്ടി ദൈവം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവമായ യേശുക്രിസ്തുവായി പിതാവിനാൽ അവൻ അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചു, കന്യാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു, അവൻ പൂർണ്ണമായും ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു, ഒരു വ്യക്തിയിൽ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനും എല്ലാവരുടെയും കർത്താവുമായ അവൻ ബഹുമാനത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും യോഗ്യനാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു പ്രവചിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെന്ന നിലയിൽ, അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു, ശാരീരികമായി മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു, അവിടെ അവൻ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായി എല്ലാ ജനതകളെയും ഭരിക്കാൻ അവൻ മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും. (ജോഹന്നാസ് 1,1.10.14; കൊലോസിയക്കാർ 1,15-16; എബ്രായർ 1,3; ജോൺ 3,16; ടൈറ്റസ് 2,13; മത്തായി 1,20; അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 10,36; 1. കൊരിന്ത്യർ 15,3-4; എബ്രായർ 1,8; വെളിപാട് 19,16)

ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണ്?

സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം യേശു തന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു, “മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് ആളുകൾ ആരാണ് പറയുന്നത്?” അത് ഇന്നും നമുക്ക് പ്രസക്തമാണ്: ആരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ? അവന് എന്ത് അധികാരമുണ്ട്? നാം അവനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് യേശുക്രിസ്തു. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം.

തികച്ചും മനുഷ്യനും - കൂടുതലും

യേശു സാധാരണ രീതിയിൽ ജനിച്ചു, സാധാരണ രീതിയിൽ വളർന്നു, വിശപ്പും ദാഹവും ക്ഷീണവും ആയിത്തീർന്നു, തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. അവൻ സാധാരണക്കാരനായി കാണപ്പെട്ടു, സംസാരഭാഷ സംസാരിച്ചു, സാധാരണപോലെ നടന്നു. അവന് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: സഹതാപം, കോപം, ആശ്ചര്യം, സങ്കടം, ഭയം (മത്തായി 9,36; ലൂക്കോസ് 7,9; ജോൺ 11,38; മത്തായി 26,37). മനുഷ്യർ ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവൻ സ്വയം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവൻ മനുഷ്യനായിരുന്നു.

എന്നാൽ അദ്ദേഹം അസാധാരണനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനുശേഷം ചിലർ അവൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് നിഷേധിച്ചു (2. ജോൺ 7). മാംസം, അഴുക്ക്, വിയർപ്പ്, ദഹനപ്രക്രിയകൾ, മാംസത്തിന്റെ അപൂർണതകൾ എന്നിവയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം യേശു വിശുദ്ധനാണെന്ന് അവർ കരുതി. ഒരുപക്ഷേ അവൻ മനുഷ്യനായി മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ, മാലാഖമാർ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാകാതെ മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

നേരെമറിച്ച്, പുതിയ നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു: ഈ വാക്കിന്റെ പൂർണ അർത്ഥത്തിൽ യേശു മനുഷ്യനായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു:
"വചനം മാംസമായി ..." (യോഹന്നാൻ 1,14). അവൻ മാംസമായി "പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു" മാത്രമല്ല, മാംസം "വസ്ത്രം" മാത്രമല്ല. അവൻ മാംസമായി. യേശുക്രിസ്തു "ജഡത്തിൽ വന്നു" (1യോഹ. 4,2). ഞങ്ങൾ അവനെ കണ്ടതുകൊണ്ടും അവനെ സ്പർശിച്ചതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ജോഹന്നാസ് പറയുന്നു (1. ജോഹന്നസ് 1,1-ഒന്ന്).

പൗലോസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, യേശു "മനുഷ്യരെപ്പോലെ" ആയിത്തീർന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 2,7), "നിയമപ്രകാരം ചെയ്തു" (ഗലാത്യർ 4,4), "പാപിയായ മാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ" (റോമർ 8,3). മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വന്നവൻ അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യനാകണം, ഹെബ്രായർക്കുള്ള കത്തിന്റെ രചയിതാവ് വാദിക്കുന്നു: "കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ മാംസവും രക്തവുമുള്ളവരായതിനാൽ, അവനും അത് തുല്യമായി സ്വീകരിച്ചു ... അതിനാൽ അവനും അവനെപ്പോലെയാകേണ്ടി വന്നു. എല്ലാത്തിലും സഹോദരന്മാർ »(എബ്രായർ 2,14-ഒന്ന്).

നമ്മുടെ രക്ഷ നിലകൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീഴുന്നത് യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരുന്നോ - ഉണ്ടോ എന്നതിലാണ്. നമ്മുടെ വക്താവ്, നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അവന്റെ പങ്ക്, അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനുഷിക കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീഴുന്നു (എബ്രായർ 4,15). പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷവും യേശുവിന് മാംസവും അസ്ഥിയും ഉണ്ടായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 20,27:2; ലൂക്കോസ് 4,39). സ്വർഗ്ഗീയ മഹത്വത്തിൽ പോലും അവൻ മനുഷ്യനായി തുടർന്നു (1. തിമോത്തിയോസ് 2,5).

ദൈവത്തെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക

“ആരാണ് അവൻ?” യേശു പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പരീശന്മാർ ചോദിച്ചു. "ദൈവത്തിനു മാത്രമല്ലാതെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക?" (ലൂക്ക് 5,21.) പാപം ദൈവത്തിനെതിരായ കുറ്റമാണ്; ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചുകളയുകയും മായ്‌ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അത് ദൈവനിന്ദയാണ്, അവർ പറഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു, അവൻ അപ്പോഴും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു. താൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണെന്ന് പോലും അവൻ സൂചിപ്പിച്ചു (യോഹന്നാൻ 8,46). അദ്ദേഹം അതിശയകരമായ ചില അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു:

 • താൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു - യഹൂദ പുരോഹിതന്മാർ ദൈവനിന്ദയായി വീക്ഷിച്ച മറ്റൊരു അവകാശവാദം6,6XXX - 3).
 • അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു - ഇതും ഒരു ദൈവദൂഷണമായിരുന്നു, കാരണം ആ സംസ്കാരത്തിൽ പ്രായോഗികമായി ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് (ജോൺ 5,18; 19,7).
 • താൻ ദൈവത്തോട് തികഞ്ഞ യോജിപ്പിൽ ആണെന്ന് യേശു അവകാശപ്പെട്ടു, അവൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രം ചെയ്തു (യോഹ. 5,19).
 • അവൻ പിതാവുമായി ഒന്നാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു (യോഹന്നാൻ 10,30), യഹൂദ പുരോഹിതന്മാരും ദൈവദൂഷണമായി കരുതി (യോഹന്നാൻ 10,33).
 • തന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണും വിധം താൻ ദൈവതുല്യനാണെന്ന് അവൻ അവകാശപ്പെട്ടു4,9; 1,18).
 • തനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അയയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു6,7).
 • തനിക്ക് മാലാഖമാരെ അയയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു3,41).
 • ദൈവം ലോക ന്യായാധിപനാണെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു, അതേസമയം തന്നെ ദൈവം തനിക്കുവേണ്ടി ന്യായവിധി നടത്തിയെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു
  കൈമാറി (ജോഹന്നാസ് 5,22).
 • താൻ ഉൾപ്പെടെ മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു (ജോൺ 5,21; 6,40; 10,18).
 • എല്ലാവരുടെയും നിത്യജീവൻ അവനുമായുള്ള യേശുവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു (മത്തായി 7,22-ഒന്ന്).
 • മോശ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മതിയാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു (മത്തായി 5,21-ഒന്ന്).
 • അവൻ സ്വയം ശബ്ബത്തിന്റെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ചു - ദൈവം നൽകിയ നിയമം! (മത്തായി 12,8.)

അവൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ, അത് അഹങ്കാരവും പാപപൂർണ്ണവുമായ പഠിപ്പിക്കലായിരിക്കും. എങ്കിലും യേശു തന്റെ വാക്കുകളെ അതിശയകരമായ പ്രവൃത്തികളാൽ പിന്തുണച്ചു. "ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലുമാണെന്ന് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ; ഇല്ലെങ്കിൽ, പ്രവൃത്തികൾ കാരണം എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ”(യോഹന്നാൻ 14,11). അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല, പക്ഷേ അവയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ശക്തമായ "സാഹചര്യ തെളിവുകൾ" ആകാം.

പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ തനിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ, യേശു ഒരു തളർവാതരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തി (ലൂക്കാ 5:17-26). അവൻ തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. അവൻ മനുഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാൽ അവന് മനുഷ്യശക്തിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ - മറ്റെല്ലാ മതനിന്ദകളിലും - യേശുവിനോടുള്ള സത്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ദൈവത്തെപ്പോലെ സംസാരിക്കാനും ദൈവത്തെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനും അവനു കഴിഞ്ഞു, കാരണം അവൻ ജഡത്തിൽ ദൈവമായിരുന്നു.

അവന്റെ സ്വയം പ്രതിച്ഛായ

തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് യേശുവിന് വ്യക്തമായ ബോധമുണ്ടായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനകം സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവുമായി ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു (ലൂക്കോസ് 2,49). സ്നാനസമയത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു: നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് (ലൂക്കാ 3,22). സേവിക്കാനുള്ള ഒരു ദൗത്യം തനിക്കുണ്ടെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു (ലൂക്കാ 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).

പത്രോസിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് മറുപടിയായി, "നീ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ്!" യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു: യോനായുടെ പുത്രനായ ശിമോനേ, നീ ഭാഗ്യവാൻ; എന്തെന്നാൽ, മാംസവും രക്തവും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല, എന്റെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് "(മത്തായി 16: 16-17). യേശു ദൈവപുത്രനായിരുന്നു. അവൻ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു, മിശിഹാ - വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു ദൗത്യത്തിനായി ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ.

ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിൽ ഓരോന്നിനും പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ പന്ത്രണ്ടുപേരിൽ സ്വയം കണക്കാക്കിയില്ല. എല്ലായിസ്രായേലിൽനിന്നും മീതെ കാരണം അവൻ അവരെ മുകളിൽ ആയിരുന്നു. പുതിയ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്രഷ്ടാവും നിർമ്മാതാവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനം, ദൈവവുമായുള്ള ഒരു പുതിയ ബന്ധം എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി. ദൈവം ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം കണ്ടത്.

പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കെതിരെയും നിയമങ്ങൾക്കെതിരെയും ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെയും മത അധികാരികൾക്കെതിരെയും യേശു ധൈര്യത്തോടെ തിരിഞ്ഞു. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവനെ അനുഗമിക്കാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ ഒന്നാമനാക്കാനും അവനോട് പൂർണമായും വിശ്വസ്തനായിരിക്കാനും അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തോടെ സംസാരിച്ചു - അതേ സമയം സ്വന്തം അധികാരത്തോടെ സംസാരിച്ചു.

പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങൾ തന്നിൽ നിവൃത്തിയേറിയതായി യേശു വിശ്വസിച്ചു. ആളുകളെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ മരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ ദാസനായിരുന്നു അവൻ (യെശയ്യാവ് 53,4-5 & 12; മത്തായി 26,24; മാർക്കസ് 9,12; ലൂക്കോസ് 22,37; 24, 46). അവൻ ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട സമാധാനത്തിന്റെ രാജകുമാരനായിരുന്നു (സഖറിയാ 9,9- 10; മത്തായി 21,1-9). അവൻ എല്ലാ അധികാരവും അധികാരവും നൽകേണ്ട മനുഷ്യപുത്രനായിരുന്നു (ദാനിയേൽ 7,13-14; മത്തായി 26,64).

