വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി യേശു

169 യേശു വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തിതന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരാൾ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാന്റെ ഈ കൗതുകകരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വായിക്കുന്നു: "ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത മറ്റ് പല അടയാളങ്ങളും യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുമ്പാകെ ചെയ്തു [...] എന്നാൽ അവ ഓരോന്നായി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ , എഴുതാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു" (യോഹന്നാൻ 20,30:2; കൊരി.1,25). ഈ പരാമർശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പരാമർശിച്ച പ്രതിനിധാനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അടയാളങ്ങളായി എഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാം. "യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ നാമത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്" (യോഹന്നാൻ 20,31) തന്റെ രചനകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ജോൺ വിശദീകരിക്കുന്നു. രക്ഷകനെ കുറിച്ചുള്ള സുവാർത്തയും അവനിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷയും പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നതാണ് സുവിശേഷങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

31-ാം വാക്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷയെ (ജീവൻ) യോഹന്നാൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിന്റെ മരണത്തിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായി പറയുന്നു. ഈ സംക്ഷിപ്തമായ പ്രസ്‌താവന ഇതുവരെ ശരിയാണെങ്കിലും, രക്ഷയെ യേശുവിന്റെ മരണവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ ആരാണെന്നും നമ്മുടെ രക്ഷയ്‌ക്കായി അവൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്തും എന്നതിന്റെ പൂർണതയെ മറയ്ക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം, മരണം, പുനരുത്ഥാനം, സ്വർഗ്ഗാരോഹണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദർഭത്തിൽ യേശുവിന്റെ മരണം-നിർണ്ണായകമാണ്- വീക്ഷിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ വാരത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുവേലയുടെ അനിവാര്യമായ, അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാഴികക്കല്ലുകളാണ്-അവന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി. അതിനാൽ വിശുദ്ധ വാരത്തിലും, അതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന സമയത്തും, യേശുവിനെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ തികഞ്ഞ വേലയായി കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അവതാരം

യേശുവിന്റെ ജനനം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജനനമായിരുന്നില്ല. എല്ലാവിധത്തിലും അതുല്യമായത് പോലെ, അത് ദൈവത്തിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ആരംഭം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. യേശുവിന്റെ ജനനത്തോടെ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നു, ആദാം മുതൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ജനിച്ചതുപോലെ. അവൻ ആയിരുന്നിട്ടും, നിത്യപുത്രൻ മനുഷ്യജീവിതം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ എടുത്തു. ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ, അവൻ പൂർണ്ണമായും ദൈവവും പൂർണ മനുഷ്യനുമാണ്. അമിതമായ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ഒരു ശാശ്വതമായ അർത്ഥം നാം കണ്ടെത്തുന്നു.
 
തന്റെ അവതാരത്തോടെ, ദൈവത്തിന്റെ നിത്യപുത്രൻ നിത്യതയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്നു, മാംസവും രക്തവും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായി, സമയവും സ്ഥലവും ഭരിക്കുന്ന അവന്റെ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. "വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു, അവന്റെ മഹത്വം ഞങ്ങൾ കണ്ടു, പിതാവിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ എന്ന മഹത്വം, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനാണ്" (യോഹന്നാൻ 1,14).

