ദാരിദ്ര്യവും er ദാര്യവും

420 ദാരിദ്ര്യവും er ദാര്യവുംകൊരിന്ത്യർക്കുള്ള പൗലോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ, സന്തോഷത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സമ്മാനം പ്രായോഗികമായ രീതിയിൽ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്പർശിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മികച്ച വിവരണം അദ്ദേഹം നൽകി. "എന്നാൽ സഹോദരന്മാരേ, മാസിഡോണിയയിലെ പള്ളികളിലെ ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു" (2 കൊരി. 8,1). പൗലോസ് ഒരു നിസ്സാരമായ വിവരണം നൽകുന്നില്ല-കൊരിന്ത്യൻ സഹോദരന്മാർ തെസ്സലോനിക് സഭയുടെ അതേ രീതിയിൽ ദൈവകൃപയോട് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ഔദാര്യത്തോടുള്ള ശരിയായതും ഫലപ്രദവുമായ പ്രതികരണം അവരോട് വിവരിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മാസിഡോണിയക്കാർക്ക് "വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകളും" "വളരെ ദരിദ്രരും" ഉണ്ടായിരുന്നു - എന്നാൽ അവർക്ക് "സമൃദ്ധമായ സന്തോഷവും" ഉണ്ടായിരുന്നു (വാക്യം 2). അവളുടെ സന്തോഷം ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നല്ല. അവരുടെ വലിയ സന്തോഷം വന്നത് ധാരാളം പണവും വസ്തുക്കളും ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ്!

അവരുടെ പ്രതികരണം "അന്യലോകം", അമാനുഷികമായത്, സ്വാർത്ഥ മാനുഷികതയുടെ സ്വാഭാവിക ലോകത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒന്ന്, ഈ ലോകത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചിലത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വളരെ ദരിദ്രരായ അവർ എല്ലാ ആത്മാർത്ഥതയിലും സമൃദ്ധമായി കൊടുത്തു” (വാക്യം 2). അത് അദ്ഭുതകരമാണ്! ദാരിദ്ര്യവും സന്തോഷവും സംയോജിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? സമൃദ്ധമായി നൽകൽ! ഇത് അവരുടെ ശതമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദാനമായിരുന്നില്ല. "അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അവരുടെ ശക്തിക്കപ്പുറം അവർ സൗജന്യമായി കൊടുത്തു" (വാക്യം 3). അവർ "ന്യായമായ"തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നൽകി. അവർ ത്യാഗപൂർവ്വം നൽകി. ശരി, അത് പോരാ എന്ന മട്ടിൽ, "വിശുദ്ധന്മാർക്കുള്ള സേവനത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും തങ്ങൾ സഹായകരമാകണമെന്ന് അവർ വളരെ പ്രേരണയോടെ ഞങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു" (വാക്യം 4). തങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അവർ പൗലോസിനോട് ന്യായമായതിലും കൂടുതൽ നൽകാൻ അവസരം ചോദിച്ചു!

ദൈവകൃപ മാസിഡോണിയയിലെ വിശ്വാസികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള അവരുടെ വലിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു അത്. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അവരുടെ ആത്മാവിനാൽ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു അത് - കൊരിന്ത്യർ അറിയാനും അനുകരിക്കാനും പ Paul ലോസ് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സാക്ഷ്യം. നമ്മിൽ തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുവദിക്കാമെന്നതും ഇന്ന് നമുക്കുള്ള ഒന്നാണ്.

ആദ്യം കർത്താവിന്

എന്തുകൊണ്ടാണ് മാസിഡോണിയക്കാർ "ഈ ലോകത്തിന്റേതല്ല" എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത്? പൗലോസ് പറയുന്നു: "...എന്നാൽ അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ ആദ്യം കർത്താവിനും പിന്നീട് നമുക്കും ദൈവഹിതപ്രകാരം സമർപ്പിച്ചു" (വാക്യം 5). കർത്താവിന്റെ സേവനത്തിലാണ് അവർ അത് ചെയ്തത്. അവരുടെ ത്യാഗം ഒന്നാമതായി കർത്താവിനായിരുന്നു. ഇത് കൃപയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നതിൽ തങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. അവരുടെ ഉള്ളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട്, അവർ അങ്ങനെ അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു, കാരണം ജീവിതത്തെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ സമൃദ്ധി കൊണ്ടല്ല അളക്കുന്നത്.

ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കൂടുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ, കൊരിന്ത്യരും അതുതന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചതായി നാം കാണുന്നു: 'അതിനാൽ, തീത്തോസ് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചതുപോലെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഈ പ്രയോജനം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലും വാക്കിലും അറിവിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ പ്രചോദിപ്പിച്ച എല്ലാ ഉത്സാഹത്തിലും സ്നേഹത്തിലും നിങ്ങൾ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഈ ഔദാര്യത്തിൽ സമൃദ്ധമായി നൽകുക” (വാ. 6-7).

കൊരിന്ത്യർ തങ്ങളുടെ ആത്മീയ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് ഒരുപാട് നൽകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ അത് നൽകിയില്ല! അവർ er ദാര്യത്തിൽ മികവ് പുലർത്തണമെന്ന് പ Paul ലോസ് ആഗ്രഹിച്ചു, കാരണം അത് ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്, സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.

എന്നിട്ടും ഒരു വ്യക്തി എത്ര നൽകിയാലും അത് വ്യക്തിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പൗലോസിന് അറിയാം, മനോഭാവം ഉദാരതയ്ക്ക് പകരം നീരസമാണെങ്കിൽ (1. കൊരിന്ത്യർ 13,3). അതിനാൽ, കൊരിന്ത്യക്കാരെ വിരസമായി കൊടുക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അവരുടെ മേൽ കുറച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരണം കൊരിന്ത്യക്കാർ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതിനാൽ അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് അവരോട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. 'ഞാനത് ഒരു ഉത്തരവായി പറയുന്നില്ല; എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ തീക്ഷ്‌ണതയുള്ളവരായതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ശരിയായ തരത്തിലുള്ളതാണോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" (2 കൊരി. 8,8).

നമ്മുടെ പേസ്മേക്കർ യേശു

കൊരിന്ത്യക്കാർ വീമ്പിളക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ ആത്മീയത കാണപ്പെടുന്നില്ല-എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ നൽകിയ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണമായ നിലവാരം കൊണ്ടാണ് അത് അളക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൊരിന്തിലെ സഭയിൽ താൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഔദാര്യത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ തെളിവായി പൗലോസ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം അവതരിപ്പിക്കുന്നു: "നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ, അവൻ സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായിത്തീർന്നു. അവന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന്” (വാക്യം 9).

പ Paul ലോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സമ്പത്ത് ഭ physical തിക സമ്പത്തല്ല. നമ്മുടെ നിധികൾ ഭ physical തിക നിധികളേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്. നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ആ നിത്യമായ സമ്പത്തിന്റെ രുചി നേടാനാകും.

ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ ആളുകൾ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, ദാരിദ്ര്യം പോലും - എന്നിട്ടും, യേശു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് er ദാര്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നരാകാം. നൽകുന്നതിൽ നമുക്ക് മികവ് പുലർത്താം. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായി ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ പോലും കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതിനാൽ നമുക്ക് മിനിമം കവിയാൻ കഴിയും.

സമ്പത്തിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും സംസാരിച്ച യേശുവിന്റെ മാതൃകയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പറയാൻ കഴിയും. ഈ ഭാഗത്തിൽ പ Paul ലോസ് അതിനെ "ദാരിദ്ര്യം" എന്ന് സംഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിമിത്തം തന്നെത്തന്നെ ദരിദ്രനാക്കാൻ യേശു തയ്യാറായിരുന്നു. നാം അവനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ, ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങളാൽ ജീവിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സേവിച്ച് അവനെ സേവിക്കാനും നാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

സന്തോഷവും er ദാര്യവും

പൗലോസ് കൊരിന്ത്യരോടുള്ള തന്റെ അഭ്യർത്ഥന തുടർന്നു: “ഇതിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു; കാരണം, കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, ആഗ്രഹത്തോടെയും ആരംഭിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വേലയും ചെയ്യുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചായ്‌വുള്ളവരാകും” (വാ. 10-11).

"നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ" - ഔദാര്യ മനോഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ - "മനുഷ്യന് ഉള്ളതനുസരിച്ചാണ് അത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്, ഇല്ലാത്തത് അനുസരിച്ചല്ല" (വാക്യം 12). മാസിഡോണിയക്കാർ ചെയ്തതുപോലെ കൊരിന്ത്യരോട് നൽകാൻ പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. മാസിഡോണിയക്കാർ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ അധികമായി നൽകിയിരുന്നു; പൗലോസ് കൊരിന്ത്യരോട് അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു - എന്നാൽ പ്രധാന കാര്യം ഉദാരമായ ദാനം സ്വമേധയാ ഉള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നതാണ്.

9-ാം അധ്യായത്തിലെ ചില ഉദ്‌ബോധനങ്ങളുമായി പൗലോസ് തുടരുന്നു: “അഖായ കഴിഞ്ഞ വർഷം തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ, മാസിഡോണിയക്കാർക്കിടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പുകഴ്ത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു" (വി. 2).

കൊരിന്ത്യരെ er ദാര്യപൂർവ്വം പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ പ Paul ലോസ് മാസിഡോണിയക്കാരുടെ മാതൃക ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ, മാസിഡോണിയക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കൊരിന്ത്യരുടെ മാതൃക അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വലിയ വിജയത്തോടെ. കൊരിന്ത്യർക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിലും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് മാസിഡോണിയക്കാർ വളരെ മാന്യരായിരുന്നു. എന്നാൽ കൊരിന്ത്യർ മാന്യരാണെന്ന് അദ്ദേഹം മാസിഡോണിയയിൽ വീമ്പിളക്കി. കൊരിന്ത്യർ ഇത് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവൻ വീണ്ടും ഉപദേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുറച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ ത്യാഗം സ്വമേധയാ നൽകണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

"എന്നാൽ, ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രശംസ വ്യർത്ഥമാകാതിരിക്കാനും ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകാനും ഞാൻ സഹോദരന്മാരെ അയച്ചു, മാസിഡോണിയയിൽ നിന്നുള്ളവർ എന്നോടുകൂടെ വന്ന് നിങ്ങളെ ഒരുക്കമില്ലാത്തവരായി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഔദാര്യം അത്യാഗ്രഹത്തിനല്ല, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഒരുക്കേണ്ടതിന്, നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പുറപ്പെടാൻ സഹോദരന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു" (വാ. 3-5).

അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ പലതവണ കേട്ട ഒരു വാക്യം പിന്തുടരുന്നു. "ഓരോരുത്തരും, മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെയോ നിർബന്ധം കൊണ്ടോ അല്ല, മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ; സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു” (വാക്യം 7). ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉല്ലാസമോ ചിരിയോ അല്ല-ക്രിസ്തു നമ്മിൽ ഉള്ളതിനാൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുന്നതിൽ നാം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ സുഖിപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹവും കൃപയും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ജീവിതം ക്രമേണ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി മാറുന്നു.

വലിയ അനുഗ്രഹം

ഈ ഖണ്ഡികയിൽ പൗലോസ് പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു. നാം സൗജന്യമായും ഉദാരമായും നൽകിയാൽ ദൈവം നമുക്കും നൽകും. കൊരിന്ത്യരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പൗലോസ് ഭയപ്പെടുന്നില്ല: "ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാ കൃപയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിലും എപ്പോഴും സമൃദ്ധിയും എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തിയിലും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടായിരിക്കും" (വാക്യം 8).

ദൈവം നമ്മോട് ഔദാര്യം കാണിക്കുമെന്ന് പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് ഭൗതിക വസ്‌തുക്കൾ നൽകുന്നു, എന്നാൽ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതല്ല. അവൻ കൃപയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് - ക്ഷമയുടെ കൃപയെക്കുറിച്ചല്ല (ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ അത്ഭുതകരമായ കൃപ ലഭിക്കുന്നത്, ഔദാര്യത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളല്ല) - ദൈവത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള കൃപകളെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത്.

ദൈവം മാസിഡോണിയയിലെ പള്ളികൾക്ക് അധിക കൃപ നൽകുമ്പോൾ, അവർക്ക് മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പണമുണ്ടാകും - എന്നാൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം! ന്യായബോധമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവന്നാൽ, സന്തോഷമില്ലാത്ത സമ്പത്തേക്കാൾ സന്തോഷത്തോടെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കും. സന്തോഷമാണ് വലിയ അനുഗ്രഹം, ദൈവം നമുക്ക് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു. ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് രണ്ടും ലഭിക്കുന്നു - എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാൻ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും അവർക്കുണ്ട്.

