നിങ്ങൾ ആദ്യം!

484 നിങ്ങൾ ആദ്യംനിങ്ങൾ സ്വയം നിഷേധം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഒരു ഇരയുടെ വേഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ജീവിതം കൂടുതൽ മനോഹരമാകുന്നത്. ആളുകൾ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവർക്കായി സ്വയം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള രസകരമായ കഥകൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ടിവിയിൽ കാണുന്നു. എന്റെ സ്വന്തം സ്വീകരണമുറിയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലും സൗകര്യത്തിലും നിന്ന്, ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് യേശുവിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

യേശു എല്ലാ ആളുകളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും തന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു: "ആരെങ്കിലും എന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ തന്നെത്തന്നെ ത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ" (മർക്കോസ് 8,34 പുതിയ ജനീവ വിവർത്തനം).

താൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുമെന്നും നിരസിക്കപ്പെടുമെന്നും കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. യേശു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് അസ്വസ്ഥനാകുകയും യേശു അവനെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു, പത്രോസ് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ആത്മനിഷേധം ഒരു "ദൈവത്തിന്റെ കാര്യവും" ഒരു ക്രിസ്തീയ ഗുണവുമാണെന്ന് ക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (മർക്കോസ് 8,31-ഒന്ന്).

യേശു എന്താണ് പറയുന്നത്? ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇല്ല, അതല്ല ചിന്ത. സ്വയം നിഷേധിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ജീവിതം നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടേതിനെക്കാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ആദ്യം, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ആദ്യം, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആദ്യം, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യം, നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരൻ ആദ്യം, നിങ്ങളുടെ ശത്രു ആദ്യം, മുതലായവ.

കുരിശ് എടുക്കുന്നതും സ്വയം നിഷേധിക്കുന്നതും സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പനയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു 1. കൊരിന്ത്യർ 13. അത് എന്തായിരിക്കാം? സ്വയം നിഷേധിക്കുന്ന വ്യക്തി ക്ഷമയും ദയയും ഉള്ളവനാണ്; അവളോ അവനോ ഒരിക്കലും അസൂയയോ അഹങ്കാരമോ അഹങ്കാരമോ അല്ല. ഈ വ്യക്തി പരുഷമായി പെരുമാറുന്നില്ല, സ്വന്തം അവകാശങ്ങളോ വഴികളോ വേണമെന്ന് ശഠിക്കുന്നില്ല, കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ സ്വാർത്ഥരല്ല. അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അസ്വസ്ഥനല്ല, അനുഭവിച്ച തെറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ സ്വയം നിഷേധിക്കുമ്പോൾ, അനീതിയിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, പകരം ശരിയും സത്യവും വിജയിക്കുമ്പോൾ. ആത്മനിഷേധം ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവിതകഥയുള്ള അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ, എന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, എന്ത് വന്നാലും, ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഏറ്റവും മികച്ചത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എന്തും സഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല.

ജെയിംസ് ഹെൻഡേഴ്സൺ എഴുതിയത്


PDFനിങ്ങൾ ആദ്യം!