സങ്കീർത്തനം 9 ഉം 10 ഉം: സ്തുതിയും ക്ഷണം

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 9 ഉം 10 ഉം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹീബ്രൂവിൽ, രണ്ടിന്റെയും മിക്കവാറും എല്ലാ ഖണ്ഡങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് എബ്രായ അക്ഷരമാലയുടെ തുടർന്നുള്ള അക്ഷരത്തിലാണ്. കൂടാതെ, രണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ മരണത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു (9:20; 10:18) കൂടാതെ രണ്ടും വിജാതീയരെ പരാമർശിക്കുന്നു (9:5; 15; 17; 19-20; 10:16). സെപ്‌റ്റുവജിന്റിൽ രണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളും ഒന്നായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

9-‍ാ‍ം സങ്കീർത്തനത്തിൽ, ലോകത്തിന്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്റെ നീതി പ്രകടമാക്കിയതിനും, അക്രമികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യവും ശാശ്വതവുമായ ന്യായാധിപനായിരുന്നതിനും ദാവീദ്‌ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു.

സ്തുതി: നീതിയുടെ പ്രകടനം

സങ്കീർത്തനം 9,1-13
ഗായകസംഘം ഡയറക്ടർ. അൽമുത്ത് ലാബെൻ. ഒരു സങ്കീർത്തനം. ഡേവിഡിൽ നിന്ന്. കർത്താവേ, ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ [അങ്ങയെ] സ്തുതിക്കും, നിന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഞാൻ പറയും. നിന്നിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും, അത്യുന്നതനേ, ഞാൻ നിന്റെ നാമം പാടും, എന്റെ ശത്രുക്കൾ പിൻവാങ്ങുകയും നിന്റെ മുമ്പിൽ വീണു നശിക്കുകയും ചെയ്യും. നീ എന്റെ നീതിയും ന്യായവും നടത്തി; നീതിമാനായ ന്യായാധിപനായി നീ നിന്നെത്തന്നെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി. നിങ്ങൾ ജാതികളെ ശകാരിച്ചു, ഭക്തികെട്ടവരാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അവരുടെ പേരുകൾ എന്നേക്കും മായിച്ചുകളഞ്ഞു; ശത്രു എന്നെന്നേക്കുമായി തകർന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ നഗരങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു, അവരുടെ ഓർമ്മ നശിച്ചു. കർത്താവ് എന്നേക്കും വസിക്കുന്നു; ന്യായവിധിക്കായി അവൻ തന്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കും, ജാതികളെ നേരോടെ വിധിക്കും. എന്നാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് കർത്താവ് ഒരു കോട്ടയാണ്, കഷ്ടകാലത്ത് ഒരു കോട്ടയാണ്. നിങ്ങളുടെ പേര് അറിയുന്ന നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക; കർത്താവേ, നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ നീ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. സീയോനിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവിനു പാടുവിൻ, അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ പ്രഘോഷിക്കുവിൻ! ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തെക്കുറിച്ചു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ അവയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു; നികൃഷ്ടരുടെ നിലവിളി അവൻ മറന്നിട്ടില്ല. ഈ സങ്കീർത്തനം ഡേവിഡിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, മറ്റ് വിവർത്തനങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നതുപോലെ, പുത്രനുവേണ്ടി മരിക്കുന്നു എന്ന രാഗത്തിലാണ് ഇത് പാടേണ്ടത്. കൃത്യമായി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്നിരുന്നാലും, അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. 1-3 വാക്യങ്ങളിൽ, ദാവീദ് ദൈവത്തെ തീക്ഷ്ണമായി സ്തുതിക്കുന്നു, അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും സ്തുതിക്കാനും അവനിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. അത്ഭുതം (ഹീബ്രു പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും) കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദാവീദിന്റെ പ്രശംസയുടെ കാരണം 4-6 വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം നീതി നിർവ്വഹിക്കുന്നു (വി. 4) ഡേവിഡിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. അവന്റെ ശത്രുക്കൾ പിൻവാങ്ങുന്നു (വി. 4) കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു (വി. 6) ജാതികൾ പോലും ഛേദിക്കപ്പെട്ടു (വി. 15; 17; 19-20). അത്തരമൊരു വിവരണം അവരുടെ അധഃപതനത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. വിജാതീയരുടെ പേരുകൾ പോലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. അവരുടെ സ്മരണയും അനുസ്മരണവും ഇനി ഉണ്ടാകില്ല (വാ. 7). ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്, ദാവീദിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ദൈവം നീതിമാനും സത്യവാനും ആയ ദൈവമാണ്, അവൻ തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു (വാ. 8f). അനീതി അനുഭവിച്ച ആളുകൾക്കും ദാവീദ് ഈ സത്യവും നീതിയും ബാധകമാക്കുന്നു. ജനങ്ങളാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരെ നീതിമാനായ ന്യായാധിപൻ ഉയർത്തും. കർത്താവ് അവരുടെ സംരക്ഷണവും ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ പരിചയുമാണ്. അഭയസ്ഥാനം എന്നതിന്റെ എബ്രായ പദം 9-ാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടുതവണ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, സുരക്ഷിതത്വത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഊഹിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും സംരക്ഷണവും അറിയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അവനിൽ ആശ്രയിക്കാനാകും. വാക്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യരോട്, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം മറക്കാത്തവരോട് ഒരു ഉപദേശത്തോടെയാണ് (വാ. 13). ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ അവൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു (വാക്യം 2) അവൻ അവർക്കായി ചെയ്തതെന്തെന്ന് അറിയിക്കാൻ (വാ.

