യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം

623 യഥാർത്ഥ വെളിച്ചംക്രിസ്മസ് സമയത്ത് ലൈറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ പ്രകാശത്തിന്റെ തിളക്കം എന്തായിരിക്കും? ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റുകൾ സായാഹ്നത്തിൽ ഏറ്റവും അന്തരീക്ഷമാണ്, അനേകം ലൈറ്റുകൾ റൊമാന്റിക് ക്രിസ്മസ് മൂഡ് പരത്തുമ്പോൾ. നിരവധി ലൈറ്റുകൾ ഉള്ളതിനാൽ, ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ പ്രകാശിച്ച യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എളുപ്പമാണ്. "അവനിൽ (യേശുവിൽ) ജീവനുണ്ടായിരുന്നു, ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു" (യോഹന്നാൻ 1,4).

രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു ബെത്‌ലഹേമിൽ ജനിച്ച നാളുകളിൽ, ജറുസലേമിൽ ശിമയോൻ എന്ന ഭക്തനായ ഒരു വൃദ്ധൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതുവരെ താൻ മരിക്കുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശിമയോനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം, യേശുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തോറയുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന ദിവസം തന്നെ, ആത്മാവ് ശിമയോനെ ആലയമുറ്റത്തേക്ക് നയിച്ചു. ശിമയോൻ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ, യേശുവിനെ കൈകളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു: “കർത്താവേ, നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയച്ചു; എന്തെന്നാൽ, വിജാതീയരുടെ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്തുതിക്കുമുള്ള വെളിച്ചമായ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനെ, എല്ലാ ജനതകളുടെയും മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ ഒരുക്കിയ രക്ഷയെ എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു. ”(ലൂക്കോസ് 2,29-ഒന്ന്).

വിജാതീയർക്കുള്ള വെളിച്ചം

ശാസ്ത്രിമാർക്കും പരീശന്മാർക്കും മഹാപുരോഹിതന്മാർക്കും നിയമജ്ഞർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ശിമയോൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. ഇസ്രായേലിന്റെ മിശിഹാ വന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി കൂടിയാണ്. യെശയ്യാവ് വളരെ മുമ്പുതന്നെ പ്രവചിച്ചു: "യഹോവയായ ഞാൻ നിന്നെ നീതിയിലേക്ക് വിളിച്ച് കൈപിടിച്ചു. നീ അന്ധരുടെ കണ്ണു തുറക്കുകയും തടവുകാരെ തടവറയിൽനിന്നും ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ തടവറയിൽനിന്നും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യണമെന്നു ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു, വിജാതീയരുടെ വെളിച്ചത്തിനായി ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി. ”(യെശയ്യാവ് 42,6-ഒന്ന്).

യേശു: പുതിയ ഇസ്രായേൽ

ഇസ്രായേല്യർ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ്. ദൈവം അവരെ ജനങ്ങളിൽനിന്നു വിളിച്ച് തന്റെ പ്രത്യേക ജനമെന്ന നിലയിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയിലൂടെ അവരെ വേർതിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജനതകളുടെയും ആത്യന്തികമായ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് അവൻ ഇത് ചെയ്തത്. "യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങളെ ഉയിർപ്പിക്കാനും ചിതറിപ്പോയ ഇസ്രായേലിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും നീ എന്റെ ദാസനായാൽ മാത്രം പോരാ, എന്റെ രക്ഷ ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങൾ വരെ എത്തേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ ജനതകളുടെ വെളിച്ചമാക്കിയിരിക്കുന്നു" (യെശയ്യാവ്. 49,6).

യിസ്രായേൽ വിജാതീയർക്ക് ഒരു വെളിച്ചമാകേണ്ടതായിരുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ വെളിച്ചം അണഞ്ഞുപോയി. ഉടമ്പടി പാലിക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തന്റെ ഉടമ്പടി ജനത്തിന്റെ അവിശ്വാസം പരിഗണിക്കാതെ ദൈവം തന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ വിശ്വസ്തനായി തുടരുന്നു. "ഇനിയെന്താ? ചിലർ അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ അവിശ്വസ്തത ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയെ അസാധുവാക്കുമോ? ദൂരെ! മറിച്ച്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നു: ദൈവം സത്യവാനാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യരും നുണയന്മാരാണ്; എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ: "അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ശരിയായിരിക്കാനും നിങ്ങൾ ശരിയാകുമ്പോൾ വിജയിക്കാനും" (റോമർ 3,3-ഒന്ന്).

