അന്ധർക്ക് പ്രതീക്ഷ

അന്ധർക്ക് 482 പ്രതീക്ഷലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു അന്ധൻ നിലവിളിക്കുന്നു. അവൻ യേശുവിന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ജെറിക്കോയിൽ നിന്നുള്ള വഴിയിൽ, ടിമേയൂസിന്റെ മകനായ അന്ധനായ ഭിക്ഷക്കാരൻ ബാർട്ടിമേയസ് റോഡരികിൽ ഇരിക്കുന്നു. ജീവിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട അനേകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ഔദാര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചു. ബാർട്ടിമേയസ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാനും അതിജീവിക്കാൻ റൊട്ടി ആവശ്യപ്പെടാനും നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മെത്തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു.

യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തോടുംകൂടെ ജെറീക്കോയിലൂടെ കടന്നുപോയി. "ബാർത്തിമേയൂസ് അതു കേട്ടപ്പോൾ അതെന്താണെന്നു ചോദിച്ചു. നസ്രത്തിലെ യേശു കടന്നുപോകുന്നതായി അവർ അവനോട് അറിയിച്ചു. അവൻ നിലവിളിച്ചു: ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശുവേ, എന്നോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ! (ലൂക്കോസ് 1 ൽ നിന്ന്8,36-38). യേശുവാണ് മിശിഹാ എന്ന് അവൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. കഥയുടെ പ്രതീകാത്മകത ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ കാത്തിരുന്നു. അവൻ അന്ധനായിരുന്നു, അവന്റെ സാഹചര്യം മാറ്റാൻ സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യേശു തന്റെ നഗരത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ, അന്ധനായ മനുഷ്യൻ അവനെ തന്റെ അന്ധതയിൽ നിന്ന് സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മിശിഹാ (ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ) ആണെന്ന് ഉടൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതിനാൽ, തന്റെ ദയനീയാവസ്ഥയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ അവൻ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു, അത്രയധികം ആളുകൾ അവനോട് പറഞ്ഞു, "മിണ്ടാതിരിക്കൂ - നിലവിളി നിർത്തൂ!" എന്നാൽ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ആ മനുഷ്യനെ തന്റെ അഭ്യർത്ഥനയിൽ കൂടുതൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. "യേശു നിർത്തി, 'അവനെ വിളിക്കൂ! അവർ അന്ധനെ വിളിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞു: ധൈര്യമായിരിക്കൂ, എഴുന്നേൽക്കൂ! അവൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു! അങ്ങനെ അവൻ തന്റെ മേലങ്കി ഊരി, ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. യേശു അവനോടു: ഞാൻ നിനക്കു എന്തു ചെയ്യേണം എന്നു നീ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അന്ധൻ അവനോട് പറഞ്ഞു: റബ്ബൂനി (എന്റെ യജമാനൻ), എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും. യേശു അവനോടു പറഞ്ഞു: പോകൂ, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉടനെ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിക്കുകയും വഴിയിൽ അവനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്തു" (മർക്കോസ് 10,49-ഒന്ന്).

നിങ്ങൾ ബാർട്ടിമേയസിന്റെ അതേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമോ? നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണോ? മറ്റുള്ളവരുടെ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേട്ടേക്കാം, "ശാന്തത പാലിക്കുക - യേശു നിങ്ങളോട് ഇടപെടാൻ വളരെ തിരക്കിലാണ്". യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും അനുയായികളിൽ നിന്നുമുള്ള സന്ദേശവും പ്രതികരണവും ഇതായിരിക്കണം: "ഹബക്കൂക്ക് ധൈര്യപ്പെടൂ, എഴുന്നേൽക്കൂ, അവൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു! ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അവൻ!"

നിങ്ങൾ തിരയുന്ന യഥാർത്ഥ ജീവിതം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, "യേശു നിങ്ങളുടെ ഗുരു!" യേശു കൃപയും കരുണയും അന്ധനായ ബാർത്തിമേയൂസിന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കും നൽകുന്നു. അവൻ നിങ്ങളുടെ നിലവിളി കേൾക്കുകയും നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബാർട്ടിമേയസ് ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ ശക്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. അവൻ തന്റെ ബലഹീനത തിരിച്ചറിഞ്ഞു, തനിക്ക് ദൈവകൃപ നൽകാൻ കഴിയുന്നവനായി യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു, വ്യക്തമായി കണ്ടയുടനെ അവൻ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായി അവനെ അനുഗമിച്ചു.

ക്ലിഫ് നീൽ


PDFഅന്ധർക്ക് പ്രതീക്ഷ