മാഗസിൻ ഫോക്കസ് യേശു 2020-01

03 ഫോക്കസ് യേശു 2020 01

ജനുവരി - മാർച്ച് 2020


പ്രകാശം പ്രകാശിക്കുന്നു - ടോണി പോണ്ടനർ

ലോകത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചം - ജോസഫ് ടകാച്ച്

മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാനം - എഡി മാർഷ്

ഏറ്റവും വലിയ ജനന കഥ - ടമ്മി റ്റാച്ച്

മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി - ബാർബറ ഡാൽഗ്രെൻ

എന്റെ അരികിലേക്ക് വരിക! - ഗ്രെഗ് വില്യംസ്

ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സമൃദ്ധി - ക്ലിഫ് നീൽ

സമയത്തിന്റെ അടയാളം - ജോസഫ് ടകാച്ച്

ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടി - ഐറിൻ വിൽസൺ

പാപത്തിന്റെ ഭാരം - ബ്രാഡ് കാമ്പ്‌ബെൽ

യേശുവിന്റെ അവസാന അത്താഴം - ജോൺ മക്ലീൻ

വ്യാജ വാർത്ത? - ജോസഫ് ടകാച്ച്