നഷ്ടപ്പെട്ട നാണയം

നഷ്ടപ്പെട്ട നാണയത്തിന്റെ 674 ഉപമലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരാൾ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് യേശു പറയുന്ന ഒരു കഥ നമുക്ക് കാണാം. നഷ്ടപ്പെട്ട നാണയത്തിന്റെ കഥയാണിത്:
"അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പത്ത് ഡ്രാക്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുക." ഡ്രാക്മ ഒരു ഗ്രീക്ക് നാണയമായിരുന്നു, അത് റോമൻ ഡെനാറിയസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ഫ്രാങ്കിന്റെ മൂല്യമാണ്. 'അവൾ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് അത് കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ വീട് മുഴുവൻ തലകീഴായി മാറ്റില്ലേ? അവൾ ഈ നാണയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, നഷ്ടപ്പെട്ട നാണയം കണ്ടെത്തിയതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ അവൾ അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും അയൽക്കാരെയും വിളിക്കില്ലേ? അതുപോലെ, ഒരു പാപി പോലും അനുതപിച്ച് അവന്റെ വഴിയിൽ തിരിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരോടൊപ്പം സന്തോഷം വാഴുന്നു »(ലൂക്കാ 15,8-10 ന്യൂ ലൈഫ് ബൈബിൾ).

ധൂർത്തനായ ആടിന്റെയും ധൂർത്തനായ പുത്രന്റെയും ഉപമകൾക്കിടയിൽ യേശു ഈ ഉപമ തിരുകി. നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകൾക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അറിയാം. അത് ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ഇടയനോ ആട്ടിൻകൂട്ടമോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ധൂർത്തനായ മകൻ മനഃപൂർവം വഴിതെറ്റിപ്പോയി. നിർജീവ വസ്തുവായ നാണയത്തിന് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അറിയില്ല. ധാരാളം ആളുകൾ നാണയ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുവെന്നും അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഞാൻ ഊഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
ഒരു സ്ത്രീക്ക് അമൂല്യമായ നാണയം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർക്ക് ഏറെ വേദനാജനകമാണ്. നാണയം വീണ്ടും കണ്ടെത്താൻ അവൾ എല്ലാം തലകീഴായി മാറ്റുന്നു.

ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ എവിടെയോ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്. യേശുവിന്റെ ഉപമയിലെ സ്ത്രീക്ക് അത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. അവൾക്ക് നല്ല വെളിച്ചം ലഭിക്കുകയും നഷ്ടപ്പെട്ട അവളുടെ വിലയേറിയ നാണയത്തിനായി സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും വേണം.

സ്ത്രീ തന്റെ വീടിന്റെ എല്ലാ കോണിലും വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാൻ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചതുപോലെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ലോകത്തെ വ്യാപിക്കുകയും നാം എവിടെയായിരുന്നാലും നമ്മെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഹൃദയവും ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും കാണിക്കുന്നു. സ്ത്രീ അവളുടെ വീട് അന്വേഷിച്ചതുപോലെ, ദൈവം നമ്മെയും അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തും.

ഓരോ നാണയത്തിന്റെയും ഒരു വശം സാധാരണയായി ആരുടെ പേരിൽ നാണയം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ രാജാവിന്റെ ചിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നാമെല്ലാവരും ദൈവരാജ്യം പുറപ്പെടുവിച്ച നാണയങ്ങളാണ്. യേശു രാജാവാണ് നാണയങ്ങളിലെ ചിത്രം, നമ്മൾ അവനുടേതാണ്. ഒരാൾ പോലും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് ജനക്കൂട്ടത്തോട് യേശു പറഞ്ഞു.
ഓരോ നാണയവും സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര പ്രധാനമാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന് വളരെ വിലപ്പെട്ടവരാണ്. അവനിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ അവൻ സന്തോഷവാനാണ്. ആഖ്യാനം നാണയം മാത്രമല്ല. ഉപമ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി കുറിച്ചുള്ളതാണ്! ദൈവം നിങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അവനിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുമ്പോൾ അവൻ ഉടൻ ശ്രദ്ധിക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ അവൻ രാവും പകലും അന്വേഷിക്കുന്നു, ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവൻ നിങ്ങളെ അവനോടൊപ്പം ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്റെ നാണയം വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. നിങ്ങൾ അവനിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴും അവൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താകാൻ അനുവദിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തോടും അവന്റെ ദൂതന്മാരോടുമൊപ്പം അതിലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്.

ഹിലാരി ബക്ക്