അങ്ങനെ കാലത്തിന്റെ പൂർണതയിൽ ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി അയച്ചു. പുതിയ ഇസ്രായേൽ എന്ന നിലയിൽ ഉടമ്പടി പൂർണമായി പാലിച്ച തികഞ്ഞ ഇസ്രായേല്യനായിരുന്നു അവൻ. "ഏകന്റെ പാപത്താൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ ശിക്ഷാവിധി വന്നതുപോലെ, ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏകന്റെ നീതിയാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നീതീകരണം വന്നു." (റോമാക്കാർ 5,18).

പ്രവചിക്കപ്പെട്ട മിശിഹാ, ഉടമ്പടി ജനതയുടെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രതിനിധിയും വിജാതീയരുടെ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചവും എന്ന നിലയിൽ, യേശു ഇസ്രായേലിനെയും ജനതകളെയും പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയും അവനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നതിലൂടെയും അവനുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾ ദൈവജനമായ വിശ്വസ്ത ഉടമ്പടി സമൂഹത്തിലെ അംഗമായിത്തീരുന്നു. "യഹൂദന്മാരെ വിശ്വാസത്താലും വിജാതീയരെ വിശ്വാസത്താലും നീതീകരിക്കുന്നത് ഏകദൈവമാണ്" (റോമാക്കാർ. 3,30).

ക്രിസ്തുവിൽ നീതി

നമ്മിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നീതി ശേഖരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നാം നീതിയുള്ളവരാകൂ. ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ഇസ്രായേലിനെക്കാൾ നമ്മിൽത്തന്നെ നീതിമാൻമാരില്ല. നമ്മുടെ പാപം തിരിച്ചറിയുകയും ദൈവം ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കുന്നവനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അവന്റെ നിമിത്തം നമ്മെ നീതിമാൻമാരായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂ. "അവരെല്ലാം പാപികളും ദൈവമുമ്പാകെ ലഭിക്കേണ്ട മഹത്വം ഇല്ലാത്തവരും ആകുന്നു, ക്രിസ്തുയേശു മുഖാന്തരം ഉണ്ടായ വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ അവന്റെ കൃപയാൽ അർഹത കൂടാതെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു" (റോമാക്കാർ. 3,23-ഒന്ന്).

ഇസ്രായേൽ ജനതയെപ്പോലെ എല്ലാവർക്കും ദൈവകൃപ ആവശ്യമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസമുള്ള, വിജാതീയരും യഹൂദന്മാരും ഒരുപോലെ, ദൈവം വിശ്വസ്തനും നല്ലവനുമായതിനാൽ മാത്രമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലാതെ നാം വിശ്വസ്തരായതുകൊണ്ടോ രഹസ്യ സൂത്രവാക്യമോ ശരിയായ ഉപദേശമോ കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ടോ അല്ല. "അവൻ നമ്മെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് തന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആക്കി" (കൊലോസ്യർ 1,13).

യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക

യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതം യേശുവിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ വിടുതലിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി ദൈവത്തിന് ഒരു ദീർഘകാല പദ്ധതി ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല ഒരു ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതിയും ഉണ്ട്. നാം വിശ്വാസത്തിൽ അചഞ്ചലരല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പദ്ധതികളുടെ ഫലം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചില രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ സൈനിക ശക്തിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. മറ്റ് ആളുകൾ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ, വ്യക്തിഗത സമഗ്രത അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ പ്രശസ്തി എന്നിവ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. ചിലത് അവരുടെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി, ചാതുര്യം, ബിസിനസ്സ് പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി എന്നിവയിൽ അചഞ്ചലരാണ്. ഇവയൊന്നും അന്തർലീനമായി മോശമോ പാപമോ അല്ല. സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്നതിലുപരി മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ അവയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും energy ർജ്ജവും അർപ്പണബോധവും ചെലുത്താനാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

താഴ്‌മയോടെ പോകുക

നാം നമ്മുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവന്റെ കരുതൽ, കരുതൽ, വിടുതൽ എന്നിവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ക്രിയാത്മകമായ നടപടികൾക്കൊപ്പം, അവൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. യാക്കോബ് എഴുതി: "കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നിങ്ങളെത്തന്നെ താഴ്ത്തുക, അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും" (ജെയിംസ്. 4,10).

