പുതിയ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ മതം

356 പുതിയ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ മതംഇംഗ്ലീഷിൽ, "ലേഡി, ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, [പഴയ ഇംഗ്ലീഷ്: പ്രതിഷേധങ്ങളെ] വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചു" എന്ന വരി പലപ്പോഴും ഷേക്സ്പിയറുടെ ഹാംലെറ്റിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു, ആരെങ്കിലും സത്യമല്ലാത്ത ചിലത് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി വിവരിക്കുന്നു. നിരീശ്വരവാദം ഒരു മതമാണെന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ വാചകം ഓർമ്മ വരുന്നു. ചില നിരീശ്വരവാദികൾ അവരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ ഇനിപ്പറയുന്ന സിലോജിസ്റ്റിക് താരതമ്യങ്ങളുമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു:

  • നിരീശ്വരവാദം ഒരു മതമാണെങ്കിൽ, "കഷണ്ടി" മുടിയുടെ നിറമാണ്. ഇത് ഏറെക്കുറെ അഗാധമായി തോന്നാമെങ്കിലും, ഇത് ഒരു തെറ്റായ പ്രസ്താവന മാത്രമാണ് അനുചിതമായ വിഭാഗവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. മുടിയുടെ നിറവുമായി കഷണ്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. തീർച്ചയായും, മൊട്ടത്തലയിൽ മുടിയുടെ നിറമൊന്നും കാണാനാകില്ല, എന്നാൽ നിരീശ്വരവാദം പല തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുകൊണ്ട്, ഇത് അദ്വിതീയമാണെങ്കിലും മറ്റ് മതങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു നിറമായിരിക്കാം; ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെതന്നെ. കൂടാതെ, മുടിയുടെ നിറമില്ലാത്ത ഒരു കഷണ്ടിയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ മുടിയില്ലാത്തപ്പോൾ, മുടിയുടെ നിറം ഇല്ലെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
  • നിരീശ്വരവാദം ഒരു മതമാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ഒരു രോഗമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇത് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ സാധുവായ ഒരു സിലോജിസമായി തോന്നാം, പക്ഷേ ഇത് അവ്യക്തമായ സംഭാഷണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല, തെറ്റായ പ്രസ്താവനയെ അനുചിതമായ വിഭാഗവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്, അത് യുക്തിപരമായി തെറ്റാണ്. ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വിശ്വാസികളിലെ മെച്ചപ്പെട്ട ആത്മീയ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുമായി മാത്രമല്ല, വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട ശാരീരിക ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ ഓർക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ, 350 ഓളം ശാരീരിക ആരോഗ്യ പഠനങ്ങളും 850 മാനസികാരോഗ്യ പഠനങ്ങളും മതപരവും ആത്മീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മതപരമായ സ്വാധീനവും ആത്മീയതയും മെച്ചപ്പെട്ട വീണ്ടെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി.
  • നിരീശ്വരവാദം ഒരു മതമാണെങ്കിൽ, വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ഒരു ലൈംഗിക നിലപാടാണ്. വീണ്ടും, പരസ്പരം രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് ഒന്നും തെളിയിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി പുതിയ അസംബന്ധ പ്രസ്താവനകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാം. ലോജിക്കൽ പിശകുകളുടെ അവതരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സത്യമെന്ന് ഒന്നും പറയുന്നില്ല.

നിരീശ്വരവാദത്തെ ഒരു മതമായി (അതായത്, മറ്റ് മതങ്ങളുമായി തുല്യ നിലയിലുള്ള ഒരു സംരക്ഷിത വിശ്വാസമായി) പരിഗണിക്കണമെന്ന് നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി ഒന്നിലധികം കേസുകളിൽ വിധിച്ചു. ദൈവങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് നിരീശ്വരവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ, ബുദ്ധമതത്തെ ഒരു മതം എന്ന് വിളിക്കുന്നതുപോലെ, അത് ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ്, അത് ഒരു മതമായി അതിനെ യോഗ്യമാക്കുന്നു.

ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് മതപരമായ വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്: ഏകദൈവവിശ്വാസം (യഹൂദമതം, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാം), ബഹുദൈവവിശ്വാസം (ഹിന്ദുമതം, മോർമോണിസം), ദൈവികമല്ലാത്തത് (ബുദ്ധമതം, നിരീശ്വരവാദം). നിരീശ്വരവാദത്തിന് നാലാമത്തെ വിഭാഗം അവതരിപ്പിക്കാം, അതിനെ ദൈവവിരുദ്ധം എന്ന് വിളിക്കാം. ദ ക്രിസ്ത്യൻ പോസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ, നിരീശ്വരവാദം മതപരമായി എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് മൈക്ക് ഡോബിൻസ് കാണിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്നത് ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് (ഒരു മതമെന്ന നിലയിൽ നിരീശ്വരവാദത്തിൽ നിന്ന്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കിയ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു ആമുഖം):

