മാഗസിൻ ഫോക്കസ് യേശു 2020-04

03 ഫോക്കസ് യേശു 2020-04

ഒക്ടോബർ - ഡിസംബർ 2020

 

മുന്തിരിവള്ളിയും ശാഖയും - ടോണി പോണ്ടനർ

വിവാഹ വൈൻ - ജോസഫ് ടകാച്ച്

മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് - എഡി മാർഷ്

ദൈവം ഇപ്പോഴും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? - ടമ്മി ടകാച്ച്

രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് (റോമർ 8,18-39) - മൈക്കൽ മോറിസൺ

വിശ്വാസത്തിന്റെ അതികായനാകാൻ - തകലാനി മുസെക്വ

ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം - ഗ്രെഗ് വില്യംസ്

ഇമ്മാനുവൽ ഗോഡ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം - ടോണി പന്റനർ

പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ഡി‌എൻ‌എ - ഹിലാരി ബക്ക്