ദൈവസാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലം

614 ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലംഇസ്രായേല്യർ മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കൂടാരമായിരുന്നു. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഈ വലിയ കൂടാരത്തിൽ, ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആന്തരിക സ്ഥലമായ ഹോളിസ് ഹോളി അടങ്ങിയിരുന്നു. ഇവിടെ ശക്തിയും വിശുദ്ധിയും എല്ലാവർക്കും പ്രകടമായിരുന്നു, വളരെ ശക്തമായ ഒരു സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, പ്രായശ്ചിത്ത ദിനത്തിൽ മഹാപുരോഹിതന് മാത്രം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു.

"കൂടാരം" എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ ബൈബിളിൽ "ടാബർനാകുലം ടെസ്റ്റിമോണി" (ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ കൂടാരം) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കൂടാരത്തിന്റെ (കൂടാരം) ഒരു നാണയമാണ്. ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ ഇത് ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം എന്നർത്ഥം വരുന്ന മിഷ്കാൻ "വാസസ്ഥലം" എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരു ഇസ്രായേല്യന്റെ കണ്ണിന്റെ കോണിൽ കൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോടൊപ്പം ദൈവം തന്നെ സന്നിഹിതനാണെന്നത് നിരന്തരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു. യെരൂശലേമിലെ ദേവാലയം അതിനെ കീഴടക്കുന്നതുവരെ, നൂറ്റാണ്ടുകളായി സമാഗമനകൂടാരം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു. യേശു ഭൂമിയിൽ വരുന്നതുവരെ ഇത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമായിരുന്നു.

യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖം നമ്മോട് പറയുന്നു: "വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു, ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വം, പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റെ മഹത്വം, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി കണ്ടു" (യോഹന്നാൻ 1,14). മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ, "പാളയം" എന്ന പദം "ജീവിച്ചത്" എന്ന വാക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. "യേശു ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു" എന്ന വാചകം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യാം.
യേശു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുകയും നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു. ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആളുകൾ ആചാരപരമായി ശുദ്ധിയുള്ളവരാകേണ്ട പഴയ കാലത്തെ വിപുലമായ ആചാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഴയ കാര്യമാണ്. ആലയത്തിലെ മൂടുപടം കീറിമുറിച്ചിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിൻറെ വിശുദ്ധി നമ്മുടെ ഇടയിലാണ്, അകലെയല്ലാതെ, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സങ്കേതത്തിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു.

ഇന്നത്തെ നമുക്ക് അത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ നാം ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ കയറേണ്ടതില്ല, എന്നാൽ അവൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? യേശു ആ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് നമ്മിലേക്ക് എടുത്തു, ഇപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇമ്മാനുവൽ - ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമാണ്.

ദൈവജനമെന്ന നിലയിൽ നാം വീട്ടിലും പ്രവാസത്തിലുമാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഭവനം, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രായേല്യരെപ്പോലെ ഞങ്ങൾ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ദൈവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നു.
തൽക്കാലം നമ്മുടെ സ്ഥലവും വീടും ഈ ഭൂമിയിലാണ്. യേശു ഒരു മതം, പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ നിർമ്മിതി എന്നതിലുമധികമാണ്. യേശു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കർത്താവും രാജാവുമാണ്. നമ്മിൽ ഒരു പുതിയ വീട് കണ്ടെത്താൻ യേശു തന്റെ വീട് വിട്ടു. ഇത് അവതാരത്തിന്റെ വരദാനമാണ്. ദൈവം നമ്മിൽ ഒരാളായി. സ്രഷ്ടാവ് അവന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായിത്തീർന്നു, അവൻ ഇന്നും നിത്യതയിലും നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു.

ദൈവം ഇന്ന് കൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ, യേശു തന്റെ ജീവിതം നിങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു. യേശുവിലൂടെ അവർക്ക് ഒരു പുതിയ ആത്മീയ ജീവിതം ലഭിച്ചു. ദൈവം തന്റെ പ്രത്യാശയും സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് നിങ്ങളിലൂടെ തന്റെ സാന്നിധ്യം നിറയ്ക്കുന്ന കൂടാരം, കൂടാരം, കൂടാരം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം നിങ്ങളാണ്.

ഗ്രെഗ് വില്യംസ്