യേശു തന്റെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായിരുന്നു, എന്നാൽ അതേ സമയം അവൻ പൂർണമായും ദൈവമായിരുന്നു - പിതാവിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും അതേ സ്വഭാവമുള്ള. അവന്റെ ജനനം പല പ്രവചനങ്ങളും നിറവേറ്റുകയും നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യാവതാരം യേശുവിന്റെ ജനനത്തോടെ അവസാനിച്ചില്ല - അത് ഭൂമിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം തുടർന്നു, അവന്റെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അതിന്റെ കൂടുതൽ സാക്ഷാത്കാരം കണ്ടെത്തുന്നു. അവതാരമായ (അതായത്, അവതാരമായ) ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും സഹ-ഉപഭോക്താവായി തുടരുന്നു-അവന്റെ ദൈവിക സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി സാന്നിധ്യവും സർവ്വശക്തനുമായ അവന്റെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന് അതുല്യമായ അർത്ഥം നൽകുന്നു. അതാണ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നത് 8,3-4: "നിയമത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്, അത് ജഡത്താൽ ദുർബലമായതിനാൽ, ദൈവം ചെയ്തു: അവൻ തന്റെ പുത്രനെ പാപകരമായ ജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപത്തിനുവേണ്ടിയും അയച്ചു, നീതി ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതിന് പാപത്തെ ജഡത്തിൽ കുറ്റം വിധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ചല്ല, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണം നിറവേറും. "അവന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" (റോമർ 5,10).

യേശുവിന്റെ ജീവിതവും ജോലിയും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു - രണ്ടും അവതാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള തികഞ്ഞ മഹാപുരോഹിതനും മധ്യസ്ഥനുമാണ് യേശു-മനുഷ്യനായ യേശു. മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം പാപരഹിതമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കി. ദൈവവുമായും ആളുകളുമായും ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന് അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വസ്തുത നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി ക്രിസ്മസ് വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും എല്ലായ്പ്പോഴും വിശുദ്ധ വാരം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രശംസയുടെ ഭാഗമാണ്. അവന്റെ രക്ഷ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ആപേക്ഷിക സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. യേശു തന്റെ രൂപത്തിൽ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരാശിയെയും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബന്ധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു.

ടോഡ്

യേശുവിന്റെ മരണത്തിലൂടെ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഹ്രസ്വമായ പ്രസ്താവന, ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ പ്രേരിപ്പിച്ച പാപപരിഹാരമാണ് അവന്റെ മരണം എന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് ചിലരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ചിന്തയുടെ തെറ്റ് നാമെല്ലാവരും കാണണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. TF ടോറൻസ് എഴുതുന്നു, OT ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, യേശുവിന്റെ മരണത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പാപമോചനത്തിനായുള്ള വിജാതീയ വഴിപാടല്ല, മറിച്ച് കൃപയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ ശക്തമായ സാക്ഷ്യമാണ് (പ്രായശ്ചിത്തം: ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിയും പ്രവൃത്തിയും). : ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിയും പ്രവൃത്തിയും], പേജ് 38-39). പാഗൻ ബലികർമങ്ങൾ പ്രതികാരം എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു, അതേസമയം ഇസ്രായേലിന്റെ ബലി സമ്പ്രദായം ക്ഷമയുടെയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. വഴിപാടുകളിലൂടെ പാപമോചനം നേടുന്നതിനുപകരം, തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടാനും അങ്ങനെ അവനുമായി അനുരഞ്ജനം ചെയ്യാനും ദൈവം തങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതായി ഇസ്രായേല്യർ കണ്ടു.

പിതാവുമായുള്ള അനുരഞ്ജനത്തിൽ നൽകുന്ന യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ വിധിയെ പരാമർശിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കൃപയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനും വെളിപ്പെടുത്താനും ഇസ്രായേലിന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. അവന്റെ മരണത്തോടെ നമ്മുടെ കർത്താവും സാത്താനെ തോൽപ്പിക്കുകയും മരണത്തിൽ നിന്നുതന്നെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു: "മക്കൾ ഇപ്പോൾ മാംസവും രക്തവുമുള്ളവരായതിനാൽ, അവനും അത് തുല്യമായി സ്വീകരിച്ചു, അങ്ങനെ മരണത്തിലൂടെ മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ളവന്റെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കും. അതായത്, പിശാചിന്, മരണഭയത്താൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദാസന്മാരായിരിക്കേണ്ടവരെ വീണ്ടെടുത്തു »(ഹെബ്രായർ 2,14-15). “ദൈവം എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും അവന്റെ കാൽക്കീഴിലാക്കുന്നതുവരെ യേശു വാഴണം” എന്ന് പൗലോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട അവസാന ശത്രു മരണമാണ്" (1. കൊരിന്ത്യർ 15,25-26). യേശുവിന്റെ മരണം നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പ്രായശ്ചിത്ത വശം പ്രകടമാക്കുന്നു.