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ ജീവിതം

യേശു അബ്രഹാമിനുമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നതായി അവകാശപ്പെടുകയും ഈ "കാലാതീതത" ഒരു ക്ലാസിക് രൂപീകരണത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു: "തീർച്ചയായും, സത്യമായും, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു: അബ്രഹാമിന് മുമ്പ്, ഞാനാണ്" (ജോൺ 8,58th). വീണ്ടും യഹൂദ പുരോഹിതന്മാർ യേശു ഇവിടെ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ അളക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ കല്ലെറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു (വാക്യം 59). "ഞാൻ" എന്ന വാചകം അങ്ങനെയാണ് 2. സൂനവും 3,14 അവിടെ ദൈവം തന്റെ പേര് മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: "നീ യിസ്രായേൽമക്കളോട് പറയണം: [അവൻ] 'ഞാൻ' എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു" (എൽബർഫെൽഡ് പരിഭാഷ). യേശു ഇവിടെ ഈ പേര് സ്വീകരിക്കുന്നു.

"ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്" താൻ പിതാവുമായി മഹത്വം പങ്കിട്ടുവെന്ന് യേശു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 17,5). യോഹന്നാൻ നമ്മോട് പറയുന്നു, അവൻ കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു: വചനമായി (യോഹന്നാൻ 1,1). "എല്ലാം" വചനത്താൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് യോഹന്നാനിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം (യോഹന്നാൻ 1,3). പിതാവ് ആസൂത്രകനായിരുന്നു, ആസൂത്രണം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്രഷ്ടാവ് എന്ന വാക്ക്. എല്ലാം അവനുവേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് (കൊലോസ്യർ 1,16; 1. കൊരിന്ത്യർ 8,6). എബ്രായക്കാർ 1,2 ദൈവം പുത്രനിലൂടെ "ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു" എന്ന് പറയുന്നു.

എബ്രായരിലും, കൊലോസ്സ്യർക്ക് എഴുതിയ കത്തിലെന്നപോലെ, പുത്രൻ പ്രപഞ്ചത്തെ "വഹിക്കുന്നു" എന്നും അത് അവനിൽ "ഉണ്ട്" എന്നും പറയപ്പെടുന്നു (ഹെബ്രായർ 1,3; കൊലോസിയക്കാർ 1,17). അവൻ "അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ" ആണെന്ന് ഇരുവരും നമ്മോട് പറയുന്നു (കൊലോസ്യർ 1,15), "അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ചിത്രം" (എബ്രായർ 1,3).

ആരാണ് യേശു അവൻ മാംസമായിത്തീർന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. അവൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവാണ്, ജീവന്റെ രാജകുമാരനാണ് (അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 3,15). അവൻ ദൈവത്തെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നു, ദൈവത്തെപ്പോലെ മഹത്വമുണ്ട്, ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ള ശക്തിയുടെ സമൃദ്ധിയുണ്ട്. അവൻ ദൈവമാണെന്നും ജഡത്തിലുള്ള ദൈവമാണെന്നും ശിഷ്യന്മാർ നിഗമനം ചെയ്തതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

ആരാധനയ്‌ക്ക് യോഗ്യമാണ്

യേശുവിന്റെ ഗർഭധാരണം അമാനുഷികമായിരുന്നു (മത്തായി 1,20; ലൂക്കോസ് 1,35). അവൻ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചു (എബ്രായർ 4,15). അവൻ കളങ്കമില്ലാത്തവനായിരുന്നു, കളങ്കമില്ലാത്തവനായിരുന്നു (എബ്രായർ 7,26; 9,14). അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല (1 പ 2,22); അവനിൽ ഒരു പാപവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല (1. ജോഹന്നസ് 3,5); അവൻ ഒരു പാപവും അറിഞ്ഞില്ല (2. കൊരിന്ത്യർ 5,21). പ്രലോഭനം എത്ര ശക്തമാണെങ്കിലും, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ആഗ്രഹം യേശുവിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ ദൗത്യം ദൈവഹിതം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു (എബ്രായർ 10,7).