നമ്മുടെ ആജീവനാന്ത കുരിശുയുദ്ധം മാറ്റിവെക്കാനും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനും സ്വയം പരിപോഷിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മുടെ മതിപ്പ് സംരക്ഷിക്കാനും ജീവിതം നീട്ടാനും ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ ദാതാവ്, നമ്മുടെ സംരക്ഷകൻ, നമ്മുടെ പ്രത്യാശ, വിധി.

നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പിടി കിട്ടുമെന്ന മിഥ്യാബോധം യേശുവിന്റെ വെളിച്ചമായ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തുറന്നുകാട്ടപ്പെടണം: "ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുട്ടിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചം പ്രാപിക്കും" (യോഹന്നാൻ 8,12).

അപ്പോൾ നമുക്ക് അവനിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാനും നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരിക്കാനും കഴിയും, അവൻ രക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം വിലയേറിയ മക്കൾ, ആരുടെ യുദ്ധങ്ങൾ അവൻ പോരാടുന്നു, ആരുടെ ഭയം അവൻ ശമിപ്പിക്കുന്നു, ആരുടെ വേദന അവൻ പങ്കിടുന്നു, ആരുടെ ഭാവി അവൻ ഉറപ്പുനൽകുന്നു, ആരുടെ പ്രശസ്തി അവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. "എന്നാൽ അവൻ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കുന്നതുപോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമുക്ക് അന്യോന്യം കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു" (1. ജോഹന്നസ് 1,7). 

നമ്മൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എല്ലാം ജയിക്കും. മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ നാം എഴുന്നേൽക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മിഥ്യാധാരണ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ, സ്വർഗ്ഗീയവും ശാശ്വതവുമായ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വവും മഹത്വവും സമ്പത്തും നാം ധരിക്കുന്നു. പത്രോസ് എഴുതുന്നു: “നിങ്ങളുടെ ആകുലതകളെല്ലാം അവനിൽ ഇടുക. കാരണം അവൻ നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നു »(1. പെട്രസ് 5,7).

നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് വിഷമിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ? അസഹനീയമായ വേദന? പരിഹരിക്കാനാവാത്ത സാമ്പത്തിക ദുരന്തം? ഒരു വിനാശകരമായ രോഗം? സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത നഷ്ടം? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിസ്സഹായരായിരിക്കുന്ന ഒരു അസാധ്യമായ സാഹചര്യം? വിനാശകരവും വേദനാജനകവുമായ ബന്ധം? തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയല്ലേ? ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു, തന്റെ പുത്രനിലൂടെ അവൻ നമ്മുടെ കൈകൾ എടുത്ത് നമ്മെ ഉയർത്തി, അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വെളിച്ചം നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഇരുണ്ടതും വേദനാജനകവുമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. മരണ നിഴലുകളുടെ താഴ്‌വരയിലൂടെ നാം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടെന്നതിനാൽ നാം ഭയപ്പെടുന്നില്ല.

തന്റെ രക്ഷ ഉറപ്പാണെന്നതിന്റെ അടയാളം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്: "ദൂതൻ അവരോട് പറഞ്ഞു: ഭയപ്പെടേണ്ട! ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു; എന്തെന്നാൽ, ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ കർത്താവായ ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കായി രക്ഷകൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ”(ലൂക്കോസ് 2,10-ഒന്ന്).

വർഷത്തിലെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയാലും അലങ്കാര വിളക്കുകൾ, വെള്ള, നിറമുള്ള ലൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരികൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഈ ഫിസിക്കൽ ലൈറ്റുകൾ, അവയുടെ മങ്ങിയ പ്രതിഫലനം, ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ വ്യക്തിപരമായി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന മിശിഹായാണ്. "ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം അതായിരുന്നു" (യോഹന്നാൻ 1,9).

മൈക്ക് ഫീസൽ