യേശുവിൽ വിശ്രമിക്കുക

555 യേശുവിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുനിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, നിങ്ങൾ ശരിയായി വിശ്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ ശ്വസിക്കാനും പുതിയ ശക്തി ശേഖരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ മധുരമായ ആലസ്യത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു. മറ്റുചിലർ സ്‌പോർട്‌സിലും പ്രകൃതിയിലും വിശ്രമം കണ്ടെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതത്തിന്റെ രൂപത്തിലോ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന വായനയിലോ അവരുടെ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ആസ്വദിക്കുന്നു.

എന്നാൽ "നിശബ്ദത" എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത നിലവാരമാണ്. "യേശുവിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു" എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് കൊണ്ട് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആഴത്തിലുള്ള ആന്തരിക സമാധാനമാണ്, അത് തൃപ്തികരവും വിശ്രമിക്കുന്നതുമാണ്. നാം ആത്മാർത്ഥമായി തുറന്ന് സ്വീകാര്യരാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ സർവ്വത്ര വിശ്രമമുണ്ട്. "സുവിശേഷം", സുവിശേഷത്തിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ രക്ഷ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിലൂടെ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയും അവന്റെ വിശ്രമത്തിൽ എന്നേക്കും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, യേശുവിൽ വിശ്രമിക്കാൻ.

ഇത് മനസിലാക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് "ഹൃദയത്തിന്റെ തുറന്ന ചെവികൾ" ആവശ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കുമായി ദൈവം അത്തരമൊരു വിശ്രമം കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആ വിശ്രമം അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയണമെന്നാണ് എന്റെ അഗാധമായ ആഗ്രഹം.

ഈ അവസരത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രധാനികളിലൊരാളായ നിക്കോദേമോസും യേശുവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. നിക്കോദേമോസ് രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു: റബ്ബീ, അങ്ങ് ദൈവം അയച്ച ഒരു ഗുരുവാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. കാരണം ദൈവം കൂടെയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ആർക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു: ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന് ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയില്ല. മികച്ച ധാരണയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഇവന്റും ജോണിൽ കണ്ടെത്താനാകും 3,1-15.

ദൈവരാജ്യം കാണാൻ, നിക്കോദേമോസിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശ്യമായിരുന്നു, ഇന്നും നിങ്ങൾക്കും അത് ആവശ്യമാണ്. കാറ്റ് പോലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വീശുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയില്ല. യേശുവിൻറെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഈ ഫലങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ, ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: എനിക്ക് ദൈവാത്മാവിനാൽ നിറയാനും വഹിക്കപ്പെടാനും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തുറന്ന് അവന്റെ എല്ലാ രൂപഭാവങ്ങളിലും ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാനും അംഗീകരിക്കാനും തയ്യാറായിരിക്കണം. റിസർവേഷൻ കൂടാതെ, എനിക്ക് പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അവനോട് "അതെ" എന്ന് പറയണം.

നിങ്ങൾ ഉടൻ വരവ്, ക്രിസ്മസ് സീസണിലേക്ക് അടുക്കും. ദൈവപുത്രനായ യേശു മനുഷ്യനായിത്തീർന്നതായി അവർ ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അവനുമായി ഒന്നായി. അപ്പോഴെന്താണ്, ജീവിതത്തോടുള്ള ഈ ആന്തരിക സമാധാനവും ശാന്തതയും, എനിക്കോ മറ്റാർക്കും അത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. നാമെല്ലാവരും വളരെ വിലപ്പെട്ടവരായതിനാൽ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ അത്ഭുതവും ദാനവുമാണ്.

ടോണി പോണ്ടനർ