യഥാർത്ഥ ആരാധന

560 യഥാർത്ഥ ആരാധനയേശുവിന്റെ നാളിൽ യഹൂദരും സമരിയാക്കാരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന പ്രശ്‌നം ദൈവത്തെ എവിടെ ആരാധിക്കണം എന്നതായിരുന്നു. യെരൂശലേമിലെ ആലയത്തിൽ സമരിയാക്കാർക്ക് മേലാൽ ഒരു പങ്കുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ, യെരുശലേമല്ല, മറിച്ച് ഗെരിസിം പർവതമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയ്‌ക്കുള്ള ഉചിതമായ സ്ഥലമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. ആലയം പണിയുമ്പോൾ, ചില ശമര്യക്കാർ യഹൂദന്മാരെ അവരുടെ ആലയം പുനർനിർമിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, സെറുബാബേൽ അവരെ നിരസിച്ചു. പേർഷ്യയിലെ രാജാവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരിയക്കാർ പ്രതികരിച്ചു, ജോലി നിർത്തി (എസ്ര[സ്പേസ്]]4). യഹൂദന്മാർ ജറുസലേമിന്റെ നഗരമതിലുകൾ പുനർനിർമിച്ചപ്പോൾ, ശമര്യയിലെ ഗവർണർ യഹൂദന്മാർക്കെതിരെ സൈനിക നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഒടുവിൽ 128 ബിസിയിൽ യഹൂദന്മാർ കീഴടക്കിയ ഗെരിസിം പർവതത്തിൽ സമരിയക്കാർ സ്വന്തം ക്ഷേത്രം പണിതു. നശിപ്പിച്ചു. നിങ്ങളുടെ രണ്ട് മതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണമായിരുന്നെങ്കിലും അവർ കടുത്ത ശത്രുക്കളായിരുന്നു.

ശമര്യയിൽ യേശു

മിക്ക യഹൂദന്മാരും ശമര്യയെ ഒഴിവാക്കി, എന്നാൽ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ആ ദേശത്തേക്ക് പോയി. ക്ഷീണിതനായി, അവൻ സുഖാർ നഗരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു കിണറ്റിനരികെ ഇരുന്നു, ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നഗരത്തിലേക്ക് അയച്ചു (ജോൺ 4,3-8). ശമര്യയിൽനിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കടന്നുപോയി, യേശു അവളോട് സംസാരിച്ചു. അവൻ ഒരു സമരിയാക്കാരിയായ സ്ത്രീയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ അവൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, അവൻ ഒരു സ്ത്രീയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ (വാക്യങ്ങൾ 9, 27). യേശുവിന് ദാഹിച്ചെങ്കിലും വെള്ളം കോരാൻ അവന്റെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ അത് ചെയ്തു. ഒരു യഹൂദൻ ശരിക്കും ഒരു സമരിയൻ സ്ത്രീയുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായി ആ സ്ത്രീയെ സ്പർശിച്ചു. മിക്ക യഹൂദന്മാരും അവരുടെ ആചാരമനുസരിച്ച് അത്തരമൊരു പാത്രം അശുദ്ധമായി കണക്കാക്കി. "യേശു അവളോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, 'ദൈവത്തിന്റെ ദാനവും നിന്നോട് 'എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരൂ, നീ അവനോട് ചോദിച്ചു, അവൻ നിനക്കു ജീവജലം തരും' എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആരാണെന്നും അറിയാമെങ്കിൽ" (യോഹന്നാൻ 4,10).

വാക്കുകളിൽ ഒരു കളിയാണ് യേശു ഉപയോഗിച്ചത്. "ജീവജലം" എന്ന പ്രയോഗം സാധാരണയായി ചലിക്കുന്ന, ഒഴുകുന്ന വെള്ളം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സിച്ചാറിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ് കിണറ്റിലുള്ളതെന്നും സമീപത്ത് ഒഴുകുന്ന വെള്ളമില്ലെന്നും ആ സ്ത്രീക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൾ യേശുവിനോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. “യേശു അവളോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് പിന്നെയും ദാഹിക്കും; എന്നാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല; എന്നാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് ഉറവ ഉറവുന്ന നീരുറവയായി മാറും" (യോഹന്നാൻ. 4,13-ഒന്ന്).