പ്രാർത്ഥന: ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായം

സങ്കീർത്തനം 9,14-21
കർത്താവേ, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കൂ! എന്റെ വിദ്വേഷികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എന്റെ ദുരിതം കാണുക, മരണത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ ഉയർത്തുക: ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയിൽ സന്തോഷിക്കാനായി സിയോൺ പുത്രിയുടെ കവാടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്തുതിയും നൽകാം. രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവരെ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴിയിൽ മുക്കി; അവർ മറച്ചുവെച്ച വലയിൽ സ്വന്തം കാൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി, അവൻ ന്യായവിധി പ്രയോഗിച്ചു: ദുഷ്ടൻ അവന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹിഗ്ഗജോൺ. ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന എല്ലാ ജനതകളും ദുഷ്ടന്മാർ പാതാളത്തിലേക്ക് തിരിയട്ടെ. പാവങ്ങളെ എന്നന്നേക്കുമായി മറക്കില്ല, പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടും. എഴുന്നേൽക്കൂ, കർത്താവേ, മനുഷ്യന് അക്രമം ഇല്ല! നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടട്ടെ! കർത്താവേ, അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുക! അവർ മനുഷ്യരാണെന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അറിയട്ടെ!

ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവോടെ, തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ തന്നോട് സംസാരിക്കാനും സ്തുതിക്ക് കാരണം നൽകാനും ദാവീദ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു. തന്റെ ശത്രുക്കൾ തന്നെ പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവൻ ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു (വാക്യം 14). മരണത്തിന്റെ അപകടാവസ്ഥയിൽ, മരണത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു (വാക്യം 14; cf. ഇയ്യോബ് 38:17; സങ്കീർത്തനം 107:18, യെശയ്യാവ് 38:10). അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ, അവൻ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയും മഹത്വത്തെയും കുറിച്ച് പറയുകയും സീയോന്റെ കവാടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും (വാക്യം 15).

ദൈവത്തിലുള്ള അഗാധമായ ആശ്രയം ദാവീദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. 16-18 വാക്യങ്ങളിൽ, തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയുടെ നാശത്തിനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഹ്വാനത്തെക്കുറിച്ച് ദാവീദ് പറയുന്നു. 16-ാം വാക്യം ശത്രുവിന്റെ നാശത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയതാകാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, എതിരാളികൾ സ്വന്തം കുഴികളിൽ വീഴുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡേവിഡ്. എന്നിട്ടും കർത്താവിന്റെ നീതി എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെടുന്നു, എന്തെന്നാൽ നീതികെട്ടവർ ചെയ്ത തിന്മ അവരുടെ മേൽ പതിക്കുന്നു. ദുഷ്ടന്മാരുടെ വിധി ദരിദ്രരുടെ വിധിയുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (വാക്യങ്ങൾ 18-19). നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ നഷ്‌ടപ്പെടുകയില്ല, പക്ഷേ നിറവേറ്റപ്പെടും. ദൈവത്തെ നിരസിക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. ദൈവം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ജയിക്കുകയും നീതി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് സങ്കീർത്തനം 9 അവസാനിക്കുന്നത്. തങ്ങൾ മനുഷ്യരാണെന്നും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അത്തരം ന്യായവിധി വിജാതീയരെ മനസ്സിലാക്കും.

ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ, 9-‍ാ‍ം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള ദാവീദ്‌ പ്രാർഥന തുടരുന്നു. ദൈവത്തിനെതിരെയും മനുഷ്യനെതിരെയും ദുഷ്ടന്മാരുടെ അമിതമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു, തുടർന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ നശിപ്പിച്ച് ദരിദ്രരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ദൈവവുമായി മല്ലടിച്ചു.