ആളുകൾ പല അവസരങ്ങളിലും യേശുവിനെ ആരാധിച്ചു4,33; 28,9 യു. 17; ജോൺ 9,38). മാലാഖമാർ തങ്ങളെത്തന്നെ ആരാധിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല (വെളിപാട് 1 കൊരി9,10), എന്നാൽ യേശു അത് അനുവദിച്ചു. അതെ, ദൂതന്മാരും ദൈവപുത്രനെ ആരാധിക്കുന്നു (എബ്രായർ 1,6). ചില പ്രാർഥനകൾ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു (പ്രവൃത്തികൾ 7,59-60; 2. കൊരിന്ത്യർ 12,8; വെളിപാട് 22,20).

പുതിയ നിയമം യേശുക്രിസ്തുവിനെ അസാധാരണമായി സ്തുതിക്കുന്നു, സാധാരണയായി ദൈവത്തിനായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യങ്ങൾ: "അവന് എന്നെന്നേക്കും മഹത്വം! ആമേൻ »(2. തിമോത്തിയോസ് 4,18;
2. പെട്രസ് 3,18; എപ്പിഫാനി 1,6). ഒരിക്കലും നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭരണാധികാരി എന്ന പദവി അവൻ വഹിക്കുന്നു (എഫെസ്യർ 1,20-21). അവനെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല.

വെളിപാടിൽ ദൈവവും കുഞ്ഞാടും ഒരേപോലെ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് സമത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: "സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും കുഞ്ഞാടിനും എന്നെന്നേക്കും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും സ്തുതിയും ശക്തിയും ഉണ്ടാകട്ടെ!" (എപ്പിഫാനി 5,13). പിതാവിനെപ്പോലെ മകനും ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം (യോഹന്നാൻ 5,23). ദൈവത്തെയും യേശുവിനെയും ആൽഫ എന്നും ഒമേഗ എന്നും വിളിക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരംഭവും അവസാനവും (വെളിപാട് 1,8 യു. 17; 21,6; 22,13).

ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഴയനിയമ ഭാഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും പുതിയ നിയമത്തിൽ എടുക്കുകയും യേശുക്രിസ്തുവിനു ബാധകമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഭാഗം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ്: «അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവനെ ഉയർത്തുകയും എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ പേര് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നൽകുകയും ചെയ്തത്.

സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും ഉള്ളവരെല്ലാം കുമ്പിടണം, എല്ലാ ഭാഷകളും യേശുക്രിസ്തു കർത്താവാണെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയണം ”(ഫിലിപ്പിയർ 2,9-11, യെശയ്യാവ് 4-ൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി5,23). ദൈവത്തിന് നൽകണമെന്ന് യെശയ്യാവ് പറയുന്ന ബഹുമാനവും ബഹുമാനവും യേശുവിന് നൽകപ്പെടുന്നു.

യെശയ്യാവ് പറയുന്നത് ഒരേയൊരു രക്ഷകനേയുള്ളൂ - ദൈവം (യെശയ്യാവ് 43:11; 45,21). ദൈവം രക്ഷകനാണെന്നും എന്നാൽ യേശു രക്ഷകനാണെന്നും പൗലോസ് വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു (തിത്ത1,3; 2,10 കൂടാതെ 13). ഒന്നോ രണ്ടോ രക്ഷകനുണ്ടോ? ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിഗമനം ചെയ്തത് പിതാവ് ദൈവമാണെന്നും യേശു ദൈവമാണെന്നും എന്നാൽ ഒരേയൊരു ദൈവമേയുള്ളൂ, അതിനാൽ ഒരേയൊരു രക്ഷകൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. പിതാവും പുത്രനും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നാണ് (ദൈവം), എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണ്.

