യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹം

093 യേശു അനുഗ്രഹം

പലപ്പോഴും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിയൻ ഇന്റർനാഷണൽ ചർച്ച് സേവനങ്ങളിലും കോൺഫറൻസുകളിലും ബോർഡ് മീറ്റിംഗുകളിലും സംസാരിക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ അവസാനത്തെ അനുഗ്രഹം ചൊല്ലാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടും. അഹരോൻ മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ (അവർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വർഷവും അവർ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പും) ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ വരയ്ക്കുന്നു. ആ സമയത്ത്, നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ആളുകൾ അസ്ഥിരരും നിഷ്ക്രിയരുമായിരുന്നു (എല്ലാത്തിനുമുപരി, അവർ അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടിമകളായിരുന്നു!). അവർ സ്വയം ചിന്തിച്ചിരിക്കാം: “ദൈവം നമ്മെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ചെങ്കടലിലൂടെ നയിച്ചു, അവന്റെ നിയമം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇപ്പോഴും മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു. അടുത്തത് എന്താണ്?" എന്നാൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പദ്ധതി വിശദമായി അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവം ഉത്തരം നൽകിയില്ല. പകരം, തന്നിലേക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ നോക്കാൻ അവൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു:

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു എന്തെന്നാൽ: അഹരോനോടും അവന്റെ പുത്രന്മാരോടും പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാൽ: നിങ്ങൾ യിസ്രായേൽമക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവരോടു ഇപ്രകാരം പറയേണം: യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ; കർത്താവ് തന്റെ മുഖം നിങ്ങളുടെമേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളോട് കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവ് തന്റെ മുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു (4. സൂനവും 6,22).

അഹരോൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ മുന്നിൽ കൈകൾ നീട്ടി ഈ അനുഗ്രഹം പറയുന്നതായി എനിക്ക് കാണാം. കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം അവർക്ക് നൽകിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര വലിയ ബഹുമതിയായിരിക്കണം. ലേവ്യ ഗോത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു അഹരോൻ:

എന്നാൽ അഹരോൻ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായത് വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു, അവനും അവന്റെ പുത്രന്മാരും എന്നേക്കും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ബലിയർപ്പിക്കാനും അവനെ സേവിക്കാനും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടി (1 ദിന.3,13).

ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് ഭക്തിനിർഭരമായ സ്തുതിയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ പ്രോത്സാഹനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു - ഇവിടെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വാഗ്‌ദത്ത ദേശത്തേക്കുള്ള കഠിനമായ പുറപ്പാടിന്റെ സമയത്ത്. ഈ പുരോഹിത അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെയും അനുഗ്രഹത്തെയും പരാമർശിക്കുന്നു, അവന്റെ ജനത്തിന് കർത്താവിന്റെ കൃപയുടെയും കരുതലിന്റെയും ഉറപ്പിൽ ജീവിക്കാം.

മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ക്ഷീണിതരും നിരുത്സാഹിതരുമായ ആളുകൾക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം ആദ്യം നൽകിയതാണെങ്കിലും, അവരുടെ ഇന്നത്തെ പരാമർശം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ചില സമയങ്ങളിൽ, നമ്മൾ അസ്വാസ്ഥ്യത്തോടെ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നതായി തോന്നും, ഭാവിയിലേക്കും ഞങ്ങൾ അനിശ്ചിതമായി നോക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചുവെന്നും അവന്റെ സംരക്ഷണ കൈ നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനവാക്കുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അവൻ തന്റെ മുഖം നമ്മിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും നമ്മോട് കൃപ കാണിക്കുകയും സമാധാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നാം സ്വയം ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, അഹരോന്റെ അനുഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്ന മഹാനായ അവസാനത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ തന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചതെന്ന് നാം മറക്കരുത്.

വിശുദ്ധ വാരം (പാഷൻ വീക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) പാം ഞായറാഴ്ചയോടെ (യേശുവിന്റെ ജറുസലേമിലേക്കുള്ള വിജയകരമായ പ്രവേശനത്തെ അനുസ്മരിച്ച്) ആരംഭിക്കുന്നു, തുടർന്ന് മൗണ്ടി വ്യാഴാഴ്ച (അവസാന അത്താഴത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നു), ദുഃഖവെള്ളി (നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നന്മയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ). , എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളിലും ഏറ്റവും മഹത്തായ ത്യാഗത്തിലും വിശുദ്ധ ശനിയാഴ്ചയിലും (യേശുവിന്റെ സംസ്‌കാരത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്) അത് വെളിപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം ശോഭനമായ എട്ടാം ദിവസം വരുന്നു - ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച, നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ (എബ്രാ. 4,14). "ക്രിസ്തുവിലൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും" നാം എന്നെന്നേക്കുമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നതിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് (എഫെ. 1,3).

