സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ദൈവം തന്റെ ജനവുമായുള്ള ബന്ധം

381 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധംദൈവജനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, മിക്ക സങ്കീർത്തനങ്ങളും ദൈവവുമായുള്ള വ്യക്തിയുടെ ബന്ധത്തെ വിവരിക്കുന്നു. ഒരു സങ്കീർത്തനം രചയിതാവിനെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതാണെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനവും നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും ഒരാൾ അനുമാനിക്കാം. അതെന്തായാലും, ഈ ഗാനങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനാണ് പുരാതന ഇസ്രായേലിന്റെ സ്തുതിഗീത പുസ്തകത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള വ്യക്തികളുമായും ദൈവം ഒരു ബന്ധം തേടുന്നുവെന്ന് അവർ കാണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാമായിരുന്നു.

മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു പകരം പരാതി പറയുക

എന്നിരുന്നാലും, ബന്ധം എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര യോജിച്ചതായിരുന്നില്ല. ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രൂപം വിലാപമായിരുന്നു-ഏതാണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളും ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിലാപത്തിലൂടെയാണ്. ഗായകർ ഒരു പ്രശ്നം വിവരിക്കുകയും അത് പരിഹരിക്കാൻ ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സങ്കീർത്തനം പലപ്പോഴും അതിശയോക്തിപരവും വൈകാരികവുമായിരുന്നു. സങ്കീർത്തനം 13,2-3 ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്: "കർത്താവേ, എത്രനാൾ നീ എന്നെ പൂർണ്ണമായും മറക്കും?" എത്രനാൾ എന്നിൽ നിന്ന് മുഖം മറയ്ക്കും? എത്രത്തോളം ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിൽ വിഷമിക്കുകയും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യും? എത്രത്തോളം എന്റെ ശത്രു എനിക്ക് മീതെ ഉയരും?

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പാടിയിരുന്നതിനാൽ ഈണങ്ങൾ നന്നായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായി ബാധിക്കാത്തവരെപ്പോലും വിലാപത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ക്ഷണിച്ചു. ഒരു പക്ഷേ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അധഃപതിച്ച ചില ദൈവജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ. ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഇന്ന് ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധവും ഇത് വിവരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഏറ്റവും കടുത്ത ശത്രുക്കളെ (പാപവും മരണവും) പരാജയപ്പെടുത്താൻ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം സജീവമായി പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര വേഗത്തിൽ അവൻ എപ്പോഴും പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് വിലാപങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് തുടരുകയും അവൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദൈവം ഉറങ്ങുന്നുവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പോലും ഉണ്ട്:
"ഉണരുക, ഉണരുക, എന്നെ നീതീകരിക്കാനും എന്റെ ന്യായം നയിക്കാനും, എന്റെ ദൈവവും കർത്താവും! എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അവർ എന്നിൽ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ നീതിക്ക് അനുസൃതമായി എന്നെ നീതിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പറയാൻ അനുവദിക്കരുത്: അവിടെ, അവിടെ! ഞങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിച്ചു. നാം അവനെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു (സങ്കീർത്തനം 3) എന്ന് അവർ പറയരുത്5,23-ഒന്ന്).

ദൈവം ബെഞ്ചിന് പിന്നിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ഗായകർ സങ്കൽപ്പിച്ചില്ല. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ വസ്തുതാപരമായ പ്രതിനിധാനം എന്ന നിലയിലല്ല വാക്കുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അവർ വ്യക്തിപരമായ വൈകാരികാവസ്ഥയെ വിവരിക്കുന്നു - ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് നിരാശയാണ്. അവരുടെ വികാരങ്ങളുടെ ആഴം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഈ ഗാനം പഠിക്കാൻ ദേശീയ ഗാനം ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു. സങ്കീർത്തനത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ ആ നിമിഷം അവർ നേരിട്ടില്ലെങ്കിലും, അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ദിവസം വരാം. അതിനാൽ, ഈ ഗാനത്തിൽ, ദൈവം പ്രതികാരത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നു: "എന്റെ നിർഭാഗ്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവർ ലജ്ജിക്കുകയും ലജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യും; അവർ ലജ്ജയും അപമാനവും ധരിക്കട്ടെ, എന്നിനെതിരെ വീമ്പിളക്കുന്നവർ (വാ. 26)".

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വാക്കുകൾ "സാധാരണയ്‌ക്കപ്പുറമുള്ളത്"-പള്ളിയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്: "അവരുടെ കണ്ണുകൾ കാണാതെ ഇരുണ്ടുപോകട്ടെ, അവരുടെ ഇടുപ്പ് നിരന്തരം വിറയ്ക്കട്ടെ. നീതിമാന്മാരിൽ എഴുതപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ജീവപുസ്തകത്തിൽനിന്നു അവരെ മായ്ച്ചുകളയേണമേ" (സങ്കീർത്തനം 69,24.29). നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് പാറമേൽ തകർത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ! (സങ്കീർത്തനം 137,9)

ഗായകർ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചോ? ചിലർ ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട്: അതിരുകടന്ന ഭാഷയെ നാം അതിഭാവുകത്വമായി മനസ്സിലാക്കണം - സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അതിലൂടെ വൈകാരിക അതിശയോക്തികൾ... ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവന്റെ വികാരങ്ങൾ എത്ര ശക്തമാണെന്ന് ദൈവത്തെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു" (വില്യം ക്ലീൻ, ക്രെയ്ഗ് ബ്ലോംബെർഗ്, റോബർട്ട് ഹബ്ബാർഡ്, ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആമുഖം, പേജ് 285).

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വൈകാരികമായ ഭാഷയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ അഗാധമായ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ അവന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കാനും ഇത് നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.

താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ

ചില വിലാപങ്ങൾ സ്തുതിയുടെയും സ്തോത്രത്തിന്റെയും വാഗ്ദാനങ്ങളോടെ അവസാനിക്കുന്നു: "കർത്താവിന്റെ നീതിക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു, അത്യുന്നതനായ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും" (സങ്കീർത്തനം 7,18).

ഇത് രചയിതാവ് ദൈവത്തിന് ഒരു കച്ചവടം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം: നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്തുതിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ, ആ വ്യക്തി ഇതിനകം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സഹായം തേടുന്നത് ദൈവത്തിന് അഭ്യർത്ഥന നൽകാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഇതിനകം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്, വരുന്ന പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ നന്ദിയും സ്തുതിയും ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കാൻ വീണ്ടും ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഒത്തുചേരാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ ഈണങ്ങളും നന്നായി അറിയാം. ഏറ്റവും ദുഃഖിതർ പോലും നന്ദിയുടെയും സ്തുതിയുടെയും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം ഈ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. വ്യക്തിപരമായി നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ അത് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല - അത് ദൈവജനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരാൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നാമെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്നു; ഒരു വ്യക്തി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, നാമെല്ലാവരും അത് അനുഭവിക്കുന്നു. ദുഃഖത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളും സന്തോഷത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്. നാം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിലപിക്കുന്നു. അവരും സന്തോഷത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു, നല്ല നാളുകൾ വരാൻ പോകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ.

18-ാം സങ്കീർത്തനം അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവം രക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. "കർത്താവ് അവനെ എല്ലാ ശത്രുക്കളുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചപ്പോൾ" ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്കുകൾ ദാവീദ് ആലപിച്ചതായി സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യം വിശദീകരിക്കുന്നു: ഞാൻ അനുഗ്രഹീതനായ കർത്താവിനെ വിളിക്കും, എന്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. . മരണത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ എന്നെ വലയം ചെയ്തു, നാശത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി. മരണത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ എന്നെ വലയം ചെയ്തു, മരണത്തിന്റെ കയറുകൾ എന്നെ കീഴടക്കി. ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു... ഭൂമി വിറച്ചു, കുലുങ്ങി, പർവതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകി വിറച്ചു. അവനിൽ നിന്ന് തീജ്വാലകൾ ഉയർന്നു (സങ്കീർത്തനം 18,4-ഒന്ന്).

എന്തെങ്കിലും ഊന്നിപ്പറയാൻ ഡേവിഡ് വീണ്ടും അതിശയോക്തി കലർന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓരോ തവണയും നാം അടിയന്തിരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ-അത് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ, അയൽക്കാർ, മൃഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ച എന്നിവ കാരണമാകട്ടെ-ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്‌ക്കുന്ന ഏത് സഹായത്തിനും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദിയും സ്തുതിയും നൽകുന്നു.

കീർത്തനങ്ങൾ

ഏറ്റവും ചെറിയ സങ്കീർത്തനം ഒരു സ്തുതിഗീതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം വ്യക്തമാക്കുന്നു: സ്തുതിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനത്തെ തുടർന്ന് ഒരു ന്യായീകരണം: എല്ലാ വിജാതീയരേ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക! സകലജാതികളുമായുള്ളോരേ, അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ! എന്തെന്നാൽ, അവന്റെ കൃപയും സത്യവും നമ്മെ എന്നേക്കും വാഴുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ! (സങ്കീർത്തനം 117,1-2)

ദൈവവുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വികാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവജനത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു: ഭയം, ആദരവ്, സുരക്ഷിതത്വം എന്നിവയുടെ വികാരങ്ങൾ. ഈ സുരക്ഷിതത്വ വികാരങ്ങൾ ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, നാം അശ്രദ്ധരാണെന്ന് വിലാപങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്‌തകത്തെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, എല്ലാത്തരം സങ്കീർത്തനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. സ്തുതിയും നന്ദിയും വിലാപവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ദൈവജനം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നും നാം പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടെന്നും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ യഹൂദയിലെ രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചാണ്, അവ എല്ലാ വർഷവും പൊതു ഉത്സവ ഘോഷയാത്രകളിൽ പാടിയിരിക്കാം. ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ചിലത് ഇപ്പോൾ മിശിഹായെ പരാമർശിക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം എല്ലാ സങ്കീർത്തനങ്ങളും യേശുവിൽ അവയുടെ നിവൃത്തി കണ്ടെത്തുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ, നമ്മെപ്പോലെ, അവൻ ആശങ്കകളും ഭയങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ വികാരങ്ങളും മാത്രമല്ല, വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രശംസയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. ദൈവം നമുക്കു രക്ഷ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ രാജാവായി ഞങ്ങൾ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാവനകൾക്ക് തീകൊളുത്തുന്നു. ദൈവജനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ കർത്താവുമായുള്ള നമ്മുടെ ജീവനുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ അവ നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

മൈക്കൽ മോറിസൺ


സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ദൈവം തന്റെ ജനവുമായുള്ള ബന്ധം