മറ്റു പല പുതിയ നിയമ ഭാഗങ്ങളും യേശുവിനെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജോൺ 1,1: "ദൈവം വചനമായിരുന്നു." വാക്യം 18: "ദൈവത്തെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല; ദൈവവും പിതാവിന്റെ ഉദരത്തിലുള്ളവനുമായ ഏകനായവൻ അവനെ നമുക്കു അറിയിച്ചുതന്നു. പിതാവിനെ അറിയാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശു. പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം, തോമസ് യേശുവിനെ ദൈവമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു: "തോമസ് ഉത്തരം നൽകി: എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ!" (യോഹന്നാൻ 20,28).

പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ വലിയവരായിരുന്നുവെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു, കാരണം അവരിൽ നിന്ന് "ക്രിസ്തു ജഡപ്രകാരം വരുന്നു, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ദൈവം, എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ. ആമേൻ »(റോമർ 9,5). എബ്രായർക്കുള്ള കത്തിൽ, ദൈവം തന്നെ പുത്രനെ "ദൈവം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു: "ദൈവമേ, നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു ..." (എബ്രായർ 1,8).

"അവനിൽ [ക്രിസ്തുവിൽ]", "ദൈവത്തിന്റെ മുഴുവൻ പൂർണ്ണതയും ശാരീരികമായി വസിക്കുന്നു" (കൊലോസ്യർ. 2,9). യേശുക്രിസ്തു പൂർണ്ണമായും ദൈവമാണ്, ഇന്നും "ശരീര അസ്തിത്വം" ഉണ്ട്. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃത്യമായ പ്രതിച്ഛായയാണ് - ദൈവം മാംസം ഉണ്ടാക്കി. യേശു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും. എന്നാൽ അവൻ ദൈവികനായതിനാൽ അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ നാം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ നിരുപാധികം വിശ്വസ്തനാണ്, കാരണം അവൻ ദൈവമാണ്.

നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് നിർണായക പ്രാധാന്യമുണ്ട്, കാരണം അവൻ ദൈവികനായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവന് ദൈവത്തെ കൃത്യമായി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ (യോഹന്നാൻ 1,18; 14,9). നമ്മോട് ക്ഷമിക്കാനും വീണ്ടെടുക്കാനും ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാനും ഒരു ദൈവവ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഒരു ദൈവവ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വസ്തു ആകാൻ കഴിയൂ, നാം തികച്ചും വിശ്വസ്തരായ കർത്താവ്, പാട്ടിലും പ്രാർത്ഥനയിലും നാം ആരാധിക്കുന്ന രക്ഷകൻ.

തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ, തീർച്ചയായും ദൈവം

ഉദ്ധരിച്ച പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ, ബൈബിളിലെ “യേശുവിന്റെ പ്രതിരൂപം” പുതിയ നിയമത്തിലുടനീളം മൊസൈക്ക് കല്ലുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം സ്ഥിരമാണ്, പക്ഷേ ഒരിടത്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ആദ്യകാല പള്ളിക്ക് നിലവിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കേണ്ടിവന്നു. വേദപുസ്തക വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിന്ന് അവൾ ഇനിപ്പറയുന്ന നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തി:

 • ദൈവപുത്രനായ യേശു ദൈവികനാണ്.
 • ദൈവപുത്രൻ ശരിക്കും മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു, പക്ഷേ പിതാവ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല.
 • ദൈവപുത്രനും പിതാവും വ്യത്യസ്തരാണ്, ഒരേപോലെയല്ല
 • ഒരേയൊരു ദൈവം മാത്രമേയുള്ളൂ.
 • പുത്രനും പിതാവും ഒരു ദൈവത്തിൽ രണ്ടു വ്യക്തികളാണ്.

