ദൈവത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നത് I.

"ദൈവവചനം ജീവനുള്ളതും ശക്തവും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ ഏതൊരു ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാളിനെക്കാളും മൂർച്ചയുള്ളതും ആത്മാവിനെയും ആത്മാവിനെയും മജ്ജയെയും അസ്ഥിയെയും വേർതിരിക്കുന്നതുവരെ തുളച്ചുകയറുകയും ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകളുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും വിധികർത്താവും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" (ഹെബ്രാ. 4,12). യേശു പറഞ്ഞു: "ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു" (യോഹന്നാൻ 14,6). അവൻ പറഞ്ഞു: "എന്നാൽ ഇതാണ് നിത്യജീവൻ, അവർ നിന്നെ അറിയുന്നു, നീ ആരാണ്, നീ അയച്ച ഏക സത്യദൈവം, നീ അയച്ച യേശുക്രിസ്തു" (യോഹന്നാൻ 1.7,3). ദൈവത്തെ അറിയുക, അനുഭവിക്കുക - അതാണ് ജീവിതം.

അവനുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത്. നിത്യജീവന്റെ കാതൽ, അവൻ അയച്ച "ദൈവത്തെ അറിയുകയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്നതാണ്. ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെയോ രീതിയിലൂടെയോ അല്ല, മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാണ്.

ബന്ധം വികസിക്കുമ്പോൾ, നാം ദൈവത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥമാണോ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ?

യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക

യേശു പറയുന്നു: "ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു" (യോഹന്നാൻ 14,6). "ഞാൻ നിനക്ക് വഴി കാണിച്ചുതരാം" എന്നോ "ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു റോഡ് മാപ്പ് തരാം" എന്നോ അല്ല യേശു പറഞ്ഞത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. "ഞാൻ തന്നെ വഴി". അവന്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കാൻ നാം ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അവനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്നു കാണിച്ചു തരണമേ എപ്പോൾ, എങ്ങനെ, എവിടെ, ആരുമായി? എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്നെ കാണിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ: കർത്താവേ, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എന്നോട് പറയൂ, ഞാൻ അത് നടപ്പിലാക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായുള്ള ദൈവഹിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കുമോ? യേശുവാണ് നമ്മുടെ വഴിയെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് മാർഗനിർദേശങ്ങളോ റോഡ് മാപ്പോ ആവശ്യമില്ല. 

തന്നോടൊപ്പം അവന്റെ ജോലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു

"നീ ആദ്യം ദൈവരാജ്യത്തിനും അവന്റെ നീതിക്കും വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചാൽ അതെല്ലാം നിങ്ങളിൽ പതിക്കും. അതുകൊണ്ട് നാളെയെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം നാളെ അത് സ്വയം പരിപാലിക്കും. ഓരോ ദിവസവും അതിന്റേതായ ബാധ ഉണ്ടായാൽ മതി" (മത്തായി 6,33-ഒന്ന്).

ദൈവം തികച്ചും വിശ്വസ്തനാണ്

  • അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
  • നിങ്ങൾക്ക് വിശദാംശങ്ങളില്ലാത്തപ്പോഴും നിങ്ങൾ അവനെ അനുഗമിക്കും
  • അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവനെ നിങ്ങളുടെ വഴിയാക്കാൻ അനുവദിക്കുക

 "എന്തെന്നാൽ, ദൈവമാണ് നിങ്ങളിൽ ഇരുവരിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മനസ്സൊരുക്കവും പ്രവർത്തിയും, തന്റെ പ്രസാദത്തിനനുസരിച്ച്" (ഫിലിപ്പിയർ 2,13). തന്റെ വേലയിൽ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവം എപ്പോഴും മുൻകൈയെടുക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ വിവരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റും പിതാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, ഈ വേലയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ക്ഷണമാണിത്. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, ദൈവം നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ക്ഷണിച്ചതും നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാത്തതുമായ സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ?

ദൈവം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നു

"എന്നാൽ യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: എന്റെ പിതാവ് ഇന്നുവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ... അപ്പോൾ യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: സത്യമായി, സത്യമായി, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു: പുത്രന് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അവൻ കാണുന്നതല്ലാതെ. അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത്; അവൻ ചെയ്യുന്നതു മകനും അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ, പിതാവ് പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവനു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും അതിലും വലിയ പ്രവൃത്തികൾ അവനെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും "(ജോൺ 5,17, 19-20).

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിനും സഭയ്ക്കും ഒരു മാതൃക ഇതാ. ദൈവം തന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു സംസാരിച്ചത്. ദൈവം എപ്പോഴും നമുക്കുചുറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ അവനുവേണ്ടി എന്തുചെയ്യണമെന്ന് നാം കണ്ടെത്തേണ്ടതില്ല. നാം യേശുവിന്റെ മാതൃക പിന്തുടരുകയും അവൻ ഓരോ നിമിഷവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അവന്റെ ജോലിയിൽ ചേരുക എന്നതാണ്.

ദൈവം എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി അവനോടൊപ്പം ചേരുക! ദൈവം നിങ്ങളുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധം പിന്തുടരുന്നു, അത് യഥാർത്ഥവും വ്യക്തിപരവുമാണ്: "എന്നാൽ യേശു അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: "നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ". ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതും മഹത്തായതുമായ കൽപ്പന "(മത്തായി 22,37-ഒന്ന്).

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനെ അറിയുക, അവനെ അനുഭവിക്കുക, അവന്റെ ഇഷ്ടം അറിയുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, ദൈവവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. "ഞാൻ നിന്നെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധം വിവരിക്കാൻ കഴിയും? അവനുമായി ഒരു സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു. ബന്ധം തെറ്റാണെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ മറ്റെല്ലാം തെറ്റാകുമോ, ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റേതൊരു ഘടകത്തേക്കാളും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം പ്രധാനമാണ്! 

പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം: "ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുക"

ഹെൻ‌റി ബ്ലാക്ക്‌ബി എഴുതിയത്