തുടർന്ന് പൗലോസ് പഴയനിയമത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു: "അവൻ ചിതറിപ്പോയി ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്തു" (വാക്യം 9). അവൻ ഏതുതരം സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? "അവന്റെ നീതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു". നീതിയുടെ ദാനം അവരെയെല്ലാം മറികടക്കുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാൻ ആയിരിക്കുക എന്ന സമ്മാനം-ഇത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന സമ്മാനമാണ്.

ഉദാരമായ ഹൃദയത്തിന് ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകുന്നു

"എന്നാൽ വിതക്കാരന് വിത്തും ഭക്ഷണത്തിന് അപ്പവും നൽകുന്നവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് നൽകുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നീതിയുടെ ഫലം വളരുകയും ചെയ്യും" (വാക്യം 10). നീതിയുടെ വിളവെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അവസാന വാചകം, പൗലോസ് ബിംബങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അവൻ അക്ഷരീയ വിത്തുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ ദൈവം ഉദാരമതികൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അവർക്ക് കൂടുതൽ നൽകാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ നൽകുന്നു.

സേവിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവൻ കൂടുതൽ നൽകും. ചിലപ്പോൾ അവൻ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മടങ്ങുന്നു, ധാന്യത്തിന് ധാന്യം, പണത്തിന് പണം, പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ല. ചിലപ്പോൾ, ആത്മത്യാഗപരമായ പ്രതിഫലത്തിനു പകരമായി, അവിടുന്ന് നമ്മെ അളവറ്റ സന്തോഷത്തോടെ അനുഗ്രഹിക്കും. അവൻ എപ്പോഴും മികച്ചത് നൽകുന്നു.

കൊരിന്ത്യർക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ Paul ലോസ് പറഞ്ഞു. എന്ത് ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി? അതിനാൽ അവർ "എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കും സമ്പന്നരാണ്". 12-‍ാ‍ം വാക്യത്തിലും അദ്ദേഹം ഇതുതന്നെ പറയുന്നു: “ഈ ഒത്തുചേരലിന്റെ സേവനം വിശുദ്ധരുടെ ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരമായി മാത്രമല്ല, അനേകർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിലും വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.” ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് വരുന്നത്, നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. നമ്മൾ അവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവയെ ഒരു ക്ലോസറ്റിൽ മറയ്ക്കരുത്.

സമ്പന്നർ സൽപ്രവൃത്തികളിൽ സമ്പന്നരായിരിക്കും. “ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പന്നരോട് അഹങ്കരിക്കുകയോ അനിശ്ചിത സമ്പത്തിൽ പ്രത്യാശവെക്കുകയോ ചെയ്യരുത്, എന്നാൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സമൃദ്ധമായി എല്ലാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിലാണ് കൽപ്പിക്കുക. നന്മ ചെയ്യാൻ, സൽപ്രവൃത്തികളിൽ സമൃദ്ധി, സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുക, സഹായിക്കുക" (1 തിമൊ 6,17-ഒന്ന്).

യഥാർത്ഥ ജീവിതം

സമ്പത്ത് മുറുകെ പിടിക്കാതെ മനസ്സോടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റത്തിന് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് ലഭിക്കുക? "ഇതിലൂടെ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഗ്രഹിക്കാൻ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു നല്ല കാരണമായി തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരു നിധി ശേഖരിക്കുന്നു" (വാക്യം 19). നാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, നാം ജീവിതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം.

സുഹൃത്തുക്കളേ, വിശ്വാസം എളുപ്പമുള്ള ജീവിതമല്ല. പുതിയ ഉടമ്പടി നമുക്ക് സുഖപ്രദമായ ജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് അനന്തമായ ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ 1 വരുമാനം - എന്നാൽ ഈ കടന്നുപോകുന്ന ജീവിതത്തിൽ ചില സുപ്രധാന ത്യാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം.