നൈസിയ കൗൺസിൽ (എഡി 325) ദൈവപുത്രനായ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വവും പിതാവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ഐഡന്റിറ്റിയും (നിസീൻ വിശ്വാസപ്രമാണം) സ്ഥാപിച്ചു. കൗൺസിൽ ഓഫ് ചാൽസിഡൺ (എഡി 451) അദ്ദേഹവും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു:

“[അതിനാൽ വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരെ പിന്തുടർന്ന്, നാമെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഒരേ പുത്രനാണെന്ന് ഏറ്റുപറയേണ്ടതാണ്; അതുതന്നെയാണ് ദൈവത്വത്തിലും മനുഷ്യത്വത്തിലും പൂർണ്ണതയുള്ളത്, ഒരേ യഥാർത്ഥ ദൈവവും യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനും... ദൈവത്തിനു ശേഷം പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ... ദൈവത്തിന്റെ കന്യകയും ദൈവമാതാവുമായ മറിയത്തിൽ നിന്ന് (തിയോടോക്കോസ്) , അവൻ [ജനിക്കുന്നത്] ഒരേ ഒരാളാണ്, ക്രിസ്തു, പുത്രൻ, സ്വദേശി, രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളിൽ കലരാത്തവൻ ... പ്രകൃതികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു തരത്തിലും ഐക്യത്തിനുവേണ്ടി ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നതല്ല; പകരം, രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ... »

ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം യേശുവിന്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുവെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെട്ടതിനാലാണ് അവസാന ഭാഗം ചേർത്തത്, യേശു ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനല്ല. മറ്റുചിലർ അവകാശപ്പെട്ടത് ഈ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളും മൂന്നാമത്തെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കൂടിച്ചേർന്നതിനാൽ യേശു ദൈവികനോ മനുഷ്യനോ ആയിരുന്നില്ല. ഇല്ല, ബൈബിൾ തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നു: യേശു പൂർണമായും മനുഷ്യനും പൂർണ്ണമായും ദൈവവുമായിരുന്നു. അതാണ് സഭയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്.

ഇത് എങ്ങനെ ആകും?

നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ നേട്ടം യേശു മനുഷ്യനും ദൈവവുമാണ് എന്ന വസ്തുതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധപുത്രൻ എങ്ങനെ മനുഷ്യനാകും, പാപ മാംസത്തിന്റെ രൂപം എടുക്കും?

ചോദ്യം ഉയരുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതുപോലെ മനുഷ്യൻ തീർത്തും ദുഷിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്. മനുഷ്യന് എങ്ങനെ സത്യമായിരിക്കാമെന്നും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു. ഒന്നാമതായി, പിതാവിനെ പൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു. അത് മാനവികതയുടെ കാര്യത്തിലും ആയിരിക്കണം.

ദൈവത്തിന് എന്ത് കഴിവുണ്ടെന്ന് അവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു. അവന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ അവനു കഴിയും. സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും, വിശുദ്ധവും പാപവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അവനു കഴിയും. അത് അസാധ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം; ദൈവത്തിന് അത് സാധ്യമാണ്. പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യത്വം എന്തായിരിക്കുമെന്നും യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു. അവൻ മടങ്ങിയെത്തി നാം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ അവനെപ്പോലെ കാണപ്പെടും (1. ജോഹന്നസ് 3,2). അവന്റെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം പോലെ നമുക്കും ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാകും (1. കൊരിന്ത്യർ 15,42-ഒന്ന്).

യേശു നമ്മുടെ പയനിയർ ആണ്, ദൈവത്തിലേക്കുള്ള വഴി യേശുവിലൂടെ നയിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു. അവൻ മനുഷ്യനായതിനാൽ, അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനത അനുഭവിക്കുന്നു; അവൻ ദൈവമായതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നമുക്കുവേണ്ടി ഫലപ്രദമായി ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അവനു കഴിയും. യേശു നമ്മുടെ രക്ഷകനെന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ രക്ഷ ഉറപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാം.

മൈക്കൽ മോറിസൺ


PDFദൈവം പുത്രൻ