പുനരുത്ഥാനം

ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച നാം യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ആഘോഷിക്കുന്നു, പഴയ നിയമത്തിലെ പല പ്രവചനങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഐസക്കിന്റെ രക്ഷ പുനരുത്ഥാനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുവെന്ന് എബ്രായ ലേഖനത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു (എബ്രായർ 11,18-19). യോനായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ "മൂന്ന് പകലും മൂന്ന് രാത്രിയും" വലിയ മത്സ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 2: 1). തന്റെ മരണം, ശവസംസ്‌കാരം, പുനരുത്ഥാനം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പരാമർശിച്ചു2,39-40); മത്തായി 16,4 കൂടാതെ 21; ജോൺ 2,18-ഒന്ന്).

യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം നാം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു, കാരണം മരണം അന്തിമമല്ലെന്ന് അത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മറിച്ച്, അത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വഴിയിലെ ഒരു ഇടനില ഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു - ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലെ നിത്യജീവൻ. മരണത്തിന്മേലുള്ള യേശുവിന്റെ വിജയവും അവനിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പുതിയ ജീവിതവും ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നാം ആഘോഷിക്കുന്നു. വെളിപാട് 2-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്1,4 പ്രസംഗം ഇതാണ്: «[...] ദൈവം അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കണ്ണുനീരും തുടച്ചുനീക്കും, ഇനി മരണം ഉണ്ടാകില്ല, ദുഃഖമോ മുറവിളിയോ വേദനയോ ഉണ്ടാകില്ല; കാരണം ആദ്യത്തേത് കടന്നുപോയി." പുനരുത്ഥാനം നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

അസൻഷൻ

യേശുവിന്റെ ജനനം അവന്റെ ജീവിതത്തിനും അവന്റെ ജീവിതം അവന്റെ മരണത്തിനും കാരണമായി. എന്നിരുന്നാലും, അവന്റെ മരണത്തെ അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനോ അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ അവന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനോ കഴിയില്ല. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല. മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൽ, അവൻ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കയറി, ആ മഹത്തായ സംഭവത്തോടെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച വേല അവസാനിച്ചത്.

ടോറൻസസിന്റെ പാപപരിഹാരം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ, റോബർട്ട് വാക്കർ എഴുതി: "ഉത്ഥാനത്തോടെ, യേശു നമ്മുടെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ തന്നിലേക്ക് എടുക്കുകയും ത്രിത്വസ്നേഹത്തിന്റെ ഐക്യത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യുന്നു." സിഎസ് ലൂയിസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: "ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും ആരോഹണം ചെയ്യുന്നു." യേശു നമ്മെ തന്നോടൊപ്പം ഉയർത്തി എന്ന് അത്ഭുതകരമായ സുവാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നു. "[...] അവൻ നമ്മെ അവനോടുകൂടെ ഉയിർപ്പിച്ചു, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 2,6-ഒന്ന്).

അവതാരം, മരണം, പുനരുത്ഥാനം, സ്വർഗ്ഗാരോഹണം - ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ്, അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ആഴ്ചയിലെ നമ്മുടെ സ്തുതി. ഈ നാഴികക്കല്ലുകൾ യേശു തന്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും നമുക്കുവേണ്ടി കൈവരിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പരാമർശിക്കുന്നു. വർഷത്തിലുടനീളം, അവൻ ആരാണെന്നും അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി എന്തുചെയ്തുവെന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കണ്ടെത്താം. വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ തികഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിനായി അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു.

യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നാം അനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നൽകട്ടെ,

ജോസഫ് ടകാച്ച്

പ്രസിഡന്റ്
ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ


PDFവീണ്ടെടുപ്പിന്റെ തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി യേശു