മോശം ആളുകളുടെ വിവരണം

സങ്കീർത്തനം 10,1-11
എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവേ, കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് നീ ദൂരെ നിൽക്കുന്നത്? ദുഷ്ടൻ അഹങ്കാരത്തോടെ പാവങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു. അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ആക്രമണങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു. ദുഷ്ടൻ അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിമിത്തം പ്രശംസിക്കുന്നു; അത്യാഗ്രഹികളായ ദൈവദൂഷകർ അവൻ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു. ദുഷ്ടൻ അഹങ്കാരത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നു: അവൻ അന്വേഷിക്കില്ല. അത് ദൈവമല്ല! എല്ലാം അവന്റെ ചിന്തകളാണ്. അവന്റെ വഴികൾ എപ്പോഴും വിജയകരമാണ്. നിങ്ങളുടെ വിധികൾ അവനിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്; അവന്റെ എല്ലാ എതിരാളികളും - അവൻ അവരുടെ മേൽ വീശുന്നു. അവൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു: ഒരു നിർഭാഗ്യത്തിലും ഞാൻ ലൈംഗികതയിൽ നിന്ന് ലൈംഗികതയിലേക്ക് ചഞ്ചലപ്പെടില്ല. അവന്റെ വായിൽ ശാപം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കൗശലവും അടിച്ചമർത്തലും നിറഞ്ഞതാണ്; അവന്റെ നാവിന് കീഴിൽ പ്രയാസവും വിപത്തും ഉണ്ട്. അവൻ മുറ്റങ്ങളുടെ പതിയിരിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഒളിച്ചിരുന്ന് നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്നു; അവന്റെ കണ്ണുകൾ പാവപ്പെട്ടവനെ പിന്തുടരുന്നു. അവൻ തന്റെ കാട്ടിൽ ഒരു സിംഹം പോലെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു; ദരിദ്രരെ പിടികൂടാൻ അവൻ പതിയിരിക്കുന്നു; അവൻ തന്റെ വലയിൽ വലിച്ചുകൊണ്ട് ദരിദ്രനെ പിടിക്കുന്നു. അവൻ തകർക്കുന്നു, കുനിഞ്ഞു; പാവപ്പെട്ടവൻ അവന്റെ ശക്തിയോടെ വീഴുന്നു. അവൻ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു: ദൈവം മറന്നു, മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ എന്നെന്നേക്കുമായി കാണുന്നില്ല!

ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം ഭക്തികെട്ടവരുടെ ദുഷ്ടശക്തിയുടെ വിവരണമാണ്. തുടക്കത്തിൽ, എഴുത്തുകാരൻ (ഒരുപക്ഷേ ഡേവിഡ്) ദരിദ്രരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് പരാതിപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ അനീതിയിൽ ഉള്ളതായി തോന്നുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ പ്രതിനിധാനമാണ്. ദാവീദും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള വളരെ സത്യസന്ധവും തുറന്നതുമായ ഈ ബന്ധം ശ്രദ്ധിക്കുക.

തുടർന്ന്, 2-7 വാക്യങ്ങളിൽ, എതിരാളികളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ദാവീദ് വിശദീകരിക്കുന്നു. അഹങ്കാരവും അഹങ്കാരവും അത്യാഗ്രഹവും (വാക്യം 2) നിറഞ്ഞ ദുഷ്ടന്മാർ ബലഹീനരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അശ്ലീലമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദുഷ്ടൻ അഹങ്കാരവും മഹത്വവും നിറഞ്ഞവനാണ്, ദൈവത്തിനും അവന്റെ കൽപ്പനകൾക്കും സ്ഥാനമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്റെ ദുഷ്ടത കൈവിടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. തന്റെ ജോലി തടസ്സമില്ലാതെ തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു (വാക്യം 5) ആവശ്യമില്ല (വാ. 6). അവന്റെ വാക്കുകൾ വ്യാജവും വിനാശകരവുമാണ്, അവ കുഴപ്പവും ദുരന്തവും ഉണ്ടാക്കുന്നു (വാ. 7).

വാക്യങ്ങൾ 8-11-ൽ ഡേവിഡ് രഹസ്യമായി പതിയിരിക്കും ഒരു സിംഹം എന്നപോലെ അവരുടെ അശരണരായ ഇരകളുടെ ആക്രമിക്കാൻ അവരുടെ വലയിൽ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പോലെ വലിച്ചു ആളുകൾക്ക് ദുഷ്ടന്മാർ വിവരിക്കുന്നു. സിംഹങ്ങളുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും ഈ ചിത്രങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കണക്കാക്കുന്നതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഇരകൾ ദുഷ്ടന്മാരാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ദൈവം രക്ഷയിലേക്കു തിരിയാത്തതിനാൽ, ദൈവം തങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയോ പരിപാലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്.