wkg mb 356 നിരീശ്വരവാദംനിരീശ്വരവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരീശ്വരവാദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ചിഹ്നമാണ് 'എ' എന്ന അക്ഷരം. നിരീശ്വരവാദത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാന 'എ' ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒരു 'എ' ചിഹ്നത്തിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്, അത് 2007 ൽ നിരീശ്വരവാദ അലയൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ സൃഷ്ടിച്ചു. സർക്കിൾ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഐക്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചുവടെയുള്ള മറ്റെല്ലാ നിരീശ്വര ചിഹ്നങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരല്ല
നിരീശ്വരവാദത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രം. നിരീശ്വരവാദ-മതപരമായ പ്രതീകാത്മകതയുണ്ട്, അത് നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ അന്തർദ്ദേശികൾക്കോ ​​ഉപജ്ഞാതാക്കൾക്കോ ​​മാത്രമേ അറിയൂ.

പല നിരീശ്വരവാദികളും 2013 ലെ ക്രിസ്മസിൽ 'എ' ചിഹ്നം തങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പവിത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്റെ ജന്മനാടായ ചിക്കാഗോയിൽ, അവധിക്കാലത്ത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഹനുക്ക മെനോറയും (ജൂതന്മാരുടെ വിളക്കുകൾക്കായുള്ള മെഴുകുതിരികൾ) നേറ്റിവിറ്റി സീനും സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിയമപരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദികൾ തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ മതചിഹ്നം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു; ഇതുവഴി, ഭരണസംവിധാനത്തിന് മതങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായി പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന ധാരണ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും. മതത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ഭീമാകാരമായ 'എ' ചിഹ്നമുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് തിരഞ്ഞെടുത്തു, 2,5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ, ചുവന്ന നിയോൺ ചിഹ്നമുള്ളതിനാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യമായിരുന്നു. എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾ അവരുടെ 'എ' യ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു, ഈ സ്ഥലത്തെ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി. അവിടെ അവർ തങ്ങളുടെയും ചുവന്ന 'എ'യുടെയും ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു. അവയിൽ പലതും, ഫോട്ടോകൾ പ്രത്യേക സൂക്ഷിപ്പുകളായി സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ വലിയ ചുവപ്പ് എ അവർക്ക് മതിയായിരുന്നില്ല. “ദൈവങ്ങളോ പിശാചുക്കളോ മാലാഖമാരോ സ്വർഗ്ഗമോ നരകമോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ലോകം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കുകയും മനസ്സുകളെ അടിമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യക്ഷിക്കഥയും അന്ധവിശ്വാസവുമാണ് മതം."

നിരീശ്വരവാദികളെ തുറന്നുകാട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അമേരിക്കൻ ഇൻറർനെറ്റ് പോസ്റ്റ് ഡിബങ്കിംഗ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ബ്ലോഗ് [2] അവരുടെ മതപരമായ ഉള്ളടക്കം വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്ന പ്രധാന നിരീശ്വരവാദ വീക്ഷണങ്ങളുടെ സഹായകരമായ ഒരു ലിസ്റ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടികയുടെ സംഗ്രഹിച്ച പതിപ്പ് ചുവടെ:

  • നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അവരുടേതായ ലോകവീക്ഷണമുണ്ട്. ഭൗതികവാദം (ഭൗതികലോകം ഒന്നേയുള്ളൂ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്) നിരീശ്വരവാദികൾ ലോകത്തെ വീക്ഷിക്കുന്ന ലെൻസാണ്. തുറന്ന മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനുപകരം, തെളിയിക്കാവുന്ന വസ്തുതകൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ബാധകമാകൂ; അവർ എല്ലാ വസ്തുതകളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ പരിമിതമായ ഭൗതിക ലോകവീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ്.
  • നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അവരുടേതായ യാഥാസ്ഥിതികതയുണ്ട്. ഒരു മത സമൂഹം സ്വീകരിച്ച മാനദണ്ഡ വിശ്വാസങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് യാഥാസ്ഥിതികത. ഒരു ക്രിസ്തീയ യാഥാസ്ഥിതികത ഉള്ളതുപോലെ, നിരീശ്വരവാദവും ഉണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, മന int പൂർവമല്ലാത്ത, അനിയന്ത്രിതമായ, അർത്ഥമില്ലാത്ത പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമായി നിലവിലുള്ളതെല്ലാം വിശദീകരിക്കാം. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കും അനുഭവപരമായ സ്ഥിരീകരണത്തിനുമായി നിലകൊള്ളാത്ത കാലത്തോളം സത്യത്തോടുള്ള ഏതൊരു അവകാശവാദവും നിരസിക്കപ്പെടുന്നു.
  • നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് വിശ്വാസത്യാഗികളെ (വിശ്വാസത്യാഗികൾ) മുദ്രകുത്തുന്നതിന് അവരുടേതായ രീതിയുണ്ട്. വിശ്വാസത്യാഗം എന്നത് മുൻകാല വിശ്വാസങ്ങളുടെ ത്യാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആന്റണി ഫ്ലെവ് (1923-2010, ഇംഗ്ലീഷ് തത്ത്വചിന്തകൻ) വർഷങ്ങളോളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ നിരീശ്വരവാദികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ അചിന്തനീയമായത് ചെയ്തു: അവൻ മനസ്സ് മാറ്റി. "തുറന്ന മനസ്സുള്ള, സഹിഷ്ണുതയുള്ള" നവ നിരീശ്വര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതികരണം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. ഫ്ളെയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി. റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് ഫ്ലെയെ "മനസ്സിന്റെ മാറ്റം" ആരോപിച്ചു - വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു ഫാൻസി പദമാണ്. അങ്ങനെ, അവരുടെ സ്വന്തം സമ്മതപ്രകാരം, ഫ്ലൂ അവരുടെ "വിശ്വാസങ്ങൾ" ത്യജിച്ചു [ഒരുതരം ദൈവവിശ്വാസിയായി].
  • നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അവരുടേതായ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്: നീച്ച, റസ്സൽ, ഫ്യൂർബാക്ക്, ലെനിൻ, മാർക്സ്.
  • നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അവരുടേതായ ഒരു മിശിഹാ ഉണ്ട്: ചാൾസ് ഡാർവിൻ, ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, ജീവിതത്തിന് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ രചയിതാവോ വിശദീകരണമോ ആവശ്യമില്ലെന്ന പൂർണ്ണമായ വിശദീകരണം നൽകി. മതവിശ്വാസത്തെ ഒരു പരിണാമ വികാസമായി നിർവചിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി.
  • നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അവരുടേതായ പ്രസംഗകരും സുവിശേഷകരുമുണ്ട്: ഡോക്കിൻസ്, ഡെന്നറ്റ്, ഹാരിസ്, ഹിച്ചൻസ് (അവർ നവ നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നാല് പ്രമുഖ പ്രതിനിധികളാണ്).
  • നിരീശ്വരവാദികൾ വിശ്വാസികളാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ രചനകളിൽ വിശ്വാസത്തെ പരിഹസിക്കുന്നുവെങ്കിലും (ഹാരിസിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്ത്യം എന്നാണ്), നിരീശ്വരവാദം വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കാനോ നിരാകരിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ, ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് ഒരാളുടെ ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണ കഴിവുകളിലും യുക്തിസഹമായ ചിന്തയിലും വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ വികാസത്തിൽ "എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും കണക്കാക്കാവുന്നതും അളക്കാവുന്നതും?" എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിശദീകരണമില്ല. യുക്തിചിന്ത എന്നൊരു സംഗതി എന്തിനാണ് എന്നതിന് നിരീശ്വരവാദത്തിന് യുക്തിസഹമായ വിശദീകരണമില്ല. “എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം? എന്താണ് നമ്മെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്? ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച സാർവത്രിക ബോധം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? മരണാനന്തര ജീവിതം ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം? ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്ത് ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം? നമുക്കറിയാവുന്ന ശാസ്ത്രീയ-അനുഭാവിക രീതികളാൽ സൗകര്യപൂർവ്വം പരിശോധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? നിരീശ്വരവാദികൾ വിവരണാതീതമായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന് ആരോപിക്കുന്നു-അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ യുക്തിയോ അനുഭവപരമായ അടിസ്ഥാനമോ ഇല്ലാതെ അവർ കാര്യങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു.

നിരീശ്വരവാദികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് വിപരീതമായി, അവരുടെ കുമ്പസാര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റ് മതങ്ങളെപ്പോലെ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സംരംഭമാണ്. നിരീശ്വരവാദം ഒരു മതമല്ലെന്നും മറ്റ് മതങ്ങളെ ശകാരിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ മറ്റ് മതങ്ങളുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ വലിയ അടയാളങ്ങൾ പോലും വയ്ക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്.

ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറ്റ് മതങ്ങളെ (ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ മറ്റ് രൂപങ്ങളെപ്പോലും) അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അതേ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കേവലം ഊന്നിപ്പറയാനും പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള ഒരു മതമല്ലെന്ന് നാം മറക്കരുത്. പകരം, ക്രിസ്തുമതം അതിന്റെ കാതൽ, ത്രിയേക ദൈവവുമായുള്ള ഒരു ജീവനുള്ള ബന്ധമാണ്: പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ആഹ്വാനം ലോകത്ത് മറ്റൊരു വിശ്വാസ സമ്പ്രദായം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അംബാസഡർമാരായി തുടരുന്ന പാപപരിഹാര വേലയിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് (2. കൊരിന്ത്യർ 5,18-21) - എല്ലാ ആളുകളുമായും വിശ്വാസവും (വിശ്വാസം), പ്രത്യാശയും സ്നേഹവും കൊതിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം അന്വേഷിക്കുന്ന ദൈവത്താൽ ആളുകൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു എന്ന സുവിശേഷം (സുവിശേഷം) പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ട്.

ആധികാരിക ക്രിസ്തുമതം ഒരു മതമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ബന്ധമാണെന്ന് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു.

ജോസഫ് ടകാച്ച്

പ്രസിഡന്റ്
ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ


PDFപുതിയ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ മതം