എന്നിട്ടും ഈ ജീവിതത്തിലും വലിയ പ്രതിഫലങ്ങളുണ്ട്. ദൈവം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് അറിയാവുന്ന വഴികളിൽ (അവന്റെ അനന്തമായ ജ്ഞാനത്തിൽ) സമൃദ്ധമായ കൃപ നൽകുന്നു. നമ്മുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലും അനുഗ്രഹങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതം അവനിൽ സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാം അവനിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതം വിശ്വാസത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമായി മാറുന്നു.

ദൈവം നമ്മെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, നാം പാപികളും ശത്രുക്കളുമായിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കാൻ തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു. ദൈവം ഇതിനകം തന്നെ അത്തരം സ്നേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ, നമ്മുടെ ദീർഘകാല ക്ഷേമത്തിനായി, ഇപ്പോൾ നാം അവന്റെ മക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമായതിനാൽ നമ്മെ പരിപാലിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വസിക്കാം. "ഞങ്ങളുടെ" പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.

നന്ദിയുടെ വിളവെടുപ്പ്

നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം 2. 9 കൊരിന്ത്യർ 11, കൊരിന്ത്യരുടെ സാമ്പത്തികവും ഭൗതികവുമായ ഔദാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. "നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സമ്പന്നരായിരിക്കും, എല്ലാ ഔദാര്യത്തിലും കൊടുക്കുന്നു, അത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ഈ കൂടിവരവിന്റെ ശുശ്രൂഷ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുക മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (വാ. 12).

അവരുടെ ഔദാര്യം കേവലം ഒരു മാനുഷിക ശ്രമമല്ല - അതിന് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഫലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പൗലോസ് കൊരിന്ത്യക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ ആളുകൾ ഇതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം അത് സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത്. "ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ തൊഴിലിലെ നിങ്ങളുടെ അനുസരണത്തിനും അവരോടും എല്ലാവരുമായും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ലാളിത്യത്തിനും മീതെ ഈ വിശ്വസ്ത സേവനത്തിൽ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു" (വാക്യം 13). ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്. ഒന്നാമതായി, കൊരിന്ത്യർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ സ്വയം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥമാണെന്ന് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ കാണിച്ചു. രണ്ടാമതായി, ഔദാര്യം ദൈവത്തിന് നന്ദി മാത്രമല്ല, നന്ദിയും [സ്തുതി] കൊണ്ടുവരുന്നു. അതൊരു ആരാധനാരീതിയാണ്. മൂന്നാമതായി, കൃപയുടെ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത അനുസരണം ആവശ്യമാണ്, ആ അനുസരണത്തിൽ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളുടെ പങ്കുവയ്ക്കലും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സുവിശേഷത്തിനായി നൽകുന്നു

ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദാരമായി നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ Paul ലോസ് എഴുതി. എന്നാൽ സഭയുടെ സുവിശേഷത്തെയും ശുശ്രൂഷയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി സഭയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഖരണത്തിനും ഇതേ തത്ത്വം ബാധകമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രധാന സൃഷ്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ഉപജീവനത്തിനായി ഇത് അനുവദിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഫണ്ടുകൾ പുനർവിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ദൈവം ഇപ്പോഴും er ദാര്യത്തിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അവൻ ഇപ്പോഴും സ്വർഗ്ഗീയ നിധികളും നിത്യ സന്തോഷങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സുവിശേഷം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. പണത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം ഇപ്പോഴും ദൈവം എന്നെന്നേക്കും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നും നാം ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും.

സഭയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു - ഒരു മീറ്റിംഗ് റൂമിനും, ഇടയസംരക്ഷണത്തിനും, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കുമായി വാടക നൽകാൻ സംഭാവനകൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സംഭാവനകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാഹിത്യം നൽകാനും പാപികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഒരു സമൂഹത്തെ അറിയാൻ ആളുകൾക്ക് ഇടം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു; പുതിയ സന്ദർശകരെ രക്ഷയെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന്.

നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആളുകളെ അറിയില്ല (ഇതുവരെ), എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും - അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവനുള്ള ത്യാഗങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. അത് തീർച്ചയായും ഒരു പ്രധാന പ്രവൃത്തിയാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ദൈവരാജ്യം വളരാൻ സഹായിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്.

14-15 വാക്യങ്ങളിലെ പ Paul ലോസിന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: God നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അവർ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ദാനത്തിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി!

ജോസഫ് ടകാച്ച്


PDFദാരിദ്ര്യവും er ദാര്യവും