പ്രതികാരം ചെയ്യുക

സങ്കീർത്തനം 10,12-18
എഴുന്നേൽക്കൂ സാർ! ദൈവം നിന്റെ കൈ ഉയർത്തുക! ദയനീയരെ മറക്കരുത്! എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഷ്ടനെ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്, അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിക്കുക: "നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കില്ലേ?" നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കും ദു griefഖത്തിലേക്കും നോക്കുന്നു. പാവം, അച്ഛനില്ലാത്തവൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഒരു സഹായിയാണ്. ദുഷ്ടന്റെയും ദുഷ്ടന്റെയും ഭുജം തകർക്കുക! അവന്റെ ദുഷ്ടത മനസ്സിലാക്കി, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അവളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല! കർത്താവ് എപ്പോഴും എന്നേക്കും രാജാവാണ്; ജാതികൾ അവന്റെ ദേശത്തുനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. സൗമ്യന്റെ ആഗ്രഹം നീ കേട്ടിരിക്കുന്നു, കർത്താവേ; നിങ്ങൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, അനാഥന്റെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെയും നീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെവി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ ഭാവിയിൽ ഭൂമിയിൽ ആരും കൂടുതൽ ചുരുങ്ങരുത്.
പ്രതികാരത്തിനും പ്രതികാരത്തിനുമുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ, എഴുന്നേൽക്കാനും നിസ്സഹായരെ സഹായിക്കാനും (9:20) ദാവീദ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു. ഈ അഭ്യർത്ഥനയുടെ ഒരു കാരണം, ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കാൻ ദുഷ്ടന്മാരെ അനുവദിക്കരുത്, അവർ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. ദൈവം അവരുടെ ആവശ്യവും വേദനയും കാണുന്നുവെന്നും അവരുടെ സഹായിയാണെന്നുമുള്ള ദുർബലമായ വിശ്വാസം കാരണം ഉത്തരം നൽകാൻ കർത്താവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം (വാക്യം 10). ഭക്തികെട്ടവരുടെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രത്യേകം ചോദിക്കുന്നു (വാക്യം 9). ഇവിടെയും, വിവരണം ചിത്രങ്ങളാൽ വളരെ സമ്പന്നമാണ്: ഒരാൾക്ക് അധികാരം ഇല്ലാതാകത്തക്കവണ്ണം ഭുജം തകർക്കുക. ദൈവഭക്തിയില്ലാത്തവരെ ഈ വിധത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അവർ ഉത്തരം നൽകേണ്ടിവരും. ദൈവം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെ പരിപാലിക്കുന്നില്ലെന്നും ഭക്തികെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ ന്യായവിധി നടത്തുന്നില്ലെന്നും ദാവീദിന് പിന്നീട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

16-18 വാക്യങ്ങളിൽ, ദൈവം തന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്ന ദാവീദിന്റെ ഉറപ്പോടെയാണ് സങ്കീർത്തനം അവസാനിക്കുന്നത്. 9-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലെന്നപോലെ, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (വാക്യങ്ങൾ 9, 7). അവന്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ നശിച്ചുപോകും (വാ. 9:3; 9:5; 9:15). അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ യാചനകളും നിലവിളികളും ദൈവം കേൾക്കുന്നുവെന്നും അവർക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുമെന്നും ദാവീദിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ മനുഷ്യർ മാത്രമായ അഭക്തർക്ക് അവരുടെമേൽ അധികാരമില്ല (9:20).

സംഗ്രഹം

ദാവീദ്‌ ദൈവത്തിൻറെ മുമ്പാകെ കാതൽ വെക്കുന്നു. തന്റെ വേവലാതികളെയും സംശയങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയാൻ അവൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ പോലും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദൈവം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാണെന്നും ദൈവം ഹാജരാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതൊരു സ്നാപ്പ്ഷോട്ട് ആണ്. ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയപ്പെടും: കരുതുന്നവൻ, നിസ്സഹായനായി നിലകൊള്ളുകയും ദുഷ്ടന്മാരോട് നീതി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ റെക്കോർഡുചെയ്‌തത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്, കാരണം നമുക്കും അത്തരം വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അവ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തെ വീണ്ടും സ്മരിക്കാൻ അവ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. അവനെ സ്തുതിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അവന്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരിക.

ടെഡ് ജോൺസ്റ്റൺ


PDFസങ്കീർത്തനം 9 ഉം 10 ഉം: സ്തുതിയും ക്ഷണം