വിശ്വാസത്തിന്റെ ശത്രുവിൽ നിന്ന് ആത്മീയ സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ സ്ത്രീ തയ്യാറായോ? അവൾ യഹൂദ വെള്ളം കുടിക്കുമോ? ഉള്ളിൽ അത്തരമൊരു ഉറവിടം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവൾക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ദാഹിക്കില്ലെന്നും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. താൻ പറഞ്ഞ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ യേശു സ്ത്രീയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് അവനോടൊപ്പം വരാൻ അയാൾ നിർദ്ദേശിച്ചു. അവൾക്ക് ഭർത്താവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും, അവൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, ഒരുപക്ഷേ അവന്റെ ആത്മീയ അധികാരത്തിന്റെ അടയാളമായിരിക്കാം.

യഥാർത്ഥ ആരാധന

ഇപ്പോൾ യേശു ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശമര്യക്കാരി, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉചിതമായ സ്ഥലത്തെച്ചൊല്ലി ശമര്യക്കാരും യഹൂദരും തമ്മിൽ പഴക്കമുള്ള തർക്കം കൊണ്ടുവന്നു. "ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ പർവ്വതത്തിൽ ആരാധിച്ചു, ആളുകൾ ആരാധിക്കേണ്ട സ്ഥലം ജറുസലേമിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു" (യോഹന്നാൻ 4,20).

“യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു: സ്ത്രീയേ, എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, ഈ മലയിലോ ജറുസലേമിലോ അല്ല, നിങ്ങൾ പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം; രക്ഷ യഹൂദന്മാരുടേതല്ലോ. എന്നാൽ സത്യാരാധകർ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു, ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു; എന്തെന്നാൽ, പിതാവിനും അത്തരം ആരാധകരെ വേണം. ദൈവം ആത്മാവാണ്, അവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം" (യോഹന്നാൻ 4,21-ഒന്ന്).

യേശു പെട്ടെന്ന് വിഷയം മാറ്റിയോ? ഇല്ല, നിർബന്ധമില്ല. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നമുക്ക് കൂടുതൽ സൂചനകൾ നൽകുന്നു: "ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ്" (യോഹന്നാൻ 6,63). "ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു" (യോഹന്നാൻ 14,6). ഈ വിചിത്രമായ സമരിയാക്കാരിയായ സ്ത്രീയോട് യേശു ഒരു വലിയ ആത്മീയ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി.

പക്ഷേ, അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാതെ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു: "ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മിശിഹാ വരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. അവൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കും. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു: നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്" (വാ. 25-26).

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തൽ "ഇത് ഞാനാണ്" (മിശിഹാ) - വളരെ അസാധാരണമായിരുന്നു. യേശുവിന് സുഖമായി തോന്നി, അവൻ അവളോട് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ സ്ത്രീ തന്റെ കുടം വെള്ളം ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാവരോടും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നഗരത്തിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി; ഇത് സ്വയം പരിശോധിക്കാൻ അവൾ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, അവരിൽ പലരും വിശ്വസിച്ചു. "ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെയും അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു എന്നു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ സ്ത്രീയുടെ വാക്കു നിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിലെ പല ശമര്യക്കാരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ ശമര്യക്കാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ തങ്ങളോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു; അവൻ അവിടെ രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചു. അവന്റെ വചനം നിമിത്തം പലരും വിശ്വസിച്ചു” (വാ. 39-41).

ഇന്ന് ആരാധിക്കുക

ദൈവം ആത്മാവാണ്, അവനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ആത്മീയമാണ്. പകരം, നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ ശ്രദ്ധ യേശുവും അവനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധവുമാണ്. നമ്മുടെ നിത്യജീവന് ആവശ്യമായ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവയാണ് അവൻ. ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ഞങ്ങളുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും ഞങ്ങളുടെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, വെളിപാടിന്റെ ഇമേജറി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, നാം ദരിദ്രരും അന്ധരും നഗ്നരുമാണെന്ന് നാം അംഗീകരിക്കണം, അതിനാൽ ആത്മീയ സമ്പത്തും കാഴ്ചയും വസ്ത്രവും യേശുവിനോട് ചോദിക്കണം.

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് യേശുവിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയും ദൈവാരാധനയും ബാഹ്യരൂപങ്ങളല്ല, മറിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവമാണ്, അതിനർത്ഥം യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും അവനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ വരികയുമാണ്.

ജോസഫ് ടകാച്ച്