അതെ, നാമെല്ലാവരും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ സമയങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നമ്മെ എത്രമാത്രം അത്ഭുതകരമായി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിശ്രമിക്കാം. ശക്തമായി ചലിക്കുന്ന ഒരു നദി പോലെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ലോകത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു, അതിലെ ജലം അതിന്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ദൂരത്തേക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ പരിധിവരെ നാം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭക്തിപൂർവ്വം അറിയാം. ദൈവം നമ്മെ തീർച്ചയായും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഹോളി വീക്ക്.

അഹരോന്റെ പൗരോഹിത്യ അനുഗ്രഹം ഇസ്രായേൽ ജനം കേൾക്കുകയും അതിൽ ഹൃദ്യമായി തോന്നുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും, അവർ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ പെട്ടെന്നുതന്നെ മറന്നു. മനുഷ്യ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പരിമിതികൾ, പരാധീനതകൾ പോലും ഇതിന് കാരണമായിരുന്നു. ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതും വിശ്വസ്തരുമായ പുരോഹിതന്മാർ പോലും മർത്യരായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം ഇതിലും മികച്ചത് (ഒരു മികച്ച മഹാപുരോഹിതൻ) കൊണ്ടുവന്നു. എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്ന യേശുവാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനെന്ന് എബ്രായർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു:

അതിനാൽ അവനിലൂടെ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു വരുന്നവരെ എന്നേക്കും രക്ഷിക്കാൻ അവനു കഴിയും, കാരണം അവർക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കാൻ അവൻ എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കും യോഗ്യനായിരുന്നു: വിശുദ്ധനും നിരപരാധിയും കളങ്കമില്ലാത്തവനും പാപികളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവനും സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനുമായവൻ [...] (ഹെബ്ര. 7:25-26; സൂറിച്ച് ബൈബിൾ).

ഇസ്രായേലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി അഹരോൻ തന്റെ കൈകൾ വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന ചിത്രം നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിലും വലിയ മഹാപുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്കാണ്. ദൈവജനത്തിന് യേശു നൽകുന്ന അനുഗ്രഹം അഹരോന്റെ അനുഗ്രഹത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് (അത് വിശാലവും കൂടുതൽ ശക്തവും കൂടുതൽ വ്യക്തിപരവുമാണ്):

ഞാൻ എന്റെ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യും, ഞാൻ അവരുടെ ദൈവവും അവർ എന്റെ ജനവുമായിരിക്കും. കർത്താവിനെ അറിയുക എന്ന വാക്കുകൾ ആരും തന്റെ സഹപൗരന്മാരെയും സഹോദരന്മാരെയും പഠിപ്പിക്കുകയില്ല. കാരണം ചെറിയവൻ മുതൽ വലിയവൻ വരെ എല്ലാവരും എന്നെ അറിയും. എന്തെന്നാൽ, അവരുടെ അനീതികളോട് ഞാൻ കരുണയോടെ ഇടപെടും, അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഇനി ഓർക്കുകയുമില്ല (എബ്രാ.8,10-12; സൂറിച്ച് ബൈബിൾ).

ദൈവപുത്രനായ യേശു, പാപമോചനത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം സംസാരിക്കുന്നു, അത് നമ്മെ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകയും അവനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം പുന rest സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണിത്, അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ആഴത്തിൽ എത്തും. സർവശക്തനുമായുള്ള ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള വിശ്വസ്തതയിലേക്കും കൂട്ടായ്മയിലേക്കും അത് നമ്മെ ഉയർത്തുന്നു. നമ്മുടെ സഹോദരനായ ദൈവപുത്രനിലൂടെ നാം ദൈവത്തെ നമ്മുടെ പിതാവായി അറിയുന്നു. അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായിത്തീരുന്നു.

ഹോളി വീക്കിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഈ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം ഓർമ്മ വരുന്നു. യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ കൈകൾ നീട്ടി. നമുക്കുവേണ്ടി ഒരു ത്യാഗമായി നൽകിയ അവന്റെ വിലയേറിയ ജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു, ലോകത്തിൽ നിത്യമായ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ പാപത്തിലും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് യേശു പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, നാം ജീവിക്കാനായി അവൻ മരിച്ചു.

പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം, സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പ്, യേശു മറ്റൊരു അനുഗ്രഹം നൽകി:
എന്നാൽ അവൻ അവരെ ബേഥാന്യയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൈകൾ ഉയർത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു, അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവരെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറി. എന്നാൽ അവർ അവനെ ആരാധിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ യെരൂശലേമിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു (ലൂക്കാ. 24,50-ഒന്ന്).

ചുരുക്കത്തിൽ, യേശു തൻറെ ശിഷ്യന്മാരോടു അന്നും ഇന്നും പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ മുഖം നിങ്ങളിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ നിന്നോടു കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എന്റെ മുഖം നിങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു.

നമുക്ക് അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നാലും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയും രക്ഷകന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കാം.

യേശുവിനെ വിശ്വസ്തതയോടെ നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു,

ജോസഫ് ടകാച്ച്
പ്രസിഡന്റ് ഗ്രേസ് കമ്യൂണിയൻ ഇന്റർനാഷണൽ


PDFയേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹം